Trong tuần qua (từ 10/8 - 17/8), LuatVietnam đã cập nhật nhiều văn bản quan trọng, trong đó có: Thông tư 59/2018/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 219/2015/TT-BTC về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; Nghị quyết 104/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2018…

DOANH NGHIỆP

* (1046/TTg-ĐMDN) - Ngày 14/08/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1046/TTg-ĐMDN về việc phê duyệt Danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

* (899/UBDT-KHTC) - Ngày 13/08/2018, Ủy ban Dân tộc ban hành Công văn 899/UBDT-KHTC về việc công bố và công khai thông tin trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

* (996/QĐ-TTg) - Ngày 10/08/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 996/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".

* (285/TB-VPCP) - Ngày 09/08/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 285/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp về tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước và phát triển doanh nghiệp 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018.

* (59/2018/TT-BTC) - Ngày 16/07/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 59/2018/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (3081/TCT-CS) - Ngày 09/08/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3081/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

* (3077/TCT-CS) - Ngày 09/08/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3077/TCT-CS về quản lý thuế.

* (3075/TCT-CS) - Ngày 09/08/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3075/TCT-CS về chính sách thuế giá trị gia tăng.

* (3065/TCT-KK) - Ngày 09/08/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3065/TCT-KK về việc cấp mã số thuế để kê khai, nộp thuế nhà thầu theo phương pháp hỗn hợp.

* (3074/TCT-CS) - Ngày 08/08/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3074/TCT-CS về việc hoàn thuế giá trị gia tăng.

* (3047/TCT-KK) - Ngày 08/08/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3047/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (02/CT-LĐTBXH) - Ngày 10/08/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Chỉ thị 02/CT-LĐTBXH về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Lao động Thương binh và Xã hội đến năm 2020.

BẢO HIỂM

* (2873/BHXH-BT) - Ngày 03/08/2018, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 2873/BHXH-BT về việc tham gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2018-2019.

* (2745/BHXH-BT) - Ngày 23/07/2018, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 2745/BHXH-BT về việc giải quyết vướng mắc về thu, cấp thẻ bảo hiểm y tế và hoàn thiện, cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm y tế.

ĐẦU TƯ

* (7544/VPCP-CN) - Ngày 08/08/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7544/VPCP-CN về việc tổng hợp công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2017.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (17/2018/TT-NHNN) - Ngày 14/08/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 17/2018/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về việc cấp Giấy phép, mạng lưới hoạt động và hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

* (67/2018/TT-BTC) - Ngày 06/08/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 67/2018/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công.

* (1206/QĐ-BTC) - Ngày 26/07/2018, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1206/QĐ-BTC về việc phân cấp, ủy quyền quản lý tài chính, tài sản công, đầu tư xây dựng, ứng dụng công nghệ thông tin và kiểm tra, kiểm toán nội bộ trong các đơn vị dự toán ngân sách thuộc Bộ Tài chính.

* (49/2018/TT-BTC) - Ngày 21/05/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 49/2018/TT-BTC về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Cục Đăng kiểm Việt Nam.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (4753/TCHQ-GSQL) - Ngày 13/08/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4753/TCHQ-GSQL về việc triển khai thí điểm Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thay thế Quyết định 1966/QĐ-TCHQ.

* (4661/TCHQ-TXNK) - Ngày 07/08/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4661/TCHQ-TXNK về việc vướng mắc phân loại hàng hóa.

* (4633/TCHQ-TXNK) - Ngày 07/08/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4633/TCHQ-TXNK về việc giám sát hải quan đối với hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất có sự thay đổi phương thức vận tải.

* (06/CT-BCT) - Ngày 06/08/2018, Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị 06/CT-BCT về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động nhập khẩu phế liệu.

* (4609/TCHQ-TXNK) - Ngày 06/08/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4609/TCHQ-TXNK về việc phân biệt "cầu trục" và "cần trục".

* (2199/QĐ-TCHQ) - Ngày 03/08/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2199/QĐ-TCHQ về việc quy định cơ cấu tổ chức của các Chi cục Hải quan, Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Đội Kiểm soát hải quan và Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy trực thuộc Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh.

* (4539/TCHQ-TXNK) - Ngày 01/08/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4539/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng Microsilica (Silica fume).

* (2057/BVTV-ATTPMT) - Ngày 31/07/2018, Cục Bảo vệ thực vật ban hành Công văn 2057/BVTV-ATTPMT về việc thông báo ngăn chặn nhập khẩu sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm.

* (4202/TXNK-TGHQ) - Ngày 30/07/2018, Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành Công văn 4202/TXNK-TGHQ về vướng mắc xác định trị giá hải quan.

* (4400/TCHQ-TXNK) - Ngày 25/07/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4400/TCHQ-TXNK về việc hướng dẫn xác định mã HS cho hàng hóa nhập khẩu.

XÂY DỰNG

* (1950/BXD-HTKT) - Ngày 07/08/2018, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1950/BXD-HTKT về việc tăng cường kiểm soát và báo cáo công tác quản lý quy hoạch đô thị, hoạt động xây dựng nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

THƯƠNG MẠI

* (291/TB-VPCP) - Ngày 14/08/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 291/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị thúc đẩy phát triển cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại.

* (34/2018/QĐ-TTg) - Ngày 10/08/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 34/2018/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (70/2018/TT-BTC) - Ngày 08/08/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 70/2018/TT-BTC về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020.

* (2326/QÐ-BTNMT) - Ngày 24/07/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 2326/QÐ-BTNMT về việc phê duyệt điều chỉnh Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

* (1957/QÐ-BTNMT) - Ngày 19/06/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 1957/QÐ-BTNMT về việc ban hành Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2018.

* (78/2017/TT-BTNMT) - Ngày 29/12/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 78/2017/TT-BTNMT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (15997/QLD-TTra) - Ngày 15/08/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 15997/QLD-TTra về việc tăng cường công tác quản lý thuốc phải kiểm soát đặc biệt.

* (796/CĐ-BYT) - Ngày 13/08/2018, Bộ Y tế ban hành Công điện 796/CĐ-BYT về việc triển khai công tác y tế trong ứng phó bão số 4.

* (527/QĐ-QLD) - Ngày 10/08/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 527/QĐ-QLD về việc rút giấy đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

* (15749/QLD-ĐK) - Ngày 09/08/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 15749/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (4081/ATTP-SP) - Ngày 06/08/2018, Cục An toàn thực phẩm ban hành Công văn 4081/ATTP-SP về việc lưu thông sản phẩm trên thị trường.

* (878/KCB-QLHN) - Ngày 31/07/2018, Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành Công văn 878/KCB-QLHN về việc cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề.

* (4562/QĐ-BYT) - Ngày 19/07/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 4562/QĐ-BYT về việc ban hành Tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính".

GIAO THÔNG

* (35/2018/QĐ-TTg) - Ngày 14/08/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 35/2018/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải.

* (45/2018/TT-BGTVT) - Ngày 13/08/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 45/2018/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 90/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn một số nội dung về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc.

* (1038/CĐ-TTg) - Ngày 13/08/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 1038/CĐ-TTg về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc khánh 02/09 và khai giảng năm học mới 2018-2019.

* (7606/VPCP-CN) - Ngày 10/08/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7606/VPCP-CN về việc báo cáo và kiến nghị về tình hình triển khai Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (giai đoạn 1).

* (7570/VPCP-CN) - Ngày 09/08/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7570/VPCP-CN về việc đầu tư tuyến đường bộ cao tốc từ Đồng Đăng (Lạng Sơn) đến cửa khẩu Trà Lĩnh (Cao Bằng).

* (1577/QĐ-BGTVT) - Ngày 20/07/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1577/QĐ-BGTVT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng đầu năm 2018.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (3454/SGDĐT-VP) - Ngày 15/08/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 3454/SGDĐT-VP về việc phòng, chống bão số 4.

* (3402/KH-SGDĐT) - Ngày 13/08/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 3402/KH-SGDĐT về việc tổ chức các hoạt động giáo dục, hướng dẫn sử dụng mạng xã hội khai thác thông tin trên Internet.

* (3383/BGDĐT-GDCTHSSV) - Ngày 10/08/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 3383/BGDĐT-GDCTHSSV về việc hướng dẫn tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - học sinh sinh viên" trong các trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2018-2019.

* (3043/BGDĐT-NGCBQLGD) - Ngày 20/07/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 3043/BGDĐT-NGCBQLGD về việc đôn đốc thực hiện tinh giản biên chế ngành Giáo dục.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (1016/QĐ-TTg) - Ngày 14/08/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1016/QĐ-TTg về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước của các cơ quan hành chính Nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2019.

* (1230/QĐ-BTC) - Ngày 31/07/2018, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1230/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế tổ chức lễ tang và tổ chức đoàn viếng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Tài chính khi từ trần.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (1017/QĐ-TTg) - Ngày 14/08/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1017/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

* (7683/VPCP-KSTT) - Ngày 14/08/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7683/VPCP-KSTT về việc nâng cao chỉ số Chính phủ điện tử của Việt Nam theo phương pháp đánh giá của Liên hợp quốc.

* (2344/QÐ-BTNMT) - Ngày 27/07/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 2344/QÐ-BTNMT về việc ban hành Quy chế hoạt động truyền thông.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (22/2018/TT-BVHTTDL) - Ngày 29/06/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 22/2018/TT-BVHTTDL về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 16/17/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn Nghị định 32/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh.

CHÍNH SÁCH

* (293/TB-VPCP) - Ngày 14/08/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 293/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh.

* (289/TB-VPCP) - Ngày 14/08/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 289/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị về xây dựng nông thôn mới tại các thôn, bản khó khăn gắn với giảm nghèo bền vững.

* (1005/QĐ-TTg) - Ngày 10/08/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1005/QĐ-TTg về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Lai Châu.

* (995/QĐ-TTg) - Ngày 09/08/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 995/QĐ-TTg về việc giao nhiệm vụ cho các Bộ tổ chức lập quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

* (104/NQ-CP) - Ngày 08/08/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 104/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2018.

* (3272/LĐTBXH-BĐG) - Ngày 08/08/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3272/LĐTBXH-BĐG về việc cung cấp số liệu phục vụ xây dựng Báo cáo mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2017.

HÀNH CHÍNH

* (01/2018/TT-UBDT) - Ngày 15/08/2018, Ủy ban Dân tộc ban hành Thông tư 01/2018/TT-UBDT về việc bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành.

* (1011/QĐ-TTg) - Ngày 10/08/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1011/QĐ-TTg về việc công nhận huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.

* (1010/QĐ-TTg) - Ngày 10/08/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1010/QĐ-TTg về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (1015/QĐ-TTg) - Ngày 14/08/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1015/QĐ-TTg phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

* (969/QĐ-TTg) - Ngày 07/08/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 969/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2016-2021.

* (968/QĐ-TTg) - Ngày 07/08/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 968/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2016-2021.

* (967/QĐ-TTg) - Ngày 07/08/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 967/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2016-2021.

CÔNG NGHIỆP

* (20/2018/TT-BCT) - Ngày 15/08/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 20/2018/TT-BCT về việc sửa đổi Phụ lục I "Danh mục sản phẩm dệt may chịu sự điều chỉnh của Quy chuẩn" ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN:01/2017/BCT tại Thông tư 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (7703/VPCP-NN) - Ngày 14/08/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7703/VPCP-NN về các giải pháp nhằm ổn định thị trường thịt lợn.

* (887/UBDT-PC) - Ngày 08/08/2018, Ủy ban Dân tộc ban hành Công văn 887/UBDT-PC về việc kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về công tác bảo vệ và phát triển rừng gắn với giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

* (5906/CĐ-BNN-BVTV) - Ngày 03/08/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công điện 5906/CĐ-BNN-BVTV về việc chỉ đạo phòng chống rầy lưng trắng, bệnh lùn sọc đen hại lúa vụ Mùa 2018 tại một số tỉnh phía Bắc.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (7674/VPCP-PL) - Ngày 14/08/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7674/VPCP-PL về báo cáo công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

UBND TP. HÀ NỘI

* (4125/QĐ-UBND) - Ngày 13/08/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 4125/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án thực hiện Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020.

* (4060/QĐ-UBND) - Ngày 08/08/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 4060/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 quận Thanh Xuân.

* (157/KH-UBND) - Ngày 08/08/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 157/KH-UBND về việc triển khai "Hỗ trợ xây dựng thương hiệu làng nghề" năm 2018.

* (155/KH-UBND) - Ngày 07/08/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 155/KH-UBND về việc triển khai thực hiện "Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn" trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020.

* (3618/UBND-ĐT) - Ngày 07/08/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 3618/UBND-ĐT về việc thực hiện Kế hoạch 133/KH-UBND ngày 01/06/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về nâng cao chất lượng hệ thống cấp nước sạch ở khu vực đô thị và các vùng nông thôn Thành phố Hà Nội.

* (17/2018/QĐ-UBND) - Ngày 06/08/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 17/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chi tiết một số nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố về quản lý, sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

* (15/2018/NQ-HĐND) - Ngày 12/07/2018, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết 15/2018/NQ-HĐND về việc bãi bỏ văn bản.

* (14/2018/NQ-HĐND) - Ngày 12/07/2018, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết 14/2018/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ cho ngành y tế, giáo dục trên địa bàn huyện Cần Giờ.

* (14/NQ-HĐND) - Ngày 12/07/2018, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết 14/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng cuối năm 2018.

* (13/2018/NQ-HĐND) - Ngày 12/07/2018, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết 13/2018/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức, người lao động tại các cơ sở bảo trợ xã hội công lập, khu điều trị phong Bến Sắn.

* (12/2018/NQ-HĐND) - Ngày 12/07/2018, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND về việc ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi giai đoạn 2018-2020.

* (11/2018/NQ-HĐND) - Ngày 12/07/2018, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết 11/2018/NQ-HĐND về việc ban hành Quy định về mức chi bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn Thành phố.

* (10/2018/NQ-HĐND) - Ngày 12/07/2018, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND về việc ban hành Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn Thành phố.

* (10/NQ-HĐND) - Ngày 12/07/2018, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết 10/NQ-HĐND về chương trình phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2025.

* (09/2018/NQ-HĐND) - Ngày 12/07/2018, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND về việc ban hành Quy định mức chi trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân theo quy định tại Quyết định 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

* (08/2018/NQ-HĐND) - Ngày 12/07/2018, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết 08/2018/NQ-HĐND về việc ban hành mức chi hỗ trợ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

* (07/2018/NQ-HĐND) - Ngày 12/07/2018, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết 07/2018/NQ-HĐND về việc ban hành mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, quận - huyện thực hiện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

* (06/2018/NQ-HĐND) - Ngày 12/07/2018, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND ban hành Quy định về nội dung và mức chi của các cuộc điều tra thống kê do ngân sách Thành phố bảo đảm.

* (05/2018/NQ-HĐND) - Ngày 12/07/2018, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND ban hành mức thu phí thư viện tại Thư viện khoa học Tổng hợp Thành phố.

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

* (20/2018/QĐ-UBND) - Ngày 13/08/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 20/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh Quảng Ngãi để Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đầu tư trực tiếp, góp vốn đầu tư và cho vay giai đoạn 2018-2021.

* (19/2018/QĐ-UBND) - Ngày 10/08/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 19/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh Quảng Ngãi.

* (18/2018/QĐ-UBND) - Ngày 30/07/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 18/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định mức chi, mức hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020.

UBND TỈNH VĨNH PHÚC

* (17/2018/QĐ-UBND) - Ngày 13/08/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định 17/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về sử dụng chung cột treo cáp viễn thông và chỉnh trang làm gọn cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

UBND TỈNH BẮC NINH

* (09/CT-UBND) - Ngày 09/08/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Chỉ thị 09/CT-UBND về việc tăng cường các giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính tỉnh Bắc Ninh.

* (21/2018/QĐ-UBND) - Ngày 06/08/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định 21/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

UBND TỈNH HÀ NAM

* (20/2018/QĐ-UBND) - Ngày 01/08/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định 20/2018/QĐ-UBND về việc ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư vào Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam.

* (17/2018/QĐ-UBND) - Ngày 20/07/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định 17/2018/QĐ-UBND về việc quy định mức hỗ trợ thực hiện dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

UBND TỈNH AN GIANG

* (27/2018/QĐ-UBND) - Ngày 30/07/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 27/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Chế độ trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh An Giang.

UBND TỈNH VĨNH LONG

* (09/2018/QĐ-UBND) - Ngày 24/07/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định 09/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

UBND TỈNH PHÚ YÊN

* (32/2018/QĐ-UBND) - Ngày 13/07/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định 32/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định một số nội dung và mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.