(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.  

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTG abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:  www.luatvietnam.vn 

DOANH NGHIỆP
 

* (SMS: 8890/VPCP-KTTH) - Ngày 22/08/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8890/VPCP-KTTH về việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước về Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (SMS: 3899/TCT-TNCN) - Ngày 29/08/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3899/TCT-TNCN về việc hướng dẫn quyết toán lại thuế thu nhập cá nhân.

* (SMS: 3888/TCT-CS) - Ngày 28/08/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3888/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân.

* (SMS: 3811/TCT-TNCN) - Ngày 23/08/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3811/TCT-TNCN về giá tính thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế, quà tặng là tài sản khác.

* (SMS: 11190/BTC-TCHQ) - Ngày 22/08/2017, Bộ Tài chính ban hành Công văn 11190/BTC-TCHQ về chính sách thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu của công ty cho thuê tài chính.

* (SMS: 3798/TCT-CS) - Ngày 22/08/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3798/TCT-CS về chính sách thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 5524/TCHQ-TXNK) - Ngày 21/08/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5524/TCHQ-TXNK về việc xử lý thuế xuất khẩu hàng hóa gia công từ khu phi thuế quan.

* (SMS: 11081/BTC-TCHQ) - Ngày 18/08/2017, Bộ Tài chính ban hành Công văn 11081/BTC-TCHQ về chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu để gia công theo quy định tại Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

* (SMS: 3748/TCT-TNCN) - Ngày 18/08/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3748/TCT-TNCN về hồ sơ miễn thuế chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA.

* (SMS: 3685/TCT-CS) - Ngày 16/08/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3685/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 3633/TCT-CS) - Ngày 15/08/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3633/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP
 

* (SMS: 208/2017/TT-BQP) - Ngày 23/08/2017, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 208/2017/TT-BQP về việc hướng dẫn chuyển xếp lương đối với sĩ quan, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ được tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp.

* (SMS: 207/2017/TT-BQP) - Ngày 23/08/2017, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 207/2017/TT-BQP về việc hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương đối với công nhân quốc phòng.

* (SMS: 24/2017/TT-BLDTBXH) - Ngày 21/08/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 24/2017/TT-BLĐTBXH về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2015/TT-BLĐTBXH ngày 11/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về Quỹ quốc gia về việc làm quy định tại Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 09/07/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.

* (SMS: 184/2017/TT-BQP) - Ngày 07/08/2017, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 184/2017/TT-BQP về việc ban hành Quy chuẩn QCVN 09:2017/BQP, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với pháo mặt đất.

BẢO HIỂM

* (SMS: 400/TB-VPCP) - Ngày 29/08/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 400/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp về vấn đề Quỹ bảo hiểm y tế và việc đấu thầu tập trung quốc gia đối với thuốc bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện.

* (SMS: 3762/BHXH-DVT) - Ngày 25/08/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 3762/BHXH-DVT về việc hướng dẫn thanh toán tỷ lệ hư hao thuốc y học cổ truyền, thuốc y học cổ truyền tự bào chế theo chế độ bảo hiểm y tế.

* (SMS: 3742/BHXH-KHDT) - Ngày 24/08/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 3742/BHXH-KHĐT về việc tổ chức thực hiện dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2017.

* (SMS: 3758/BHXH-TT) - Ngày 24/08/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 3758/BHXH-TT về việc tăng cường công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở
 

* (SMS: 8960/VPCP-NN) - Ngày 23/08/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8960/VPCP-NN về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh Long An.

ĐẦU TƯ
 

* (SMS: 1173/QD-BKHDT) - Ngày 29/08/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định 1173/QĐ-BKHĐT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực và hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tính đến hết ngày 30/06/2017.

* (SMS: 1286/TTg-CN) - Ngày 27/08/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1286/TTg-CN về việc chỉ định nhà đầu tư đàm phán trực tiếp hợp đồng thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai theo hình thức Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (Hợp đồng BT).

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG


* (SMS: 11/2017/TT-NHNN) - Ngày 30/08/2017,
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 11/2017/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2014/TT-NHNN ngày 24/07/2014 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

* (SMS: 10/2017/TT-NHNN) - Ngày 30/08/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 10/2017/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh casino.

* (SMS: 3022/TCTHADS-NV1) - Ngày 15/08/2017, Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Công văn 3022/TCTHADS-NV1 về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan đến triển khai Nghị quyết 42/2017/QH14 thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN
 

* (SMS: 3893/TCT-CS) - Ngày 28/08/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3893/TCT-CS về hóa đơn.

XUẤT NHẬP KHẨU
 

* (SMS: 399/TB-VPCP) - Ngày 29/08/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 399/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm phần mềm, dịch vụ phần mềm.

* (SMS: 14/2017/TT-BCT) - Ngày 28/08/2017, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 14/2017/TT-BCT về việc bãi bỏ Thông tư 12/2015/TT-BCT ngày 12/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép.

* (SMS: 9008/VPCP-KTTH) - Ngày 24/08/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9008/VPCP-KTTH về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

* (SMS: 11159/BTC-TCHQ) - Ngày 21/08/2017, Bộ Tài chính ban hành Công văn 11159/BTC-TCHQ về việc thực hiện Quyết định số 15/2015/QĐ-TTg.

* (SMS: 5501/TCHQ-PC) - Ngày 21/08/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5501/TCHQ-PC về việc nhập khẩu máy tính có dán nhãn refurbished.   

* (SMS: 5498/TCHQ-TXNK) - Ngày 21/08/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5498/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng kính dùng trong xây dựng.


THƯƠNG MẠI
 

* (SMS: 5654/TCHQ-GSQL) - Ngày 25/08/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5654/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn thực thi một số nội dung tại Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu (VN-EAEV FTA).

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG
 

* (SMS: 1287/CD-TTg) - Ngày 27/08/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 1287/CĐ-TTg về việc ứng phó mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 7 năm 2017.

* (SMS: 18/2017/TT-BTNMT) - Ngày 26/07/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 18/2017/TT-BTNMT về việc ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Tiền Giang.

* (SMS: 17/2017/TT-BTNMT) - Ngày 26/07/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 17/2017/TT-BTNMT về việc ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh An Giang.   

* (SMS: 1266/QD-TTg) - Ngày 24/08/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1266/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 vùng Tây Bắc phục vụ quy hoạch phát triển bền vững kinh tế xã hội".

* (SMS: 13/2017/TT-BTNMT) - Ngày 30/06/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 13/2017/TT-BTNMT về việc ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền Thành phố Hồ Chí Minh.
* (SMS: 12/2017/TT-BTNMT) - Ngày 30/06/2017,
Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 12/2017/TT-BTNMT về việc ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Bến Tre.


Y TẾ-SỨC KHỎE

* (SMS: 1225/KCB-QLCL) - Ngày 29/08/2017, Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành Công văn 1225/KCB-QLCL về việc tăng cường công tác khám, chữa bệnh trong dịp nghỉ lễ 2/9.

* (SMS: 941/TB-BYT) - Ngày 28/08/2017, Bộ Y tế ban hành Thông báo 941/TB-BYT về ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y tế tại Hội thảo về một số khó khăn, vướng mắc trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế lĩnh vực y, dược cổ truyền.

* (SMS: 1267/QD-TTg) - Ngày 25/08/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1267/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Đầu tư phát triển hệ thống Y tế địa phương giai đoạn 2016-2020.

* (SMS: 4783/BYT-AIDS) - Ngày 23/08/2017, Bộ Y tế ban hành Công văn 4783/BYT-AIDS về việc đẩy mạnh công tác kiện toàn, thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho HIV/AIDS.

* (SMS: 12750/QLD-KD) - Ngày 22/08/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 12750/QLD-KD về việc mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất.

* (SMS: 3815/QD-BYT) - Ngày 21/08/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 3815/QĐ-BYT về việc triển khai hệ thống thông tin Quản lý sức khỏe, phục hồi chức năng người khuyết tật.

* (SMS: 3798/QD-BYT) - Ngày 21/08/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 3798/QĐ-BYT về việc ban hành "Quy trình chuyên môn khám, chữa bệnh đái tháo đường tuýp 2".

* (SMS: 34/2017/TT-BYT) - Ngày 18/08/2017, Bộ Y tế ban hành Thông tư 34/2017/TT-BYT về việc hướng dẫn tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh.

* (SMS: 902/KH-BCDTUVSATTP) - Ngày 18/08/2017, Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm ban hành Kế hoạch 902/KH-BCĐTUVSATTP về việc triển khai thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2017.

GIAO THÔNG
 

* (SMS: 9033/VPCP-CN) - Ngày 24/08/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9033/VPCP-CN về việc hỗ trợ, cung cấp tài liệu liên quan đến Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất các thời kỳ (1995-2017).

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (SMS: 401/TB-VPCP) - Ngày 29/08/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 401/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về việc tuyển sinh vào các trường sư phạm.

* (SMS: 3936/BGDDT-TTr) - Ngày 28/08/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 3936/BGDĐT-TTr về việc hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2017-2018.

* (SMS: 3847/BGDDT-NGCBQLGD) - Ngày 22/08/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 3847/BGDĐT-NGCBQLGD về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I), giảng viên chính (hạng II) năm 2017.

* (SMS: 21/2017/TT-BGTVT) - Ngày 30/06/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 21/2017/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay và Thông tư 03/2016/TT-BGTVT ngày 31/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC
 

* (SMS: 407a/2017/UBTVQH14) - Ngày 11/07/2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 407a/2017/UBTVQH14 về việc thí điểm thực hiện một số chế độ áp dụng đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Viện Nghiên cứu lập pháp.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG
 

* (SMS: 1421/QD-BTTTT) - Ngày 28/08/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1421/QĐ-BTTTT về việc ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH
 

* (SMS: 9004/VPCP-KGVX) - Ngày 24/08/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9004/VPCP-KGVX về chủ trương lập Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt chùa Bổ Đà, tỉnh Bắc Giang.

* (SMS: 2989/QD-BVHTTDL) - Ngày 02/08/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2989/QĐ-BVHTTDL về việc phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

HÀNH CHÍNH
 

* (SMS: 1289/QD-TTg) - Ngày 29/08/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1289/QĐ-TTg về việc kiện toàn và ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

* (SMS: 398/TB-VPCP) - Ngày 25/08/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 398/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trong buổi đến thăm và làm việc tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV.

* (SMS: 9061/VPCP-NN) - Ngày 25/08/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9061/VPCP-NN về việc xây dựng Hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác xã.

CƠ CẤU TỔ CHỨC
 

* (SMS: 1268/QD-TTg) - Ngày 25/08/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1268/QĐ-TTg về thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Đà Nẵng.

CÔNG NGHIỆP

* (SMS: 1265/QD-TTg) - Ngày 24/08/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1265/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030 (điều chỉnh).  

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP
 

* (SMS: 16/2017/TT-BNNPTNT) - Ngày 24/08/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 16/2017/TT-BNNPTNT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu vệ sinh đối với cơ sở sản xuất tinh lợn.

* (SMS: 3454/QD-BNN-TCLN) - Ngày 22/08/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3454/QĐ-BNN-TCLN về việc thành lập Tổ biên soạn xây dựng Bộ tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững và Bộ tiêu chuẩn chuỗi hành trình sản phẩm gỗ.

* (SMS: 6744/TB-BNN-VP) - Ngày 15/08/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông báo 6744/TB-BNN-VP về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại cuộc họp triển khai chương trình chuỗi cung cấp rau, thịt an toàn cho Thành phố Đà Nẵng.   

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (SMS: 83/NQ-CP) - Ngày 31/08/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 83/NQ-CP về phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2017.

* (SMS: 1287/QD-TTg) - Ngày 28/08/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1287/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Chi-lê về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông.   

* (SMS: 1269/QD-TTg) - Ngày 25/08/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1269/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.


HÀNG HẢI
 

* (SMS: 1300/TTg-CN) - Ngày 29/08/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1300/TTg-CN về việc xây dựng dự thảo Nghị định ban hành Quy chế quản lý hoạt động nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải, vùng nước cảng biển và tuyến luồng đường thủy nội địa.

* (SMS: 9014/VPCP-KTTH) - Ngày 24/08/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9014/VPCP-KTTH về phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng cảng biển Hải Phòng.

VĂN BẢN CỦA  ỦY BAN NHÂN DÂN

UBND TP. HÀ NỘI

* (SMS: 6025/QD-UBND) - Ngày 29/08/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 6025/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội.

* (SMS: 4204/UBND-KT) - Ngày 29/08/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 4204/UBND-KT về việc thực hiện quy định tại Thông tư 08/2017/TT-BCT về đăng ký, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi.

* (SMS: 5996/QD-UBND) - Ngày 28/08/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5996/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí chấm điểm công tác an toàn thực phẩm tại các quận, huyện, thị xã, phường, thị trấn và cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 5994/QD-UBND) - Ngày 28/08/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5994/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 15/CT-UBND) - Ngày 28/08/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 15/CT-UBND về việc tăng cường hiệu lực trong công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 193/KH-UBND) - Ngày 25/08/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 193/KH-UBND về việc sơ kết Nghị định 80/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, giai đoạn 2011-2017.   

* (SMS: 4160/UBND-KT) - Ngày 25/08/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 4160/UBND-KT về việc hướng dẫn trình tự thực hiện đầu tư xây dựng xử lý sự cố hư hỏng công trình đê điều, thủy lợi khẩn cấp, có tính chất cấp bách.

* (SMS: 5953/QD-UBND) - Ngày 24/08/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5953/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2017-2020 tầm nhìn 2030".

* (SMS: 192/KH-UBND) - Ngày 24/08/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 192/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 về hòa giải thương mại.

* (SMS: 5848/QD-UBND) - Ngày 23/08/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5848/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án "Thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn các quận nội thành của Thành phố Hà Nội".

* (SMS: 191/KH-UBND) - Ngày 22/08/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 191/KH-UBND về việc tiếp tục thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016" đến năm 2021 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 4063/UBND-DT) - Ngày 22/08/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 4063/UBND-ĐT về việc kiểm tra, báo cáo tình hình hoạt động chung của các lò gạch thủ công cải tiến có hệ thống xử lý khói thải, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch đang tồn tại trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 4026/UBND-KT) - Ngày 22/08/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 4026/UBND-KT về việc thực hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015.

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

* (SMS: 48/2017/QD-UBND) - Ngày 24/08/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 48/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản.

* (SMS: 47/2017/QD-UBND) - Ngày 24/08/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 47/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản.

* (SMS: 46/2017/QD-UBND) - Ngày 24/08/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 46/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định 3241/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý đối với tài sản vô chủ, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên, di sản không có người thừa kế theo quy định tại Nghị định 29/2014/NĐ-CP ngày 10/04/2014 của Chính phủ.

* (SMS: 45/2017/QD-UBND) - Ngày 24/08/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 45/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định 05/2016/QĐ-UBND về trợ cấp giảng dạy đối với giáo viên dạy hòa nhập cho người khuyết tật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.   

* (SMS: 44/2017/QD-UBND) - Ngày 24/08/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 44/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định 18/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về tiêu chuẩn công chức phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 43/2017/QD-UBND) - Ngày 24/08/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 43/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản.

* (SMS: 42/2017/QD-UBND) - Ngày 24/08/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 42/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản.  

* (SMS: 41/2017/QD-UBND) - Ngày 24/08/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 41/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định 5614/QĐ-UBND ban hành Khung giá cho thuê nhà ở công vụ do Thành phố Hồ Chí Minh quản lý.

* (SMS: 40/2017/QD-UBND) - Ngày 24/08/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 40/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định 5371/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 39/2017/QD-UBND) - Ngày 24/08/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 39/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định 39/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Thành phố cho một số nội dung hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021.

* (SMS: 38/2017/QD-UBND) - Ngày 31/08/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 38/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi Quyết định 10/2010/QĐ-UBND ngày 04/02/2010 ban hành Quy định về phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách Nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động.

* (SMS: 4571/QD-UBND) - Ngày 24/08/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 4571/QĐ-UBND về việc đính chính văn bản.

* (SMS: 4556/QD-UBND) - Ngày 24/08/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 4556/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống quản lý văn bản hồ sơ công việc qua mạng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 37/2017/QD-UBND) - Ngày 18/08/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 37/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 36/2017/QD-UBND) - Ngày 17/08/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 36/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phối hợp giải quyết thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 4463/QD-UBND) - Ngày 18/08/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 4463/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản.
 

UBND TP. HẢI PHÒNG

* (SMS: 07/2017/QĐ-UBND) - Ngày 25/08/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định 07/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định điều kiện, tiêu chí lựa chọn các tổ chức, cá nhân thực hiện Chương trình đầu tư, cải tạo, mở rộng dự án cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn Thành phố Hải Phòng.

* (SMS: 05/2017/QĐ-UBND) - Ngày 15/08/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định 05/2017/QĐ-UBND về việc bổ sung khoản 4 Điều 11 Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định 291/2016/QĐ-UBND ngày 29/02/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

UBND TỈNH HÀ TĨNH

* (SMS: 40/2017/QD-UBND) - Ngày 23/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 40/2017/QĐ-UBND về việc quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng trên địa bàn tỉnh.

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG


* (SMS: 21/2017/QD-UBND)
- Ngày 22/08/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 21/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ điểm a Khoản 4 Điều 1 Quyết định 28/2016/QĐ-UBND ngày 19/08/2016 về việc quy định mức thu, quản lý học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm học 2016-2017 đến năm 2020-2021.

* (SMS: 19/2017/QD-UBND) - Ngày 21/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 19/2017/QĐ-UBND quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

* (SMS: 18/2017/QD-UBND) - Ngày 21/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 18/2017/QĐ-UBND về việc thực hiện một số nội dung về định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

* (SMS: 67/2017/QD-UBND) - Ngày 22/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 67/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

* (SMS: 66/2017/QD-UBND) - Ngày 16/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 66/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế.

* (SMS: 65/2017/QD-UBND) - Ngày 15/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 65/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

* (SMS: 64/2017/QD-UBND) - Ngày 15/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 64/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ người lao động trên địa bàn tỉnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2017-2020.

* (SMS: 63/2017/QD-UBND) - Ngày 15/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 63/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình Việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2020.

* (SMS: 62/2017/QD-UBND) - Ngày 14/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 62/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

* (SMS: 61/2017/QD-UBND) - Ngày 11/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 61/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

* (SMS: 59/2017/QĐ-UBND) - Ngày 11/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 59/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ đơn giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

UBND TỈNH NGHỆ AN

* (SMS: 56/2017/QD-UBND) - Ngày 21/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 56/2017/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Nghệ An đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

* (SMS: 55/2017/QD-UBND) - Ngày 04/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 55/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục nghề đào tạo, mức chi phí đào tạo cho từng nghề, mức hỗ trợ cụ thể đối với từng đối tượng tham gia học chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

* (SMS: 54/2017/QD-UBND) - Ngày 17/07/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 54/2017/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải Nghệ An.

* (SMS: 53/2017/QD-UBND) - Ngày 07/07/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 53/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các đơn vị giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

* (SMS: 52/2017/QD-UBND) - Ngày 01/07/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 52/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ 19 Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành về phí và lệ phí.

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

* (SMS: 51/2017/QD-UBND) - Ngày 21/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 51/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Ngãi quản lý.

UBND TỈNH AN GIANG


* (SMS: 50/2017/QD-UBND) - Ngày 18/08/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 50/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Định mức khung kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh An Giang.

UBND TỈNH NAM ĐỊNH

* (SMS: 24/2017/QD-UBND) - Ngày 18/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quyết định 24/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ nhà trên địa bàn tỉnh Nam Định.

* (SMS: 23/2017/QD-UBND) - Ngày 18/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quyết định 23/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Nam Định.

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN

* (SMS: 24/2017/QD-UBND) - Ngày 15/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định 24/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

* (SMS: 23/2017/QD-UBND) - Ngày 15/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định 23/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định thẩm quyền quyết định mua sắm hàng hóa, dịch vụ; thẩm quyền phê duyệt trong lựa chọn nhà thầu để mua sắm hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tỉnh Thái Nguyên.

* (SMS: 18/2017/QD-UBND) - Ngày 21/07/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định 18/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định 46/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tổ chức thực hiện mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

UBND TỈNH ĐỒNG NAI

* (SMS: 26/2017/QD-UBND) - Ngày 03/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định 26/2017/QĐ-UBND về việc bổ sung một số nội dung vào Điều 10 Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định 02/2016/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.