(LuatVietnam) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản trên hệ thống tin nhắn 6689.

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 

Trong tuần này từ 04/09/2010 - 10/09/2010, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản. 

 

Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

 

CHÍNH PHỦ

 

* (SMS: 33/NQ-CP) - Ngày 03/09/2010, Chính phủ  ban hành Nghị quyết 33/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 08/2010.

 

* (SMS: 93/2010/ND-CP) - Ngày 31/08/2010, Chính phủ  ban hành Nghị định 93/2010/NĐ-CP về việc sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/03/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

 

* (SMS: 92/2010/ND-CP) - Ngày 30/08/2010, Chính phủ  ban hành Nghị định 92/2010/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm.

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

* (SMS: 1652/QD-TTg) - Ngày 06/09/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1652/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2004 - 2011.

 

* (SMS: 1650/QD-TTg) - Ngày 06/09/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1650/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2004 - 2011.

 

* (SMS: 1636/QD-TTg) - Ngày 31/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1636/QĐ-TTg về việc phê duyệt "Quy hoạch mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia đến năm 2020".

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHÙ

 

* (SMS: 6228/VPCP-KTTH) - Ngày 01/09/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6228/VPCP-KTTH về việc miễn thuế lô hàng nguyên liệu sản xuất, cấp miễn phí dụng cụ chỉnh hình cho người tàn tật nghèo.

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

* (SMS: 51/2010/TT-BNNPTNT) - Ngày 08/09/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 51/2010/TT-BNNPTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/04/2010 hướng dẫn việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu và Thông tư 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010 Quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản.

 

* (SMS: 50/2010/TT-BNNPTNT) - Ngày 30/08/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 50/2010/TT-BNNPTNT về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 ban hành kèm theo Thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT ngày 18/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

* (SMS: 2287/QD-BNN-QLCL) - Ngày 25/08/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2287/QĐ-BNN-QLCL về việc quy định kiểm tra giám sát hàm lượng nước đối với sản phẩm cá tra, basa fillet đông lạnh xuất khẩu.

 

BỘ TÀI CHÍNH

 

* (SMS: 132/2010/TT-BTC) - Ngày 07/09/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 132/2010/TT-BTC về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Quyết định số 46/2006/QĐ-BTC ngày 06/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế phát hành trái phiếu Chính phủ theo lô lớn.

 

* (SMS: 131/2010/TT-BTC) - Ngày 06/09/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 131/2010/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam.

 

* (SMS: 130/2010/TT-BTC) - Ngày 01/09/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 130/2010/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Định Quán và trạm thu phí Bảo Lộc, Quốc lộ 20.

 

* (SMS: 126/2010/TT-BTC) - Ngày 24/08/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 126/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2009 - 2010.

 

* (SMS: 125/2010/TT-BTC) - Ngày 24/08/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 125/2010/TT-BTC về quy định chế độ chi tiêu và quyết toán đối với Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia năm 2010.

 

* (SMS: 11101/BTC-TCHQ) - Ngày 23/08/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 11101/BTC-TCHQ về việc áp dụng tỷ giá tính thuế.

 

* (SMS: 2057/QD-BTC) - Ngày 12/08/2010, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2057/QĐ-BTC về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Nghiệp vụ Kho bạc trực thuộc Kho bạc Nhà nước.

 

* (SMS: 2056/QD-BTC) - Ngày 12/08/2010, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2056/QĐ-BTC về quy định nhiệm vụ và tổ chức hoạt động của Ban cải cách, hiện đại hóa hải quan.

 

* (SMS: 2055/QD-BTC) - Ngày 12/08/2010, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2055/QĐ-BTC về việc sửa đổi, bổ sung quyết định số 1016/QĐ-BTC ngày 11/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tra chống buôn lậu trực thuộc Tổng cục Hải quan.

 

* (SMS: 2054/QD-BTC) - Ngày 12/08/2010, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2054/QĐ-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1018/QĐ-BTC ngày 11/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ và Văn phòng thuộc Tổng cục Hải quan.

 

* (SMS: 2053/QD-BTC) - Ngày 12/08/2010, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2053/QĐ-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày 11/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

 

* (SMS: 10597/BTC-CST) - Ngày 12/08/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 10597/BTC-CST về việc lệ phí cấp giấy phép thầu tư vấn và xây dựng cho nhà thầu nước ngoài.

 

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

* (SMS: 3067/LDTBXH-LDTL) - Ngày 07/09/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3067/LĐTBXH-LĐTL về việc giải đáp về ứng dụng cách tính trợ cấp thôi việc.

 

* (SMS: 2983/LDTBXH-LDTL) - Ngày 30/08/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2983/LĐTBXH-LĐTL về việc hướng dẫn xếp lương đối với lao động làm việc trong công ty cổ phần.

 

* (SMS: 2982/LDTBXH-LDTL) - Ngày 30/08/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2982/LĐTBXH-LĐTL về việc xếp lương đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp thuộc doanh nghiệp.

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

* (SMS: 5423/BGDDT-GDTH) - Ngày 06/09/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 5423/BGDĐT-GDTH về việc triển khai dạy thí điểm chương trình Tiếng Anh Tiểu học.

 

* (SMS: 5402/BGDDT-GDTH) - Ngày 06/09/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 5402/BGDĐT-GDTH  về việc hướng thực hiện công tác Phổ cập Giáo dục tiểu học đúng độ tuổi.

 

BỘ XÂY DỰNG

 

* (SMS: 16/2010/TT-BXD) - Ngày 01/09/2010, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 16/2010/TT-BXD về việc quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/06/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

 

* (SMS: 395/BXD-KHCN) - Ngày 01/09/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 395/BXD-KHCN về việc hướng dẫn quy hoạch xây dựng trạm xăng dầu nông thôn.

 

* (SMS: 63/BXD-VLXD) - Ngày 01/09/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 63/BXD-VLXD về việc xác nhận sản phẩm gạch blốc bê tông khí trưng áp là Vật liệu xây dựng nhẹ.

 

* (SMS: 788/QD-BXD) - Ngày 26/08/2010, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 788/QĐ-BXD về việc công bố Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình.

 

BỘ CÔNG THƯƠNG

 

* (SMS: 4554/QD-BCT) - Ngày 31/08/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 4554/QĐ-BCT về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa), felspat, cao lanh và magnezit đến năm 2015, có xét đến năm 2025.

 

BỘ TƯ PHÁP

 

* (SMS: 3052/BTP-VP) - Ngày 31/08/2010, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 3052/BTP-VP về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2043/QĐ-BTP ngày 27/07/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Danh mục các văn bản thông tin chính thức bằng hình thức văn bản điện tử trong phạm vi các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

* (SMS: 2551/QD-BGTVT) - Ngày 27/08/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2551/QĐ-BGTVT về việc mở rộng vùng an toàn hàng hải phục vụ hoạt động khai thác mỏ Sư Tử Vàng, Sư Tử Đen tại lô hợp đồng 15 - 1.

 

BỘ VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

* (SMS: 2998/QD-BVHTTDL) - Ngày 27/08/2010, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2998/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt phương án giải quyết lao dộng dôi dư khi chuyển Hãng phim Giải phóng thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hãng phim Giải phóng.

 

BỘ NỘI VỤ

 

* (SMS: 977/QD-BNV) - Ngày 24/08/2010, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 977/QĐ-BNV về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Đổi mới công tác tiếp công dân.

 

BỘ QUỐC PHÒNG

 

* (SMS: 107/2010/TT-BQP) - Ngày 16/08/2010, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 107/2010/TT-BQP về việc Ban hành Quy chế đào tạo cán bộ quân sự Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn trình độ cao đẳng và đại học ngành quân sự cơ sở.

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

 

* (SMS: 04/2010/TTLT-BCA-BYT) - Ngày 09/08/2010, Bộ Công an, Bộ Y tế ban hành Thông tư liên tịch 04/2010/TTLT-BCA-BYT về hướng dẫn việc khám bệnh, chữa bệnh cho người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân, trại viên cơ sở giáo dục, học sinh trường giáo dưỡng tại bệnh viện của nhà nước.

 

* (SMS: 127/2010/TTLT-BTC-BYT) - Ngày 24/08/2010, Bộ Tài chính, Bộ Y tế ban hành Thông tư liên tịch 127/2010/TTLT-BTC-BYT về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư Liên tịch số 88/2005/TTLT-BTC-BYT ngày 11/10/2005 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Y tế hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và một số định mức chi tiêu của dự án "Phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam" do Ngân hàng Thế giới viện trợ không hoàn lại.

 

UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

 

* (SMS: 2721/UBCK-QLPH) - Ngày 27/08/2010, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Công văn 2721/UBCK-QLPH về việc công khai danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán năm 2010 cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

* (SMS: 1008/BHXH-GDBHYT) - Ngày 26/08/2010, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 1008/BHXH-GĐBHYT về việc thông báo các cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho đối tượng học sinh sinh viên năm học 2010-2011.

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

 

* (SMS: 5133/TCHQ-TXNK) - Ngày 01/09/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5133/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng "thép hợp kim có thành phần Bo cao".

 

* (SMS: 5126/TCHQ-GSQL) - Ngày 01/09/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5126/TCHQ-GSQL về việc thông quan xe ôtô chở người dưới 16 chỗ chưa qua sử dụng.

 

* (SMS: 5103/TCHQ-TXNK) - Ngày 01/09/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5103/TCHQ-TXNK về việc chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu.

* (SMS: 5096/TCHQ-GSQL) - Ngày 01/09/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5096/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc sử dụng nguyên liệu vật tư tự cung ứng cho hợp đồng gia công.

 

* (SMS: 5051/TCHQ-GSQL) - Ngày 30/08/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5051/TCHQ-GSQL về việc thủ tục nhập khẩu nguyên liệu sản xuất mỹ phẩm.

 

* (SMS: 4481/TCHQ-TXNK) - Ngày 10/08/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4481/TCHQ-TXNK về việc tính thuế tiêu thụ đặc biệt.

 

* (SMS: 4472/TCHQ-GSQL) - Ngày 10/08/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4472/TCHQ-GSQL về việc kinh doanh hàng miễn thuế trong giai đoạn chuyển đổi.

 

TỔNG CỤC THUẾ

 

* (SMS: 3253/TCT-TTHT) - Ngày 25/08/2010 , Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3253/TCT-TTHT về việc đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

 

* (SMS: 3079/TCT-TVQT) - Ngày 16/08/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3079/TCT-TVQT về việc phối hợp thực hiện Thông tư số 91/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 17/06/2010 hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự.

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

* (SMS: 43/2010/QD-UBND) - Ngày 06/09/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 43/2010/QĐ-UBND về ban hành quy định việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương ở các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và thị xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

 

* (SMS: 19/CT-UBND) - Ngày 06/09/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 19/CT-UBND về việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp triển khai Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

* (SMS: 63/2010/QD-UBND) - Ngày 01/09/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 63/2010/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ.

 

* (SMS: 62/2010/QD-UBND) - Ngày 01/09/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 62/2010/QĐ-UBND về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện.

 

* (SMS: 61/2010/QD-UBND) - Ngày 31/08/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 61/2010/QĐ-UBND về việc chế độ đối với cán bộ nghỉ hưu tham gia công tác, giữ các chức danh cán bộ và cán bộ không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn.

 

* (SMS: 60/2010/QD-UBND) - Ngày 31/08/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 60/2010/QĐ-UBND về việc phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận, huyện quyết định số lượng, bố trí các chức danh cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên trách phường, xã, thị trấn.

 

* (SMS: 59/2010/QD-UBND) - Ngày 31/08/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 59/2010/QĐ-UBND về việc số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với cán bộ không chuyên trách phường, xã, thị trấn.

 

* (SMS: 58/2010/QD-UBND) - Ngày 28/08/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 58/2010/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các văn bản của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện, xã - phường - thị trấn trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.