(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  [email protected], gửi đến 6689. 

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 

Trong tuần này từ 19/10/2013 - 25/10/2013, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với [email protected] để nhận văn bản.


Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

DOANH NGHIỆP

* (SMS: 9038/BCT-XNK) - Ngày 09/10/2013, Bộ Công Thương ban hành Công văn 9038/BCT-XNK về việc xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2013.

* (SMS: 7313/QD-BCT) - Ngày 07/10/2013, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 7313/QĐ-BCT về một số hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu uy tín của Bộ Công Thương.

* (SMS: 7312/QD-BCT) - Ngày 07/10/2013, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 7312/QĐ-BCT về việc ban hành Quy chế xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín.

 THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (SMS: 6149/TCHQ-TXNK) - Ngày 21/10/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6149/TCHQ-TXNK về việc hoàn thuế tự vệ.

* (SMS: 6087/TCHQ-TXNK) - Ngày 17/10/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6087/TCHQ-TXNK về việc xử lý nợ thuế.

* (SMS: 141/2013/TT-BTC) - Ngày 16/10/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 141/2013/TT-BTC về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 92/2013/NĐ-CP ngày 13/08/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01/07/2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 6070/TCHQ-TXNK) - Ngày 16/10/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6070/TCHQ-TXNK về việc vướng mắc thuế nhập khẩu ưu đãi đầu tư.

* (SMS: 13706/BTC-TCT) - Ngày 15/10/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 13706/BTC-TCT về việc hướng dẫn bổ sung sửa đổi nội dung Công văn 7527/BTC-TCT. 

* (SMS: 140/2013/TT-BTC) - Ngày 14/10/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 140/2013/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 34/2013/TT-BTC ngày 28/03/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ. 

* (SMS: 6026/TCHQ-TXNK) - Ngày 14/10/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6026/TCHQ-TXNK về vướng mắc thực hiện Luật Quản lý thuế. 

* (SMS: 5971/TCHQ-TXNK) - Ngày 11/10/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5971/TCHQ-TXNK về việc miễn thuế đối với lô hàng viện trợ nhân đạo. 

* (SMS: 5888/TCHQ-TXNK) - Ngày 10/10/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5888/TCHQ-TXNK về thuế giá trị gia tăng phụ gia, chế phẩm, chất bổ sung trong thức ăn chăn nuôi.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (SMS: 8884/VPCP-KTN) - Ngày 23/10/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8884/VPCP-KTN về việc báo cáo Quốc hội tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu đất ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

* (SMS: 1685/TTg-KTN) - Ngày 18/10/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1685/TTg-KTN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

* (SMS: 1681/TTg-KTN) - Ngày 18/10/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1681/TTg-KTN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

* (SMS: 48/2013/QD-UBND) - Ngày 17/10/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 48/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thẩm định giá nhà, đất do Nhà nước quản lý theo giá thị trường tại Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 1680/TTg-KTN) - Ngày 17/10/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1680/TTg-KTN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

* (SMS: 1677/TTg-KTN) - Ngày 17/10/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1677/TTg-KTN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

* (SMS: 6240/QD-UBND) - Ngày 15/10/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 6240/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Phúc Thọ. 

* (SMS: 6239/QD-UBND) - Ngày 15/10/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 6239/QĐ-UBND về việc quy định trình tự, thủ tục ban hành quyết định về kế hoạch tổ chức thực hiện thu hồi đất, khảo sát, điều tra, kiểm đếm và các biện pháp thu hồi đất, giải phóng mặt bằng; ban hành quyết định phân kỳ thu hồi đất, giao đất, giải phóng mặt bằng. 

* (SMS: 2150/BXD-HDXD) - Ngày 14/10/2013, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 2150/BXD-HĐXD về việc hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng các công trình thuộc dự án nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

* (SMS: 2141/BXD-QLN) - Ngày 14/10/2013, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 2141/BXD-QLN về việc hướng dẫn triển khai thực hiện đầu tư dự án nhà ở xã hội.

ĐẦU TƯ 

* (SMS: 6013/TCHQ-TXNK) - Ngày 14/10/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6013/TCHQ-TXNK về việc xác định lĩnh vực ưu đãi đầu tư.

 TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG 

* (SMS: 146/2013/TT-BTC) - Ngày 22/10/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 146/2013/TT-BTC quy định về chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài. 

* (SMS: 1943/QD-TTg) - Ngày 22/10/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1943/QĐ-TTg về việc thông qua kết quả đàm phán với Ngân hàng Phát triển Châu Á về Hiệp định vay và các văn bản liên quan của Dự án "Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên, giai đoạn 2". 

* (SMS: 133/2013/ND-CP) - Ngày 17/10/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 133/2013/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung Nghị định 54/2013/NĐ-CP ngày 22/05/2013 về bổ sung Nghị định 75/2011/NĐ-CP ngày 30/08/2011 về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước. 

* (SMS: 142/2013/TT-BTC) - Ngày 17/10/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 142/2013/TT-BTC về việc sửa đổi Thông tư 109/2013/TT-BTC ngày 13/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng để mua tạm trữ thóc, gạo vụ Hè Thu năm 2013.   

* (SMS: 8707/VPCP-QHQT) - Ngày 17/10/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8707/VPCP-QHQT về việc sửa đổi Hiệp định Dự án Năng lượng nông thôn 2 vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB). 

* (SMS: 1899/QD-TTg) - Ngày 16/10/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1899/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2013 - 2020". 

* (SMS: 3042/QD-BGTVT) - Ngày 09/10/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 3042/QĐ-BGTVT về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường Cao đẳng nghề hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh. 

* (SMS: 3041/QD-BGTVT) - Ngày 09/10/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 3041/QĐ-BGTVT về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường Cao đẳng Hàng hải I. 

* (SMS: 134/2013/TTLT-BTC-BLDTBXH) - Ngày 25/09/2013, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch 134/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH về việc hướng dẫn nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người. 

* (SMS: 04/CT-NHNN) - Ngày 17/09/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Chỉ thị 04/CT-NHNN về việc phân loại nợ đối với nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xử lý nợ xấu. 

* (SMS: 2219/QD-BTC) - Ngày 04/09/2013, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2219/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư 94/2013/TT-BTC ngày 08/07/2013 hướng dẫn chế độ tài chính đối với quỹ tín dụng nhân dân. 

KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN 

* (SMS: 5970/TCHQ-TXNK) - Ngày 11/10/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5970/TCHQ-TXNK hướng dẫn tiểu mục hạch toán số thu nộp ngân sách Nhà nước.

XUẤT NHẬP KHẨU
 
* (SMS: 8853/VPCP-KTTH) - Ngày 22/10/2013,
Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8853/VPCP-KTTH về việc điều hành xuất khẩu gạo và triển khai Quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo. 

* (SMS: 6203/TCHQ-GSQL) - Ngày 22/10/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6203/TCHQ-GSQL về địa điểm làm thủ tục hải quan và kiểm tra thực tế hàng hóa. 

* (SMS: 6181/TCHQ-GSQL) - Ngày 22/10/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6181/TCHQ-GSQL về việc kiểm soát chất lượng hàng nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an.

* (SMS: 6180/TCHQ-GSQL) - Ngày 22/10/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6180/TCHQ-GSQL về việc phân luồng hàng hóa xuất khẩu có nguồn gốc thực vật. 

* (SMS: 6174/TCHQ-GSQL) - Ngày 22/10/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6174/TCHQ-GSQL về việc thành lập địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh.

* (SMS: 6092/TCHQ-GSQL) - Ngày 17/10/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6092/TCHQ-GSQL về việc xe ôtô chở người dưới 9 chỗ ngồi tạm nhập tái xuất gửi kho ngoại quan. 

* (SMS: 8656/VPCP-KTTH) - Ngày 16/10/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8656/VPCP-KTTH về việc tờ khai nguồn gốc xe ô tô, xe hai bánh gắn máy nhập khẩu. 

* (SMS: 6079/TCHQ-GSQL) - Ngày 16/10/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6079/TCHQ-GSQL về việc tạm nhập tái xuất linh kiện, phụ tùng phục vụ sửa chữa tàu biển.

* (SMS: 6052/TCHQ-GSQL) - Ngày 15/10/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6052/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn thủ tục hải quan. 

* (SMS: 5985/TCHQ-TXNK) - Ngày 14/10/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5985/TCHQ-TXNK về việc xác định hàng nhập khẩu là thiết bị, dụng cụ y tế.

* (SMS: 462/XNK-TMQT) - Ngày 14/10/2013, Cục Xuất nhập khẩu ban hành Công văn 462/XNK-TMQT về việc xử lý các lô hàng tồn đọng quá thời hạn làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 5973/TCHQ-GSQL) - Ngày 11/10/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5973/TCHQ-GSQL về việc sử dụng tờ khai hàng hóa xuất khẩu phi mậu dịch khi cung ứng (tái xuất) dầu nhờn cho phương tiện vận tải quốc tế. 

* (SMS: 5972/TCHQ-GSQL) - Ngày 11/10/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5972/TCHQ-GSQL về chủ trương thành lập địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới thuộc khu kinh tế cửa khẩu. 

* (SMS: 13510/BTC-CST) - Ngày 09/10/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 13510/BTC-CST về chính sách thuế xuất khẩu đối với mặt hàng chì thỏi.

XÂY DỰNG

* (SMS: 8886/VPCP-KTN) - Ngày 23/10/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8886/VPCP-KTN về việc dự án đầu tư xây dựng các bến cảng Đồng Nai và Gò Dầu B giai đoạn 2 của Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai. 

* (SMS: 23/2013/TT-BCT) - Ngày 18/10/2013, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 23/2013/TT-BCT về việc quy định nội dung, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình nhà máy điện hạt nhân.

* (SMS: 1907/QD-TTg) - Ngày 18/10/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1907/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án quy hoạch tổng thể xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội. 

* (SMS: 224/BXD-KTXD) - Ngày 18/10/2013, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 224/BXD-KTXD về việc hướng dẫn điều chỉnh giá vật liệu trong hợp đồng thi công xây dựng công trình. 

* (SMS: 6262/QD-UBND) - Ngày 16/10/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 6262/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết cụm công trình Bệnh viện Mắt Hà Nội và cơ sở 2 của các bệnh viện: Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn và Bệnh viện Tim Hà Nội, tỷ lệ 1/500.  

* (SMS: 2129/BXD-HDXD) - Ngày 10/10/2013, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 2129/BXD-HĐXD về việc hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng và cấp giấy phép xây dựng. 

* (SMS: 914/QD-BXD) - Ngày 26/09/2013, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 914/QĐ-BXD về việc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp.

 THƯƠNG MẠI  

* (SMS: 6126/TCHQ-TXNK) - Ngày 18/10/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6126/TCHQ-TXNK về việc tăng cường quản lý giá sữa nhập khẩu.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 8900/VPCP-QHQT) - Ngày 23/10/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8900/VPCP-QHQT về việc tổ chức Hội nghị lần thứ ba của Uỷ ban Quốc gia về biến đổi khí hậu mở rộng với các nhà tài trợ cho Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC). 

* (SMS: 1722/TTg-KTN) - Ngày 22/10/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1722/TTg-KTN về việc điều chỉnh, bổ sung các mỏ tại Quy hoạch khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam.    

* (SMS: 381/TB-VPCP) - Ngày 21/10/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 381/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi kiểm tra chỉ đạo công tác đối phó, khắc phục hậu quả bão, lũ tại các tỉnh, thành phố: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi. 

* (SMS: 1485/QD-BKHĐT) - Ngày 17/10/2013, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định 1485/QĐ-BKHĐT về việc ban hành khung hướng dẫn lựa chọn ưu tiên thích ứng với biến đổi khí hậu trong lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. 

* (SMS: 45/2013/QD-UBND) - Ngày 17/10/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 45/2013/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định về hoạt động đo đạc bản đồ, sử dụng các sản phẩm đo đạc bản đồ trên địa bàn Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định 54/2010/QĐ-UBND ngày 19/11/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội. 

* (SMS: 1676/TTg-KTN) - Ngày 17/10/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1676/TTg-KTN về việc điều chỉnh, bổ sung mỏ đất sét khu vực dãy khe Non, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. 

* (SMS: 44/2013/QD-UBND) - Ngày 16/10/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 44/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội. 

* (SMS: 28/2013/TTLT-BTNMT-BTC-BKHDT) - Ngày 08/10/2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư liên tịch 28/2013/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 2012 - 2015.

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (SMS: 33/2013/TTLT-BYT-BTC) - Ngày 18/10/2013, Bộ Y tế, Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch 33/2013/TTLT-BYT-BTC về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện Quyết định 14/2012/QĐ-TTg ngày 01/03/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 về khám, chữa bệnh cho người nghèo.

* (SMS: 32/2013/TT-BYT) - Ngày 17/10/2013, Bộ Y tế ban hành Thông tư 32/2013/TT-BYT về việc hướng dẫn quản lý, theo dõi điều trị người nhiễm HIV và người phơi nhiễm với HIV

* (SMS: 17233/QLD-CL) - Ngày 15/10/2013, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 17233/QLD-CL về việc đình chỉ lưu hành thuốc Nimesulid 100mg.

GIAO THÔNG

* (SMS: 35/2013/TT-BGTVT) - Ngày 21/10/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 35/2013/TT-BGTVT quy định về xếp hàng hóa trên xe ô tô khi tham gia giao thông trên đường bộ. 

* (SMS: 60/2013/QD-TTg) - Ngày 21/10/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 60/2013/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam thuộc Bộ Giao thông Vận tải.  

* (SMS: 11211/BGTVT-KCHTGT) - Ngày 21/10/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công văn 11211/BGTVT-KCHTGT về việc thực hiện Nghị định 100/NĐ- CP ngày 03/09/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

* (SMS: 3250/QD-BGTVT) - Ngày 17/10/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 3250/QĐ-BGTVT về việc công bố Danh mục dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp tuyến luồng kênh Cái Tráp, khu vực Hải Phòng theo hình thức BT.

* (SMS: 8690/VPCP-KTN) - Ngày 17/10/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8690/VPCP-KTN về việc thông xe, khai thác tạm và thu phí Dự án xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây. 

* (SMS: 32/2013/TT-BGTVT) - Ngày 15/10/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 32/2013/TT-BGTVT về việc ban hành mẫu biên bản, mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa. 

* (SMS: 3191/QD-BGTVT) - Ngày 14/10/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 3191/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy định tạm thời về thiết kế, thi công và nghiệm thu lớp tái sinh nguội tại chỗ bằng xi măng hoặc xi măng và nhũ tượng nhựa đường trong kết cấu áo đường ô tô.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (SMS: 138/2013/ND-CP) - Ngày 22/10/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 138/2013/NĐ-CP quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. 

* (SMS: 29/2013/TT-BLDTBXH) - Ngày 22/10/2013, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 29/2013/TT-BLĐTBXH quy định về xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình dạy nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho các nghề trọng điểm cấp độ quốc gia. 

* (SMS: 7679/BGDDT-VP) - Ngày 22/10/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 7679/BGDĐT-VP về việc chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm, dạy học trước chương trình và dạy học nâng cao đối với giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học. 

* (SMS: 1686/TTg-KGVX) - Ngày 18/10/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1686/TTg-KGVX về việc chủ trương thành lập Học viện Chính trị Công an nhân dân thuộc Bộ Công an. 

* (SMS: 6269/QD-UBND) - Ngày 17/10/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 6269/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố Hà Nội. 

* (SMS: 23/2013/TT-BLDTBXH) - Ngày 16/10/2013, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 23/2013/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn một số điều về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực dạy nghề của Nghị định 73/2012/NĐ-CP ngày 26/09/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. 

* (SMS: 1501/QĐ-LDTBXH) - Ngày 04/10/2013, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1501/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt các Dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm - Dạy nghề giai đoạn 2012 - 2015.

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ 

* (SMS: 23/2013/TT-BKHCN) - Ngày 26/09/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 23/2013/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2.

DÂN SỰ
 
* (SMS: 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC) - Ngày 09/10/2013,
Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quy chế liên ngành 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC về việc phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC 

* (SMS: 24/2013/TT-BLDTBXH) - Ngày 17/10/2013, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 24/2013/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn khoản 2 Điều 1 Nghị định 29/2013/NĐ-CP ngày 08/04/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.
 * (SMS: 47/2013/QD-UBND) - Ngày 17/10/2013,
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 47/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về tuyển dụng viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp.

VI PHẠM HÀNH CHÍNH

* (SMS: 1725/TTg-PL) - Ngày 23/10/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1725/TTg-PL về việc ban hành các văn bản quy định chi tiết Luật xử lý vi phạm hành chính

* (SMS: 8744/VPCP-KTTH) - Ngày 18/10/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8744/VPCP-KTTH về việc thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG 

* (SMS: 8864/VPCP-KTTH) - Ngày 22/10/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8864/VPCP-KTTH về việc 3 công ty viễn thông VinaPhone, MobiFone, Viettel đồng loạt tăng giá cước dịch vụ 3G. 

* (SMS: 123/TB-BTTTT) - Ngày 18/10/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông báo 123/TB-BTTTT về kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tại Hội nghị giao ban công tác quản lý nhà nước quý III năm 2013. 

* (SMS: 18/2013/TT-BTTTT) - Ngày 15/10/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 18/2013/TT-BTTTT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần số và tương thích điện từ của máy phát hình số DVB-T2.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH 

* (SMS: 3625/QD-BVHTTDL) - Ngày 21/10/2013, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 3625/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt nội dung Đề cương “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Vùng duyên hải Nam Trung Bộ đến năm 2020, tầm nhìn 2030”. 

* (SMS: 3624/QD-BVHTTDL) - Ngày 21/10/2013, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 3624/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt nội dung Đề cương “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Vùng Đông Nam Bộ đến năm 2020, tầm nhìn 2030”.

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI 

* (SMS: 1945/QD-TTg) - Ngày 23/10/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1945/QĐ-TTg về việc hỗ trợ gạo cứu đói cho tỉnh Quảng Bình. 

* (SMS: 1942/QD-TTg) - Ngày 22/10/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1942/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Nông đến năm 2020. 

* (SMS: 1723/TTg-KTN) - Ngày 22/10/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1723/TTg-KTN về việc hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số.

* (SMS: 3749/BC-BNN-KTHT) - Ngày 18/10/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Báo cáo 3749/BC-BNN-KTHT về kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ phát triển sản xuất để giảm nghèo giai đoạn 2005 - 2012.

HÀNH CHÍNH

* (SMS: 8852/VPCP-KTN) - Ngày 22/10/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8852/VPCP-KTN về việc dự thảo Tờ trình sửa đổi bổ sung Nghị quyết 38/2004/QH11 ngày 03/12/2004 của Quốc hội. 

* (SMS: 24/2013/TT-BCT) - Ngày 21/10/2013, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 24/2013/TT-BCT quy định về danh mục, quản lý, sử dụng hồ sơ, tài liệu liên quan đến nhà máy điện hạt nhân. 

* (SMS: 8797/VPCP-V.III) - Ngày 21/10/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8797/VPCP-V.III về việc bổ sung nội dung Kỳ họp thứ 6, Quốc Hội khóa XIII.  

* (SMS: 8794/VPCP-KGVX) - Ngày 21/10/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8794/VPCP-KGVX về việc ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn về quy trình xác nhận đối tượng người có công bị nhiễm chất độc hóa học/dioxin.

* (SMS: 21/CT-BCT) - Ngày 18/10/2013, Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị 21/CT-BCT về việc triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê.

* (SMS: 4071/BCA-V19) - Ngày 18/10/2013, Bộ Công an ban hành Công văn 4071/BCA-V19 về việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 trong Công an nhân dân.

* (SMS: 7599/BGDDT-KHCNMT) - Ngày 18/10/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 7599/BGDĐT-KHCNMT về việc cung cấp thông tin về hợp tác với doanh nghiệp, doanh nhân. 

* (SMS: 2392/QD-BNN-TCCB) - Ngày 17/10/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2392/QĐ-BNN-TCCB về việc phân công công tác đối với Lãnh đạo Bộ.   

* (SMS: 7586/BGDDT-KHTC) - Ngày 17/10/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 7586/BGDĐT-KHTC về việc rà soát số liệu và triển khai trên hệ thống TABMIS. 

* (SMS: 7491/QD-BCT) - Ngày 10/10/2013, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 7491/QĐ-BCT về việc ban hành Kế hoạch triển khai “Ngày pháp luật”.

HÌNH SỰ

* (SMS: 09/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC) - Ngày 28/08/2013, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Thông tư liên tịch 09/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XIX của Bộ luật hình sự về các tội xâm phạm trật tự, an toàn giao thông. 

* (SMS: 02/2013/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BNG) - Ngày 16/08/2013, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao ban hành Thông tư liên tịch 02/2013/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BNG hướng dẫn việc tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ, vật chứng của vụ án để yêu cầu nước ngoài tiếp tục truy cứu trách nhiệm hình sự.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (SMS: 1939/QD-TTg) - Ngày 22/10/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1939/QĐ-TTg phê chuẩn việc bầu bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011 - 2016. 

* (SMS: 1938/QD-TTg) - Ngày 22/10/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1938/QĐ-TTg phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011 - 2016. 

* (SMS: 49/2013/QD-UBND) - Ngày 18/10/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 49/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 4057/QD-BYT) - Ngày 10/10/2013, Bộ Y tế ban hành Quyết định 4057/QĐ-BYT về việc thành lập Ban soạn thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn khám giám định đối với người hoạt động kháng chiến có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học. 

* (SMS: 801/KH-BYT) - Ngày 10/10/2013, Bộ Y tế ban hành Kế hoạch 801/KH-BYT về việc triển khai thực hiện Quyết định 47/2013/QĐ-TTg ngày 29/07/2013 về việc thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá của Bộ Y tế.

CÔNG NGHIỆP 

* (SMS: 137/2013/ND-CP) - Ngày 21/10/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 137/2013/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.  

* (SMS: 134/2013/ND-CP) - Ngày 17/10/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 134/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 

* (SMS: 43/2013/QD-UBND) - Ngày 15/10/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 43/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (SMS: 2453/QD-BNN-PC) - Ngày 22/10/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2453/QĐ-BNN-PC về việc bãi bỏ Thông tư 36/2013/TT-BNNPTNT ngày 23/07/2013. 

* (SMS: 3791/BNN-TCLN) - Ngày 22/10/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 3791/BNN-TCLN về việc tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. 

* (SMS: 3788/BNN-TY) - Ngày 22/10/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 3788/BNN-TY về việc báo cáo xuất cấp hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Cao Bằng phòng chống dịch bệnh. 

* (SMS: 3781/BNN-KH) - Ngày 22/10/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 3781/BNN-KH về việc xuất dự trữ quốc gia hóa chất sát trùng và vắc xin phòng chống dịch bệnh. 

* (SMS: 3761/BNN-TCTL) - Ngày 21/10/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 3761/BNN-TCTL về việc kiểm tra việc thực hiện quy trình vận hành hồ chứa nước. 

* (SMS: 8785/VPCP-KTN) - Ngày 19/10/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8785/VPCP-KTN về việc kiểm tra, xử lý thông tin báo nêu về nguy cơ mất an toàn hồ chứa nước ở Lâm Đồng. 

* (SMS: 2410/QD-BNN-TY) - Ngày 18/10/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2410/QĐ-BNN-TY về việc xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Cao Bằng phòng chống dịch bệnh. 

* (SMS: 8782/VPCP-KTTH) - Ngày 18/10/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8782/VPCP-KTTH về việc hỗ trợ lãi suất mua tạm trữ thóc gạo vụ Hè Thu năm 2013. 

* (SMS: 8768/VPCP-KTTH) - Ngày 18/10/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8768/VPCP-KTTH về quy chế mua tạm trữ thóc, gạo tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. 

* (SMS: 8714/VPCP-KTN) - Ngày 17/10/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8714/VPCP-KTN về việc kiểm tra việc thực hiện quy trình vận hành hồ chứa nước.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH
 
* (SMS: 135/2013/ND-CP) - Ngày 18/10/2013,
Chính phủ ban hành Nghị định 135/2013/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị định 61/2009/NĐ-CP ngày 24/07/2009 về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

* (SMS: 5662/QD-UBND) - Ngày 17/10/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 5662/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch phát triển nghề luật sư đến năm 2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh.  

* (SMS: 1718/QD-CTN) - Ngày 16/10/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1718/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam. 

* (SMS: 1717/QD-CTN) - Ngày 16/10/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1717/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam. 

* (SMS: 1716/QD-CTN) - Ngày 16/10/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1716/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam. 

* (SMS: 1737/QD-CTN) - Ngày 24/09/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1737/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 

* (SMS: 1736/QD-CTN) - Ngày 24/09/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1736/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

XUẤT NHẬP CẢNH

* (SMS: 4910/CHK-VTHK) - Ngày 16/10/2013, Cục Hàng không Việt Nam ban hành Công văn 4910/CHK-VTHK về thủ tục xuất nhập cảnh tại cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và Cam Ranh.

HÀNG HẢI 

* (SMS: 3245/QD-BGTVT) - Ngày 17/10/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 3245/QĐ-BGTVT về việc điều chỉnh kế hoạch nạo vét duy tu luồng hàng hải năm 2013.
 AN NINH QUỐC GIA
 

* (SMS: 1911/QD-TTg) - Ngày 18/10/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1911/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.

TIẾT KIỆM-PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

* (SMS: 11302/BGTVT-TC) - Ngày 22/10/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công văn 11302/BGTVT-TC về việc tiết kiệm trong sử dụng kinh phí đi công tác. 

THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT 

* (SMS: 1935/QD-TTg) - Ngày 21/10/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1935/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tổ chức thi tay nghề ASEAN lần thứ X năm 2014 tại Việt Nam. 

* (SMS: 7658/BGDDT-VP) - Ngày 21/10/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 7658/BGDĐT-VP về việc nhập dữ liệu vào phần mềm quản lý, tác nghiệp Thi đua, Khen thưởng. 

* (SMS: 1903/QD-TTg) - Ngày 16/10/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1903/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

* (SMS: 1891/QD-TTg) - Ngày 15/10/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1891/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

LĨNH VỰC KHÁC

* (SMS: 7593/BGDDT-CTHSSV) - Ngày 10/10/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 7593/BGDĐT-CTHSSV về việc triển khai hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” tại Việt Nam năm 2013.

 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.