(LuatVietnam) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản trên hệ thống tin nhắn 6689.
Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 
Trong tuần này từ 11/09/2010 - 17/09/2010, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản. 
 
Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:
 
CHÍNH PHỦ
 
* (94/2010/ND-CP) - Ngày 09/09/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 94/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng.
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
* (1689/QD-TTg) - Ngày 15/09/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1689/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
 
* (1687/QD-TTg) - Ngày 15/09/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1687/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định sửa đổi Hiệp định Vận tải hàng không Việt Nam - Hoa Kỳ
 
* (1686/QD-TTg) - Ngày 15/09/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1686/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hội đồng Liên bang Thụy Sỹ về việc thân nhân thành viên Cơ quan đại diện Ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự và Phái đoàn thường trực làm việc có thu nhập
 
* (1685/QD-TTg) - Ngày 14/09/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1685/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng Nam Hà tĩnh - Bắc Quảng Bình đến năm 2030
 
* (1626/TTg-DMDN) - Ngày 13/09/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1626/TTg-ĐMDN về việc thực hiện cơ chế quản lý đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
 
* (1681/QD-TTg) - Ngày 11/09/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1681/QĐ-TTg về việc xuất thuốc sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch bệnh tai xanh
 
* (1680/QD-TTg) - Ngày 10/09/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1680/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2004 - 2011
 
* (1679/QD-TTg) - Ngày 10/09/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1679/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2004 - 2011
 
* (1678/QD-TTg) - Ngày 10/09/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1678/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2004 - 2011
 
* (1677/QD-TTg) - Ngày 10/09/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1677/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Tiếp tục đổi mới nội dung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ lý luận chính trị, hành chính ở Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh
 
* (55/2010/QD-TTg) - Ngày 10/09/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 55/2010/QĐ-TTg về thẩm quyền, trình tự, thủ tục chứng nhận tổ chức, các hoạt động ứng dụng công nghệ cao, chứng nhận tổ chức, cá nhân nghiên cứu và phát triển công nghệ cao và công nhận doanh nghiệp công nghệ cao
 
* (1665/QD-TTg) - Ngày 09/09/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1665/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi Luật Đất đai năm 2003
 
* (1664/QD-TTg) - Ngày 09/09/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1664/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2004 - 2011
 
* (1663/QD-TTg) - Ngày 09/09/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1663/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2004 - 2011
 
* (1662/QD-TTg) - Ngày 09/09/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1662/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2004 - 2011
 
* (1661/QD-TTg) - Ngày 09/09/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1661/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2004 -2011
 
* (1659/QD-TTg) - Ngày 09/09/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1659/QĐ-TTg về việc thành lập Cục Quản lý đăng ký kinh doanh trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 
* (1615/TTg-KGVX) - Ngày 08/09/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1615/TTg-KGVX về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm
 
* (1655/QD-TTg) - Ngày 07/09/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1655/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
 
* (1654/QD-TTg) - Ngày 07/09/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1654/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch thoát nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
 
* (1649/QD-TTg) - Ngày 06/09/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1649/QĐ-TTg về việc phê duyệt Dự án điều chỉnh, bổ sung định hướng đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng căn cứ cách mạng tỉnh Tuyên Quang đến năm 2015
 
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 
* (6366/VPCP-QHQT) - Ngày 09/09/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6366/VPCP-QHQT về việc Hiệp định thành lập Trung tâm điều phối ASEAN về Hỗ trợ nhân đạo trong quản lý thảm họa
 
* (6336/VPCP-KTTH) - Ngày 08/09/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6336/VPCP-KTTH về việc thực hiện Chỉ thị 20/2007/CT-TTg về trả lương qua tài khoản
 
* (6302/VPCP-KTN) - Ngày 08/09/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6302/VPCP-KTN về việc chuyển giao giấy phép thăm dò khoáng sản
 
* (6253/VPCP-KTN) - Ngày 07/09/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6253/VPCP-KTN về việc thực hiện các dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch kết hợp tận thu cát nhiễm mặn để xuất khẩu.
 
* (6226/VPCP-QHQT) - Ngày 01/09/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6226/VPCP-QHQT về việc đám phán với ADB về khoản vay cho chương trình phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa lần 2.
 
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 
* (27/2010/TT-BLDTBXH) - Ngày 14/09/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hành Thông tư 27/2010/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
 
* (26/2010/TT-BLDTBXH) - Ngày 13/09/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hành Thông tư 26/2010/TT-BLĐTBXH về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 24/2007/TT-BLĐTBXH ngày 09/11/2007 về hướng dẫn tính thời gian để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13/07/2007 của Thủ tướng Chính phủ
 
* (3155/LDTBXH-LDTL) - Ngày 11/09/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hành Công văn 3155/LĐTBXH-LĐTL về việc tiền lương đối với tập đoàn kinh tế nhà nước công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu
 
* (3150/LDTBXH-LDTL) - Ngày 11/09/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hành Công văn 3150/LĐTBXH-LĐTL về việc hướng dẫn xây dựng tiền lương đối với ban quản lý dự án đầu tư xây dựng
 
BỘ TÀI CHÍNH
 
* (135/2010/TT-BTC)- Ngày 13/09/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 135/2010/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 146/2009/TT-BTC ngày 20/7/2009 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí giải quyết các việc liên quan đến quốc tịch
 
* (134/2010/TT-BTC) - Ngày 10/09/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 134/2010/TT-BTC về việc hướng dẫn hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng để mua tạm trữ lúa, gạo Hè thu năm 2010
 
* (133/2010/TT-BTC) - Ngày 09/09/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 133/2010/TT-BTC về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
 
* (2250/QD-BTC) - Ngày 06/09/2010, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2250/QĐ-BTC về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành đã hết hiệu lực pháp luật
 
BỘ XÂY DỰNG
 
* (81/BXD-KTQH) - Ngày 13/09/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 81/BXD-KTQH về việc trả lời các vướng mắc khi triển khai Luật Quy hoạch đô thị và Nghị định số 37/2010/NĐ-CP
 
* (1724/BXD-KTXD) - Ngày 11/09/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1724/BXD-KTXD về việc điều chỉnh giá hợp đồng
 
* (76/BXD-KTQH) - Ngày 07/09/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 76/BXD-KTQH về việc thỏa thuận quy hoạch chung đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 
* (118/BXD-KTXD) - Ngày 06/09/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 118/BXD-KTXD về việc hướng dẫn thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng
 
* (15/2010/TT-BXD) - Ngày 27/08/2010, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 15/2010/TT-BXD quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị
 
BỘ CÔNG THƯƠNG
 
* (33/2010/TT-BCT) - Ngày 11/09/2010, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 33/2010/TT-BCT quy định việc kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu phủ tạng gia súc, phủ tạng gia cầm đông lạnh và không đông lạnh
 
* (8809/BCT-TTTN) - Ngày 01/09/2010, Bộ Công Thương ban hành Công văn 8809/BCT-TTTN về việc danh sách thương nhân đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)
 
BỘ NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
* (53/2010/TT-BNNPTNT) - Ngày 10/09/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 53/2010/TT-BNNPTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy định mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y và Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thuỷ sản, sản phẩm thuỷ sản
 
* (52/2010/TT-BNNPTNT) - Ngày 09/09/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 52/2010/TT-BNNPTNT hướng dẫn khảo nghiệm, công nhận, đặt tên phân bón mới
 
BỘ Y TẾ
 
* (39/2010/TT-BYT) - Ngày 10/09/2010, Bộ Y tế ban hành Thông tư 39/2010/TT-BYT tế quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn, bản
 
* (38/2010/TT-BYT) - Ngày 07/09/2010, Bộ Y tế ban hành Thông tư 38/2010/TT-BYT về việc hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về dược và mỹ phẩm
 
* (3125/QD-BYT) - Ngày 27/08/2010, Bộ Y tế ban hành Quyết định 3125/QĐ-BYT về bảng kiểm tra bệnh viện năm 2010
 
BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
* (10/2010/TT-BVHTTDL) - Ngày 09/09/2010, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 10/2010/TT-BVHTTDL quy định chi tiết Điều 20 Nghị định số 71/2009/NĐ-CP ngày 28/08/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 
* (3144/QD-BVHTTDL) - Ngày 08/09/2010, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 3144/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt "Đề án bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu cho 1000 Giám đốc khách sạn"
 
* (3007/QD-BVHTTDL) - Ngày 27/08/2010, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 3007/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Đề án "Giới thiệu quảng bá nghệ thuật Tuồng với khán giả trẻ"
 
* (2984/QD-BVHTTDL) - Ngày 26/08/2010, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2984/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức lễ hội "Làng nghề, phố nghề Thăng Long - Hà Nội" trong chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội
 
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

* (21/2010/TT-BTTTT) - Ngày 08/09/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 21/2010/TT-BTTTT thông quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án
 
BỘ GIAO THÔNG VẶN TẢI
 
* (24/2010/TT-BGTVT) - Ngày 31/08/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 24/2010/TT-BGTVT về việc quy định về bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ
 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
 
* (25/2010/TTLT-BLDTBXH-BTC-BYT) - Ngày 11/09/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Y tế ban hành Thông tư liên tịch 25/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 21/11/2006 và thay thế Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 12/04/2007 của liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính – Bộ Y tế hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khỏe đối với người có công với cách mạng
 
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
 
* (1185/QD-KTNN) - Ngày 01/09/2010, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 1185/QĐ-KTNN về việc ban hành Đề án Triển khai phát triển Hệ thống tổ chức của Kiểm toán Nhà nước theo Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2020
 
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
 
* (2721/UBCK-QLPH) - Ngày 27/08/2010, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Công văn 2721/UBCK-QLPH về việc công khai danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán năm 2010 cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.
 
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
 
* (1543/QD-TDC) - Ngày 13/09/2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định 1543/QĐ-TĐC về việc ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam
 
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 
* (5271/TCHQ-TXNK) - Ngày 10/09/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5271/TCHQ-TXNK về việc phân loại và xác định mã số cho hàng hóa nhập khẩu
 
* (5138/TCHQ-GSQL) - Ngày 06/09/2010, Tổng cục Hải quan phủ ban hành Công văn 5138/TCHQ-GSQL về việc triển khai thực hiện Thông tư số 100/2010/TT-BTC ngày 09/07/2010 của Bộ Tài chính.
 
* (5095/TCHQ-GSQL) - Ngày 01/09/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5095/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc Thông tư số 02/2001/TT-TCHQ ngày 29/05/2001.
 
* (5132/TCHQ-GSQL) - Ngày 01/09/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5132/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc Thông tư số 32/2009/TT-BCT ngày 05/11/2009 của Bộ Công thương
 
TỔNG CỤC THUẾ
 
* (3473/TCT-TNCN) - Ngày 08/09/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3473/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân
 
* (3397/TCT-KK) - Ngày 01/09/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3397/TCT-KK về việc triển khai thực hiện đăng ký thuế theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ
 
* (3319/TCT-CS) - Ngày 01/09/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3319/TCT-CS về việc trả lời đối thoại doanh nghiệp.
 
* (3378/TCT-CS) - Ngày 31/08/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3378/TCT-CS về việc chính sách thuế giá trị gia tăng đối với thanh toán qua ngân hàng
 
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
 
* (10731/QLD-VP) - Ngày 09/09/2010, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 10731/QLD-VP về việc kiểm tra công tác quản lý nhà nước về dược và mỹ phẩm năm 2010
 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
*(45/2010/QD-UBND) - Ngày 13/09/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 45/2010/QĐ-UBND ban hành quy định bán, cho thuê, thuê mua và quản lý và sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 
*(44/2010/QD-UBND) - Ngày 10/09/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 44/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 
* (4378/QD-UBND) – Ngày 07/09/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 4378/QĐ-UBND đính chính và điều chỉnh bảng giá đất của một số đường, đường phố tại quận Cầu Giấy và huyện Mỹ Đức trong bảng giá các loại đất ban hành kèm theo Quyết định số 124/2009/QĐ-UBND ngày 29/12/2009 của Ủy ban Nhân dân Thành phố
 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
* (66/2010/QD-UBND) - Ngày 08/09/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 66/2010/QĐ-UBND về sửa đổi, bãi bỏ các Văn bản của Ủy ban Nhân dân Thành phố quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân quận - huyện trong lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng
 
* (65/2010/QD-UBND) - Ngày 08/09/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 65/2010/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ các thủ tục hành chính áp dụng tại Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, nhà ở và công sở
 
* (64/2010/QD-UBND) - Ngày 01/09/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 64/2010/QĐ-UBND về ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại phương tiện vận tải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.