(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.  

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTG abc@yahoo.com, gửi đến 6689.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:  www.luatvietnam.vn

DOANH NGHIỆP
 

* (SMS: 11050/VPCP-DMDN) - Ngày 17/10/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 11050/VPCP-ĐMDN về điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

BẢO HIỂM

* (SMS: 262/QD-BHXH) - Ngày 20/10/2017, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 262/QĐ-BHXH về việc ban hành Quy định tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo cơ chế một cửa của Bảo hiểm xã hội Thành phố.

* (SMS: 13796/BTC-NSNN) - Ngày 13/10/2017, Bộ Tài chính ban hành Công văn 13796/BTC-NSNN về kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng người nghèo, trẻ em.

* (SMS: 3799/BHXH-BT) - Ngày 28/08/2017, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn 3799/BHXH-BT về việc hoàn thiện, cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

ĐẦU TƯ
 

* (SMS: 437/NQ-UBTVQH14) - Ngày 21/10/2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 437/NQ-UBTVQH14 về một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT).

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG
 

* (SMS: 11206/VPCP-KGVX) - Ngày 20/10/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 11206/VPCP-KGVX về việc sửa đổi Thông tư liên tịch 03/2008/TTLT-BTC-UBTƯMTTQVN hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh.

* (SMS: 117/2017/ND-CP) - Ngày 19/10/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 117/2017/NĐ-CP quy định về quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại.

* (SMS: 8505/NHNN-TTGSNH) - Ngày 19/10/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Công văn 8505/NHNN-TTGSNH về việc gửi báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng theo quy định tại Chỉ thị 32/CT-TTg.

* (SMS: 14084/BTC-CST) - Ngày 19/10/2017, Bộ Tài chính ban hành Công văn 14084/BTC-CST về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 75/NQ-CP.

* (SMS: 4379/LDTBXH-KHTC) - Ngày 18/10/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4379/LĐTBXH-KHTC về việc báo cáo nhu cầu và dự toán kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công năm 2017.

XUẤT NHẬP KHẨU
 

* (SMS: 6888/TB-TCHQ) - Ngày 23/10/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 6888/TB-TCHQ về kết quả xác định trước mã số - Hương dứa - Pandan Flavor L-322880.

* (SMS: 6715/TCHQ-GSQL) - Ngày 13/10/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6715/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 2061/QĐ-BTC áp dụng thí điểm quản lý, giám sát hải quan tự động đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

XÂY DỰNG

* (SMS: 11248/VPCP-CN) - Ngày 23/10/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 11248/VPCP-CN về việc lập nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam.

THƯƠNG MẠI
 

* (SMS: 9759/BCT-TTTN) - Ngày 20/10/2017, Bộ Công Thương ban hành Công văn 9759/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

* (SMS: 11134/VPCP-V.I) - Ngày 18/10/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 11134/VPCP-V.I về phản ánh của báo chí về hành vi kinh doanh xăng dầu trái pháp luật.

* (SMS: 11036/VPCP-KGVX) - Ngày 17/10/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 11036/VPCP-KGVX về thông tin báo nêu về nhân sự ngành bán lẻ bị cạnh tranh bởi người nước ngoài.

* (SMS: 102/2017/TT-BTC) - Ngày 05/10/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 102/2017/TT-BTC về việc hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định 03/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 của Chính phủ về kinh doanh casino.   

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 11377/VPCP-NN) - Ngày 25/10/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 11377/VPCP-NN về vướng mắc trong triển khai Nghị định 38/2016/NĐ-CP.

* (SMS: 1618/QD-TTg) - Ngày 24/10/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1618/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Xây dựng Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường.

* (SMS: 8857/BNN-PCTT) - Ngày 20/10/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 8857/BNN-PCTT về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 66/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai.

* (SMS: 5509/BTNMT-KHTC) - Ngày 16/10/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn 5509/BTNMT-KHTC về việc báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

* (SMS: 03/CT-BTNMT) - Ngày 10/10/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Chỉ thị 03/CT-BTNMT về việc tăng cường tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng.

* (SMS: 37/2017/TT-BTNMT) - Ngày 06/10/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường  ban hành Thông tư 37/2017/TT-BTNMT về việc ban hành Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước.

* (SMS: 36/2017/TT-BTNMT) - Ngày 06/10/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 36/2017/TT-BTNMT về việc ban hành Quy định kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát, đo đạc tài nguyên nước và đánh giá, dự báo tài nguyên nước bằng mô hình dòng chảy.

Y TẾ-SỨC KHỎE
  

* (SMS: 4764/QD-BYT) - Ngày 24/10/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 4764/QĐ-BYT về việc công bố Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học - Đợt 18.

* (SMS: 17259/QLD-DK) - Ngày 24/10/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 17259/QLD-ĐK về việc công bố bổ sung Danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (SMS: 40/2017/TT-BYT) - Ngày 23/10/2017, Bộ Y tế ban hành Thông tư 40/2017/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn đối với thực phẩm, nước ăn uống và định lượng bữa ăn của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam.

* (SMS: 17164/QLD-DK) - Ngày 20/10/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 17164/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (SMS: 17163/QLD-DK) - Ngày 20/10/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 17163/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (SMS: 17162/QLD-DK) - Ngày 20/10/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 17162/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (SMS: 17161/QLD-DK) - Ngày 20/10/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 17161/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (SMS: 17013/QLD-DK) - Ngày 19/10/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 17013/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (SMS: 17012/QLD-DK) - Ngày 18/10/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 17012/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam.

* (SMS: 39/2017/TT-BYT) - Ngày 18/10/2017, Bộ Y tế ban hành Thông tư 39/2017/TT-BYT về việc quy định gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở.


* (SMS: 16919/QLD-DK) - Ngày 18/10/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 16919/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (SMS: 16918/QLD-DK) - Ngày 18/10/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 16918/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (SMS: 16917/QLD-DK) - Ngày 18/10/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 16917/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành.

* (SMS: 16916/QLD-DK) - Ngày 18/10/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 16916/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (SMS: 38/2017/TT-BYT) - Ngày 17/10/2017, Bộ Y tế ban hành Thông tư 38/2017/TT-BYT về việc ban hành Danh mục bệnh truyền nhiễm, phạm vi và đối tượng phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc.

* (SMS: 16822/QLD-DK) - Ngày 17/10/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 16822/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (SMS: 16359/QLD-DK) - Ngày 13/10/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 16359/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (SMS: 16358/QLD-DK) - Ngày 13/10/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 16358/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (SMS: 16357/QLD-DK) - Ngày 13/10/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 16357/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.   

* (SMS: 16356/QLD-DK) - Ngày 13/10/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 16356/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.   

* (SMS: 16256/QLD-CL) - Ngày 12/10/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 16256/QLD-CL về việc công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 52).

* (SMS: 5770/BYT-KH-TC) - Ngày 11/10/2017, Bộ Y tế ban hành Công văn 5770/BYT-KH-TC về việc triển khai Thông tư 02/2017/TT-BYT quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế.

* (SMS: 16048/QLD-DK)- Ngày 11/10/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 16048/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (SMS: 16051/QLD-DK) - Ngày 11/10/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 16051/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (SMS: 16050/QLD-DK) - Ngày 11/10/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 16050/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (SMS: 16049/QLD-DK) - Ngày 11/10/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 16049/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (SMS: 16039/QLD-DK) - Ngày 10/10/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 16039/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (SMS: 15818/QLD-TTra) - Ngày 06/10/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 15818/QLD-TTra về việc tăng cường quản lý thuốc dùng ngoài NaCl 0,9%, Oxy già, dung dịch iod.

* (SMS: 3916/QD-BYT) - Ngày 28/08/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 3916/QĐ-BYT về việc phê duyệt các hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.   

GIAO THÔNG
 

* (SMS: 11393/VPCP-CN) - Ngày 25/10/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 11393/VPCP-CN về việc điều chỉnh tên dự án và phân kỳ đầu tư Dự án mở rộng 07 cầu trên Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Tiền Giang.

* (SMS: 11115/VPCP-CN) - Ngày 18/10/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 11115/VPCP-CN về việc thí điểm triển khai dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe ô tô góp phần thúc đẩy phát triển du lịch.

* (SMS: 37/2017/TT-BGTVT) - Ngày 09/10/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 37/2017/TT-BGTVT về việc quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (SMS: 4890/BGDDT-GDCTHSSV) - Ngày 18/10/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4890/BGDĐT-GDCTHSSV về việc triển khai thi hành Nghị định 80/2017/NĐ-CP ngày 17/07/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

* (SMS: 4888/BGDDT-GDQPAN) - Ngày 18/10/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4888/BGDĐT-GDQPAN về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng an ninh năm học 2017-2018.  

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (SMS: 1133/UBDT-TCCB) - Ngày 20/10/2017, Ủy ban Dân tộc ban hành Công văn 1133/UBDT-TCCB về việc triển khai xây dựng Đề án tinh giản biên chế năm 2018 theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ.

* (SMS: 5470/BNV-TCBC) - Ngày 13/10/2017, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 5470/BNV-TCBC về việc triển khai Kết luận 17-KL/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG
 

* (SMS: 1622/QD-TTg) - Ngày 25/10/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1622/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự cố, tăng cường năng lực cho các cán bộ, bộ phận chuyên trách ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc đến 2020, định hướng đến 2025.

* (SMS: 27/2017/TT-BTTTT) - Ngày 20/10/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 27/2017/TT-BTTTT quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước.

* (SMS: 26/2017/TT-BTTTT) - Ngày 17/10/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 26/2017/TT-BTTTT về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị DECT".

* (SMS: 25/2017/TT-BTTTT) - Ngày 17/10/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 25/2017/TT-BTTTT về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm lặp thông tin di động E-UTRA FDD - Phần truy nhập vô tuyến".  

AN NINH TRẬT TỰ
 

* (SMS: 39/CT-TTg) - Ngày 24/10/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 39/CT-TTg về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ.  

CHÍNH SÁCH

* (SMS: 11346/VPCP-TH) - Ngày 25/10/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 11346/VPCP-TH về việc triển khai Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.

* (SMS: 498/TB-VPCP) - Ngày 24/10/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 498/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu.

* (SMS: 1612/QD-TTg) - Ngày 23/10/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1612/QĐ-TTg về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Sơn La.

* (SMS: 1609/QD-TTg) - Ngày 23/10/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1609/QĐ-TTg về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Hà Tĩnh.

* (SMS: 11181a/VPCP-KGVX) - Ngày 20/10/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 11181a/VPCP-KGVX về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ học sinh của tỉnh Thái Nguyên theo quy định tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ.

* (SMS: 11181/VPCP-KGVX) - Ngày 20/10/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 11181/VPCP-KGVX về việc báo cáo tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017 và kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018.

* (SMS: 11767/BGTVT-KHDT) - Ngày 19/10/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công văn 11767/BGTVT-KHĐT về việc triển khai Nghị quyết 99/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

* (SMS: 11078/VPCP-KGVX) - Ngày 17/10/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 11078/VPCP-KGVX báo cáo Quốc hội việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới.

* (SMS: 11072/VPCP-KGVX) - Ngày 17/10/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 11072/VPCP-KGVX về việc báo cáo lần thứ nhất tình hình thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật.

* (SMS: 99-QD/TW) - Ngày 03/10/2017, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quyết định 99-QĐ/TW về việc ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

HÀNH CHÍNH
 

* (SMS: 1621/QD-TTg) - Ngày 25/10/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1621/QĐ-TTg về việc công nhận huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.

* (SMS: 11204/VPCP-QHDP) - Ngày 20/10/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 11204/VPCP-QHĐP về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng thẩm định 03 đề án thành lập đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt.

* (SMS: 11187/VPCP-QHDP) - Ngày 20/10/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 11187/VPCP-QHĐP về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

* (SMS: 3788/BTTTT-BC) - Ngày 18/10/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn 3788/BTTTT-BC về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Công văn 9510/VPCP-KSTT thực hiện Quyết định 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

* (SMS: 4372/LDTBXH-VP) - Ngày 17/10/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4372/LĐTBXH-VP về việc thực hiện Nghị định 92/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.

* (SMS: 2640/QD-BNV) - Ngày 10/10/2017, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 2640/QĐ-BNV về việc phê duyệt Đề án Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước giai đoạn 2017-2020.   

CÔNG NGHIỆP

* (SMS: 21/2017/TT-BCT) - Ngày 13/10/2017, Bộ Công Thương ban hành  Thông tư 21/2017/TT-BCT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP
 

* (SMS: 111/NQ-CP) - Ngày 23/10/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 111/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư theo Đề án 896 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

* (SMS: 4184/QD-BNN-TCTS) - Ngày 18/10/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 4184/QĐ-BNN-TCTS về việc phê duyệt Đề án khung phát triển sản phẩm quốc gia "Tôm nước lợ (gồm: Tôm sú và Tôm thẻ chân trắng)".

NGOẠI GIAO
 

* (SMS: 05/2017/TT-BNG) - Ngày 17/10/2017, Bộ Ngoại giao ban hành Thông tư 05/2017/TT-BNG hướng dẫn về nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài thăm địa phương.

VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

UBND TP. HÀ NỘI

* (SMS: 7258/QD-UBND) - Ngày 19/10/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 7258/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục công trình thuộc Chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố và Danh mục cải tạo, sửa chữa công trình hạ tầng giao thông sử dụng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế thuộc ngân sách Thành phố năm 2018.

* (SMS: 7242/QD-UBND) - Ngày 18/10/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 7242/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định, đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các Sở và cơ quan ngang Sở, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố Hà Nội và Tổ Công tác giúp việc Hội đồng, triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính.

* (SMS: 5204/UBND-KGVX) - Ngày 18/10/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 5204/UBND-KGVX về việc triển khai tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn Thành phố đến năm 2020.

* (SMS: 7232/QD-UBND) - Ngày 17/10/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 7232/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện đa khoa Vân Đình trực thuộc Sở Y tế.

* (SMS: 5178/UBND-KT) - Ngày 17/10/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 5178/UBND-KT về việc đôn đốc thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2017, hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch năm 2018.

* (SMS: 34/2017/QD-UBND) - Ngày 16/10/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 34/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội ban hành theo Quyết định 44/2013/QĐ-UBND ngày 16/10/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 7202/QD-UBND) - Ngày 16/10/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội  ban hành Quyết định 7202/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong công tác triển khai cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng cháy, chữa cháy" trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2017.

* (SMS: 7190/QD-UBND) - Ngày 16/10/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 7190/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, tại các ô đất ký hiệu KT1, RT (phần Quy hoạch sử dụng đất)

* (SMS: 218/KH-UBND) - Ngày 16/10/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 218/KH-UBND về việc triển khai hoạt động tham gia các sự kiện do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng (Tháng 11 năm 2017).

* (SMS: 5079/UBND-DT) - Ngày 16/10/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 5079/UBND-ĐT về việc chấn chỉnh công tác thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố.

* (SMS: 217/KH-UBND) - Ngày 14/10/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 217/KH-UBND về việc tổ chức giao thương kết nối cung - cầu hàng hóa giữa Thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố năm 2017.

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH


* (SMS: 44/2017/QD-UBND) - Ngày 20/10/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định 44/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
* (SMS: 42/2017/QD-UBND) - Ngày 20/10/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định 42/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.


UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

* (SMS: 14/CT-UBND) - Ngày 19/10/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Chỉ thị 14/CT-UBND về việc tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử.

UBND TỈNH NGHỆ AN


* (SMS: 64/2017/QD-UBND) - Ngày 16/10/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 64/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định xét, cho phép và quản lý việc sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC) thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.


* (SMS: 63/2017/QD-UBND) - Ngày 13/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 63/2017/QĐ-UBND về việc bổ sung Điều 9 Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Nghệ An năm 2017, ổn định đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định 77/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

* (SMS: 62/2017/QD-UBND) - Ngày 13/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 62/2017/QĐ-UBND về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân; xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.


UBND TỈNH LẠNG SƠN


* (SMS: 35/2017/QD-UBND) - Ngày 13/09/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định 35/2017/QĐ-UBND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
* (SMS: 34/2017/QD-UBND) - Ngày 13/09/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định 34/2017/QĐ-UBND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.   

* (SMS: 33/2017/QD-UBND) - Ngày 13/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định 33/2017/QĐ-UBND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

* (SMS: 32/2017/QD-UBND) - Ngày 13/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định 32/2017/QĐ-UBND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

* (SMS: 31/2017/QD-UBND) - Ngày 13/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định 31/2017/QĐ-UBND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

* (SMS: 30/2017/QD-UBND) - Ngày 13/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định 30/2017/QĐ-UBND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

* (SMS: 29/2017/QD-UBND) - Ngày 13/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định 29/2017/QĐ-UBND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.


* (SMS: 27/2017/QD-UBND) - Ngày 30/08/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định 27/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy và định mức kinh phí mua vật dụng cá nhân cho học viên cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn