(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.  

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTG abc@yahoo.com, gửi đến 6689.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:  www.luatvietnam.vn

DOANH NGHIỆP

* (SMS: 107/2017/ND-CP) - Ngày 15/09/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 107/2017/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã.

* (SMS: 428/TB-VPCP) - Ngày 13/09/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 428/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại phiên họp thứ tư Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (SMS: 224/2017/TT-BQP) - Ngày 13/09/2017, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 224/2017/TT-BQP về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng và viên chức quốc phòng.

BẢO HIỂM

* (SMS: 4055/BHXH-CNTT) - Ngày 14/09/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 4055/BHXH-CNTT về việc thanh toán hồ sơ khám chữa bệnh đối với trường hợp hết hạn thẻ sau thời điểm tra cứu.

* (SMS: 3991/BHXH-TCKT) - Ngày 11/09/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 3991/BHXH-TCKT về việc sử dụng hóa đơn điện tử trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

* (SMS: 4122/BGDDT-GDTC) - Ngày 08/09/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4122/BGDĐT-GDTC về việc thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (SMS: 256/QD-BXD) - Ngày 13/09/2017, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 256/QĐ-BXD về việc công nhận đơn vị đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

* (SMS: 186/2017/TT-BQP) - Ngày 09/08/2017, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 186/2017/TT-BQP về việc quy định quản lý cho thuê, bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước do Bộ Quốc phòng đang quản lý.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (SMS: 37/CT-TTg) - Ngày 21/09/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 37/CT-TTg về việc tăng cường quản lý, giám sát vay về cho vay lại đối với chính quyền địa phương.

* (SMS: 88/2017/TT-BTC) - Ngày 22/08/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 88/2017/TT-BTC về việc hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước.

* (SMS: 85/2017/TT-BTC) - Ngày 15/08/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 85/2017/TT-BTC quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước theo niên độ ngân sách hằng năm.

* (SMS: 1692/QD-NHNN) - Ngày 08/08/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 1692/QĐ-NHNN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

* (SMS: 3312/QD-BNN-TC) - Ngày 07/08/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3312/QĐ-BNN-TC về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 51/NQ-CP của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (SMS: 6095/TCHQ-CNTT) - Ngày 15/09/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6095/TCHQ-CNTT về việc nâng cao hiệu quả khai báo thông tin hàng hóa qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.

* (SMS: 12138/BTC-CST) - Ngày 12/09/2017, Bộ Tài chính ban hành Công văn 12138/BTC-CST về cơ chế, chính sách ưu đãi đối với cây sắn và sản phẩm sắn.

* (SMS: 5961/TCHQ-TXNK) - Ngày 08/09/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5961/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng terminal block.

* (SMS: 5936/TCHQ-GSQL) - Ngày 08/09/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5936/TCHQ-GSQL về việc tạo điều kiện hàng hóa quá cảnh từ Lào qua cảng Vũng Áng.

* (SMS: 5924/TB-TCHQ) - Ngày 08/09/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5924/TB-TCHQ về kết quả xác định trước mã số.

* (SMS: 5894/TCHQ-TXNK) - Ngày 06/09/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5894/TCHQ-TXNK về việc phân loại và chính sách mặt hàng đối với máy 3 chức năng: in-copy-scan và máy in phun.

* (SMS: 5889/TB-TCHQ) - Ngày 06/09/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5889/TB-TCHQ về kết quả xác định trước mã số.

* (SMS: 5888/TB-TCHQ) - Ngày 06/09/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 5888/TB-TCHQ về kết quả xác định trước mã số.

* (SMS: 5882/TCHQ-TXNK) - Ngày 06/09/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5882/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng "máy kéo cầm tay".

XÂY DỰNG

* (SMS: 03/CT-BXD) - Ngày 03/09/2017, Bộ Xây dựng ban hành Chỉ thị 03/CT-BXD về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

THƯƠNG MẠI

* (SMS: 8724/BCT-TTTN) - Ngày 20/09/2017, Bộ Công Thương ban hành Công văn 8724/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

* (SMS: 106/2017/ND-CP) - Ngày 14/09/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 106/2017/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.

* (SMS: 105/2017/ND-CP) - Ngày 14/09/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 9923/VPCP-CN) - Ngày 19/09/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9923/VPCP-CN về tình hình quản lý, khai thác, sử dụng đá vôi, đá ốp lát trên phạm vi toàn quốc.

* (SMS: 30/2017/TT-BTNMT) - Ngày 11/09/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 30/2017/TT-BTNMT về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước.

* (SMS: 25/2017/TT-BTNMT) - Ngày 06/09/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 25/2017/TT-BTNMT về việc quy định quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản.

* (SMS: 23/2017/TT-BTNMT) - Ngày 31/08/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 23/2017/TT-BTNMT về việc ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Đồng Tháp.

* (SMS: 21/2017/TT-BTNMT) - Ngày 29/08/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 21/2017/TT-BTNMT về việc ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Trà Vinh.

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (SMS: 14630/QLD-CL) - Ngày 19/09/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 14630/QLD-CL về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

* (SMS: 14629/QLD-CL) - Ngày 19/09/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 14629/QLD-CL về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

* (SMS: 4338/BGDDT-GDTC) - Ngày 18/09/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4338/BGDĐT-GDTC về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng.

GIAO THÔNG

* (SMS: 28/2017/TT-BGTVT) - Ngày 29/08/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 28/2017/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2010/TT-BGTVT ngày 11/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn trong hoạt động đường sắt.

* (SMS: 1414/TTg-CN) - Ngày 18/09/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1414/TTg-CN về việc điều chỉnh Dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với Quốc lộ 1, tỉnh Ninh Bình.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (SMS: 9974/VPCP-KGVX) - Ngày 19/09/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9974/VPCP-KGVX về việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học.

* (SMS: 4194/BGDDT-PC) - Ngày 11/09/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4194/BGDĐT-PC về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017-2018 về công tác pháp chế.

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

* (SMS: 2516/QD-BKHCN) - Ngày 18/09/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 2516/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Chuẩn đo lường quốc gia, chỉ định tổ chức giữ chuẩn quốc gia.

* (SMS: 90/NQ-CP) - Ngày 15/09/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 90/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

* (SMS: 91/NQ-CP) - Ngày 15/09/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 91/NQ-CP về việc cấp phép sử dụng dấu hiệu chỉ dẫn nguồn gốc địa lý thuộc phạm vi quốc gia.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (SMS: 437/TB-VPCP) - Ngày 15/09/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 437/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp về Đề án Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ công chức cấp xã.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (SMS: 40/2017/QD-TTg) - Ngày 15/09/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 40/2017/QĐ-TTg về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Tần số vô tuyến điện.

* (SMS: 39/2017/QD-TTg) - Ngày 15/09/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 39/2017/QĐ-TTg về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Viễn thông.

* (SMS: 547/QD-UBDT) - Ngày 14/09/2017, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 547/QĐ-UBDT về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự toán triển khai các hoạt động truyền thông và giảm nghèo thông tin năm 2017 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (SMS: 436/TB-VPCP) - Ngày 15/09/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 436/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại buổi làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện Thông báo 154/TB-VPCP ngày 23/03/2017 và đặt hàng đào tạo các ngành văn hóa nghệ thuật.

* (SMS: 04/2017/TT-BVHTTDL) - Ngày 15/08/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 04/2017/TT-BVHTTDL về việc quy định Chương trình bồi dưỡng kiến thức về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

CHÍNH SÁCH

* (SMS: 9899/VPCP-CN) - Ngày 18/09/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9899/VPCP-CN về Đề án "Khắc phục bất ổn Kinh tế - Văn hóa theo phương thức lấy đô thị nuôi đô thị".

* (SMS: 9764/VPCP-QHDP) - Ngày 14/09/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9764/VPCP-QHĐP về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn.

HÌNH SỰ

* (SMS: 05/2017/NQ-HDTP) - Ngày 19/09/2017, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐTP về việc ban hành một số biểu mẫu trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự, xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Bộ luật Tố tụng hình sự.

* (SMS: 1359/QD-TTg) - Ngày 13/09/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1359/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (SMS: 1419/QD-TTg) - Ngày 19/09/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1419/QĐ-TTg về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

* (SMS: 3562/QD-BCT) - Ngày 15/09/2017, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3562/QĐ-BCT về việc thành lập Đoàn công tác chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 10 tại các tỉnh miền Trung.

* (SMS: 1369/QD-TTg) - Ngày 14/09/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1369/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Lê Quân giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

* (SMS: 1368/QD-TTg) - Ngày 14/09/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1368/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Lê Tấn Dũng giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

* (SMS: 1366/QD-TTg) - Ngày 14/09/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1366/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, kiêm giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng cạnh tranh.

* (SMS: 1363/QD-TTg) - Ngày 14/09/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1363/QĐ-TTg về việc kiện toàn nhân sự Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

* (SMS: 730/QD-BCDKPBMHH) - Ngày 13/09/2017, Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam ban hành Quyết định 730/QĐ-BCĐKPBMHH về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam.

* (SMS: 1789/QD-BTC) - Ngày 08/09/2017, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1789/QĐ-BTC về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ.

* (SMS: 1788/QD-BTC) - Ngày 08/09/2017, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1788/QĐ-BTC về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua - Khen thưởng.

CÔNG NGHIỆP

* (SMS: 41/2017/QD-TTg) - Ngày 15/09/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 41/2017/QĐ-TTg về việc quy định trình tự, thủ tục điều chuyển công trình điện được đầu tư bằng vốn Nhà nước sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (SMS: 108/2017/ND-CP) - Ngày 20/09/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 108/2017/NĐ-CP về quản lý phân bón.

* (SMS: 1413/TTg-NN) - Ngày 18/09/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1413/TTg-NN về việc phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Hồ chứa nước Đồng Mít tỉnh Bình Định.

* (SMS: 104/2017/ND-CP) - Ngày 14/09/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 104/2017/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều.

* (SMS: 17/2017/TT-BNNPTNT) - Ngày 11/09/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 17/2017/TT-BNNPTNT về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28/06/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (SMS: 1749/QD-CTN) - Ngày 05/09/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1749/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 1748/QD-CTN) - Ngày 05/09/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1748/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 1747/QD-CTN) - Ngày 05/09/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1747/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.  

* (SMS: 1746/QD-CTN) - Ngày 05/09/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1746/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 1745/QD-CTN) - Ngày 05/09/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1745/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

* (SMS: 1744/QD-CTN) - Ngày 05/09/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1744/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 1710/QD-CTN) - Ngày 31/08/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1710/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.
 

VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN 

UBND TP. HÀ NỘI

* (SMS: 31/2017/QD-UBND) - Ngày 15/09/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 31/2017/QĐ-UBND về việc ban hành một số mức chi bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 204/KH-UBND) - Ngày 14/09/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 204/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 201/KH-UBND) - Ngày 12/09/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 201/KH-UBND về việc triển khai thực hiện "Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020".

* (SMS: 4422/UBND-KT) - Ngày 11/09/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 4422/UBND-KT về việc chống thất thu và chấn chỉnh công tác quản lý khoán thuế đối với cơ sở kinh doanh.

UBND TỈNH LẠNG SƠN

* (SMS: 49/2017/QD-UBND) - Ngày 14/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định 49/2017/QĐ-UBND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

* (SMS: 48/2017/QD-UBND) - Ngày 14/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định 48/2017/QĐ-UBND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

* (SMS: 47/2017/QD-UBND) - Ngày 14/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định 47/2017/QĐ-UBND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

* (SMS: 46/2017/QD-UBND) - Ngày 14/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định 46/2017/QĐ-UBND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

* (SMS: 45/2017/QD-UBND) - Ngày 14/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định 45/2017/QĐ-UBND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

* (SMS: 44/2017/QD-UBND) - Ngày 14/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định 44/2017/QĐ-UBND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

* (SMS: 43/2017/QD-UBND) - Ngày 14/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định 43/2017/QĐ-UBND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan danh lam thắng cảnh; di tích lịch sử; công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

* (SMS: 42/2017/QD-UBND) - Ngày 14/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định 42/2017/QĐ-UBND về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

* (SMS: 41/2017/QD-UBND) - Ngày 14/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định 41/2017/QĐ-UBND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

* (SMS: 40/2017/QD-UBND) - Ngày 14/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định 40/2017/QĐ-UBND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

* (SMS: 39/2017/QD-UBND) - Ngày 14/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định 39/2017/QĐ-UBND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

* (SMS: 38/2017/QD-UBND) - Ngày 14/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định 38/2017/QĐ-UBND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

* (SMS: 37/2017/QD-UBND) - Ngày 14/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định 37/2017/QĐ-UBND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

* (SMS: 36/2017/QD-UBND) - Ngày 14/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định 36/2017/QĐ-UBND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

* (SMS: 79/2017/QD-UBND) - Ngày 14/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 79/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn Thành phố Huế.

* (SMS: 78/2017/QD-UBND) - Ngày 11/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 78/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định 19/2016/QĐ-UBND ngày 18/03/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

* (SMS: 77/2017/QD-UBND) - Ngày 07/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 77/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

* (SMS: 41/2017/QD-UBND) - Ngày 12/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định 41/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

* (SMS: 40/2017/QD-UBND) - Ngày 07/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định 40/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Quy định về một số chính sách khuyến khích xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ban hành theo Quyết định 01/2016/QĐ-UBND ngày 06/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

* (SMS: 16/CT-UBND) - Ngày 07/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Chỉ thị 16/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

* (SMS: 15/CT-UBND) - Ngày 07/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Chỉ thị 15/CT-UBND về việc tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN

* (SMS: 25/2017/QD-UBND) - Ngày 01/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định 25/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên.

UBND TỈNH ĐỒNG NAI

* (SMS: 29/2017/QD-UBND) - Ngày 07/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định 29/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

* (SMS: 28/2017/QD-UBND) - Ngày 04/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định 28/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế khen thưởng tác giả, nhóm tác giả và tập thể cơ quan báo chí ngoài tỉnh có thành tích tuyên truyền, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai.

* (SMS: 27/2017/QD-UBND) - Ngày 03/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định 27/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các mức thu tại chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

* (SMS: 25/2017/QD-UBND) - Ngày 03/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định 25/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Công Thương Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định 57/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

* (SMS: 24/2017/QD-UBND) - Ngày 31/07/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định 24/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất với Ủy ban nhân dân cấp huyện; các phòng, ban trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trong thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.