Trong tuần qua, LuatVietnam đã cập nhật nhiều văn bản quan trọng, như: Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam; Quyết định 1417/QĐ-NHNN về việc phê duyệt Phương án đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam…

DOANH NGHIỆP

* (4007/TCHQ-TVQT) - Ngày 09/07/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4007/TCHQ-TVQT về việc thực hiện Thông tư 45/2018/TT-BTC ngày 07/05/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

* (27/2018/QĐ-TTg) - Ngày 06/07/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (4130/TCHQ-TXNK) - Ngày 13/07/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4130/TCHQ-TXNK về việc phân loại và xử lý thuế đối với các mặt hàng hương cà phê.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (904/QĐ-LĐTBXH) - Ngày 11/07/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 904/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng người Việt Nam xuất cảnh, di cư trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp, vi phạm pháp luật ở nước ngoài trong tình hình hiện nay.

* (885/QĐ-LĐTBXH) - Ngày 10/07/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 885/QĐ-LĐTBXH về việc thành lập Tổ công tác gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động và việc làm bền vững.

BẢO HIỂM

* (704/QĐ-BHXH) - Ngày 22/05/2018, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 704/QĐ-BHXH về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1518/QĐ-BHXH ngày 18/10/2016 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và hoạt động kiểm tra của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (882/TTg-NN) - Ngày 12/07/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 882/TTg-NN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

* (92/NQ-CP) - Ngày 11/07/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 92/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Tuyên Quang.

ĐẦU TƯ

* (6702/VPCP-CN) - Ngày 16/07/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6702/VPCP-CN về việc hướng dẫn mẫu biểu văn bản liên quan đến quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (1417/QĐ-NHNN) - Ngày 09/07/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 1417/QĐ-NHNN về việc phê duyệt Phương án đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

* (1080/QĐ-BTC) - Ngày 04/07/2018, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1080/QĐ-BTC về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Bộ Tài chính.

* (1075/QĐ-BTC) - Ngày 04/07/2018, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1075/QĐ-BTC về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán cho ngân sách Nhà nước năm 2018.

* (1066/QĐ-BTC) - Ngày 03/07/2018, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1066/QĐ-BTC về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2018.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (4202/TCHQ-PC) - Ngày 17/07/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4202/TCHQ-PC về việc hướng dẫn quản lý phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam.

* (4126/TCHQ-GSQL) - Ngày 13/07/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4126/TCHQ-GSQL về giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS).

* (4120/TCHQ-GSQL) - Ngày 13/07/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4120/TCHQ-GSQL vướng mắc C/O mẫu D.

* (4114/TCHQ-TXNK) - Ngày 13/07/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4114/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng sản phẩm dệt từ sợi cacbon.

* (4024/TCHQ-TXNK) - Ngày 09/07/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4024/TCHQ-TXNK về việc phân loại "Solar cell" (tế bào quang điện).

* (1993/QĐ-TCHQ) - Ngày 06/07/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1993/QĐ-TCHQ về việc bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của hệ thống hải quan.

* (3511/TCHQ-TXNK) - Ngày 26/05/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3511/TCHQ-TXNK về việc không lấy mẫu phân tích, phân loại.

XÂY DỰNG

* (100/2018/NĐ-CP) - Ngày 16/07/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 100/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.

THƯƠNG MẠI

* (21/CT-TTg) - Ngày 18/07/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 21/CT-TTg về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm giảm chi phí logistics, kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông.

* (20/CT-TTg) - Ngày 13/07/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 20/CT-TTg về việc tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh.

* (5004/BNN-QLCL) - Ngày 02/07/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 5004/BNN-QLCL về việc triển khai thực hiện Nghị định 74/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 132/2008/NĐ-CP.

* (08/2018/TT-BKHCN) - Ngày 15/06/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 08/2018/TT-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 6 Thông tư 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/08/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (253/TB-VPCP) - Ngày 18/07/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 253/TB-VPCP về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng chống thiên tai.

* (19/CT-TTg) - Ngày 13/07/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 19/CT-TTg về công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

* (422/QĐ-UBDT) - Ngày 13/07/2018, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 422/QĐ-UBDT về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ và tổ chức chủ trì thực hiện dự án bảo vệ môi trường năm 2019.

* (878/TTg-CN) - Ngày 11/07/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 878/TTg-CN về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch và cấp phép hoạt động khoáng sản các mỏ đá granit ốp lát tại tỉnh Phú Yên.

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (13537/QLD-ĐK) - Ngày 17/07/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 13537/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (13536/QLD-ĐK) - Ngày 17/07/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 13536/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (13534/QLD-ĐK) - Ngày 17/07/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 13534/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (13533/QLD-ĐK) - Ngày 17/07/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 13533/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (13532/QLD-ĐK) - Ngày 17/07/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 13532/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (13531/QLD-ĐK) - Ngày 17/07/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 13531/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (13530/QLD-ĐK) - Ngày 17/07/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 13530/QLD-ĐK về việc đính chính thông tin nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (4518/QĐ-BYT) - Ngày 16/07/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 4518/QĐ-BYT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế.

* (4044/BYT-BH) - Ngày 16/07/2018, Bộ Y tế ban hành Công văn 4044/BYT-BH về việc hướng dẫn áp mã dịch vụ khám chữa bệnh theo Thông tư 15/2018/TT-BYT tại Trạm y tế xã và Phòng khám đa khoa khu vực.

* (4442/QĐ-BYT) - Ngày 13/07/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 4442/QĐ-BYT về việc ban hành Danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện theo Thông tư 15/2018/TT-BYT.

* (4434/QĐ-BYT) - Ngày 13/07/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 4434/QĐ-BYT về việc đính chính Thông tư 15/2018/TT-BYT ngày 30/05/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.

* (4017/BYT-BH) - Ngày 13/07/2018, Bộ Y tế ban hành Công văn 4017/BYT-BH về việc hướng dẫn áp dụng dịch vụ khám chữa bệnh theo Thông tư 15/2018/TT-BYT.

* (13441/QLD-CL) - Ngày 13/07/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 13441/QLD-CL về việc xử lý thuốc chứa dược chất Valsartan.

* (13420/QLD-ĐK) - Ngày 13/07/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 13420/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (13419/QLD-ĐK) - Ngày 13/07/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 13419/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (13363/QLD-KD) - Ngày 13/07/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 13363/QLD-KD về việc đảm bảo nguồn cung dịch truyền phục vụ điều trị.

* (13271/QLD-ĐK) - Ngày 12/07/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 13271/QLD-ĐK về việc đính chính Quyết định cấp số đăng ký thuốc nước ngoài.

* (13268/QLD-KD) - Ngày 12/07/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 13268/QLD-KD về việc báo cáo thực trạng và kế hoạch cung ứng vắc xin.

* (13267/QLD-KD) - Ngày 12/07/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 13267/QLD-KD về việc đảm bảo cung ứng dịch truyền.

* (13266/QLD-KD) - Ngày 12/07/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 13266/QLD-KD về việc đảm bảo cung ứng vắc xin phòng bệnh kết hợp bạch hầu, ho gà, uốn ván.

* (13232/QLD-CL) - Ngày 11/07/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 13232/QLD-CL về việc thu hồi thuốc Agifamcin 300, số lô 00916, HD 22/03/2019.

* (13191/QLD-ĐK) - Ngày 11/07/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 13191/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (13062/QLD-ĐK) - Ngày 10/07/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 13062/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (450/QĐ-QLD) - Ngày 06/07/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 450/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 01 thuốc sản xuất trong nước (thuốc điều trị ung thư đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 162 bổ sung.

* (12947/QLD-KD) - Ngày 06/07/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 12947/QLD-KD về việc phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, dược liệu, mỹ phẩm.

* (12946/QLD-KD) - Ngày 06/07/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 12946/QLD-KD về việc phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, dược liệu, mỹ phẩm.

GIAO THÔNG

* (6783/VPCP-CN) - Ngày 18/07/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6783/VPCP-CN về khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu và Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

* (6719/VPCP-CN) - Ngày 16/07/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6719/VPCP-CN về việc điều chỉnh hướng tuyến và triển khai đoạn tuyến kết nối đường cao tốc Bắc - Nam với Quốc lộ 1, dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn.

* (6718/VPCP-CN) - Ngày 16/07/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6718/VPCP-CN về việc đầu tư xây dựng tuyến đường gom đường sắt từ Ngã ba Huế đến cầu vượt Hòa Cầm.

* (6701/VPCP-CN) - Ngày 16/07/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6701/VPCP-CN về việc đầu tư nâng cấp, cải tạo đoạn tuyến qua đèo Mimosa, tỉnh Lâm Đồng.

* (242/TB-VPCP) - Ngày 12/07/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 242/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm quý III và 6 tháng cuối năm 2018.

* (1201/QĐ-BGTVT) - Ngày 11/06/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1201/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (1166/QĐ-BTTTT) - Ngày 12/07/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1166/QĐ-BTTTT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (1021/QĐ-BXD) - Ngày 09/07/2018, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 1021/QĐ-BXD về việc giao nhiệm vụ Người phát ngôn của Bộ Xây dựng.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (868/QĐ-TTg) - Ngày 16/07/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 868/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 1168/QĐ-TTg ngày 24/07/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020.

* (1164/QĐ-BTTTT) - Ngày 12/07/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1164/QĐ-BTTTT về việc ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Bộ Thông tin và Truyền thông.

* (09/2018/TT-BTTTT) - Ngày 29/06/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 09/2018/TT-BTTTT về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thông tin và Truyền thông.

CHÍNH SÁCH

* (859/QĐ-TTg) - Ngày 13/07/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 859/QĐ-TTg về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Bình Định.

* (99/2018/NĐ-CP) - Ngày 12/07/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 99/2018/NĐ-CP về việc quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

* (420/QĐ-UBDT) - Ngày 12/07/2018, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 420/QĐ-UBDT về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án "Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025" năm 2018.

HÀNH CHÍNH

* (28/2018/QĐ-TTg) - Ngày 12/07/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 28/2018/QĐ-TTg về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (858/QĐ-TTg) - Ngày 13/07/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 858/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

* (857/QĐ-TTg) - Ngày 13/07/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 857/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

CÔNG NGHIỆP

* (483/QĐ-BCT) - Ngày 06/02/2018, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 483/QĐ-BCT về việc phê duyệt bổ sung danh mục Dự án Nhà máy điện mặt trời Trí Việt 1 (30MP) vào quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015, có xét đến 2020.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (07/2018/TT-BNNPTNT) - Ngày 10/07/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 07/2018/TT-BNNPTNT quy định về kiểm tra tạp chất trong tôm và sản phẩm tôm.

* (5161/BNN-TCTL) - Ngày 09/07/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 5161/BNN-TCTL về việc thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Nghị định 129/2017/NĐ-CP.

* (869/QĐ-TTg) - Ngày 06/07/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 869/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu.

* (913/QĐ-BKHĐT) - Ngày 22/06/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định 913/QĐ-BKHĐT về việc đính chính Thông tư 02/2018/TT-BKHĐT ngày 14/05/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (09/2018/TT-BTP) - Ngày 21/06/2018, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 09/2018/TT-BTP về việc quy định Tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình.

* (949/QĐ-CTN) - Ngày 15/06/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 949/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (948/QĐ-CTN) - Ngày 15/06/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 948/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (947/QĐ-CTN) - Ngày 15/06/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 947/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

* (946/QĐ-CTN) - Ngày 15/06/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 946/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

* (945/QĐ-CTN) - Ngày 15/06/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 945/QĐ-CTN về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam.

* (851/QĐ-TTg) - Ngày 12/07/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 851/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5.

* (05/2018/TT-BTP) - Ngày 07/06/2018, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 05/2018/TT-BTP về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp.

* (847/QĐ-BGTVT) - Ngày 27/04/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 847/QĐ-BGTVT về việc ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giao thông Vận tải kỳ 2014-2018.

TIẾT KIỆM-PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

* (423/QĐ-UBDT) - Ngày 16/07/2018, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 423/QĐ-UBDT về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 của Ủy ban Dân tộc.

THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT

* (29/2018/QĐ-TTg) - Ngày 16/07/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 29/2018/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trực thuộc Bộ Nội vụ.

NGOẠI GIAO

* (1962/QĐ-BNG) - Ngày 12/07/2018, Bộ Ngoại giao ban hành Quyết định 1962/QĐ-BNG về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Ngoại giao năm 2017.

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

UBND TP. HÀ NỘI

* (3600/QĐ-UBND) - Ngày 17/07/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3600/QĐ-UBND về việc công bố bãi bỏ, bổ sung quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật duy trì hệ thống chiếu sáng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (3599/QĐ-UBND) - Ngày 17/07/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3599/QĐ-UBND về việc công bố bổ sung quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (3598/QĐ-UBND) - Ngày 17/07/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3598/QĐ-UBND về việc công bố điều chỉnh, bổ sung quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật duy trì hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (3594/QĐ-UBND) - Ngày 16/07/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3594/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí chấm điểm công tác An toàn thực phẩm tại các quận, huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn và cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (3240/UBND-ĐT) - Ngày 17/07/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 3240/UBND-ĐT về việc triển khai thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

* (16/2018/QĐ-UBND) - Ngày 11/07/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 16/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi một số điều của Quy chế cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định 22/2016/QĐ-UBND ngày 25/07/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

* (3564/QĐ-UBND) - Ngày 11/07/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3564/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường theo quy hoạch qua cổng trường mầm non Dương Hà và Trung học cơ sở Dương Hà, tỷ lệ 1/500.

* (3544/QĐ-UBND) - Ngày 11/07/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3544/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường Tây Thăng Long (đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Văn Tiến Dũng), tỷ lệ 1/500.

* (3533/QĐ-UBND) - Ngày 11/07/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3533/QĐ-UBND về việc công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về Y tế xã giai đoạn đến năm 2020.

* (08/CT-UBND) - Ngày 09/07/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 08/CT-UBND về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

* (07/2018/NQ-HĐND) - Ngày 05/07/2018, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết 07/2018/NQ-HĐND về việc quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (06/2018/NQ-HĐND) - Ngày 05/07/2018, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND về việc quy định cơ chế hỗ trợ, đóng góp thực hiện Đề án Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn (2018-2020).

* (05/2018/NQ-HĐND) - Ngày 05/07/2018, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND về việc quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của Thành phố Hà Nội và mức thu học phí đối với Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2018-2019.

* (04/2018/NQ-HĐND) - Ngày 05/07/2018, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐND về việc ban hành Quy định nội dung, mức chi đặc thù thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội.

* (02/2018/NQ-HĐND) - Ngày 01/07/2018, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung một số định mức phân bổ chi ngân sách của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020 tại Nghị quyết 13/2016/NQ-HĐND ngày 05/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ chi ngân sách Thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020.

* (01/2018/NQ-HĐND) - Ngày 05/07/2018, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐND về việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của Thành phố Hà Nội.

UBND TỈNH AN GIANG

* (14/2018/QĐ-UBND) - Ngày 15/07/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 14/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang.

UBND TP.ĐÀ NẴNG

* (25/2018/QĐ-UBND) - Ngày 12/07/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định 25/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về một số nội dung quản lý Nhà nước trong lĩnh vực giá trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng.

UBND TỈNH HƯNG YÊN

* (25/2018/QĐ-UBND) - Ngày 03/07/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định 25/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

* (24/2018/QĐ-UBND) - Ngày 29/06/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định 24/2018/QĐ-UBND về việc điều chỉnh mức trợ cấp nuôi dưỡng tập trung, mức hỗ trợ chi phí mai táng và một số chế độ khác cho các đối tượng sống trong các cơ sở bảo trợ xã hội công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

* (23/2018/QĐ-UBND) - Ngày 27/06/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định 23/2018/QĐ-UBND về việc ban hành giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

* (22/2018/QĐ-UBND) - Ngày 25/06/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định 22/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

* (21/2018/QĐ-UBND) - Ngày 15/06/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định 21/2018/QĐ-UBND về việc quy định mức đóng góp đối với đối tượng cai nghiện tự nguyện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.