Văn bản mới cập nhật tuần 39/2017

(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.  

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTG [email protected], gửi đến 6689.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:  www.luatvietnam.vn

DOANH NGHIỆP

* (SMS: 97/NQ-CP) - Ngày 02/10/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 97/NQ-CP về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

* (SMS: 1478/TTg-DMDN) - Ngày 29/09/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1478/TTg-ĐMDN về việc điều chỉnh phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Đà.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (SMS: 96/2017/TT-BTC) - Ngày 27/09/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 96/2017/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

* (SMS: 6337/TCHQ-TXNK) - Ngày 27/09/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6337/TCHQ-TXNK về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (SMS: 4092/LDTBXH-ATLD) - Ngày 27/09/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4092/LĐTBXH-ATLĐ về ngày nghỉ lễ, tết năm 2018.

BẢO HIỂM

* (SMS: 2055/BHXH-QLT) - Ngày 02/10/2017, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn 2055/BHXH-QLT về việc hướng dẫn hồ sơ truy đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

* (SMS: 4110/LDTBXH-BHXH) - Ngày 28/09/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4110/LĐTBXH-BHXH về việc thực hiện bảo hiểm xã hội đối với công an cấp xã.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (SMS: 89/2017/TT-BTC) - Ngày 23/08/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 89/2017/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 35/2017/NĐ-CP ngày 03/04/2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (SMS: 13/2017/TT-NHNN) - Ngày 29/09/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 13/2017/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2015/TT-NHNN ngày 25/06/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về bảo lãnh ngân hàng.

* (SMS: 4702/TB-KBNN) - Ngày 29/09/2017, Kho bạc Nhà nước ban hành Thông báo 4702/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 10 năm 2017.

KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

* (SMS: 91/2017/TT-BTC) - Ngày 31/08/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 91/2017/TT-BTC quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (SMS: 10415/VPCP-KTTH) - Ngày 02/10/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10415/VPCP-KTTH về việc xuất khẩu cá tra sang Mỹ.

* (SMS: 6393/TB-TCHQ) - Ngày 29/09/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 6393/TB-TCHQ về kết quả xác định trước mã số - Nhôm định hình (aluminium profile).

* (SMS: 6378/TB-TCHQ) - Ngày 28/09/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 6378/TB-TCHQ về kết quả xác định trước mã số - Tro bay.

* (SMS: 8543/BCT-XNK) - Ngày 15/09/2017, Bộ Công Thương ban hành Công văn 8543/BCT-XNK về việc triển khai chính thức Cơ chế một cửa ASEAN đối với C/O mẫu D điện tử.

THƯƠNG MẠI

* (SMS: 13/CT-BCT) - Ngày 04/10/2017, Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị 13/CT-BCT về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.

* (SMS: 460/TB-VPCP) - Ngày 03/10/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 460/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp nghe báo cáo về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xử lý thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu.

* (SMS: 10414/VPCP-KTTH) - Ngày 02/10/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10414/VPCP-KTTH về giải pháp phát triển dịch vụ logistics.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 4432/QD-BYT) - Ngày 02/10/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 4432/QĐ-BYT về việc ban hành Chương trình Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của Bộ Y tế.

* (SMS: 31/2017/TT-BTNMT) - Ngày 27/09/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 31/2017/TT-BTNMT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

* (SMS: 1451/QD-TTg) - Ngày 25/09/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1451/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Chăm sóc, bảo tồn các cây Xích Tùng cổ tại Rừng quốc gia Yên Tử, Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (SMS: 4448/QD-BYT) - Ngày 03/10/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 4448/QĐ-BYT về việc ban hành "Kế hoạch triển khai Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định 4041/QĐ-BYT ngày 07/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế".

* (SMS: 15466/QLD-TT) - Ngày 02/10/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 15466/QLD-TT về việc cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc tiêm methylprednisolon chứa thành phần tá dược lactose.

* (SMS: 15433/QLD-DK) - Ngày 29/09/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 15433/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (SMS: 15432/QLD-DK) - Ngày 29/09/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 15432/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (SMS: 15322/QLD-DK) - Ngày 28/09/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 15322/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (SMS: 15297/QLD-DK) - Ngày 28/09/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 15297/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (SMS: 15296/QLD-DK) - Ngày 28/09/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 15296/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (SMS: 15216/QLD-DK) - Ngày 27/09/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 15216/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (SMS: 423/QD-QLD) - Ngày 22/09/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 423/QĐ-QLD về việc rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

* (SMS: 14905/QLD-DK) - Ngày 22/09/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 14905/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (SMS: 14904/QLD-DK) - Ngày 22/09/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 14904/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (SMS: 14903/QLD-DK) - Ngày 22/09/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 14903/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (SMS: 416/QD-QLD) - Ngày 21/09/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 416/QĐ-QLD về việc rút số đăng ký lưu hành, đình chỉ lưu hành và thu hồi các thuốc chứa hoạt chất phối hợp Trypsin và Bromelain, thuốc chứa hoạt chất phối hợp Domperidon và chất ức chế bơm proton đang lưu hành tại Việt Nam.

* (SMS: 14815/QLD-DK) - Ngày 21/09/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 14815/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (SMS: 14813/QLD-DK) - Ngày 21/09/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 14813/QLD-ĐK về việc công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (SMS: 397/QD-QLD) - Ngày 19/09/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 397/QĐ-QLD về việc rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

GIAO THÔNG

* (SMS: 10409/VPCP-CN) - Ngày 02/10/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10409/VPCP-CN về việc giải quyết các vấn đề phức tạp tại các trạm thu phí BOT giao thông.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (SMS: 23/2017/TT-BGDDT) - Ngày 29/09/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

* (SMS: 3957/QD-BGDDT) - Ngày 28/09/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 3957/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" đến năm 2021.

DÂN SỰ

* (SMS: 364/QD-VKSTC) - Ngày 02/10/2017, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quyết định 364/QĐ-VKSTC về việc ban hành Quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (SMS: 06/2017/TT-BNV) - Ngày 27/09/2017, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 06/2017/TT-BNV quy định mã số chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học.

* (SMS: 33/2017/TT-BGTVT) - Ngày 29/08/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 33/2017/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 54/2013/TT-BGTVT ngày 16/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về sỹ quan kiểm tra tàu biển.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (SMS: 23/2017/TT-BTTTT) - Ngày 29/09/2017,

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 23/2017/TT-BTTTT về việc quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước ở địa phương.

 

 


* (SMS: 21/2017/TT
-BTTTT) - Ngày 29/09/2017,
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 21/2017/TT-BTTTT quy định về cung cấp và sử dụng số liệu viễn thông.


* (SMS: 1622/QD
-BTTTT) - Ngày 29/09/2017,
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1622/QĐ-BTTTT về việc ban hành Chương trình Truyền thông Quốc gia nhằm khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học.

CHÍNH SÁCH

* (SMS: 99/NQ-CP) - Ngày 03/10/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 99/NQ-CP về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

* (SMS: 98/NQ-CP) - Ngày 03/10/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 98/NQ-CP về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

* (SMS: 1475/QD-TTg) - Ngày 02/10/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1475/QĐ-TTg về chủ trương đầu tư Dự án do Quỹ Dân số Liên hợp quốc tài trợ không hoàn lại cho Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

* (SMS: 1474/QD-TTg) - Ngày 29/09/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1474/QĐ-TTg về việc chủ trương đầu tư Dự án do Quỹ Dân số Liên hợp quốc tài trợ không hoàn lại cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

* (SMS: 1031/UBDT-CSDT) - Ngày 26/09/2017, Ủy ban Dân tộc ban hành Công văn 1031/UBDT-CSDT về việc xác định hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

* (SMS: 1030/UBDT-CSDT) - Ngày 26/09/2017, Ủy ban Dân tộc ban hành Công văn 1030/UBDT-CSDT về địa bàn áp dụng chính sách theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP.

HÀNH CHÍNH

* (SMS: 10501/VPCP-V.I) - Ngày 04/10/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10501/VPCP-V.I về việc khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

* (SMS: 22/2017/TT-BTTTT) - Ngày 29/09/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 22/2017/TT-BTTTT về việc quy định mức giá cước tối đa và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

* (SMS: 10342/VPCP-KSTT) - Ngày 29/09/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10342/VPCP-KSTT về việc thực hiện Nghị định 92/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.

* (SMS: 10316/VPCP-TCCV) - Ngày 29/09/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10316/VPCP-TCCV quản lý việc chứng nhận, tôn vinh của các hội.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (SMS: 843/QD-HDTV) - Ngày 03/10/2017, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính ban hành Quyết định 843/QĐ-HĐTV về việc ban hành Danh sách thành viên Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính theo Quyết định 1463/QĐ-TTg ngày 29/09/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

* (SMS: 842/QD-HDTV) - Ngày 03/10/2017, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính ban hành Quyết định 842/QĐ-HĐTV về việc thành lập Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân của Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính.

* (SMS: 1463/QD-TTg) - Ngày 29/09/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1463/QĐ-TTg về việc bổ sung thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ.

* (SMS: 4224/QD-BGDDT) - Ngày 29/09/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 4224/QĐ-BGDĐT về việc phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng.

* (SMS: 203/QD-TANDTC) - Ngày 27/09/2017, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quyết định 203/QĐ-TANDTC về việc thành lập Tạp chí Tòa án nhân dân điện tử thuộc Tạp chí Tòa án nhân dân.

* (SMS: 559/QD-UBDT) - Ngày 25/09/2017, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 559/QĐ-UBDT về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Dân tộc.

* (SMS: 3399/QD-BVHTTDL) - Ngày 08/09/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 3399/QĐ-BVHTTDL về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua, Khen thưởng.

CÔNG NGHIỆP

* (SMS: 1489/QD-TTg) - Ngày 04/10/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1489/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

* (SMS: 19/2017/TT-BCT) - Ngày 29/09/2017, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 19/2017/TT-BCT về việc quy định nội dung, phương pháp và trình tự thực hiện nghiên cứu phụ tải điện.

* (SMS: 20/2017/TT-BCT) - Ngày 29/09/2017, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 20/2017/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21/05/2012 của Chính phủ về khuyến công.

* (SMS: 12/CT-BCT) - Ngày 25/09/2017, Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị 12/CT-BCT về việc triển khai thực hiện Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25/05/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

* (SMS: 94/2017/TT-BTC) - Ngày 21/09/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 94/2017/TT-BTC về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy phát điện dự trữ quốc gia.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (SMS: 204/QD-TANDTC) - Ngày 28/09/2017, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quyết định 204/QĐ-TANDTC về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021.

* (SMS: 873/HTQTCT-CT) - Ngày 25/08/2017, Cục hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành Công văn 873/HTQTCT-CT về việc quán triệt thực hiện chứng thực Sơ yếu lý lịch.

* (SMS: 1842/QD-CTN) - Ngày 08/09/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1842/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 1792/QD-CTN) - Ngày 06/09/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1792/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 1743/QD-CTN) - Ngày 05/09/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1743/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.
 

 

VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

 

UBND TP. HÀ NỘI

* (SMS: 32/2017/QD-UBND) - Ngày 28/09/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 32/2017/QĐ-UBND về việc ban hành "Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với hoạt động của các khu công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn Thành phố Hà Nội".

* (SMS: 212/KH-UBND) - Ngày 28/09/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 212/KH-UBND về việc thực hiện Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐND ngày 04/07/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thông qua Đề án "Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2017-2020 tầm nhìn 2030".

* (SMS: 211/KH-UBND) - Ngày 27/09/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 211/KH-UBND về việc triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 4724/UBND-KGVX) - Ngày 27/09/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 4724/UBND-KGVX về việc hoàn thiện, cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

* (SMS: 6690/QD-UBND) - Ngày 26/09/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 6690/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H2-1, tỷ lệ 1/2000 (phần quy hoạch sử dụng đất) tại ô đất ký hiệu D3-CCDT10. Địa điểm: Phường Xuân La, quận Tây Hồ và phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy.

* (SMS: 6689/QD-UBND) - Ngày 26/09/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 6689/QĐ-UBND về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H2-2 tỷ lệ 1/2000 (phần quy hoạch sử dụng đất) tại ô quy hoạch K8-1 và K8-4 và bản vẽ tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500. Địa điểm: 62B Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

* (SMS: 4691/UBND-NC) - Ngày 25/09/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 4691/UBND-NC về việc điều chỉnh cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

* (SMS: 4689/UBND-KHĐT) - Ngày 25/09/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 4689/UBND-KHĐT về việc thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP ngày 03/08/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

* (SMS: 5144/QD-UBND) - Ngày 02/10/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 5144/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 5091/QD-UBND) - Ngày 28/09/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 5091/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng.

* (SMS: 5082/QD-UBND) - Ngày 27/09/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 5082/QĐ-UBND về việc ban hành Hướng dẫn quy trình thủ tục xây dựng mới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

UBND TỈNH HÀ NAM

* (SMS: 43/2017/QD-UBND) - Ngày 28/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định 43/2017/QĐ-UBND về việc phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

* (SMS: 42/2017/QD-UBND) - Ngày 26/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định 42/2017/QĐ-UBND về việc bổ sung, bãi bỏ một số quy định về kiểm soát thủ tục hành chính trong một số Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

* (SMS: 41/2017/QD-UBND) - Ngày 22/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định 41/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

* (SMS: 39/2017/QD-UBND) - Ngày 15/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định 39/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

* (SMS: 25/2017/QD-UBND) - Ngày 27/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 25/2017/QĐ-UBND về việc quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN

* (SMS: 28/2017/QD-UBND) - Ngày 27/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định 28/2017/QĐ-UBND về việc bổ sung một số điều của Quyết định 27/2016/QĐ-UBND ngày 09/09/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy định chủng loại, số lượng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho một số cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên.

* (SMS: 27/2017/QD-UBND) - Ngày 08/09/2017,

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định 27/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2017 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

 

 


UBND TỈNH VĨNH PHÚC

* (SMS: 35/2017/QD-UBND) - Ngày 27/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định 35/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về trách nhiệm phối hợp trong công tác quản lý, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

* (SMS: 65/2017/QD-UBND) - Ngày 26/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 65/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về cơ chế phối hợp trong quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

* (SMS: 64/2017/QD-UBND) - Ngày 25/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 64/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về cơ chế, chính sách bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng, trồng rừng, phát triển lâm sản ngoài gỗ theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP ngày 09/09/2015 của Chính phủ tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn (khu vực II và III) giai đoạn 2015-2020 tỉnh Quảng Ngãi.

* (SMS: 63/2017/QD-UBND) - Ngày 25/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 63/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy trình tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ để xác định, thu nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các khoản thuế, phí, lệ phí khác liên quan đến sử dụng đất đai của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

* (SMS: 62/2017/QD-UBND) - Ngày 15/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 62/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và người quản lý doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi.

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

* (SMS: 83/2017/QD-UBND) - Ngày 26/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 83/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định việc nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

* (SMS: 82/2017/QD-UBND) - Ngày 22/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 82/2017/QĐ-UBND về việc quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

* (SMS: 2079/QD-UBND) - Ngày 11/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 2079/QĐ-UBND về việc quy định đơn giá cây thanh trà làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

UBND TỈNH LẠNG SƠN

* (SMS: 53/2017/QD-UBND) - Ngày 25/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định 53/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 26/2015/QĐ-UBND ngày 22/08/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn và Quyết định 02/2016/QĐ-UBND ngày 16/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

* (SMS: 52/2017/QD-UBND) - Ngày 20/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định 52/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về đơn giá cước và phương pháp tính giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

* (SMS: 51/2017/QD-UBND) - Ngày 20/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định 51/2017/QĐ-UBND về giá dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

* (SMS: 50/2017/QD-UBND) - Ngày 20/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định 50/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ mức thu một số khoản phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

UBND TỈNH KON TUM

* (SMS: 47/2017/QD-UBND) - Ngày 22/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định 47/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức trần chi phí chứng thực, hành chính tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

* (SMS: 46/2017/QD-UBND) - Ngày 19/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định 46/2017/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

* (SMS: 44/2017/QD-UBND) - Ngày 07/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định 44/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum.

UBND TỈNH NGHỆ AN

* (SMS: 58/2017/QD-UBND) - Ngày 22/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 58/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

* (SMS: 25/2017/QD-UBND) - Ngày 20/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định 25/2017/QĐ-UBND về việc quy định phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

* (SMS: 13/CT-UBND) - Ngày 08/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Chỉ thị 13/CT-UBND về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018.

UBND TỈNH KHÁNH HOÀ

* (SMS: 15/2017/QD-UBND) - Ngày 19/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định 15/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2017.

* (SMS: 14/2017/QD-UBND) - Ngày 14/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định 14/2017/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ đối với các trường hợp sử dụng dịch vụ viễn thông, truyền hình, điện, nước sinh hoạt khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

UBND TỈNH ĐỒNG NAI

* (SMS: 34/2017/QD-UBND) - Ngày 18/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định 34/2017/QĐ-UBND về việc quy định giá tối đa dịch vụ sử dụng đò, phà trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý.

* (SMS: 33/2017/QD-UBND) - Ngày 13/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định 33/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý Nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ thực vật và kiểm dịch thực vật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.