Trong tuần qua (từ 20/07 – 26/07), LuatVietnam đã cập nhật nhiều văn bản quan trọng, trong đó có: Quyết định 889/QĐ-BHXH về việc ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Nghị định 90/2018/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cảnh vệ.
THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ
* (6895/VPCP-KTTH) - Ngày 20/07/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6895/VPCP-KTTH về thuế xuất khẩu đối với sản phẩm sản xuất từ hoạt động tái chế xử lý chất thải.
* (4262/TCHQ-TXNK) - Ngày 19/07/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4262/TCHQ-TXNK về việc phân loại và xử lý thuế đối với mặt hàng thép.
* (2823/TCT-CS) - Ngày 19/07/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2823/TCT-CS về chính sách thuế.
* (2818/TCT-DNL) - Ngày 19/07/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2818/TCT-DNL về việc thực hiện hóa đơn điện tử.
* (2808/TCT-QLN) - Ngày 18/07/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2808/TCT-QLN về việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.
* (2778/TCT-CS) - Ngày 13/07/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2778/TCT-CS về việc quản lý thuế đối với các tổ chức hoạt động kinh doanh taxi.
* (2776/TCT-CS) - Ngày 13/07/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2776/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.
* (2749/TCT-KK) - Ngày 12/07/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2749/TCT-KK về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với các công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.
* (2699/TCT-KK) - Ngày 06/07/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2699/TCT-KK về vướng mắc hoàn thuế nộp thừa.
* (2687/TCT-CS) - Ngày 06/07/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2687/TCT-CS về chính sách thuế.
* (2668/TCT-TNCN) - Ngày 05/07/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2668/TCT-TNCN về hồ sơ miễn thuế đối với thừa kế là bất động sản.
* (2641/TCT-CS) - Ngày 04/07/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2641/TCT-CS về hóa đơn chứng từ.
* (2635/TCT-CS) - Ngày 04/07/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2635/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.
* (2632/TCT-CS) - Ngày 04/07/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2632/TCT-CS về việc sử dụng hóa đơn.
* (2630/TCT-CS) - Ngày 04/07/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2630/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.
* (2596/TCT-DNL) - Ngày 29/06/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2596/TCT-DNL về việc phân bổ thuế giá trị gia tăng đầu vào.
* (2587/TCT-CS) - Ngày 28/06/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2587/TCT-CS về việc quản lý hóa đơn.
* (2581/TCT-CS) - Ngày 28/06/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2581/TCT-CS về chính sách thuế.
* (2580/TCT-CS) - Ngày 28/06/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2580/TCT-CS về chính sách thuế.
* (2573/TCT-CS) - Ngày 28/06/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2573/TCT-CS về chính sách thuế.
* (2556/TCT-DNL) - Ngày 26/06/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2556/TCT-DNL về việc miễn dấu của người bán trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ.
* (2515/TCT-CS) - Ngày 22/06/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2515/TCT-CS về hóa đơn.
* (2514/TCT-CS) - Ngày 22/06/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2514/TCT-CS về chính sách thuế.
* (2511/TCT-CS) - Ngày 22/06/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2511/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.
* (2510/TCT-CS) - Ngày 22/06/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2510/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.
* (2509/TCT-CS) - Ngày 22/06/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2509/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.
* (2499/TCT-CS) - Ngày 22/06/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2499/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.
* (2498/TCT-CS) - Ngày 22/06/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2498/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.
LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP
* (2924/LĐTBXH-QHLĐTL) - Ngày 20/07/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2924/LĐTBXH-QHLĐTL về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, người lao động.
* (2859/LĐTBXH-QHLĐTL) - Ngày 17/07/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2859/LĐTBXH-QHLĐTL về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, người lao động.
  
* (5283/BNN-KTHT) - Ngày 13/07/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 5283/BNN-KTHT về việc xây dựng Đề án chuyển đổi ngành nghề và tạo việc làm cho lao động nông nghiệp, nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
* (05/2018/TT-BLĐTBXH) - Ngày 29/06/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 05/2018/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định 88/2018/NĐ-CP ngày 15/06/2018 của Chính phủ.
* (88/2018/TT-BQP) - Ngày 28/06/2018, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 88/2018/TT-BQP về việc hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách Nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.
BẢO HIỂM
* (2856/LĐTBXH-BHXH) - Ngày 17/07/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2856/LĐTBXH-BHXH về vướng mắc trong thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động.
* (889/QĐ-BHXH) - Ngày 16/07/2018, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 889/QĐ-BHXH về việc ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
* (888/QĐ-BHXH) - Ngày 16/07/2018, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 888/QĐ-BHXH về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở
* (933/TTg-NN) - Ngày 23/07/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 933/TTg-NN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
* (1294/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ) - Ngày 20/07/2018, Tổng cục Quản lý đất đai ban hành Công văn 1294/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ về việc tăng cường biện pháp quản lý, sử dụng phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
XUẤT NHẬP KHẨU
* (6914/VPCP-CN) - Ngày 20/07/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6914/VPCP-CN về việc phản ánh của báo chí về nhiều khe hở trong quản lý nhập khẩu phế liệu.
* (4231/TCHQ-CNTT) - Ngày 19/07/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4231/TCHQ-CNTT về việc triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia.
* (4230/TCHQ-CNTT) - Ngày 19/07/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4230/TCHQ-CNTT về việc triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia.
* (15/2018/TT-BCT) - Ngày 29/06/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 15/2018/TT-BCT về việc phân luồng trong quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi.
* (05/2018/TT-BXD) - Ngày 29/06/2018, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 05/2018/TT-BXD về việc hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

XÂY DỰNG
* (258/TB-VPCP) - Ngày 24/07/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 258/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về tình hình triển khai lập quy hoạch mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất và thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

THƯƠNG MẠI
* (7043/VPCP-KTTH) - Ngày 25/07/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7043/VPCP-KTTH về việc thông báo kết luận tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 10/07/2018.
* (5778/BCT-TTTN) - Ngày 23/07/2018, Bộ Công Thương ban hành Công văn 5778/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG
* (911/QĐ-TTg) - Ngày 25/07/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 911/QĐ-TTg về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc.

Y TẾ-SỨC KHỎE
* (746/CT-BYT) - Ngày 25/07/2018, Bộ Y tế ban hành Chỉ thị 746/CT-BYT về việc tăng cường công tác điều trị, phòng, chống lây nhiễm cúm A/H1N1 và sởi tại các cơ sở khám, chữa bệnh.
* (4592/QĐ-BYT) - Ngày 23/07/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 4592/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành trong Thông tư 13/2018/TT-BYT ngày 15/05/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền.
* (459/QĐ-QLD) - Ngày 18/07/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 459/QĐ-QLD về việc rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam.
* (458/QĐ-QLD) - Ngày 18/07/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 458/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 04 thuốc sản xuất trong nước (thuốc chứa hoạt chất kháng virus đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 162.
GIAO THÔNG
* (7051/VPCP-CN) - Ngày 25/07/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7051/VPCP-CN về việc cập nhật, điều chỉnh chức năng cảng Giang Biên trong Quy hoạch Giao thông Vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
* (39/2018/TT-BGTVT) - Ngày 21/06/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 39/2018/TT-BGTVT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa - Sửa đổi lần 2:2018 QCVN 72:2013/BGTVT.
GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ
* (2692/QĐ-BGDĐT) - Ngày 26/07/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 2692/QĐ-BGDĐT về công tác kiểm tra.
* (3060/BGDĐT-QLCL) - Ngày 20/07/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 3060/BGDĐT-QLCL về việc rà soát, đánh giá công tác tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018.
* (2879/LĐTBXH-TCGDNN) - Ngày 18/07/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2879/LĐTBXH-TCGDNN về việc đổi mới và tăng cường công tác truyền thông về giáo dục nghề nghiệp.
* (2817/LĐTBXH-TCGDNN) - Ngày 13/07/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2817/LĐTBXH-TCGDNN về việc khuyến khích đào tạo chương trình cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở.
KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ
* (2009/QĐ-BKHCN) - Ngày 18/07/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 2009/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển Vật lý đến năm 2020 đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2019.
THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG
* (1191/QĐ-BTTTT) - Ngày 17/07/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1191/QĐ-BTTTT về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại của Bộ Thông tin và Truyền thông.
* (2305/BTTTT-CVT) - Ngày 17/07/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn 2305/BTTTT-CVT về việc đăng ký kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông.
* (2304/BTTTT-CVT) - Ngày 17/07/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn 2304/BTTTT-CVT về việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông.
* (10/2018/TT-BTTTT) - Ngày 29/06/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 10/2018/TT-BTTTT về việc quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông.
VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH
* (256/TB-VPCP) - Ngày 20/07/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 256/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về chủ trương đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Việt Nam.
* (250/TB-VPCP) - Ngày 18/07/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 250/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về Đề án Nghiên cứu, biên soạn bộ Lịch sử Việt Nam.
* (2646/QĐ-BVHTTDL) - Ngày 13/07/2018, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2646/QĐ-BVHTTDL về việc công nhận Khu du lịch quốc gia Núi Sam, tỉnh An Giang.
AN NINH TRẬT TỰ
* (90/2018/NĐ-CP) - Ngày 25/06/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 90/2018/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cảnh vệ.

CHÍNH SÁCH
   
* (7039/VPCP-TH) - Ngày 24/07/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7039/VPCP-TH về việc thu hồi và thay thế Nghị quyết 90/NQ-CP.
* (7026/VPCP-KGVX) - Ngày 24/07/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7026/VPCP-KGVX về việc tuyên truyền tổ chức thực hiện Nghị định 102/2018/NĐ-CP quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài.
* (102/2018/NĐ-CP) - Ngày 20/07/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 102/2018/NĐ-CP về việc quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài.
* (538/2018/UBTVQH14) - Ngày 19/07/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 538/2018/UBTVQH14 về chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2019.
* (254/TB-VPCP) - Ngày 19/07/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 254/TB-VPCP về kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị toàn quốc về phát triển bền vững năm 2018.
* (2836/TB-LĐTBXH) - Ngày 13/07/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông báo 2836/TB-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội kết luận về việc sơ kết thực hiện thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống bưu điện.
HÀNH CHÍNH
* (18/2018/TT-BCT) - Ngày 19/07/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 18/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.
* (877/QĐ-TTg) - Ngày 18/07/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 877/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018-2019.

HÌNH SỰ
* (160/TANDTC-PC) - Ngày 23/07/2018, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Công văn 160/TANDTC-PC về việc ban hành một số biểu mẫu về tha tù trước thời hạn có điều kiện.
* (920/CĐ-TTg) - Ngày 19/07/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 920/CĐ-TTg về việc triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện.

CƠ CẤU TỔ CHỨC
* (879/QĐ-TTg) - Ngày 18/07/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 879/QĐ-TTg về việc cử Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực.
* (875/QĐ-TTg) - Ngày 18/07/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 875/QĐ-TTg về việc cử Ủy viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.
* (2537/QĐ-BCT) - Ngày 18/07/2018, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 2537/QĐ-BCT về việc thành lập Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2018.
CÔNG NGHIỆP
* (482/QĐ-BCT) - Ngày 06/02/2018, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 482/QĐ-BCT về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án Nhà máy điện mặt trời Bách khoa Á Châu 1 (30 MWP) vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015, có xét đến 2020.
NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP
* (5339/BNN-XD) - Ngày 16/07/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 5339/BNN-XD về việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn trong thiết kế công trình thủy lợi.
* (5303/BNN-TCTS) - Ngày 13/07/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 5303/BNN-TCTS về việc cung cấp thông tin về một số loài thuộc Danh mục loài ngoại lai xâm hại và loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại.
* (07/2018/TT-BNNPTNT) - Ngày 10/07/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 07/2018/TT-BNNPTNT về kiểm tra tạp chất trong tôm và sản phẩm tôm.
* (06/2018/TT-BNNPTNT) - Ngày 21/06/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 06/2018/TT-BNNPTNT về việc sửa đổi Thông tư 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/09/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt.
 
TƯ PHÁP-HỘ TỊCH
* (19/2018/TT-BCT) - Ngày 19/07/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 19/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương.
* (09/2018/TT-BTP) - Ngày 21/06/2018, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 09/2018/TT-BTP về việc quy định Tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình.
AN NINH QUỐC GIA
* (24/2018/QH14) - Ngày 12/06/2018, Quốc hội ban hành Luật An ninh mạng, số 24/2018/QH14.
* (22/2018/QH14) - Ngày 08/06/2018, Quốc hội ban hành Luật Quốc phòng, số 22/2018/QH14.

TIẾT KIỆM-PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ
* (1822/QĐ-BTP) - Ngày 17/07/2018, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1822/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018.
                                                                                                                         
* (1821/QĐ-BTP) - Ngày 17/07/2018, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1821/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.
THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT
* (101/2018/NĐ-CP) - Ngày 20/07/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 101/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 85/2014/NĐ-CP ngày 10/09/2014 của Chính phủ quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng.
* (252/TB-VPCP) - Ngày 18/07/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 252/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp lần thứ 70 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.
VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN
UBND TP. HÀ NỘI
* (3343/UBND-KT) - Ngày 24/07/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 3343/UBND-KT về việc tăng cường thực hiện Chỉ thị 08/CT-UBND ngày 09/04/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thực hiện giá bán lẻ điện tại các điểm cho thuê nhà để ở.
* (150/KH-UBND) - Ngày 23/07/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 150/KH-UBND về việc thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.
  
* (3672/QĐ-UBND) - Ngày 19/07/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3672/QĐ-UBND về việc phê duyệt mạng lưới máy bán hàng tự động đặt tại địa điểm công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020.
* (3664/QĐ-UBND) - Ngày 19/07/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3664/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án thăm dò đánh giá trữ lượng và chất lượng khoáng sản đối với các điểm mỏ cát trên các sông thuộc địa bàn Thành phố Hà Nội.
* (3648/QĐ-UBND) - Ngày 18/07/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3648/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội.
* (06/NQ-HĐND) - Ngày 05/07/2018, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết 06/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2019.
* (05/NQ-HĐND) - Ngày 05/07/2018, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết 05/NQ-HĐND về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2018; Danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2018 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội.
* (04/NQ-HĐND) - Ngày 05/07/2018, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết 04/NQ-HĐND về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2018 của Thành phố Hà Nội. 
UBND TP. HỒ CHÍ MINH
* (2971/QĐ-UBND) - Ngày 18/07/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 2971/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thành phố Hồ Chí Minh.
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG 
* (21/2018/QĐ-UBND) - Ngày 19/07/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 21/2018/QĐ-UBND về việc chuyển giao, tiếp nhận các dự án hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
* (20/2018/QĐ-UBND) - Ngày 19/07/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 20/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chế độ báo cáo, cung cấp, kiểm tra thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.