(LuatVietnam) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản trên hệ thống tin nhắn 6689.
Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:
www.luatvietnam.vn 
Trong tuần này từ 23/07/2011 - 29/07/2011, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản. 
 
Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:
 
CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 64/2011/ND-CP) - Ngày 28/07/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 64/2011/NĐ-CP về quy định việc thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh.
 
* (SMS: 63/2011/ND-CP) - Ngày 28/07/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 63/2011/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại.
 
* (SMS: 62/2011/ND-CP) - Ngày 26/07/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 62/2011/NĐ-CP về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn.
 
* (SMS: 87/NQ-CP) - Ngày 26/07/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 87/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2011.
 
CHỦ TỊCH NƯỚC
 
* (SMS: 1124/QD-CTN) - Ngày 19/07/2011, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1124/QĐ-CTN về việc thành lập Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2011.
 
* (SMS: 1123/2011/QD-CTN) - Ngày 19/07/2011, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1123/2011/QĐ-CTN về đặc xá năm 2011.
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 1279/QD-TTg) - Ngày 28/07/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1279/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Xây dựng Miền Trung.
 
* (SMS: 1271/QD-TTg) - Ngày 27/07/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1271/QĐ-TTg về tổ chức Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012.
 
* (SMS: 1270/QD-TTg) - Ngày 27/07/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1270/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020".
 
* (SMS: 1268/QD-TTg) - Ngày 27/07/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1268/QĐ-TTg về ngày Hợp tác xã Việt Nam.
 
* (SMS: 40/2011/QD-TTg) - Ngày 27/07/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 40/2011/QĐ-TTg về quy định chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.
 
* (SMS: 1228/QD-TTg) - Ngày 22/07/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1228/QĐ-TTg về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả mưa lũ sau bão số 2.
 
* (SMS: 1206/CD-TTg) - Ngày 21/07/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 1206/CĐ-TTg về việc đặc xá năm 2011. 
 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÁ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
* (SMS: 1684/QD-BNN-KH) - Ngày 27/07/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1684/QĐ-BNN-KH về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu mua tăng thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia năm 2011.
 
* (SMS: 1683/QD-BNN-KH) - Ngày 27/07/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1683/QĐ-BNN-KH về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu mua hạt giống lúa dự trữ quốc gia năm 2011.
 
* (SMS: 1664/QD-BNN-HTQT) - Ngày 26/07/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1664/QĐ-BNN-HTQT về việc phê duyệt dự án "Thiết lập Trung tâm Tài nguyên thiên nhiên và Phát triển (CNRD)".
 
* (SMS: 50/2011/TT-BNNPTNT) - Ngày 15/07/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 50/2011/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện Quyết định số 69/2010/QĐ-TTg ngày 03/11/ 2010 của Thủ tướng Chính phủ về thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
 
* (SMS: 48/2011/TT-BNNPTNT) - Ngày 05/07/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 48/2011/TT-BNNPTNT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng.
 
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 
* (SMS: 2451/LDTBXH-LDTL) - Ngày 27/07/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2451/LĐTBXH-LĐTL về việc trợ cấp thôi việc cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động.
 
* (SMS: 2447/LDTBXH-BHXH) - Ngày 26/07/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2447/LĐTBXH-BHXH về việc hướng dẫn giải quyết vướng mắc trong thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội.
 
* (SMS: 19/2011/TT-BLDTBXH) - Ngày 21/07/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 19/2011/TT-BLĐTBXH về việc quy định Chương trình khung sư phạm dạy nghề cho giáo viên dạy trình độ trung cấp nghề, giảng viên dạy trình độ cao đẳng nghề.
 
* (SMS: 838/QD-BLDTBXH) - Ngày 12/07/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 838/QĐ-BLĐTBXH về việc phê duyệt Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã chuyên trách công tác lao động, người có công và xã hội.
 
BỘ XÂY DỰNG
 
* (SMS: 325/BXD-KHCN) - Ngày 26/07/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 325/BXD-KHCN về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 14/2010/TT-BXD liên quan đến nội dung hồ sơ đăng ký và tiếp nhận công bố hợp quy.
 
* (SMS: 324/BXD-KHCN) - Ngày 26/07/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 324/BXD-KHCN về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 14/2010/TT-BXD liên quan đến công bố hợp quy của doanh nghiệp trong nước.
 
* (SMS: 1226/BXD-KTXD) - Ngày 22/07/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1226/BXD-KTXD về việc điều chỉnh giá trong trường hợp kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng.
 
* (SMS: 69/BXD-QLN) - Ngày 22/07/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 69/BXD-QLN về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 71/2010/NĐ-CP.
 
 
* (SMS: 109/BXD-KTXD) - Ngày 22/07/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 109/BXD-KTXD về việc hướng dẫn thanh toán hợp đồng theo đơn giá cố định và đơn giá điều chỉnh.
 
* (SMS: 108/BXD-KTXD) - Ngày 21/07/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 108/BXD-KTXD về việc hướng dẫn thanh toán, quyết toán hợp đồng tư vấn xây dựng.
 
 
* (SMS: 107/BXD-KTXD) - Ngày 21/07/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 107/BXD-KTXD về việc xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện điều chỉnh giá và hợp đồng theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD.
 
* (SMS: 734/QD-BXD) - Ngày 21/07/2011, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 734/QĐ-BXD về việc công bố một số thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng.
 
BỘ TƯ PHÁP
 
* (SMS: 1260/QD-BTP) - Ngày 25/07/2011, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1260/QĐ-BTP về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành.
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
* (SMS: 3024/QD-BGDDT) - Ngày 25/07/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 3024/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy định về soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
BỘ CÔNG THƯƠNG
 
* (SMS: 28/2011/TT-BCT) - Ngày 21/07/2011, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 28/2011/TT-BCT về việc hướng dẫn quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới.
 
* (SMS: 27/2011/TT-BCT) - Ngày 19/07/2011, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 27/2011/TT-BCT về việc quy định trình tự, thủ tục điều tra và xử phạt vi phạm trong lĩnh vực điện lực.
 
BỘ TÀI CHÍNH
 
* (SMS: 9497/BTC-TCHQ) - Ngày 20/07/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 9497/BTC-TCHQ về việc hướng dẫn bổ sung sử dụng hóa đơn đối với trường hợp giao nhận sản phẩm gia công chuyển tiếp.
 
* (SMS: 9445/BTC-TCT) - Ngày 20/07/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 9445/BTC-TCT về việc điều kiện tờ khai hải quan để khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với hàng xuất khẩu.
 
* (SMS: 1675/QD-BTC) - Ngày 14/07/2011, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1675/QĐ-BTC về việc công bố các tổ chức bảo hiểm có uy tín trong lĩnh vực hàng hải theo quy định tại Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển năm 2011.
 
* (SMS: 8936/BTC-QLCS) - Ngày 07/07/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 8936/BTC-QLCS về phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Xây dựng (đợt I).
 
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
* (SMS: 48/2011/TT-BGTVT) - Ngày 20/07/2011, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 48/2011/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 39/2004/Đ-BGTVT ngày 31/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.
 
* (SMS: 1576/QD-BGTVT) - Ngày 19/07/2011, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1576/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Giao thông vận tải giai đoạn 2011 - 2020.
 
BỘ CÔNG AN
 
* (SMS: 53/2011/TT-BCA-V22) - Ngày 20/07/2011, Bộ Công an ban hành Thông tư 53/2011/TT-BCA-V22 về quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên trong Công an nhân dân.
 
BỘ Y TẾ
 
* (SMS: 2554/QD-BYT) - Ngày 19/07/2011, Bộ Y tế ban hành Quyết định 2554/QĐ-BYT về việc ban hành hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh Tay - Chân - Miệng.
 
* (SMS: 31/2011/TT-BYT) - Ngày 11/07/2011, Bộ Y tế ban hành Thông tư 31/2011/TT-BYT về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện Danh mục thuốc chủ yếu sử dụng
tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán.
 
* (SMS: 3905/BYT-BH) - Ngày 05/07/2011, Bộ Y tế ban hành Công văn 3905/BYT-BH về việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với nạn nhân chất độc hóa học có thẻ bảo hiểm y tế.
 
BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
* (SMS: 09/2011/TT-BVHTTDL) - Ngày 14/07/2011, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 09/2011/TT-BVHTTDL quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng Di tích Lịch sử - Văn hóa và Danh lam thắng cảnh.
 
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 
* (SMS: 23/2011/TT-BTNMT) - Ngày 06/07/2011, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 23/2011/TT-BTNMT về việc quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn hóa địa danh phục vụ công tác thành lập bản đồ.
 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
 
* (SMS: 101/2011/TTLT/BTC-BKHCN) - Ngày 08/07/2011, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư liên tịch 101/2011/TTLT/BTC-BKHCN về việc hướng dẫn quản lý tài chính đối với Chương trình Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011 - 2015. 
 
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 
* (SMS: 2965/BHXH-CSYT) - Ngày 18/07/2011, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 2965/BHXH-CSYT về việc báo cáo tình hình ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2011.
 
* (SMS: 790/QD-BHXH) - Ngày 18/07/2011, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 790/QĐ-BHXH về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành văn bản, quản lý văn bản và con dấu trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
 
* (SMS: 789/QD-BHXH) - Ngày 18/07/2011, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 789/QĐ-BHXH về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2011.
 
* (SMS: 2963/BHXH-TDKT) - Ngày 15/07/2011, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 2963/BHXH-TĐKT về việc thực hiện Chỉ thị số 725/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
 
* (SMS: 777/QD-BHXH) - Ngày 06/07/2011, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 777/QĐ-BHXH về việc xét tuyển đặc cách viên chức năm 2011.
 
HỘI ĐỒNG TƯ VẤN ĐẶC XÁ
 
* (SMS: 48/HDTVDX) - Ngày 21/07/2011, Hội đồng Tư vấn Đặc xá ban hành Hướng dẫn 48/HĐTVĐX về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1123/2011/QĐ-CTN ngày 19/07/2011 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2011.
 
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 
* (SMS: 3482/TCHQ-TXNK) - Ngày 21/07/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3482/TCHQ-TXNK về việc vướng mắc thực hiện Thông tư số 194/2010/TT-BTC.
 
* (SMS: 3456/TCHQ-DTCBL) - Ngày 20/07/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3456/TCHQ-ĐTCBL về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát mặt hàng nước
uống nhập khẩu từ Đài Loan có chứa chất DINP.
 
* (SMS: 3454/TCHQ-GSQL) - Ngày 20/07/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3454/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 26/2011/NĐ-CP.
 
* (SMS: 3451/TCHQ-GSQL) - Ngày 20/07/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3451/TCHQ-GSQL về việc phối hợp thực hiện Thông tư số 13/2011/TT-BNNPTNT.
 
* (SMS: 3452/TCHQ-GSQL) - Ngày 20/07/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3452/TCHQ-GSQL về việc xuất khẩu khoáng sản thạch anh. 
 
* (SMS: 3431/TCHQ-GSQL) - Ngày 19/07/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3431/TCHQ-GSQL về việc tái xuất hành lý.
 
* (SMS: 3429/TCHQ-GSQL) - Ngày 19/07/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3429/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa ra - vào kho ngoại quan.
 
* (SMS: 3428/TCHQ-GSQL) - Ngày 19/07/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3428/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc thực hiện thủ tục hải quan.
 
* (SMS: 3426/TCHQ-TXNK) - Ngày 19/07/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3426/TCHQ-TXNK về việc vướng mắc miễn thuế đối với hàng hóa là linh kiện, phụ tùng của dự án khuyến khích đầu tư.
 
* (SMS: 3425/TCHQ-GSQL) - Ngày 19/07/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3425/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu xe ôtô đang sử dụng.
 
* (SMS: 3266/TCHQ-TXNK) - Ngày 08/07/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3266/TCHQ-TXNK về việc xác định danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được theo Thông tư 04/2009/TT-BKH.
 
* (SMS: 3263/TCHQ-TXNK) - Ngày 08/07/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3263/TCHQ-TXNK về việc vướng mắc miễn thuế nhập khẩu hàng hóa thuộc dự án ưu đãi đầu tư.
 
* (SMS: 3261/TCHQ-TXNK) - Ngày 08/07/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3261/TCHQ-TXNK về việc bảo lãnh thuế xe ô tô con đã qua sử dụng.
 
* (SMS: 3211/TCHQ-GSQL) - Ngày 07/07/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3211/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu xe ôtô theo chế độ tài sản di chuyển.
 
* (SMS: 3210/TCHQ-GSQL) - Ngày 07/07/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3210/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu phủ tạng động vật.
 
* (SMS: 3199/TCHQ-TXNK) - Ngày 06/07/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3199/TCHQ-TXNK về việc chính sách thuế nhập khẩu dự án ưu đãi đầu tư.
 
* (SMS: 3184/TCHQ-GSQL) - Ngày 06/07/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3184/TCHQ-GSQL về việc áp dụng quy chế doanh nghiệp chế xuất đối với Chi nhánh độc lập.
 
* (SMS: 3166/TCHQ-GSQL) - Ngày 04/07/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3166/TCHQ-GSQL về việc thủ tục xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ.
 
TỔNG CỤC THUẾ
 
* (SMS: 2424/TCT-CS) - Ngày 13/07/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2424/TCT-CS về việc điều kiện áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0%.
 
* (SMS: 2405/TCT-VP) - Ngày 12/07/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2405/TCT-VP về việc đính chính Công văn 2263/TCT-CS.
 
* (SMS: 2389/TCT-CS) - Ngày 11/07/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2389/TCT-CS về việc chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt.
 
* (SMS: 2355/TCT-CS) - Ngày 08/07/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2355/TCT-CS về việc chế độ hóa đơn theo Thông tư 153/2010/TT-BTC.
 
* (SMS: 2330/TCT-TNCN) - Ngày 07/07/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2330/TCT-TNCN về việc chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng
vốn.
 
* (SMS: 2264/TCT-CS) - Ngày 01/07/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2264/TCT-CS về việc điều chỉnh hóa đơn đầu vào bị sai địa chỉ người mua hàng.
 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
* (SMS: 51/2011/QD-UBND) - Ngày 12/07/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 51/2011/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và
hoạt động của Hội đồng thẩm định bồi thường Thành phố Hồ Chí Minh.
 
* (SMS: 50/2011/QD-UBND) - Ngày 12/07/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 50/2011/QĐ-UBND về việc lập, thẩm định và phê duyệt
quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
 
* (SMS: 49/2011/QD-UBND) - Ngày 12/07/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 49/2011/QĐ-UBND về Quy định công bố công khai và cung cấp thông tin về quy hoạch đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh.
 
* (SMS: 48/2011/QD-UBND) - Ngày 12/07/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 48/2011/QĐ-UBND về cấp Giấy phép quy hoạch tại thành phố Hồ Chí Minh.
 
* (SMS: 47/2011/QD-UBND) - Ngày 12/07/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 47/2011/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 46/2011/QD-UBND) - Ngày 12/07/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 46/2011/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các Khu chế xuất và Khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.