(LuatVietnam) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản trên hệ thống tin nhắn 6689.

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 

Trong tuần này từ 14/08/2010 - 20/08/2010, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản. 

 

Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:


CHÍNH PHỦ

 

* (SMS: 31/NQ-CP) - Ngày 18/08/2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết 31/NQ-CP về việc ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ giai đoạn 2010 - 2015 thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 01/04/2009 của Bộ Chính trị về kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết 47-NQ/TW ngày 22/03/2005 của Bộ Chính trị (khoá IX) về "Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình".

 

* (SMS: 90/2010/ND-CP) - Ngày 18/08/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 90/2010/NĐ-CP về việc quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

 

* (SMS: 89/2010/ND-CP) - Ngày 16/08/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 89/2010/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04/03/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

* (SMS: 88/2010/ND-CP) - Ngày 16/08/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 88/2010/NĐ-CP về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng.

 

* (SMS: 87/2010/ND-CP) - Ngày 13/08/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 87/2010/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu.

 

* (SMS: 86/2010/ND-CP) - Ngày 13/08/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 86/2010/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

* (SMS: 1558/QD-TTg) - Ngày 18/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1558/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử".

 

* (SMS: 1506/QD-TTg) - Ngày 18/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1506/QĐ-TTg về việc bổ sung vốn mua giống cây trồng, thuốc thú y, thuốc sát trùng dự trữ quốc gia năm 2010.

 

* (SMS: 1502/QD-TTg) - Ngày 18/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1502/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2004 - 2011.

 

* (SMS: 1501/QD-TTg) - Ngày 18/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1501/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2004 - 2011.

 

* (SMS: 1500/QD-TTg) - Ngày 18/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1500/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2004 - 2011.

 

* (SMS: 1499/QD-TTg) - Ngày 18/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1499/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2004 - 2011.

 

* (SMS: 1498/QD-TTg) - Ngày 18/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1498/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2004 - 2011.

 

* (SMS: 1497/QD-TTg) - Ngày 18/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1497/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2004 - 2011.

 

* (SMS: 1496/QD-TTg) - Ngày 18/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1496/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2004 - 2011.

 

* (SMS: 1495/QD-TTg) - Ngày 18/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1495/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2004 - 2011.

 

* (SMS: 1494/QD-TTg) - Ngày 18/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1494/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2004 - 2011.

 

* (SMS: 1493/QD-TTg) - Ngày 18/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1493/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2004 - 2011.

 

* (SMS: 1492/QD-TTg) - Ngày 18/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1492/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2004 - 2011.

 

* (SMS: 1491/QD-TTg) - Ngày 18/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1491/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2004 - 2011.

 

* (SMS: 1490/QD-TTg) - Ngày 18/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1490/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2004 - 2011.

 

* (SMS: 1489/QD-TTg) - Ngày 18/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1489/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2004 - 2011.

 

* (SMS: 1488/QD-TTg) - Ngày 18/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1488/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2004 - 2011.

 

* (SMS: 1483/QD-TTg) - Ngày 17/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1483/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010 đến 2020.

 

* (SMS: 1471/TTg-QHQT) - Ngày 18/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1471/TTg-QHQT về việc kết quả kỳ họp lần thứ 12 Ủy ban hợp tác liên Chính phủ Việt Nam - Hàn Quốc.

 

* (SMS: 1470/QD-TTg) - Ngày 13/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1470/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam.

 

* (SMS: 1460/QD-TTg) - Ngày 12/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1460/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng Công ty Xi măng Việt Nam.

 

* (SMS: 1455/QD-TTg) - Ngày 12/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1455/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

 

* (SMS: 1454/QD-TTg) - Ngày 12/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1454/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng Công ty Cà phê Việt Nam.

 

* (SMS: 1453/QD-TTg) - Ngày 12/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1453/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng Công ty Lương thực miền Nam.

 

* (SMS: 1452/QD-TTg) - Ngày 12/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1452/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng Công ty Lương thực miền Bắc.

 

* (SMS: 1451/QD-TTg) - Ngày 12/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1451/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.

 

* (SMS: 1340/TTg-KGVX) - Ngày 02/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1340/TTg-KGVX về việc cấp báo Tin tức cho các đối tượng thuộc vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định 975/QĐ-TTg ngày 20/07/2006.

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

* (SMS: 5594/VPCP-KTTH) - Ngày 10/08/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5594/VPCP-KTTH về việc xử lý nợ thuế.


BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

* (SMS: 2851/LDTBXH-QLLDNN) - Ngày 18/08/2010, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2851/LĐTBXH-QLLĐNN về việc tổ chức cho người lao động đăng ký tham dự kiểm tra tiếng Hàn.

 

* (SMS: 2818/LDTBXH-LDTL) - Ngày 17/08/2010, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2818/LĐTBXH-LĐTL về chính sách lao động dôi dư.

 

* (SMS: 2813/LDTBXH-LDTL) - Ngày 17/08/2010, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2813/LĐTBXH-LĐTL về việc tạm giữ tiền lương, tiền thưởng và trợ cấp thôi việc của người lao động.

 

* (SMS: 22/2010/TT-LDTBXH) - Ngày 12/08/2010, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 22/2010/TT-LĐTBXH về quy định trình tự, thủ tục đánh giá và công nhận xã, phường phù hợp với trẻ em.

 

BỘ XÂY DỰNG


* (SMS: 58/BXD-VLXD) - Ngày 17/08/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 58/BXD-VLXD về việc xác nhận công nghệ sản xuất gạch nhẹ khí chưng áp.

 

* (SMS: 1526/BXD-KTXD) - Ngày 17/08/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1526/BXD-KTXD về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo lương tối thiểu mới.

 

* (SMS: 11/2010/TT-BXD) - Ngày 17/08/2010, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 11/2010/TT-BXD về hướng dẫn việc quản lý cơ sở dữ liệu công trình ngầm đô thị.

 

* (SMS: 10/2010/TT-BXD) - Ngày 11/08/2010, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 10/2010/TT-BXD về việc quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị.

 

* (SMS: 767/QD-BXD) - Ngày 04/08/2010, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 767/QĐ-BXD về việc Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng dọc tuyến đường cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu đến năm 2030.

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

* (SMS: 2386/QD-BGTVT) - Ngày 16/08/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2386/QĐ-BGTVT về Quy định thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt quyết toán của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

 

* (SMS: 21/2010/TT-BGTVT) - Ngày 10/08/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 21/2010/TT-BGTVT về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ Quy định niên hạn sử dụng đối với xe ô tô chở hàng và xe ô tô chở người.

 

BỘ VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

* (SMS: 2831/QD-BVHTTDL) - Ngày 13/08/2010, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2831/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Triển lãm “65 năm - những mốc son lịch sử” và các hoạt động văn hóa nghệ thuật chào mừng 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

* (SMS: 2830/QD-BVHTTDL) - Ngày 13/08/2010, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2830/QĐ-BVHTTDL về việc trao thưởng cho các tác phẩm xuất sắc trong cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2010) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2010); cuộc thi sáng tác tranh cổ động về đề tài "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

 

* (SMS: 2710/QD-BVHTTDL) - Ngày 04/08/2010, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2710/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt kịch bản chương trình “Hoa Lư – Thăng Long” (Bài ca dời đô) trong Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010.

 

* (SMS: 2707/QD-BVHTTDL) - Ngày 04/08/2010, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2707/QĐ-BVHTTDL về việc tham gia Liên hoan Phim quốc tế Luang Prabang, Lào.

 

* (SMS: 2702/QD-BVHTTDL) - Ngày 04/08/2010, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2702/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Chương trình nghệ thuật tổ chức tại Hà Nội trong chương trình 10 ngày đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội 2010.

 

* (SMS: 2682/QD-BVHTTDL) - Ngày 03/08/2010, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2682/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Đề án xây dựng Hồ sơ “ Nghệ thuật Đờn ca tài tử” đề nghị UNESCO đưa và Danh sách di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại.

 

* (SMS: 2681/QD-BVHTTDL) - Ngày 03/08/2010, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2681/QĐ-BVHTTDL về việc xây dựng Hồ sơ “Nghệ thuật Đờn ca tài tử” trình UNESCO ghi vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

* (SMS: 3323/QD-BGDDT) - Ngày 13/08/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 3323/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy định về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành giáo dục.

 

BỘ TÀI CHÍNH

 

* (SMS: 120/2010/TT-BTC) - Ngày 11/08/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 120/2010/TT-BTC về hướng dẫn việc Điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng phân bón tại Danh mục mức thuế suất của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

 

* (SMS: 119/2010/TT-BTC) - Ngày 10/08/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 119/2010/TT-BTC về việc hướng dẫn về thu, quản lý, sử dụng nguồn thu phí bảo đảm hàng hải và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích đảm bảo an toàn hàng hải.

 

* (SMS: 118/2010/TT-BTC) - Ngày 10/08/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 118/2010/TT-BTC về hướng dẫn chế độ tài chính và thuế đối với cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng chai.

 

* (SMS: 10386/BTC-CST) - Ngày 09/08/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 10386/BTC-CST về việc chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dịch vụ thuê xe điện (buggy) và người giúp việc trong khi chơi (caddy).

 

* (SMS: 10361/BTC-CST) - Ngày 09/08/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 10361/BTC-CST về việc hướng dẫn phân loại và thủ tục thông quan xe thiết kế chở tiền.

 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

* (SMS: 1162/QD-BTTTT) - Ngày 10/08/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1162/QĐ-BTTTT về việc chỉ định Phòng đo kiểm.

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

* (SMS: 2140/QD-BNN-TCLN) - Ngày 09/08/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2140/QĐ-BNN-TCLN về việc công bố hiện trạng rừng toàn quốc.

 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

* (SMS: 13/2010/TT-BKHCN) - Ngày 30/07/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 13/2010/TT-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN ngày 18/6/2009 và Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007.

 

* (SMS: 12/2010/TT-BKHCN) - Ngày 30/07/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 12/2010/TT-BKHCN về hướng dẫn quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng.

 

* (SMS: 11/2010/TT-BKHCN) - Ngày 30/07/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 11/2010/TT-BKHCN về quy định quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

 

* (SMS: 10/2010/TT-BKHCN) - Ngày 30/07/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 10/2010/TT-BKHCN về việc hướng dẫn đánh giá, nghiệm thu dự án thuộc Chương trình Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2004 - 2010.

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

 

* (SMS: 121/2010/TTLT-BTC-BLDTBXH) - Ngày 12/08/2010, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch 121/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH về việc Hướng dẫn chế độ hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma tuý tại nơi cư trú; chế độ đóng góp và hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma tuý tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện.

 

* (SMS: 113/2010/TTLT-BTC-BLDTBXH) - Ngày 03/08/2010, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch 113/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 116/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 27/9/2007 hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho công tác xác minh, tiếp nhận và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về tái hòa nhập cộng đồng theo Quyết định số 17/2007/QĐ-TTg ngày 29/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

* (SMS: 2309/BHXH-CST) - Ngày 04/08/2010, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn 2309/BHXH-CST về việc chốt sổ có bảo hiểm tự nguyện của người lao động.

 

* (SMS: 2175/QD-BHXH) - Ngày 30/07/2010, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 2175/QĐ-BHXH về việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung quy trình và bảng kê tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa tại Bảo hiểm xã hội Thành phố và Bảo hiểm xã hội quận, huyện.

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

 

* (SMS: 4796/TCHQ-TXNK) - Ngày 16/08/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4796/TCHQ-TXNK về việc nộp lệ phí hải quan theo tháng.

 

* (SMS: 4656/TCHQ-TXNK) - Ngày 13/08/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4656/TCHQ-TXNK về việc thuế nhập khẩu dầu FO.

 

* (SMS: 4577/TCHQ-TXNK) - Ngày 11/08/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4577/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng giống nấm mèo.

 

* (SMS: 4449/TCHQ-GSQL) - Ngày 09/08/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4449/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc thủ tục nhập khẩu đối với hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành.

 

* (SMS: 4411/TCHQ-TXNK) - Ngày 06/08/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4411/TCHQ-TXNK về việc xử lý thuế tiêu thụ đặc biệt xe ô tô nhập khẩu.

 

* (SMS: 4228/TCHQ-TXNK) - Ngày 29/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4228/TCHQ-TXNK về việc miễn thuế hàng nhập khẩu tạo tài sản cố định.

 

* (SMS: 4213/TCHQ-GSQL) - Ngày 28/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4213/TCHQ-GSQL về việc hàng nhập khẩu gửi kho ngoại quan.

 

* (SMS: 4211/TCHQ-GSQL) - Ngày 28/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4211/TCHQ-GSQL về việc khai báo xuất xứ.

 

* (SMS: 4136/TCHQ-TXNK) - Ngày 26/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4136/TCHQ-TXNK về việc vướng mắc xử lý phế liệu, phế phẩm hàng nhập khẩu thuộc dự án đầu tư trong nước.

 

* (SMS: 1728/QD-TCHQ) - Ngày 20/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1728/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy định việc lựa chọn hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu vận chuyển bằng container để kiểm tra qua máy soi container tại cảng Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh.

 

* (SMS: 1727/QD-TCHQ) - Ngày 20/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1727/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy trình kiểm tra thực tế và thông quan hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tại địa điểm kiểm tra hàng hoá tập trung có sử dụng máy soi container tại cảng Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh.

 

TỔNG CỤC THUẾ

 

* (SMS: 2933/TCT-DN) - Ngày 06/08/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2933/TCT-DNL về việc kê khai nộp thuế giá trị gia tăng đối với cước điện thoại di động trả sau.

 

* (SMS: 2928/TCT-CS) - Ngày 06/08/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2928/TCT-CS về việc hạch toán chi phí lãi vay.

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

* (SMS: 36/2010/QD-UBND) - Ngày 16/08/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 36/2010/QĐ-UBND  về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội.

 

* (SMS: 35/2010/QD-UBND) - Ngày 16/08/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 35/2010/QĐ-UBND về việc quy định về việc cấp phép khai thác tài nguyên nước, xả nước thải vào lưu vực nguồn nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội.


* (SMS: 34/2010/QD-UBND)
- Ngày 16/08/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 34/2010/QĐ-UBND về việc ban hành quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.