(LuatVietnam) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản trên hệ thống tin nhắn 6689.

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 

Trong tuần này từ 31/07/2010 - 06/08/2010, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản. 

 

Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:


CHÍNH PHỦ

 

* (SMS: 85/2010/ND-CP) - Ngày 02/08/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 85/2010/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

 

* (SMS: 84/2010/ND-CP) - Ngày 02/08/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 84/2010/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

* (SMS: 1360/QD-TTg) - Ngày 03/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1360/QĐ-TTg về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia.

 

* (SMS: 1359/QD-TTg) - Ngày 03/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1359/QĐ-TTg về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp".

 

* (SMS: 1358/QD-TTg) - Ngày 03/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1358/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 11/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp".

 

* (SMS: 1328/QD-TTg) - Ngày 28/07/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1328/QĐ-TTg về việc kiện toàn, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam.

 

* (SMS: 51/2010/QD-TTg) - Ngày 28/07/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 51/2010/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp.

 

* (SMS: 50/2010/QD-TTg) - Ngày 28/07/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 50/2010/QĐ-TTg về việc ban hành cơ chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

* (SMS: 5154/VPCP-KTN) - Ngày 23/07/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5154/VPCP-KTN về việc thực hiện Nghị quyết 13 NQ/TW.

 

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

* (SMS: 21/2010/TT-BLDTBXH) - Ngày 05/08/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 21/2010/TT-BLĐTBXH về việc ban hành Quy chế quản lý, tư vấn, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý tại Trung tâm Quản lý sau cai nghiện và Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội.

 

* (SMS: 2624/LDTBXH-LDTL) - Ngày 04/08/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2624/LĐTBXH-LĐTL về việc hướng dẫn thực hiện chính sách lao động.

 

* (SMS: 2481/LDTBXH-LDTL) - Ngày 23/07/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2481/LĐTBXH-LĐTL về việc chế độ ăn giữa ca.

 

BỘ TÀI CHÍNH

 

* (SMS: 116/2010/TT-BTC) - Ngày 04/08/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 116/2010/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 137/2009/TT-BTC ngày 03/7/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg ngày 02/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với Khu kinh tế cửa khẩu.

 

* (SMS: 115/2010/TT-BTC) - Ngày 04/08/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 115/2010/TT-BTC về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng thuộc nhóm 7606 tại danh mục mức thuế suất của biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Thông tư 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009.

 

* (SMS: 114/2010/TT-BTC) - Ngày 03/08/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 114/2010/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Quán Hầu và đường tránh Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

 

* (SMS: 111/2010/TT-BTC) - Ngày 30/07/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 111/2010/TT-BTC về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 9503 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

 

* (SMS: 109/2010/TT-BTC) - Ngày 27/07/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 109/2010/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về mẫu thẻ thanh tra và việc quản lý, sử dụng thẻ thanh tra thuộc Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BTC ngày 24/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

 

* (SMS: 108/2010/TT-BTC) - Ngày 26/07/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 108/2010/TT-BTC về quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho hoạt động triển khai hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc thuộc dự án Cải cách quản lý Tài chính công.

 

* (SMS: 9385/BTC-CST) - Ngày 20/07/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 9385/BTC-CST về việc thực hiện Thông tư số 05/2010/TT-BTC ngày 13/01/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng phục vụ cho việc đóng mới, sửa chữa, bảo dưỡng đầu máy, toa xe.

 

BỘ CÔNG THƯƠNG

 

* (SMS: 4103/QD-BCT) - Ngày 03/08/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 4103/QĐ-BCT về việc ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Công Thương.

 

* (SMS: 32/2010/TT-BCT) - Ngày 30/07/2010, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 32/2010/TT-BCT về việc quy định hệ thống điện phân phối.

 

* (SMS: 31/2010/TT-BCT) - Ngày 27/07/2010, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 31/2010/TT-BCT về việc bổ sung mặt hàng áp dụng Giấy phép nhập khẩu tự động được quy định tại Thông tư số 22/2010/TT-BCT ngày 20/05/2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương áp dụng Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép.

 

* (SMS: 3916/QD-BCT) - Ngày 23/07/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3916/QĐ-BCT về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Công Thương giai đoạn 2011 - 2015.

 

BỘ XÂY DỰNG

 

* (SMS: 96/BXD-KTXD) - Ngày 03/08/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 96/BXD-KTXD về việc hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng tư vấn quản lý dự án.

 

* (SMS: 03/CT-BXD) - Ngày 30/07/2010, Bộ Xây dựng ban hành Chỉ thị 03/CT-BXD về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình nhà ở sinh viên.

 

* (SMS: 1410/BXD-KTXD) - Ngày 29/07/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1410/BXD-KTXD về việc hướng dẫn áp dụng Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

 

* (SMS: 52/BXD-VLXD) - Ngày 29/07/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 52/BXD-VLXD về việc bảo trợ các hoạt động liên quan đến chương trình phát triển vật liệu xây không nung.

 

* (SMS: 94/BXD-KTXD) - Ngày 29/07/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 94/BXD-KTXD về việc bù giá vật tư theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/04/2008 của Bộ Xây dựng.

 

BỘ VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

* (SMS: 2675/QD-BVHTTDL) - Ngày 02/08/2010, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2675/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức lễ kỷ niệm ngày ASEAN và 15 năm Việt Nam gia nhập ASEAN.

 

* (SMS: 2661/QD-BVHTTDL) - Ngày 30/07/2010, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2661/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Kịch bản diễu hành nghệ thuật tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội.

 

* (SMS: 2577/QD-BVHTTDL) - Ngày 21/07/2010, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2577/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Đề án tổ chức đào tạo, biểu diễn nghệ thuật Bài Chòi trên miền Bắc.

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

* (SMS: 3180/QD-BGDDT) - Ngày 02/08/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 3180/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt danh sách các cá nhân được tuyển chọn đi học sau đại học tại Đài Loan (Trung Quốc) theo chương trình VEST 500 năm 2010.

 

* (SMS: 3179/QD-BGDDT) - Ngày 02/08/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 3179/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt danh sách các cá nhận được tuyển chọn đi học sau đại học ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước năm 2010.

 

* (SMS: 24/2010/TT-BGDDT) - Ngày 02/08/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 24/2010/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú.

 

* (SMS: 3141/QD-BGDDT) - Ngày 30/07/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 3141/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non.

 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

* (SMS: 1114/QD-BTTTT) - Ngày 30/07/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1114/QĐ-BTTTT về việc chỉ định Phòng đo kiểm.

 

* (SMS: 1063/QD-BTTTT) - Ngày 21/07/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1063/QĐ-BTTTT về việc chỉ định Phòng đo kiểm.

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

* (SMS: 13/2010/TT-BTNMT) - Ngày 28/07/2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 13/2010/TT-BTNMT về việc quy định giải thưởng Môi trường Việt Nam.

 

* (SMS: 11/2010/TT-BTNMT) - Ngày 05/07/2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 11/2010/TT-BTNMT về việc quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật của công trình địa chất.

 

BỘ NỘI VỤ

 

* (SMS: 07/2010/TT-BNV) - Ngày 26/07/2010, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 07/2010/TT-BNV về việc hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/03/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức.

 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

* (SMS: 09/2010/TT-BKHCN) - Ngày 23/07/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 09/2010/TT-BKHCN về việc ban hành "Quy chế đánh giá Phòng thí nghiệm trọng điểm".

 

* (SMS: 07/2010/TT-BKHCN) - Ngày 09/07/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 07/2010/TT-BKHCN về việc quy định hoạt động của Hội đồng chuyên ngành phòng thí nghiệm trọng điểm và Hội đồng các phòng thí nghiệm trọng điểm.

 

* (SMS: 06/2010/TT-BKHCN) - Ngày 02/07/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 06/2010/TT-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng thí nghiệm trọng điểm ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BKHCN ngày 08/07/2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

 

* (SMS: 113/2010/TTLT-BTC-BLDTBXH) - Ngày 03/08/2010, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch 113/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 116/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 27/9/2007 hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho công tác xác minh, tiếp nhận và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về tái hòa nhập cộng đồng theo Quyết định số 17/2007/QĐ-TTg ngày 29/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

 

* (SMS: 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV) - Ngày 27/07/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV về việc hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

 

* (SMS: 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC) - Ngày 26/07/2010, Bộ Tư pháp, Toà án Nhân dân Tối cao, Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao ban hành Thông tư liên tịch 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC về việc hướng dẫn một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự.

 

* (SMS: 107/2010/TTLT-BTC-TNMT) - Ngày 26/07/2010, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư liên tịch 107/2010/TTLT-BTC-BTNMT về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/12/2003 và Thông tư liên tịch số 106/2007/TTLT-BTC-BTNMT ngày 06/9/2007 hướng dẫn về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

 

* (SMS: 100/2010/TTLT-BQP-BCA) - Ngày 22/07/2010, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an ban hành Thông tư liên tịch 100/2010/TTLT-BQP-BCA về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 74/2010/NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp hoạt động giữa lực lượng dân quân tự vệ với lực lượng công an xã, phường, thị trấn trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

 

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

 

* (SMS: 1352/TB-KBNN) - Ngày 02/08/2010, Kho bạc Nhà nước ban hành Thông báo 1352/TB-KBNN về việc tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 08/2010.

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

 

* (SMS: 4256/TCHQ-GSQL) - Ngày 02/08/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4256/TCHQ-GSQL về việc bán hàng nhập khẩu cho Doanh nghiệp chế xuất thông qua kho ngoại quan.

 

* (SMS: 4246/TCHQ-TTr) - Ngày 30/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4246/TCHQ-TTr về việc trả lời về việc ấn định thuế đối với hàng hóa tạo tài sản cố định.

 

* (SMS: 1820/QD-TCHQ) - Ngày 28/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1820/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với hàng hoá gia công với thương nhân nước ngoài.

 

* (SMS: 4212/TCHQ-GSQL) - Ngày 28/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4212/TCHQ-GSQL về việc bán phế liệu của doanh nghiệp chế xuất vào thị trường nội địa.

 

* (SMS: 4204/TCHQ-TXNK) - Ngày 28/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4204/TCHQ-TXNK về việc truy thu thuế xuất khẩu nguyên liệu gỗ cung ứng cho hợp đồng gia công.

 

* (SMS: 4180/TCHQ-GSQL) - Ngày 28/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4180/TCHQ-GSQL về việc tạm nhập - tái xuất động cơ xe ôtô đã qua sử dụng.

 

* (SMS: 4179/TCHQ-TXNK) - Ngày 28/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4179/TCHQ-TXNK về phân loại mặt hàng thuộc nhóm 3005.

 

* (SMS: 1807/QD-TCHQ) - Ngày 27/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1807/QĐ-TCHQ về việc quy định phân luồng hàng hoá nhập khẩu, xuất khẩu và kiểm tra hải quan.

 

* (SMS: 4148/TCHQ-TXNK) - Ngày 26/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4148/TCHQ-TXNK về việc giải quyết hoàn thuế xe ôtô sắt xi.

 

* (SMS: 4106/TCHQ-TXNK) - Ngày 23/07/2010, Tổng cục Hải quan ban Công văn 4106/TCHQ-TXNK về việc bổ sung định mức hàng hóa xuất khẩu.

 

* (SMS: 4065/TCHQ-TXNK) - Ngày 22/07/2010, Tổng cục Hải quan ban Công văn 4065/TCHQ-TXNK về việc thông quan hàng hóa.

 

* (SMS: 4056/TCHQ-GSQL) - Ngày 21/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4056/TCHQ-GSQL về việc chuyển đổi mục đích sử dụng.

 

* (SMS: 4034/TCHQ-TXNK) - Ngày 21/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4034/TCHQ-TXNK về việc vướng mắc phí bản quyền và khấu trừ thuế giá trị gia tăng.

 

* (SMS: 1635/QD-TCHQ) - Ngày 16/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1635/QĐ-TCHQ về việc quy định về việc giám sát hải quan tại khu vực cửa khẩu cảng biển.

 

* (SMS: 3892/TCHQ-GSQL) - Ngày 14/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3892/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc địa điểm kiểm hóa khi làm thủ tục chuyển cửa khẩu.

 

TỔNG CỤC THUẾ


* (SMS: 2798/TCT-DNL) - Ngày 29/07/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2798/TCT-DNL về việc hướng dẫn một số nội dung quy định tại Thông tư số 32/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật Dầu khí.

 

* (SMS: 2689/TCT-PC) - Ngày 22/07/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2689/TCT-PC về việc xử lý vi phạm pháp luật về thuế.

 

* (SMS: 2614/TCT-TNCN) - Ngày 19/07/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2614/TCT-TNCN về việc vướng mắc chính sách thuế thu nhập cá nhân.

 

* (SMS: 2584/TCT-KK) - Ngày 16/07/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2584/TCT-KK về việc hoàn thuế thu nhập cá nhân.

 

* (SMS: 2583/TCT-KK) - Ngày 16/07/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2583/TCT-KK về việc kê khai nộp thuế giá trị gia tăng.

 

* (SMS: 2528/TCT-CS) - Ngày 13/07/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2528/TCT-CS về việc chính sách thuế.

 

* (SMS: 2526/TCT-CS) - Ngày 13/07/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2526/TCT-CS về việc chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

 

* (SMS: 2519/TCT-CS) - Ngày 13/07/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2519/TCT-CS về việc xuất hóa đơn giá trị gia tăng.

 

* (SMS: 2505/TCT-CS) - Ngày 12/07/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2505/TCT-CS về việc chính sách thuế đối với dự án ODA.

 

* (SMS: 2500/TCT-CS) - Ngày 12/07/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2500/TCT-CS về việc chính sách thuế đối với hàng hoá dùng biếu, tặng.

 

* (SMS: 2478/TCT-CS) - Ngày 09/07/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2478/TCT-CS về việc chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.


* (SMS: 2475/TCT-CS) - Ngày 09/07/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2475/TCT-CS về việc chính sách thuế.

 

* (SMS: 2471/TCT-KK) - Ngày 09/07/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2471/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng.

 

* (SMS: 2485/TCT-HTQT) - Ngày 09/07/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2485/TCT-HTQT về việc thuế đối với lãi từ tiền cho vay theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam - Trung Quốc.

 

* (SMS: 2421/TCT-CS) - Ngày 07/07/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2421/TCT-CS về việc khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư kinh phí đã ứng trả vào tiền thuê đất.

 

* (SMS: 2373/TCT-CS) - Ngày 05/07/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2373/TCT-CS về việc tiền thuê đất.

 

* (SMS: 2365/TCT-CS) - Ngày 02/07/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2365/TCT-CS về việc xử phạt chậm nộp.

 

* (SMS: 2341/TCT-CS) - Ngày 01/07/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2341/TCT-CS về việc tiền thuê đất, tiền sử dụng đất của cơ sở Kim Vĩ.

 

* (SMS: 2337/TCT-CS) - Ngày 01/07/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2337/TCT-CS về việc trả lời chính sách thuế.

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

* (SMS: 31/2010/QD-UBND) - Ngày 03/08/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 31/2010/QĐ-UBND về việc ban hành bảng phân loại đường phố tại khu vực các quận, thị xã Sơn Tây, các xã giáp ranh thuộc huyện Từ Liêm, các thị trấn; phân loại đoạn giao thông chính; phân loại các xã trên địa bàn thành phố Hà Nội để thu thuế đất.

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

* (SMS: 53/2010/QD-UBND) - Ngày 28/07/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 53/2010/QĐ-UBND về quy chế Tổ chức hoạt động và Phối hợp trong việc tham gia hệ thống “Đối thoại Doanh nghiệp -Chính quyền Thành phố”.

 

* (SMS: 52/2010/QD-UBND) - Ngày 27/07/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 52/2010/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh.

 

* (SMS: 51/2010/QD-UBND) - Ngày 27/07/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 51/2010/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ các văn bản quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Sở Tài chính thành phố và Ủy ban Nhân dân quận - huyện trong lĩnh vực quản lý ngân sách nhà nước, đầu tư phát triển và phân bổ ngân sách nhà nước, giá, tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của nhà nước tại doanh nghiệp.

 

* (SMS: 49/2010/QD-UBND) - Ngày 24/07/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 49/2010/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung các văn bản của ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ban quản lý khu nam trong lĩnh vực xây dựng và đất đai.

 

* (SMS: 48/2010/QD-UBND) - Ngày 20/07/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 48/2010/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các văn bản quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân Dân quận - huyện trong lĩnh vực tiêu chuẩn nhà giáo, cán bộ quản lý và lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.