(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.  

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTG abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 

 

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:  www.luatvietnam.vn

DOANH NGHIỆP

* (SMS: 8058/VPCP-KTTH) - Ngày 02/08/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8058/VPCP-KTTH về dự toán thu từ cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp năm 2017.

* (SMS: 7884/VPCP-KTTH) - Ngày 28/07/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7884/VPCP-KTTH về việc báo cáo hoạt động Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước.

* (SMS: 5838/BKHDT-PTDN) - Ngày 18/07/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 5838/BKHĐT-PTDN về việc xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí ngân sách hỗ trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2018.


THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (SMS: 2596/QD-TCHQ) - Ngày 31/07/2017, Tổng cục Hải quan ban hành  Quyết định 2596/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy chế sửa đổi, bổ sung Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 384/QĐ-TCHQ ngày 04/03/2016 về việc trao đổi thông tin tờ khai hải quan điện tử, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, bảo lãnh thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và thu nộp tiền phí, lệ phí các khoản thu khác đối với các cơ quan quản lý thu qua Cổng thanh toán điện tử của Tổng cục Hải quan.

* (SMS: 7956/VPCP-KTTH) - Ngày 31/07/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7956/VPCP-KTTH về việc triển khai Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

* (SMS: 7885/VPCP-KTTH) - Ngày 28/07/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7885/VPCP-KTTH về việc xử lý thông tin báo chí nêu về thuế, phí.

* (SMS: 4969/TCHQ-TXNK) - Ngày 26/07/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4969/TCHQ-TXNK về thuế đối với hàng hóa nhập khẩu.

* (SMS: 4964/TCHQ-TXNK) - Ngày 26/07/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4964/TCHQ-TXNK về việc miễn thuế hàng hóa nhập khẩu.

* (SMS: 4931/TCHQ-TXNK) - Ngày 25/07/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4931/TCHQ-TXNK về thủ tục miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo Điều ước quốc tế.

* (SMS: 4916/TCHQ-GSQL) - Ngày 25/07/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4916/TCHQ-GSQL về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế theo Nghị định 68/2016/NĐ-CP.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (SMS: 3141/LDTBXH-KHTC) - Ngày 31/07/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3141/LĐTBXH-KHTC về việc xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh tiền lương cơ sở theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP.

* (SMS: 3162/BHXH-CSXH) - Ngày 27/07/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 3162/BHXH-CSXH về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Nghị định 76/2017/NĐ-CP.

* (SMS: 10/2017/TT-BCT) - Ngày 26/07/2017, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 10/2017/TT-BCT về việc ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.

* (SMS: 19/2017/TT-BLDTBXH) - Ngày 03/07/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 19/2017/TT-BLĐTBX về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

BẢO HIỂM

* (SMS: 1293/QD-BHXH) - Ngày 26/07/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 1293/QĐ-BHXH về việc ban hành Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

* (SMS: 1288/QD-BHXH) - Ngày 25/07/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 1288/QĐ-BHXH về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở
 

* (SMS: 1114/TTg-NN) - Ngày 31/07/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1114/TTg-NN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

ĐẦU TƯ
 

* (SMS: 70/NQ-CP) - Ngày 03/08/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 70/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.

* (SMS: 67/NQ-CP) - Ngày 31/07/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 67/NQ-CP về việc ký Nghị định thư thứ hai sửa đổi Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA).

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (SMS: 07/2017/TT-NHNN) - Ngày 31/07/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 07/2017/TT-NHNN quy định về giám sát tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền đình chỉ lưu hành và tiêu hủy tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng.

* (SMS: 3623/TB-KBNN) - Ngày 31/07/2017, Kho bạc Nhà nước ban hành Thông báo 3623/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 8 năm 2017.

* (SMS: 89/2017/ND-CP) - Ngày 29/07/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 89/2017/NĐ-CP về việc quy định một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân hàng đặc thù đối với Thành phố Hải Phòng.

* (SMS: 1586/QD-NHNN) - Ngày 28/07/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 1586/QĐ-NHNN về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Nhà nước.

* (SMS: 87/2017/ND-CP) - Ngày 26/07/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 87/2017/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

* (SMS: 698/UBDT-KHTC) - Ngày 24/07/2017, Ủy ban Dân tộc ban hành Công văn 698/UBDT-KHTC về việc định hướng xây dựng nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm 2018-2020.

* (SMS: 75/2017/TT-BTC) - Ngày 21/07/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 75/2017/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 55/2016/TT-BTC ngày 23/03/2016 của Bộ Tài chính quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư.

KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN
 

* (SMS: 7953/VPCP-KTTH) - Ngày 31/07/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7953/VPCP-KTTH về việc báo cáo một số kết quả kiểm toán trọng yếu 6 tháng đầu năm 2017.  

XUẤT NHẬP KHẨU
 

* (SMS: 8022/VPCP-KTTH) - Ngày 01/08/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8022/VPCP-KTTH về việc thực hiện nhiệm vụ liên quan đến hoạt động xuất khẩu gạo.

* (SMS: 11/2017/TT-BCT) - Ngày 28/07/2017, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 11/2017/TT-BCT quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa.

* (SMS: 5010/TCHQ-GSQL) - Ngày 28/07/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5010/TCHQ-GSQL về việc kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu.   

* (SMS: 5009/TCHQ-GSQL) - Ngày 27/07/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5009/TCHQ-GSQL về việc thực hiện Quyết định 15/2017/QĐ-TTg ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập.

* (SMS: 5003/TCHQ-GSQL) - Ngày 27/07/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5003/TCHQ-GSQL về việc thực hiện Quyết định 15/2017/QĐ-TTg ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập.

* (SMS: 4930/TCHQ-GSQL) - Ngày 25/07/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4930/TCHQ-GSQL về việc khai bổ sung tờ khai tái xuất.

* (SMS: 4925/TCHQ-TXNK) - Ngày 25/07/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4925/TCHQ-TXNK về việc phân loại tổ máy phát điện có gắn đèn chiếu sáng.

* (SMS: 4917/TCHQ-GSQL) - Ngày 25/07/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4917/TCHQ-GSQL về địa điểm làm thủ tục nhập khẩu tôn màu theo Quyết định 1931/QĐ-BCT.

* (SMS: 4896/TCHQ-TXNK) - Ngày 24/07/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4896/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng khung thân cẩu tháp.

* (SMS: 4882/TCHQ-TXNK) - Ngày 24/07/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4882/TCHQ-TXNK về việc hướng dẫn thép hình chữ H và chữ I.

* (SMS: 4824/TCHQ-GSQL) - Ngày 20/07/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4824/TCHQ-GSQL về việc thực hiện Quyết định 15/2017/QĐ-TTg ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập.

* (SMS: 65/2017/TT-BTC) - Ngày 27/06/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 65/2017/TT-BTC về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.


XÂY DỰNG

* (SMS: 1111/TTg-CN) - Ngày 28/07/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1111/TTg-CN về việc chủ trương điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh.

* (SMS: 706/QD-BXD) - Ngày 30/06/2017, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 706/QĐ-BXD về việc công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2016.  

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 8015/VPCP-NN) - Ngày 01/08/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8015/VPCP-NN về việc thu thập, tổng hợp số liệu kiểm kê khí nhà kính.  
Y TẾ-SỨC KHỎE

* (SMS: 331/TB-VPCP) - Ngày 02/08/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 331/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

 * (SMS: 33/2017/TT-BYT) - Ngày 01/08/2017, Bộ Y tế ban hành Thông tư 33/2017/TT-BYT quy định về tư vấn, hỗ trợ trẻ em chăm sóc sức khỏe sinh sản phù hợp với độ tuổi.

* (SMS: 3480/QD-BYT) - Ngày 01/08/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 3480/QĐ-BYT về việc ban hành Kế hoạch thực hiện xét nghiệm tải lượng HIV giai đoạn 2017-2020.  

* (SMS: 1125/QD-TTg) - Ngày 31/07/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1125/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020.

* (SMS: 3421/QD-BYT) - Ngày 28/07/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 3421/QĐ-BYT về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia.

* (SMS: 10947/QLD-DK) - Ngày 28/07/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 10947/QLD-ĐK về việc công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (SMS: 1106/CD-TTg) - Ngày 27/07/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 1106/CĐ-TTg về việc tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết.

* (SMS: 3412/QD-BYT) - Ngày 27/07/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 3412/QĐ-BYT về việc công bố Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học - Đợt 17.

* (SMS: 4218/BYT-KCB) - Ngày 27/07/2017, Bộ Y tế ban hành Công văn 4218/BYT-KCB về việc tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe, điều dưỡng phục hồi chức năng đối với nạn nhân chất độc hóa học/dioxin.

* (SMS: 31/2017/TT-BYT) - Ngày 25/07/2017, Bộ Y tế ban hành Thông tư 31/2017/TT-BYT về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế.   

* (SMS: 280/QD-QLD) - Ngày 25/07/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 280/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

* (SMS: 276/QD-QLD) - Ngày 24/07/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 276/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

* (SMS: 275/QD-QLD) - Ngày 24/07/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 275/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

* (SMS: 10388/QLD-ĐK) - Ngày 19/07/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 10388/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (công bố bổ sung).

GIAO THÔNG

* (SMS: 7966/VPCP-CN) - Ngày 31/07/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7966/VPCP-CN về việc thực hiện rà soát, điều chỉnh hệ thống định mức dự toán và chi phí đầu tư xây dựng công trình giao thông.

* (SMS: 7962/VPCP-CN) - Ngày 31/07/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7962/VPCP-CN về việc đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Phụng Hiệp - Sóc Trăng.

* (SMS: 7871/VPCP-CN) - Ngày 28/07/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7871/VPCP-CN về việc thực hiện Hợp đồng dự án đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (SMS: 333/TB-VPCP) - Ngày 02/08/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 333/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Hội Cựu giáo chức Việt Nam.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (SMS: 88/2017/ND-CP) - Ngày 27/07/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 88/2017/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (SMS: 1117/QD-TTg) - Ngày 28/07/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1117/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật giai đoạn 2017-2020.

* (SMS: 2640/BTTTT-VNCERT) - Ngày 26/07/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn 2640/BTTTT-VNCERT về việc triển khai Quyết định 05/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia.  

* (SMS: 1163/QD-BTTTT) - Ngày 14/07/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1163/QĐ-BTTTT về việc đính chính Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư 06/2017/TT-BTTTT ngày 02/06/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH
 

* (SMS: 1118/QD-TTg) - Ngày 28/07/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1118/QĐ-TTg về việc thành lập Bảo tàng Báo chí Việt Nam.

* (SMS: 7835/VPCP-KGVX) - Ngày 27/07/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7835/VPCP-KGVX về việc rà soát mục tiêu và khả năng cân đối vốn đầu tư phát triển từ ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch giai đoạn 2016-2020.

* (SMS: 3059/BVHTTDL-TCDL) - Ngày 19/07/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn 3059/BVHTTDL-TCDL về việc xây dựng khu hợp tác quốc tế và khu du lịch biên giới với Trung Quốc.


CHÍNH SÁCH

* (SMS: 332/TB-VPCP) - Ngày 02/08/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 332/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố Hải Phòng.

* (SMS: 3189/LDTBXH-BDG) - Ngày 01/08/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3189/LĐTBXH-BĐG về việc xây dựng kế hoạch và ưu tiên bố trí kinh phí công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2018.

* (SMS: 3184/KH-BLDTBXH) - Ngày 01/08/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch 3184/KH-BLĐTBXH về việc thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Khuyến nghị của Ủy ban về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ của Liên hợp quốc.

* (SMS: 36/2017/QD-TTg) - Ngày 29/07/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 36/2017/QĐ-TTg về việc thành lập Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

HÀNH CHÍNH

* (SMS: 8086/VPCP-KGVX) - Ngày 02/08/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8086/VPCP-KGVX về việc thực hiện Chương trình công tác năm 2017 của Ủy ban Quốc gia.

* (SMS: 330/TB-VPCP) - Ngày 01/08/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 330/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Phiên họp lần thứ hai của Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN, cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại.

* (SMS: 5012/TCHQ-PC) - Ngày 28/07/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5012/TCHQ-PC về việc tăng cường thực hiện cải cách hành chính, Nghị quyết 19/NQ-CP và Nghị quyết 35/NQ-CP.

* (SMS: 7809/VPCP-TH) - Ngày 27/07/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7809/VPCP-TH về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

* (SMS: 412/2017/UBTVQH14) - Ngày 24/07/2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 412/2017/UBTVQH14 về chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2018.

* (SMS: 3034/LDTBXH-PC) - Ngày 21/07/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3034/LĐTBXH-PC thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị và báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017.  

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (SMS: 1129/QD-TTg) - Ngày 01/08/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1129/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021.

* (SMS: 1123/QD-TTg) - Ngày 28/07/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1123/QĐ-TTg về việc phê duyệt Danh sách thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ.

* (SMS: 1122/QD-TTg) - Ngày 28/07/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1122/QĐ-TTg về việc giao ông Trương Văn Phước làm Quyền Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính quốc gia.

* (SMS: 1121/QD-TTg) - Ngày 28/07/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1121/QĐ-TTg về việc điều động ông Vũ Viết Ngoạn làm Tổ trưởng Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ.

* (SMS: 1120/QD-TTg) - Ngày 28/07/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1120/QĐ-TTg về việc thành lập Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ.

* (SMS: 1119/QD-TTg) - Ngày 28/07/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1119/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Bùi Ngọc Lam giữ chức vụ Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

CÔNG NGHIỆP

* (SMS: 13/2017/TT-BCT) - Ngày 03/08/2017, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 13/2017/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 56/2014/TT-BCT quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện; Thông tư 30/2014/TT-BCT quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và Thông tư 57/2014/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện.

* (SMS: 1110/TTg-CN) - Ngày 28/07/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1110/TTg-CN về Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020.

 

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

 

* (SMS: 90/2017/ND-CP) - Ngày 31/07/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 90/2017/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (SMS: 1227/QD-BTP) - Ngày 02/08/2017, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1227/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp Trợ giúp viên pháp lý hạng II.

* (SMS: 256/TANDTC-PC) - Ngày 31/07/2017, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Công văn 256/TANDTC-PC về việc thi hành khoản 2 Điều 2 Nghị quyết 41/2017/QH14 của Quốc hội.    

* (SMS: 02/2017/TT-TANDTC) - Ngày 28/07/2017, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Thông tư 02/2017/TT-TANDTC về việc ban hành Quy chế tổ chức phiên tòa.

* (SMS: 01/2017/TT-TANDTC) - Ngày 28/07/2017, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Thông tư 01/2017/TT-TANDTC quy định về phòng xử án.   

* (SMS: 07/2017/TT-BTP) - Ngày 28/07/2017, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 07/2017/TT-BTP quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.   

* (SMS: 2588/BTP-PBGDPL) - Ngày 25/07/2017, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 2588/BTP-PBGDPL về việc triển khai Quyết định 705/QĐ-TTg ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021.

* (SMS: 1163/QD-BTP) - Ngày 24/07/2017, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1163/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021.

* (SMS: 1302/QD-CTN) - Ngày 06/07/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1302/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 1301/QD-CTN) - Ngày 06/07/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1301/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 1300/QD-CTN) - Ngày 06/07/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1300/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 1299/QD-CTN) - Ngày 06/07/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1299/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 1298/QD-CTN) - Ngày 06/07/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1298/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 1297/QD-CTN) - Ngày 06/07/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1297/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 1296/QD-CTN) - Ngày 06/07/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1296/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 1295/QD-CTN) - Ngày 06/07/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1295/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 1253/QD-CTN) - Ngày 04/07/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1253/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 1252/QD-CTN) - Ngày 04/07/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1252/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 1251/QD-CTN) - Ngày 04/07/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1251/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 1250/QD-CTN) - Ngày 04/07/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1250/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 1249/QD-CTN) - Ngày 04/07/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1249/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 1248/QD-CTN) - Ngày 04/07/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1248/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 1247/QD-CTN) - Ngày 04/07/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1247/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 1246/QD-CTN) - Ngày 01/07/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1246/QĐ-CTN về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 1245/QD-CTN) - Ngày 04/07/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1245/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 1244/QD-CTN) - Ngày 04/07/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1244/QĐ-CTN về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 35/2017/TB-LPQT) - Ngày 29/06/2017, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 35/2017/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Chi-lê về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông.

* (SMS: 34/2017/TB-LPQT) - Ngày 29/06/2017, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 34/2017/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Tây Ban Nha.

* (SMS: 33/2017/TB-LPQT) - Ngày 29/06/2017, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 33/2017/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định về dẫn độ giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hung-ga-ri.    

* (SMS: 32/2017/TB-LPQT) - Ngày 29/06/2017, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 32/2017/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hung-ga-ri.

* (SMS: 31/2017/TB-LPQT) - Ngày 29/06/2017, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 31/2017/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hung-ga-ri.

* (SMS: 29/2017/TB-LPQT) - Ngày 29/06/2017, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 29/2017/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga về chuyển giao người bị kết án phạt tù.

HÀNG HẢI

* (SMS: 24/2017/TT-BGTVT) - Ngày 28/07/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 24/2017/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục III và Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 43/2015/TT-BGTVT ngày 20/08/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định thủ tục cấp, phê duyệt, thu hồi Bản công bố phù hợp lao động hàng hải và Giấy chứng nhận Lao động hàng hải.

THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT
 

* (SMS: 91/2017/ND-CP) - Ngày 31/07/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 91/2017/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

NGOẠI GIAO
 

* (SMS: 1110/QD-TTg) - Ngày 28/07/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1110/QĐ-TTg về việc ban hành Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Ngoại giao.

VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN 

UBND TP. HÀ NỘI

* (SMS: 181/KH-UBND) - Ngày 31/07/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 181/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 09/05/2017 về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

* (SMS: 3718/UBND-DT) - Ngày 31/07/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 3718/UBND-ĐT về kết quả giám sát tình hình thực hiện quy hoạch mạng lưới các điểm đỗ xe, bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn Thành phố.

* (SMS: 5003/QD-UBND) - Ngày 28/07/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5003/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Phụ lục 1 tại Quyết định 5791/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ và chế biến gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020.

* (SMS: 180/KH-UBND) - Ngày 27/07/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 180/KH-UBND về việc triển khai "Hỗ trợ xây dựng thương hiệu làng nghề" năm 2017.

* (SMS: 25/2017/QD-UBND) - Ngày 27/07/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 25/2017/QĐ-UBND về việc ban hành "Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước của Thành phố Hà Nội trong việc quản lý Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực thương mại và thương mại đặc thù".

* (SMS: 4981/QD-UBND) - Ngày 27/07/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 4981/QĐ-UBND về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các Sở, cơ quan ngang Sở, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 4962/QD-UBND) - Ngày 27/07/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 4962/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội Nội khoa Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 3628/UBND-KH&DT) - Ngày 26/07/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 3628/UBND-KH&ĐT về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 04/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn Nhà nước.

* (SMS: 3620/UBND-KH&DT) - Ngày 26/07/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 3620/UBND-KH&ĐT về việc hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn các dự án khởi công mới giai đoạn 2017-2020 của Thành phố.

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

* (SMS: 31/2017/QD-UBND) - Ngày 31/07/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 31/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi giai đoạn 2017-2020.

UBND TỈNH AN GIANG
* (SMS: 38/2017/QD-UBND) - Ngày 31/07/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 38/2017/QĐ-UBND về việc quy định giá cho thuê sử dụng hạ tầng kỹ thuật tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang.

* (SMS: 37/2017/QD-UBND) - Ngày 31/07/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 37/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức thu học phí giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với các chương trình giáo dục đại trà năm học 2017-2018 trên địa bàn tỉnh An Giang.

* (SMS: 36/2017/QD-UBND) - Ngày 27/07/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 36/2017/QĐ-UBND về việc ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước do địa phương quản lý.

* (SMS: 35/2017/QD-UBND) - Ngày 25/07/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 35/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền, tuyển dụng, sử dụng, quản lý và thực hiện chế độ tiền lương đối với công chức trên địa bàn tỉnh An Giang.

UBND TỈNH CÀ MAU
* (SMS: 18/2017/QD-UBND) - Ngày 26/07/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định 18/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định thời gian bán hàng, các trường hợp dừng bán hàng và quy trình thông báo trước khi dừng bán hàng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

UBND TỈNH HÀ TĨNH

* (SMS: 37/2017/QD-UBND) - Ngày 26/07/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 37/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Giáo dục và Đào tạo.

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

* (SMS: 27/2017/QD-UBND) - Ngày 25/07/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định 27/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai.

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
* (SMS: 16/2017/QD-UBND) - Ngày 21/07/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 16/2017/QĐ-UBND về việc quy định bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

* (SMS: 20/2017/QD-UBND) - Ngày 20/07/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định 20/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức thu học phí tại các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp, trung cấp chuyên nghiệp, mầm non và giáo dục phổ thông công lập thuộc tỉnh quản lý năm học 2017-2018, lộ trình đến năm 2020-2021.

UBND TỈNH SÓC TRĂNG

* (SMS: 25/2017/QD-UBND) - Ngày 20/07/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định 25/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.