(LuatVietnam) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản trên hệ thống tin nhắn 6689.
Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:
www.luatvietnam.vn 
Trong tuần này từ 09/07/2011 - 15/07/2011, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản. 
 
Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:
 
CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 58/2011/ND-CP) - Ngày 08/07/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 58/2011/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính.
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 1164/QD-TTg) - Ngày 13/07/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1164/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Tài chính - Kế toán.
 
* (SMS: 1098/QD-TTg) - Ngày 08/07/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1098/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật được thông qua tại ký họp thứ 9 Quốc hội khóa XII và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, trình Chính phủ ban hành.
 
* (SMS: 1097/QD-TTg) - Ngày 08/07/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1097/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã thuộc 62 huyện nghèo được phê duyệt theo Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
 
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 4561/VPCP-KGVX) - Ngày 06/07/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4561/VPCP-KGVX về việc chế độ, chính sách đối với công an xã và bảo vệ dân phố.
 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
* (SMS: 1585/QD-BNN-TC) - Ngày 14/07/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1585/QĐ-BNN-TC về việc điều chỉnh giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011.
 
* (SMS: 1575/QD-BNN-HTQT) - Ngày 13/07/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1575/QĐ-BNN-HTQT về việc phê duyệt việc tham gia thực hiện Dự án vùng "Phát triển năng lực để giảm tốn thất sau thu hoạch trong chuỗi nghề vườn tại các nước Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (GMS)" do FAO tài trợ.
 
* (SMS: 1567/QD-BNN-KH) - Ngày 13/07/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1567/QĐ-BNN-KH về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua hạt giống rau đưa vào dự trữ quốc gia năm 2011.
 
* (SMS: 1522/QD-BNN-KH) - Ngày 08/07/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1522/QĐ-BNN-KH về việc cho phép lập Quy hoạch mặt bằng tổng thể Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ.
 
* (SMS: 1521/QD-BNN-TCTL) - Ngày 08/07/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1521/QĐ-BNN-TCTL phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Mộc Hương - Đá Cát, tỉnh Hà Tĩnh.
 
BỘ XÂY DỰNG
 
* (SMS: 1135/BXD-KTXD) - Ngày 12/07/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1135/BXD-KTXD về việc hướng dẫn định mức nhân công trong công tác cắm mốc giới quy hoạch.
 
* (SMS: 102/BXD-KTXD) - Ngày 12/07/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 102/BXD-KTXD về việc hướng dẫn xác định đơn giá khối lượng phát sinh trong hợp đồng xây dựng.
 
* (SMS: 69/BXD-HDXD) - Ngày 12/07/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 69/BXD-HĐXD về việc hướng dẫn thủ tục đầu tư xây dựng công trình.
 
* (SMS: 1119/BXD-KTXD) - Ngày 08/07/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1119/BXD-KTXD về việc điều chỉnh chi phí đầu tư xây dựng công trình.
 
* (SMS: 68/BXD-HDXD) - Ngày 08/07/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 68/BXD-HĐXD về việc hướng dẫn cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài.
 
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
 
* (SMS: 975/QD-BKHDT) - Ngày 07/07/2011, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định 975/QĐ-BKHĐT về Quy chế hoạt động của Hội đồng khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
 
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 
* (SMS: 1379/QD-BTNMT) - Ngày 07/07/2011, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 1379/QĐ-BTNMT về Quy chế quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 
* (SMS: 22/2011/TT-BTNMT) - Ngày 01/07/2011, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 22/2011/TT-BTNMT về việc quy định tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại.
 
BỘ TÀI CHÍNH
 
* (SMS: 98/2011/TT-BTC) - Ngày 05/07/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 98/2011/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2004/TT-BTC ngày 26/04/2004 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí hợp pháp hoá, chứng nhận lãnh sự.
 
* (SMS: 97/2011/TT-BTC) - Ngày 05/07/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 97/2011/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30/03/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam.
 
* (SMS: 96/2011/TT-BTC) - Ngày 04/07/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 96/2011/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện chính sách tài chính quy định tại Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg ngày 24/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ.
 
* (SMS: 8564/BTC-TCT) - Ngày 01/07/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 8564/BTC-TCT về việc thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động mua ký quỹ chứng khoán.
 
* (SMS: 8076/BTC-TCT) - Ngày 20/06/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 8076/BTC-TCT về việc sử dụng hóa đơn điện tử theo hình thức web invoice cho hoạt động mua hàng hoá từ nước ngoài.
 
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
* (SMS: 3873/BGTVT-PC) - Ngày 01/07/2011, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công văn 3873/BGTVT-PC về việc triển khai thực hiện quy định về giảm giá vé, giá dịch vụ cho người cao tuổi khi tham gia giao thông bằng tàu thủy chở khách, tàu hỏa chở khách, máy bay chở khách.
 
* (SMS: 47/2011/TT-BGTVT) - Ngày 30/06/2011, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 47/2011/TT-BGTVT về việc quy định về tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải
 
* (SMS: 46/2011/TT-BGTVT) - Ngày 30/06/2011, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 46/2011/TT-BGTVT quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu năm 2001.
 
* (SMS: 1414/QD-BGTVT) - Ngày 29/06/2011, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1414/QĐ-BGTVT về việc giao thực hiện nạo vét, duy tu tuyến luồng hàng hải Lễ Môn, tỉnh Thanh Hóa.
 
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 
* (SMS: 08/2011/TT-BKHCN) - Ngày 30/06/2011, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 08/2011/TT-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quy định ban hành theo Quyết định số 10/2007/QĐ-BKHCN ngày 11/5/2007 và Quyết định số 11/2007/QĐ-BKHCN ngày 04/06/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
 
BỘ Y TẾ
 
* (SMS: 29/2011/TT-BYT) - Ngày 30/06/2011, Bộ Y tế ban hành Thông tư 29/2011/TT-BYT về việc quy định quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.
 
* (SMS: 25/2011/TT-BYT) - Ngày 23/06/2011, Bộ Y tế ban hành Thông tư 25/2011/TT-BYT về việc ban hành Danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế được phép đăng ký để sử dụng, được phép đăng ký nhưng hạn chế sử dụng và cấm sử dụng tại Việt Nam.
 
* (SMS: 24/2011/TT-BYT) - Ngày 21/06/2011, Bộ Y tế ban hành Thông tư 24/2011/TT-BYT về việc hướng dẫn việc nhập khẩu trang thiết bị y tế.
 
BỘ CÔNG AN
 
* (SMS: 45/2011/TT-BCA) - Ngày 29/06/2011, Bộ Công an ban hành Thông tư 45/2011/TT-BCA về việc hướng dẫn cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam không có hộ chiếu.
 
* (SMS: 44/2011/TT-BCA) - Ngày 29/06/2011, Bộ Công an ban hành Thông tư 44/2011/TT-BCA về việc hướng dẫn cấp Giấy phép tham quan, du lịch Việt Nam cho người nước ngoài quá cảnh.
 
BỘ TƯ PHÁP
 
* (SMS: 11/2011/TT-BTP) - Ngày 27/06/2011, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 11/2011/TT-BTP về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về công chứng viên, tổ chức và hoạt động công chứng, quản lý nhà nước về công chứng.
 
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
 
* (SMS: 01/2011/QD-KTNN) - Ngày 01/2011/QĐ-KTNN, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 01/2011/QĐ-KTNN về việc sửa đổi, bổ sung hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-KTNN ngày 26/06/2007 của Tổng Kiểm toán Nhà nước.
 
TỔNG CỤC THUẾ
 
* (SMS: 2402/TCT-DNL) - Ngày 12/07/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2402/TCT-DNL về việc chính sách thuế.
 
* (SMS: 2353/TCT-CS) - Ngày 08/07/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2353/TCT-CS về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào cho hàng khuyến mại xuất đi nước ngoài.
 
* (SMS: 2344/TCT-KK) - Ngày 08/07/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2344/TCT-KK về việc kê khai thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/2011/TT-BTC.
 
* (SMS: 2321/TCT-CC) - Ngày 07/07/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2321/TCT-CC về việc hướng dẫn chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài thực hiện kinh doanh tại Việt Nam theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ.
 
* (SMS: 2302/TCT-CS) - Ngày 06/07/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2302/TCT-CS về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng.
 
* (SMS: 2272/TCT-CS) - Ngày 04/07/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2272/TCT-CS về việc chính sách thuế giá trị gia tăng.
 
* (SMS: 2267/TCT-CS) - Ngày 04/07/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2267/TCT-CS về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng.
 
* (SMS: 2258/TCT-CS) - Ngày 01/07/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2258/TCT-CS về việc chính sách thuế.
 
* (SMS: 2243/TCT-CS) - Ngày 30/06/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2243/TCT-CS về việc nộp bảng kê tồn hóa đơn.
 
* (SMS: 2211/TCT-CS) - Ngày 28/06/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2211/TCT-CS về việc chuyển nhượng vốn.
 
* (SMS: 2209/TCT-CS) - Ngày 28/06/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2209/TCT-CS về việc lệ phí trước bạ đối với tài sản khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
 
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 
* (SMS: 3273/TCHQ-TXNK) - Ngày 08/07/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3273/TCHQ-TXNK về việc miễn thuế nhập khẩu hàng hóa dự án ưu đãi đầu tư.
 
* (SMS: 3216/TCHQ-TXNK) - Ngày 07/07/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3216/TCHQ-TXNK về việc chuyển công văn.
 
* (SMS: 3175/TCHQ-TXNK) - Ngày 05/07/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3175/TCHQ-TXNK về việc đăng ký danh mục miễn thuế.
 
* (SMS: 3165/TCHQ-GSQL) - Ngày 04/07/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3165/TCHQ-GSQL về việc thủ tục tạm nhập - tái xuất thiết bị chuyên dụng.
 
* (SMS: 2998/TCHQ-GSQL) - Ngày 23/06/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2998/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu xe ôtô đã qua sử dụng.
 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
* (SMS: 21/2011/QD-UBND) - Ngày 07/07/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 21/2011/QĐ-UBND về việc sửa đổi Điều 11 của Quy định về quản lý, xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị và cải tạo, sắp xếp lại các đường dây, cáp đi nổi trên địa bàn Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 56/2009/QĐ-UBND ngày 27/03/2009 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội
 
* (SMS: 3132/QD-UBND) - Ngày 30/06/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3132/QĐ-UBND về việc hợp nhất Hội Nghệ nhân ngành Thủ công mỹ nghệ Thành phố Hà Nội và Hội Nghệ nhân, thợ giỏi Thành phố Hà Nội thành Hội Nghệ nhân, thợ giỏi Thành phố Hà Nội.

 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.