(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  [email protected], gửi đến 6689. 

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:  www.luatvietnam.vn.

 

DOANH NGHIỆP
 

* (SMS: 151/2016/TT-BTC) - Ngày 17/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 151/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn cơ chế hoạt động đối với doanh nghiệp và người lao động tại doanh nghiệp quốc phòng, an ninh quy định tại Nghị định 93/2015/NĐ-CP ngày 15/10/2015 về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh.

* (SMS: 8844/VPCP-DMDN) - Ngày 17/10/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8844/VPCP-ĐMDN về việc ủy quyền báo cáo về tình hình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước.

* (SMS: 1813/TTg-DMDN) - Ngày 13/10/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1813/TTg-ĐMDN về việc phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng chuyển thành công ty cổ phần giai đoạn 2016-2020.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ
 

* (SMS: 4274/BKHCN-TC) - Ngày 17/10/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Công văn 4274/BKHCN-TC về việc triển khai Luật Phí và lệ phí đối với các dịch vụ chuyển từ phí sang cơ chế thị trường mà Nhà nước không định giá.

* (SMS: 4646/TCT-DNL) - Ngày 17/10/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4646/TCT-DNL về việc hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 8722/VPCP-KTTH) - Ngày 14/10/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8722/VPCP-KTTH về thuế đối với phân bón.

* (SMS: 4741/TCT-CS) - Ngày 13/10/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4741/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

* (SMS: 4740/TCT-CS) - Ngày 13/10/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4740/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

* (SMS: 4737/TCT-CS) - Ngày 13/10/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4737/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 4736/TCT-CS) - Ngày 13/10/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4736/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

* (SMS: 9796/TCHQ-TXNK) - Ngày 13/10/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 9796/TCHQ-TXNK về thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu nhập khẩu.

* (SMS: 4705/TCT-CS) - Ngày 12/10/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4705/TCT-CS về chính sách thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 4678/TCT-DNL) - Ngày 10/10/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4678/TCT-DNL về việc hướng dẫn hoàn trả tiền lợi nhuận còn lại nộp thừa.

* (SMS: 4632/TCT-CS) - Ngày 06/10/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4632/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 4631/TCT-CS) - Ngày 06/10/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4631/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

* (SMS: 4628/TCT-CS) - Ngày 06/10/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4628/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

* (SMS: 142/2016/TT-BTC) - Ngày 26/09/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 142/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

BẢO HIỂM

* (SMS: 4027/BHXH-ST) - Ngày 14/10/2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 4027/BHXH-ST về việc hướng dẫn rà soát và bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động.

* (SMS: 3881/BHXH-ST) - Ngày 07/10/2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 3881/BHXH-ST về việc cập nhật, tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (SMS: 8824/VPCP-KTN) - Ngày 17/10/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8824/VPCP-KTN về việc ủy quyền báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

* (SMS: 75/2015/TT-BTNMT) - Ngày 28/12/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 75/2015/TT-BTNMT về việc quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG
 

* (SMS: 1978/QD-TTg) - Ngày 14/10/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1978/QĐ-TTg về việc giao Danh mục và mức kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ tiếp tục còn dư giai đoạn 2014-2016 của các dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên.

* (SMS: 1977/QD-TTg) - Ngày 14/10/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1977/QĐ-TTg về việc điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 và kế hoạch năm 2016 của các dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên.

* (SMS: 29/2016/TT-NHNN) - Ngày 12/10/2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 29/2016/TT-NHNN quy định về việc thấu chi và cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng.

* (SMS: 2775/QD-BKHCN) - Ngày 29/09/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 2775/QĐ-BKHCN về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2016 (Đợt 10) cho: Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

* (SMS: 2626/QD-BKHCN) - Ngày 14/09/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 2626/QĐ-BKHCN về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2016 (Đợt 8) cho các đơn vị trực thuộc Bộ.

* (SMS: 14/2016/TT-BKHCN) - Ngày 30/06/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 14/2016/TT-BKHCN về việc quản lý các hoạt động cho vay từ nguồn vốn của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia.

KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN
 

* (SMS: 1731/QD-KTNN) - Ngày 13/10/2016, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 1731/QĐ-KTNN về việc ban hành Quy chế thi ngạch Kiểm toán viên Nhà nước.

* (SMS: 4695/TCT-CS) - Ngày 11/10/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4695/TCT-CS về hóa đơn giá trị gia tăng.

* (SMS: 4629/TCT-CS) - Ngày 06/10/2016, Tổng cục Thuế ban hành  Công văn 4629/TCT-CS về việc lập hóa đơn.


XÂY DỰNG
 

* (SMS: 331/TB-VPCP) - Ngày 14/10/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 331/TB-VPCP về ý kiến của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về tổng quan đường sắt Việt Nam và việc nghiên cứu phương án xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

THƯƠNG MẠI
 

* (SMS: 9999/BCT-TTTN) - Ngày 20/10/2016, Bộ Công Thương ban hành Công văn 9999/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

* (SMS: 1969/QD-TTg) - Ngày 13/10/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1969/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch chuẩn bị và triển khai thực hiện Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại của Tổ chức Thương mại Thế giới.

* (SMS: 4051/QD-BCT) - Ngày 10/10/2016, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 4051/QĐ-BCT về việc phê duyệt "Quy hoạch hệ thống kho hàng hóa phục vụ phát triển công nghiệp chế biến vùng kinh tế trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035".


TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG
 

* (SMS: 335/TB-VPCP) - Ngày 17/10/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 335/TB-VPCP về ý kiến kết luận chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trong đợt kiểm tra công tác ứng phó, chỉ đạo khắc phục hậu quả áp thấp nhiệt đới và mưa lũ tại các tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên Huế.

* (SMS: 1829/CD-TTg) - Ngày 16/10/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 1829/CĐ-TTg về việc khắc phục mưa lũ tại miền Trung và ứng phó khẩn cấp bão số 7.

* (SMS: 1827/CD-TTg) - Ngày 15/10/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 1827/CĐ-TTg về việc ứng phó khẩn cấp mưa lũ tại các tỉnh miền Trung.

* (SMS: 1979/QD-TTg) - Ngày 14/10/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1979/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2030.

* (SMS: 26/2016/TT-BTNMT) - Ngày 29/09/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 26/2016/TT-BTNMT về việc quy định chi tiết tiêu chí phân cấp vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo và hướng dẫn phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo.  


Y TẾ-SỨC KHỎE
 

* (SMS: 6197/QD-BYT) - Ngày 17/10/2016, Bộ Y tế ban hành Quyết định 6197/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn Quản lý dịch vụ thuê, khoán bên ngoài tại bệnh viện.

* (SMS: 7537/BYT-KCB) - Ngày 17/10/2016, Bộ Y tế ban hành Công văn 7537/BYT-KCB về việc chấn chỉnh tình trạng chuyển người bệnh ra điều trị ngoài bệnh viện trái quy định.

* (SMS: 327/TB-VPCP) - Ngày 13/10/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 327/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm của Thành phố Hà Nội.

 

GIAO THÔNG
 

* (SMS: 8875/VPCP-KTN) - Ngày 18/10/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8875/VPCP-KTN về việc báo cáo Quốc hội khóa XIV, Kỳ họp thứ 2 về tình hình triển khai thực hiện Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh theo Nghị quyết 66/2013/QH13.

* (SMS: 1826/CD-TTg) - Ngày 15/10/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 1826/CĐ-TTg về việc tập trung ứng phó, khắc phục sự cố ách tắc giao thông do mưa lũ.

* (SMS: 8737/VPCP-KTN) - Ngày 14/10/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8737/VPCP-KTN về tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đường bộ theo hình thức Hợp đồng BOT.

* (SMS: 8685/VPCP-KTN) - Ngày 13/10/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8685/VPCP-KTN về việc bổ sung Quy hoạch phát triển giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ
 

* (SMS: 23/2016/TT-BGDDT) - Ngày 13/10/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 23/2016/TT-BGDĐT quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi.

* (SMS: 1806/TTg-KGVX) - Ngày 13/10/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1806/TTg-KGVX về chủ trương thành lập Trường Đại học Luật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

* (SMS: 1638/KTKDCLGD-KT) - Ngày 12/10/2016, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục ban hành Công văn 1638/KTKĐCLGD-KT về việc tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm 2017.  

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ
 

* (SMS: 533/QD-UBDT) - Ngày 12/10/2016, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 533/QĐ-UBDT về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ đợt 1 năm 2017 của Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 "Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030", đặt hàng để đưa ra tuyển chọn.  


CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC
 

* (SMS: 4842/BNV-TH) - Ngày 13/10/2016, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 4842/BNV-TH về việc thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020.

* (SMS: 4832/BNV-CCVC) - Ngày 13/10/2016, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 4832/BNV-CCVC về việc thực hiện chế độ nghỉ hưu năm 2017 đối với cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp.


THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG
 

* (SMS: 3586/BTTTT-KHTC) - Ngày 13/10/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn 3586/BTTTT-KHTC về việc mở Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (SMS: 3561/QD-BVHTTDL) - Ngày 13/10/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 3561/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ II tại tỉnh Hà Giang năm 2016.

* (SMS: 3532/QD-BVHTTDL) - Ngày 10/10/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 3532/QĐ-BVHTTDL về việc nghiệm thu, công bố các tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh thực hiện Quyết định 844/QĐ-TTg ngày 01/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ.


CHÍNH SÁCH

* (SMS: 8872/VPCP-KGVX) - Ngày 18/10/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8872/VPCP-KGVX về việc thẩm định Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020.

* (SMS: 8823/VPCP-KGVX) - Ngày 17/10/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8823/VPCP-KGVX về việc dự thảo báo cáo Quốc hội về kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết 76/2014/QH13.

* (SMS: 330/TB-VPCP) - Ngày 14/10/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 330/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố Hải Phòng.

* (SMS: 8764/VPCP-V.III) - Ngày 14/10/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8764/VPCP-V.III về Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 593/QĐ-TTg ban hành Quy chế thí điểm liên kết phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016-2020.

* (SMS: 8700/VPCP-KGVX) - Ngày 13/10/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8700/VPCP-KGVX về việc hướng dẫn phạm vi thực hiện Nghị định 116/2010/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

* (SMS: 326/TB-VPCP) - Ngày 13/10/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 326/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu.

* (SMS: 1980/QD-TTg) - Ngày 10/10/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1980/QĐ-TTg về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

HÀNH CHÍNH
 

* (SMS: 1362/QD-LDTBXH) - Ngày 13/10/2016, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1362/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (SMS: 1819/QD-BTTTT) - Ngày 18/10/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1819/QĐ-BTTTT về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu về Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020.

* (SMS: 3584/QD-BVHTTDL) - Ngày 14/10/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 3584/QĐ-BVHTTDL về việc thành lập Tổ biên tập Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

* (SMS: 3583/QD-BVHTTDL) - Ngày 14/10/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 3583/QĐ-BVHTTDL về việc thành lập Ban soạn thảo Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

* (SMS: 1967/QD-TTg) - Ngày 13/10/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1967/QĐ-TTg về việc ông Phan Thanh Bình thôi giữ chức vụ Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 3556/QD-BVHTTDL) - Ngày 13/10/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 3556/QĐ-BVHTTDL về việc thành lập Ban Tổ chức lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể cho dân tộc Lô Lô tại tỉnh Hà Giang năm 2016.   

* (SMS: 3555/QD-BVHTTDL) - Ngày 13/10/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 3555/QĐ-BVHTTDL về việc thành lập Tổ Biên tập Đề án "Tư liệu văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam".

* (SMS: 535/QD-UBDT) - Ngày 12/10/2016, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 535/QĐ-UBDT về việc thành lập các Hội đồng thẩm định đề cương dự án điều tra cơ bản năm 2017.

* (SMS: 534/QD-UBDT) - Ngày 12/10/2016, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 534/QĐ-UBDT về việc thành lập các Hội đồng thẩm định đề cương dự án bảo vệ môi trường năm 2017.

 
CÔNG NGHIỆP

 

* (SMS: 1808/TTg-KTN) - Ngày 13/10/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1808/TTg-KTN về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp của tỉnh Gia Lai đến năm 2020.

* (SMS: 3892/QD-BCT) - Ngày 28/09/2016, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3892/QĐ-BCT về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp Vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.  

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP
 

* (SMS: 332/TB-VPCP) - Ngày 14/10/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 332/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội nghị Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thủy lợi, xây dựng nông thôn mới, liên kết hợp tác phát triển sản xuất nông sản chủ lực theo chuỗi giá trị vùng đồng bằng sông Cửu Long và Kế hoạch hợp tác liên kết phát triển bền vững tiểu vùng Đồng Tháp Mười.

* (SMS: 4088/QD-BNN-TY) - Ngày 07/10/2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 4088/QĐ-BNN-TY về việc ban hành Kế hoạch giám sát chuỗi sản xuất tôm bảo đảm an toàn dịch bệnh phục vụ xuất khẩu.


TƯ PHÁP-HỘ TỊCH
 

* (SMS: 2230/2016/QD-CTN) - Ngày 17/10/2016, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2230/2016/QĐ-CTN về việc đặc xá năm 2016.

* (SMS: 1919/QD-CTN) - Ngày 06/09/2016, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1919/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT
 

* (SMS: 01/2016/TT-TTCP) - Ngày 06/10/2016, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư 01/2016/TT-TTCP về việc quy định công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra.

UBND TP. HÀ NỘI

* (SMS: 5800/QD-UBND) - Ngày 18/10/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5800/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch đào tạo cán bộ quân sự Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở năm 2016.

* (SMS: 5797/QD-UBND) - Ngày 18/10/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5797/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định, xét công nhận danh hiệu "Làng nghề truyền thống Hà Nội" năm 2016 và Tổ giúp việc Hội đồng.    

* (SMS: 19/CT-UBND) - Ngày 17/10/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 19/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Luật Thống kê 2015.

* (SMS: 193/KH-UBND) - Ngày 17/10/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 193/KH-UBND về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020.

* (SMS: 5763/QD-UBND) - Ngày 17/10/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5763/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác triển khai kế hoạch hợp tác liên doanh giữa Bệnh viện Thanh Nhàn và Công ty Y tế Sheares - Tập đoàn Temasek (Singapore).

* (SMS: 5758/QD-UBND) - Ngày 15/10/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5758/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Quản lý đất đai Hà Nội trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 5918/UBND-KT) - Ngày 14/10/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 5918/UBND-KT về việc bố trí và thanh toán kinh phí sử dụng xăng sinh học E5 của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước của Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 5716/QD-UBND) - Ngày 13/10/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5716/QĐ-UBND về việc hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng Thành phố Hà Nội theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/04/2013 của Thủ tướng Chính phủ hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017).

* (SMS: 5709/QD-UBND) - Ngày 12/10/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5709/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường ĐH06 đoạn từ đường liên khu vực (nối phân khu đô thị S1, S2, S3) đến đường khu dân cư hiện có xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: huyện Hoài Đức, Hà Nội.

* (SMS: 5676/QD-UBND) - Ngày 12/10/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5676/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Hành nghề Y tư nhân Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 191/KH-UBND) - Ngày 11/10/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 191/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 09-CT/TU ngày 01/09/2016 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 5663/QD-UBND) - Ngày 11/10/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5663/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 5648/QD-UBND) - Ngày 11/10/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5648/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch lô đất ký hiệu lô C ô D4 thuộc quy hoạch tổng mặt bằng các ô đất đấu giá quyền sử dụng đất đợi I trong Khu đô thị mới Cầu Giấy, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 5634/QD-UBND) - Ngày 10/10/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5634/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Giám sát kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương năm 2016.

* (SMS: 188/KH-UBND) - Ngày 06/10/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 188/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình 02-CTr/TU ngày 26/04/2016 của Thành ủy Hà Nội về "Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020".

* (SMS: 5582/QD-UBND) - Ngày 06/10/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5582/QĐ-UBND về việc công bố Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

UBND TỈNH NINH BÌNH

* (SMS: 24/2016/QD-UBND) - Ngày 27/09/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định 24/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định trao đổi, xử lý, lưu trữ văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.

* (SMS: 22/2016/QD-UBND) - Ngày 22/09/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định 22/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình