(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  [email protected], gửi đến 6689. 

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn  

Trong tuần này từ 29/09/2013 - 04/10/2013, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với [email protected] để nhận văn bản.

Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

DOANH NGHIỆP

* (SMS: 5837/QD-UBND) - Ngày 27/09/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5837/QĐ-UBND về việc hoàn trả vốn của các tiểu chủ hợp doanh với Nhà nước thuộc Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 2156/QD-BNN-DMDN) - Ngày 23/09/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2156/QĐ-BNN-ĐMDN về việc ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Tổng công ty Thủy sản Việt Nam. 

* (SMS: 7926/VPCP-DMDN) - Ngày 23/09/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7926/VPCP-ĐMDN về phương án sắp xếp, đổi mới Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy sản Hạ Long. 

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (SMS: 5749/TCHQ-TXNK) - Ngày 01/10/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5749/TCHQ-TXNK về việc thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng nguyên phụ liệu bị hỏa hoạn. 

* (SMS: 135/2013/TT-BTC) - Ngày 27/09/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 135/2013/TT-BTC về việc hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tổ chức tài chính vi mô. 

* (SMS: 5671/TCHQ-TXNK) - Ngày 26/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5671/TCHQ-TXNK về việc vướng mắc hoàn tiền thừa, bù trừ nợ thuế

* (SMS: 5665/TCHQ-GSQL) - Ngày 26/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5665/TCHQ-GSQL về việc xác định số thuế phải nộp đối với hợp đồng gia công, tờ khai nhập sản xuất xuất khẩu tồn đọng.

* (SMS: 12485/BTC-TCT) - Ngày 18/09/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 12485/BTC-TCT về việc tăng cường công tác quản lý thuế, hải quan liên quan đến hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền

* (SMS: 128/2013/TT-BTC) - Ngày 10/09/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 128/2013/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. 

* (SMS: 2897/TCT-CS) - Ngày 04/09/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2897/TCT-CS về việc chính sách khấu trừ tiền bồi thường hỗ trợ vào tiền thuê đất phải nộp. 

* (SMS: 2894/TCT-CS) - Ngày 04/09/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2894/TCT-CS về việc chi phí khấu hao tài sản cố định. 

* (SMS: 11672/BTC-TCT) - Ngày 03/09/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 11672/BTC-TCT về việc lệ phí trước bạ. 

* (SMS: 8825/BTC-CST) - Ngày 08/07/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 8825/BTC-CST về chính sách thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm hóa dầu và lưu huỳnh của dự án Nhà máy lọc dầu Vũng Rô. 

* (SMS: 8811/BTC-HCSN) - Ngày 08/07/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 8811/BTC-HCSN về việc hướng dẫn việc bảo đảm, hỗ trợ kinh phí hoạt động của các cấp Hội Luật gia ở địa phương.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP 

* (SMS: 19/2013/TT-BLDTBXH) - Ngày 09/09/2013, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 19/2013/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. 

* (SMS: 18/2013/TT-BLDTBXH) - Ngày 09/09/2013, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 18/2013/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động trong Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (SMS: 153/KH-UBND) - Ngày 30/09/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 153/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/04/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn Thành phố Hà Nội

* (SMS: 1493/TTg-KTN) - Ngày 24/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1493/TTg-KTN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

* (SMS: 14/2013/TT-BXD) - Ngày 19/09/2013,  Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 14/2013/TT-BXD về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 34/2013/NĐ-CP ngày 22/04/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. 

* (SMS: 55/BXD-QLN) - Ngày 18/09/2013, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 55/BXD-QLN về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. 

* (SMS: 54/BXD-QLN) - Ngày 17/09/2013, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 54/BXD-QLN về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở

* (SMS: 1382/BXD-QLN) - Ngày 10/07/2013, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1382/BXD-QLN về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

* (SMS: 48/BXD-QLN) - Ngày 09/09/2013, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 48/BXD-QLN về việc trả lời công văn 676/SXD-QLN của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng. 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (SMS: 1793/QD-TTg) - Ngày 02/10/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1793/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh mục Chương trình "Khoản vay Phát triển chuyên sâu lĩnh vực Ngân hàng - Tài chính, Tiểu chương trình 1", vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). 

* (SMS: 1759/QD-TTg) - Ngày 30/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1759/QĐ-TTg về việc phê duyệt dự thảo Hiệp định tín dụng cho Dự án "Xây dựng trung tâm đào tạo nghề chất lượng cao" với Ngân hàng Tái thiết Đức (Kfw). 

* (SMS: 2013/TB-KBNN) - Ngày 30/09/2013, Kho bạc Nhà nước ban hành Thông báo 2013/TB-KBNN về việc tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 10.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (SMS: 962/GSQL-GQ1) - Ngày 01/10/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 962/GSQL-GQ1 về việc hướng dẫn thủ tục hải quan. 

* (SMS: 5724/TCHQ-GSQL) - Ngày 30/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5724/TCHQ-GSQL về việc hàng hóa qua lối mở Pò Nhùng

* (SMS: 5716/TCHQ-GSQL) - Ngày 30/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5716/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn nghiệp vụ giám sát quản lý tại cửa khẩu Bình Nghi. 

* (SMS: 12911/BTC-CST) - Ngày 27/09/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 12911/BTC-CST về việc thí điểm mở rộng chức năng khu chế xuất Tân Thuận. 

* (SMS: 5706/TCHQ-GSQL) - Ngày 27/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5706/TCHQ-GSQL về việc hàng hóa từ kho ngoại quan đưa vào cửa hàng miễn thuế. 

* (SMS: 5697/TCHQ-GSQL) - Ngày 27/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5697/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu phế liệu từ khu công nghiệp, khu chế xuất. 

* (SMS: 5664/TCHQ-GSQL) - Ngày 26/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5664/TCHQ-GSQL về việc tình hình hàng hóa nhập khẩu chuyển cảng bằng đường sắt. 

* (SMS: 5663/TCHQ-GSQL) - Ngày 26/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5663/TCHQ-GSQL về việc chấn chỉnh thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cảng đường sắt. 

* (SMS: 5662/TCHQ-GSQL) - Ngày 26/09/2013,  Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5662/TCHQ-GSQL về thủ tục hàng hóa tạm nhập - tái xuất dự hội chợ, triển lãm.

* (SMS: 941/GSQL-TH) - Ngày 25/09/2013, Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành Công văn 941/GSQL-TH về việc ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu. 

* (SMS: 5612/TCHQ-GSQL) - Ngày 24/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5612/TCHQ-GSQL về việc gia hạn hợp đồng thuê kho ngoại quan

* (SMS: 933/GSQL-GQ2) - Ngày 24/09/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 933/GSQL-GQ2 về việc hướng dẫn thủ tục hải quan. 

* (SMS: 7154/BKHDT-QLKKT) - Ngày 23/09/2013, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 7154/BKHĐT-QLKKT về việc danh mục hàng hóa vật tư trong nước đã sản xuất được. 

* (SMS: 5587/TCHQ-TXNK) - Ngày 23/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5587/TCHQ-TXNK về việc tỷ giá hạch toán. 

* (SMS: 382/XNK-XXHH) - Ngày 05/09/2013, Cục Xuất nhập khẩu ban hành Công văn 382/XNK-XXHH về việc cấp C/O cho hàng xuất khẩu từ kho ngoại quan. 

* (SMS: 381/XNK-XXHH) - Ngày 05/09/2013, Cục Xuất nhập khẩu ban hành Công văn 381/XNK-XXHH về việc C/O Mẫu D. 

* (SMS: 8909/BTC-TCHQ) - Ngày 10/07/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 8909/BTC-TCHQ về việc tăng cường quản lý hải quan đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất và gửi kho ngoại quan. 

* (SMS: 622/GSQL-GQ2) - Ngày 08/07/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 622/GSQL-GQ2 về việc thủ tục hải quan hàng hóa của doanh nghiệp nội địa bán cho doanh nghiệp chế xuất. 

* (SMS: 618/GSQL-GQ2) - Ngày 08/07/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 618/GSQL-GQ2 về việc áp mã loại hình nhập khẩu, xuất khẩu.

XÂY DỰNG

* (SMS: 15/2013/TT-BXD) - Ngày 26/09/2013, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 15/2013/TT-BXD về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả

* (SMS: 7961/VPCP-KTN) - Ngày 23/09/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7961/VPCP-KTN về việc dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Xi măng 12/9, tỉnh Nghệ An.

THƯƠNG MẠI

* (SMS: 136/2013/TT-BTC) - Ngày 01/10/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 136/2013/TT-BTC về việc hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán. 

* (SMS: 7195/BKHDT-KTCN) - Ngày 24/09/2013, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 7195/BKHĐT-KTCN về việc xác nhận hàng hóa trong nước chưa sản xuất được.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 1751/QD-TTg) - Ngày 27/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1751/QĐ-TTg về việc phê duyệt và ký các văn kiện hợp tác năng lượng trong khuôn khổ hợp tác ASEAN. 

* (SMS: 1778/QD-BTNMT) - Ngày 27/09/2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 1778/QĐ-BTNMT về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu theo dõi, giám sát và đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 - 2015. 

* (SMS: 1651/QD-BTNMT) - Ngày 05/09/2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 1651/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt các dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 - 2015.

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (SMS: 16123/QLD-CL)
- Ngày 29/09/2013,
Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 16123/QLD-CL về việc tiếp tục sử dụng vắc xin Quinvaxem

* (SMS: 2066/ATTP-ND) - Ngày 24/09/2013, Cục An toàn thực phẩm ban hành Công văn 2066/ATTP-NĐ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm tại trường học trên địa bàn. 

* (SMS: 5890/BYT-QLD) - Ngày 19/09/2013, Bộ Y tế ban hành Công văn 5890/BYT-QLD về việc hướng dẫn tạm thời việc gia hạn số đăng ký và thời hạn nộp hồ sơ đăng ký lại. 

* (SMS: 27/2013/TT-BYT) - Ngày 18/09/2013, Bộ Y tế ban hành Thông tư 27/2013/TT-BYT về việc ban hành Danh mục vật tư y tế thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế.

* (SMS: 3455/QD-BYT) - Ngày 16/09/2013, Bộ Y tế ban hành Quyết định 3455/QĐ-BYT về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 517/QĐ-BYT ngày 23/02/2011 của Bộ Y tế ban hành mẫu Bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

* (SMS: 5632/BYT-DP) - Ngày 11/09/2013, Bộ Y tế ban hành Công văn 5632/BYT-DP về việc tăng cường phòng chống bệnh dại. 

* (SMS: 3338/QD-BYT) - Ngày 09/09/2013, Bộ Y tế ban hành Quyết định 3338/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên Ung bướu.

ĐẤU THẦU-CẠNH TRANH

* (SMS: 5799/QD-UBND) - Ngày 25/09/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5799/QĐ-UBND về việc quy định phân cấp thẩm quyền trong đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Thành phố Hà Nội.

GIAO THÔNG

* (SMS: 20/CT-TTg) - Ngày 03/10/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 20/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông hàng hải và đường thủy nội địa. 

* (SMS: 2990/QD-BGTVT) - Ngày 01/10/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2990/QĐ-BGTVT về việc chuyển tuyến luồng sông Đồng Tranh và tuyến đường thủy từ ngã ba Tắt Ông Cu - Tắt Bài đến sông Gò Gia thành tuyến luồng hàng hải và giao Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức quản lý, sử dụng. 

* (SMS: 8124/VPCP-KTN) - Ngày 30/09/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8124/VPCP-KTN về việc thành lập Diễn đàn an toàn giao thông Việt Nam

* (SMS: 2919/QD-BGTVT) - Ngày 24/09/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2919/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động của Trạm kiểm tra trọng tải xe lưu động.

 * (SMS: 358/TB-VPCP) - Ngày 24/09/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 358/TB-VPCP về Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16/2008/NQ-CP ngày 31/07/2008 của Chính phủ.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (SMS: 4415/QD-BGDDT) - Ngày 02/10/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 4415/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế cho cán bộ pháp chế ngành giáo dục. 

* (SMS: 1231/TB-BGDDT) - Ngày 30/09/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông báo 1231/TB-BGDĐT về việc kết quả hội thảo quốc gia về giáo dục đạo đức - công dân trong giáo dục phổ thông Việt Nam. 

* (SMS: 6999/BGDDT-KTKDCLGD) - Ngày 30/09/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 6999/BGDĐT-KTKĐCLGD về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2013 - 2014. 

* (SMS: 1748/QD-TTg) - Ngày 27/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1748/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Xây dựng Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam. 

* (SMS: 362/TB-VPCP) - Ngày 27/09/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 362/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị tổng kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 296/CT-TTg ngày 27/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012. 

* (SMS: 8107/VPCP-KGVX) - Ngày 27/09/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8107/VPCP-KGVX về việc thành lập Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh thuộc Đại học Đà Nẵng. 

* (SMS: 1209/KH-BGDDT) - Ngày 25/09/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch 1209/KH-BGDĐT về việc tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên dạy tiếng Anh tiểu học

* (SMS: 35/2013/TTLT-BGDDT-BNV-BTC) - Ngày 19/09/2013,  Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch 35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 19/2013/NĐ-CP ngày 23/02/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2006/NĐ-CP ngày 20/06/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

* (SMS: 3016/BKHCN-ĐTG) - Ngày 24/09/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Công văn 3016/BKHCN-ĐTG về việc phối hợp triển khai thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 09/08/2013 của Thủ tướng Chính phủ. 

* (SMS: 21/2013/TT-BKHCN) - Ngày 12/09/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 21/2013/TT-BKHCN quy định việc áp dụng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật về an toàn hạt nhân trong lựa chọn địa điểm, thiết kế, xây dựng, vận hành và tháo dỡ tổ máy điện hạt nhân.

BẢO HIỂM

* (SMS: 3835/BHXH-CST) - Ngày 27/09/2013, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 3835/BHXH-CST về việc sai sót các tiêu thức giữa sổ Bảo hiểm xã hội và Giấy Chứng minh nhân dân. 

* (SMS: 3831/BC-BHXH) - Ngày 27/09/2013, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Báo cáo 3831/BC-BHXH về việc thí điểm cấp thẻ bảo hiểm y tế có ảnh của bảo hiểm xã hội Việt Nam.

* (SMS: 1023/QD-BHXH) - Ngày 23/09/2013, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 1023/QĐ-BHXH về việc ban hành bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong lĩnh vực chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội áp dụng cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh, cấp huyện.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (SMS: 6929/BTP-TCCB) - Ngày 26/09/2013, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 6929/BTP-TCCB về việc triển khai Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý công chức, viên chức của Bộ Tư pháp

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (SMS: 2973/QD-BKHCN) - Ngày 27/09/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 2973/QĐ-BKHCN về việc ban hành Quy chế tổ chức quản lý và duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử Bộ khoa học và Công nghệ

* (SMS: 40/2013/QĐ-UBND) - Ngày 26/09/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 40/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng "Công nghệ thông tin - Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh". 

* (SMS: 11/QĐ-BCDDASHTH) - Ngày 24/09/2013, Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam ban hành Quyết định 11/QĐ-BCĐĐASHTH về việc phê duyệt triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2015. 

* (SMS: 887/QD-BXD) - Ngày 23/09/2013, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 887/QĐ-BXD về việc phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan bộ xây dựng năm 2014. 

* (SMS: 2585/BNG-UBBG) - Ngày 11/07/2013, Bộ Ngoại giao ban hành Công văn 2585/BNG-UBBG về việc phổ biến đường dây nóng để tiếp nhận thông tin liên quan đến chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (SMS: 1752/QD-TTg) - Ngày 30/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1752/QĐ-TTg về việc phê duyệt "Quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật thể dục, thể thao quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030". 

* (SMS: 1553/TTg-KGVX) - Ngày 01/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1553/TTg-KGVX về việc đồng ý gửi Hồ sơ đề cử Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đề nghị UNESCO công nhận lần 2 là Di sản thiên nhiên thế giới. 

* (SMS: 2585/BNG-UBBG) - Ngày 11/07/2013, Bộ Ngoại giao ban hành Công văn 2585/BNG-UBBG về việc phổ biến đường dây nóng để tiếp nhận thông tin liên quan đến chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI

* (SMS: 1798/QD-TTg) - Ngày 03/10/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1798/QĐ-TTg về việc hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 3, số 5, số 6 tại các tỉnh: Sơn La, Lai Châu, Hà Giang, Bắc Kạn, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Dương, Ninh Bình, Thanh Hóa

* (SMS: 1791/QD-TTg) - Ngày 01/10/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1791/QĐ-TTg về việc bổ sung huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu; huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên vào danh mục các huyện nghèo được hưởng các cơ chế, chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo. 

* (SMS: 1758/QD-TTg) - Ngày 30/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1758/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020. 

* (SMS: 1762/QD-TTg) - Ngày 30/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1762/QĐ-TTg về việc hỗ trợ gạo cứu đói cho tỉnh Bình Định. 

* (SMS: 1755/QD-TTg) - Ngày 30/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1755/QĐ-TTg về một số nguyên tắc và nhiệm vụ báo cáo tình hình thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Việt Nam. 

* (SMS: 2423/QD-BTP) - Ngày 30/09/2013, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 2423/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở trong giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai. 

* (SMS: 1555/TTg-KTN) - Ngày 30/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1555/TTg-KTN về việc phương án điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển khu công nghiệp của tỉnh Bình Thuận.

* (SMS: 8118/VPCP-KGVX) - Ngày 28/09/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8118/VPCP-KGVX về việc kiến nghị của Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam. 

* (SMS: 41/2013/QD-UBND) - Ngày 27/09/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 41/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về các chế độ, chính sách và mức hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

* (SMS: 5844/QD-UBND) - Ngày 27/09/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5844/QĐ-UBND về việc quy định mức hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 361/TB-VPCP) - Ngày 26/09/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 361/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố Hà Nội. 

* (SMS: 39/2013/QD-UBND) - Ngày 24/09/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 39/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và định mức chi phí lập, thẩm định, công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu trên địa bàn Thành phố. 

* (SMS: 357/TB-VPCP) - Ngày 24/09/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 357/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải về một số nội dung triển khai thực hiện Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030. 

* (SMS: 5197/QD-UBND) - Ngày 23/09/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 5197/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi giai đoạn 2013 - 2015. 

* (SMS: 5196/QD-UBND) - Ngày 23/09/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 5196/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi giai đoạn 2013 - 2015

* (SMS: 5195/QD-UBND) - Ngày 23/09/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành  Quyết định 5195/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh giai đoạn 2013 - 2015. 

* (SMS: 5194/QD-UBND) - Ngày 23/09/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 5194/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh giai đoạn 2013 - 2015. 

* (SMS: 5193/QD-UBND) - Ngày 23/09/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 5193/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án nông thôn mới xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh giai đoạn 2013 - 2015. 

* (SMS: 5192/QD-UBND) - Ngày 23/09/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 5192/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi giai đoạn 2013 - 2015. 

* (SMS: 5191/QD-UBND) - Ngày 23/09/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 5191/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè giai đoạn 2013 - 2015. 

* (SMS: 5190/QD-UBND) - Ngày 23/09/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 5190/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh giai đoạn 2013 - 2015. 

* (SMS: 5189/QD-UBND) - Ngày 23/09/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 5189/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh giai đoạn 2013 - 2015.

HÀNH CHÍNH

* (SMS: 2428/QD-BTP) - Ngày 30/09/2013, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 2428/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhằm xác định Chỉ số cải cách hành chính trong Quý IV năm 2013 của Bộ Tư pháp. 

* (SMS: 3480/CT-BNN-PC) - Ngày 30/09/2013, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị 3480/CT-BNN-PC về việc tăng cường công tác soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

* (SMS: 4484/BNN-PC) - Ngày 30/09/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 4484/BNN-PC về việc đề nghị công khai hồ sơ văn bản, hồ sơ thủ tục hành chính trên Cơ sở Dữ liệu quốc gia. 

* (SMS: 6925/BTP-TCCB) - Ngày 25/09/2013, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 6925/BTP-TCCB về việc triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị Ngành Tư pháp

* (SMS: 6902/BTP-PBGDPL) - Ngày 25/09/2013, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 6902/BTP-PBGDPL về việc tổ chức thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2013

* (SMS: 3466/BNV-CCHC) - Ngày 24/09/2013, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 3466/BNV-CCHC về việc quy định trao đổi văn bản dạng điện tử trong cải cách hành chính. 

* (SMS: 3723/BHXH-PC) - Ngày 23/09/2013, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 3723/BHXH-PC về việc tăng cường công tác pháp chế, kiểm soát thủ tục hành chính.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (SMS: 1790/QD-TTg) - Ngày 01/10/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1790/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016.

* (SMS: 1789/QD-TTg) - Ngày 01/10/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1789/QĐ-TTg về việc phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016.

* (SMS: 2237/QD-BNN-KHCN) - Ngày 01/09/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2237/QĐ-BNN-KHCN về việc thành lập Đoàn đánh giá phòng thử nghiệm ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

* (SMS: 2238/QD-BNN-KHCN) - Ngày 01/10/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2238/QĐ-BNN-KHCN về việc chỉ định Phòng thử nghiệm Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

* (SMS: 236/QD-BCD138/CP) - Ngày 01/10/2013, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ ban hành Quyết định 236/QĐ-BCĐ138/CP về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ. 

* (SMS: 2232/QD-BNN-TCTL) - Ngày 01/10/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2232/QĐ-BNN-TCTL về việc thành lập Tổ soạn thảo xây dựng Thông tư hướng dẫn thực hiện đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông thôn. 

* (SMS: 1753/QD-TTg) - Ngày 30/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1753/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo. 

* (SMS: 2322/QD-BTP) - Ngày 19/09/2013, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 2322/QĐ-BTP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch - Tài chính. 

* (SMS: 992/QD-BNV) - Ngày 03/09/2013, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 992/QĐ-BNV về việc cho phép thành lập Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam. 

* (SMS: 974/QD-BNV) - Ngày 27/08/2013, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 974/QĐ-BNV về việc cho phép thành lập Hội Kế toán địa chất Việt Nam. 

* (SMS: 973/QD-BNV) - Ngày 27/08/2013, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 973/QĐ-BNV về việc cho phép thành lập Liên đoàn Bóng ném Việt Nam. 

* (SMS: 966/QD-BNV) - Ngày 26/08/2013,  Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 966/QĐ-BNV về việc cho phép thành lập Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam. 

* (SMS: 959/QD-BNV) - Ngày 23/08/2013, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 959/QĐ-BNV về việc cho phép thành lập Hội Kỷ lục gia Việt Nam

* (SMS: 948/QD-BNV) - Ngày 20/08/2013, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 948/QĐ-BNV về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Điều Việt Nam.

 * (SMS: 938/QD-BNV) - Ngày 15/08/2013, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 938/QĐ-BNV về việc cho phép đổi tên Hội Rối loạn đông máu di truyền Việt Nam thành Hội Rối loạn đông máu Việt Nam và phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hội Rối loạn đông máu Việt Nam. 

* (SMS: 936/QD-BNV) - Ngày 15/08/2013, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 936/QĐ-BNV về việc cho phép thành lập Hiệp hội Câu cá thể thao Việt Nam.

CÔNG NGHIỆP

* (SMS: 5919/QD-UBND) - Ngày 30/09/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5919/QĐ-UBND quy định về công tác truyền nghề tiểu thủ công nghiệp thuộc Chương trình khuyến công Thành phố Hà Nội.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (SMS: 5969/QD-UBND) - Ngày 01/10/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5969/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp Hà Nội, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

* (SMS: 2192/QD-BNN-TCCB) - Ngày 27/09/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2192/QĐ-BNN-TCCB về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động dự án "Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ" vay vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản. 

* (SMS: 2181/QD-BNN-CB) - Ngày 26/09/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2181/QĐ-BNN-CB về việc công bố các tổ chức, cá nhân sản xuất máy móc, thiết bị giảm tổn thất sau thu hoạch được hưởng chính sách theo Quyết định 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010 và Quyết định 65/2011/QĐ-TTg ngày 02/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

AN NINH QUỐC GIA

* (SMS: 154/2013/TT-BQP)
- Ngày 19/08/2013,
Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 154/2013/TT-BQP về việc ban hành Quy trình kỹ thuật rà phá bom, mìn, vật nổ dưới biển.

THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT

* (SMS: 1632/QD-TTg) - Ngày 19/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1632/QĐ-TTg về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

NGOẠI GIAO

* (SMS: 43/2013/TB-LPQT) - Ngày 28/08/2013,  Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 43/2013/TB-LPQT về việc hiệu lực của Hiệp định Văn hóa giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Hy Lạp.

 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.