Văn bản mới cập nhật tuần 26/2013
(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  [email protected], gửi đến 6689. 

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 

Trong tuần này từ 29/06/2013 - 05/07/2013, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với [email protected] để nhận văn bản.


Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

DOANH NGHIỆP

* (SMS: 4054/QD-UBND) - Ngày 01/07/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 4054/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp triển khai thực hiện hệ thống phần mềm cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh qua mạng cấp quận/huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 10/2013/L-CTN) - Ngày 28/06/2013, Chủ tịch nước ban hành Lệnh 10/2013/L-CTN về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật Doanh nghiệp.

* (SMS: 89/2013/TT-BTC) - Ngày 28/06/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 89/2013/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp.

* (SMS: 39/2013/QD-TTg) - Ngày 27/06/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 39/2013/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định 69/2011/QĐ-TTg ngày 13/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

 * (SMS: 618/QD-BXD) - Ngày 26/06/2013, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 618/QĐ-BXD phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Xây dựng Hà Nội giai đoạn 2013 - 2015.

 * (SMS: 37/2013/QH13) - Ngày 20/06/2013, Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật Doanh nghiệp, số 37/2013/QH13.

 THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (SMS: 3640/TCHQ-TXNK) - Ngày 02/07/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3640/TCHQ-TXNK về việc hàng hóa miễn thuế theo địa bàn.

 * (SMS: 06/2013/L-CTN) - Ngày 28/06/2013, Chủ tịch nước ban hành Lệnh 06/2013/L-CTN về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

 * (SMS: 05/2013/L-CTN) - Ngày 28/06/2013, Chủ tịch nước ban hành Lệnh 05/2013/L-CTN về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.

 * (SMS: 8356/BTC-TCHQ) - Ngày 28/06/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 8356/BTC-TCHQ về việc hướng dẫn về xác định trước mã số, trị giá và thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật quản lý thuế sửa đổi.

 * (SMS: 8348/BTC-TCHQ) - Ngày 28/06/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 8348/BTC-TCHQ về việc điều chỉnh quy định nộp thuế.

 * (SMS: 8336/BTC-CST) - Ngày 28/06/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 8336/BTC-CST về việc triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ 01/07/2013 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.

 * (SMS: 4478/BKHDT-TCTT) - Ngày 28/06/2013, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 4478/BKHĐT-TCTT về việc vướng mắc ưu đãi miễn thuế nhập khẩu.

 * (SMS: 3612/TCHQ-TXNK) - Ngày 28/06/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3612/TCHQ-TXNK về việc xác định tỷ giá tính thuế đối với thủ tục hải quan điện tử.

 * (SMS: 3610/TCHQ-TXNK) - Ngày 28/06/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3610/TCHQ-TXNK về việc xác định lại trị giá tính thuế.

 * (SMS: 3601/TCHQ-TXNK) - Ngày 28/06/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3601/TCHQ-TXNK về việc vướng mắc giải quyết miễn thuế hàng hóa nhập khẩu.

 * (SMS: 997/TXNK-QLN) - Ngày 28/06/2013, Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành Công văn 997/TXNK-QLN về việc xác nhận nợ thuế.

 * (SMS: 65/2013/ND-CP) - Ngày 27/06/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 65/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.

 * (SMS: 3550/TCHQ-TXNK) - Ngày 26/06/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3550/TCHQ-TXNK về việc giải quyết số tiền thuế đã nộp của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Rau quả Tam Hiệp.

 * (SMS: 3545/TCHQ-TXNK) - Ngày 26/06/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3545/TCHQ-TXNK về việc sửa đổi thông tin mã chương.

 * (SMS: 3539/TCHQ-TXNK) - Ngày 26/06/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3539/TCHQ-TXNK về phí bản quyền phụ tùng xe máy, động cơ nhập khẩu.

 * (SMS: 3535/TCHQ-TXNK) - Ngày 26/06/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3535/TCHQ-TXNK về việc phân loại hàng hóa.

 * (SMS: 3507/TCHQ-TXNK) - Ngày 25/06/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3507/TCHQ-TXNK về việc nộp thuế ngay khi triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

 * (SMS: 3422/TCHQ-GSQL) - Ngày 21/06/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3422/TCHQ-GSQL về việc báo cáo nhập xuất tồn hàng hóa tiêu dùng của doanh nghiệp chế xuất.

 * (SMS: 32/2013/QH13) - Ngày 19/06/2013, Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, số 32/2013/QH13.

 * (SMS: 31/2013/QH13) - Ngày 19/06/2013, Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, số 31/2013/QH13.

 * (SMS: 2705/CT-CHK) - Ngày 19/06/2013, Cục Hàng không Việt Nam ban hành Chỉ thị 2705/CT-CHK về việc tuân thủ các quy định về đánh giá dịch vụ tại Cảng Hàng không sân bay Việt Nam.

 LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (SMS: 32/2013/TB-LPQT) - Ngày 07/06/2013, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 32/2013/TB-LPQT về Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bê-la-rút về việc công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm việc có thời hạn tại nước Cộng hòa Bê-la-rút và công dân nước Cộng hòa Bê-la-rút làm việc có thời hạn tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (SMS: 11/2013/L-CTN)
- Ngày 28/06/2013,
Chủ tịch nước ban hành Lệnh 11/2013/L-CTN về việc công bố Nghị quyết về việc kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân.

* (SMS: 49/2013/QH13)
- Ngày 21/06/2013,
Quốc hội ban hành Nghị quyết 49/2013/QH13 về việc kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (SMS: 1050/QD-TTg)
- Ngày 03/07/2013,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1050/QĐ-TTg về việc phê duyệt kết quả đám phán và ký Hiệp định tài trợ với Hiệp hội Phát triển Quốc tế thuộc Ngân hàng Thế giới (WB) cho dự án "Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc bộ và Đồng bằng sông Hồng".

 * (SMS: 1298/TB-KBNN) - Ngày 01/07/2013, Kho bạc Nhà nước ban hành Thông báo 1298/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7 năm 2013.

 * (SMS: 5307/VPCP-QHQT) - Ngày 01/07/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5307/VPCP-QHQT về cơ chế tài chính sử dụng nguồn vốn PPTAF để chuẩn bị dự án "Phát triển giao thông xanh Thành phố Hồ Chí Minh" vay vốn Ngân hàng Thế giới.

 * (SMS: 68/2013/ND-CP) - Ngày 29/06/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 68/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm tiền gửi.

 * (SMS: 90/2013/TT-BTC) - Ngày 28/06/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 90/2013/TT-BTC về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014.

 * (SMS: 14/CT-TTg) - Ngày 28/06/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 14/CT-TTg về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (SMS: 3682/TCHQ-GSQL)
- Ngày 03/07/2013,
Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3682/TCHQ-GSQL về việc quản lý hàng hóa trong khu Thương mại - Công nghiệp Mộc Bài.

 * (SMS: 3680/TCHQ-GSQL) - Ngày 03/07/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3680/TCHQ-GSQL về việc thủ tục tiêu hủy máy móc, thiết bị do bên thuê gia công từ bỏ.

 * (SMS: 3679/TCHQ-GSQL) - Ngày 03/07/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3679/TCHQ-GSQL về việc thanh khoản hợp đồng gia công.

 * (SMS: 1011/TXNK-QLN) - Ngày 02/07/2013, Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành Công văn 1011/TXNK-QLN về việc bổ sung hồ sơ.

 * (SMS: 8412/BTC-TCHQ) - Ngày 01/07/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 8412/BTC-TCHQ về việc lưu giữ tờ khai hải quan tại các doanh nghiệp chuyển phát nhanh.

 * (SMS: 5742/BCT-XNK) - Ngày 01/07/2013, Bộ Công Thương ban hành Công văn 5742/BCT-XNK về việc thực hiện quyền xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

 * (SMS: 3636/TCHQ-TXNK) - Ngày 01/07/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3636/TCHQ-TXNK về việc thực hiện nội dung Công văn 8356/BTC-TCHQ.

 * (SMS: 3613/TCHQ-TXNK) - Ngày 01/07/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3613/TCHQ-TXNK về việc mặt hàng Giấy thấm dầu - Oil removing paper.

 * (SMS: 597/GSQL-GQ1) - Ngày 01/07/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 597/GSQL-GQ1 về việc vướng mắc thanh khoản hồ sơ hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất.

 * (SMS: 595/GSQL-GQ1) - Ngày 01/07/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 595/GSQL-GQ1 về việc xuất khẩu khoáng sản theo Thông tư 41/2012/TT-BCT.

 * (SMS: 88/2013/TT-BTC) - Ngày 28/06/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 88/2013/TT-BTC về việc hướng dẫn thí điểm thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất, nhập xăng dầu, các nguyên liệu để pha chế xăng dầu; hoạt động pha chế, chuyển loại xăng dầu tại kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong.

 * (SMS: 8367/BTC-TCHQ) - Ngày 28/06/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 8367/BTC-TCHQ về việc mua xăng dầu tạm nhập tái xuất của Công ty TNHH Sepzone-Linh Trung.

 * (SMS: 8365/BTC-TCHQ) - Ngày 28/06/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 8365/BTC-TCHQ về mã số, thuế suất của mặt hàng và thống nhất tên hàng.

 * (SMS: 3611/TCHQ-TXNK) - Ngày 28/06/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3611/TCHQ-TXNK về việc gửi thông báo tỷ giá.

 * (SMS: 3599/TCHQ-GSQL) - Ngày 28/06/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3599/TCHQ-GSQL về việc bán phế liệu, phế phẩm nằm trong định mức.

 * (SMS: 3596/TCHQ-GSQL) - Ngày 28/06/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3596/TCHQ-GSQL về việc thanh khoản tờ khai hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất.

 * (SMS: 3595/TCHQ-GSQL) - Ngày 28/06/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3595/TCHQ-GSQL về việc thanh lý hàng nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất cho doanh nghiệp chế xuất khác.

 * (SMS: 3582/TCHQ-GSQL) - Ngày 28/06/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3582/TCHQ-GSQL về việc tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với hàng hóa quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam.

 * (SMS: 3581/TCHQ-GSQL) - Ngày 28/06/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3581/TCHQ-GSQL về việc xử lý thuế lô hàng nhôm thỏi gửi kho ngoại quan bị mất.

 * (SMS: 989/TXNK-QLN) - Ngày 28/06/2013, Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành Công văn 989/TXNK-QLN về việc bổ sung hồ sơ.

 * (SMS: 86/2013/TT-BTC) - Ngày 27/06/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 86/2013/TT-BTC quy định về việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện.

 * (SMS: 3565/TCHQ-TXNK) - Ngày 27/06/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3565/TCHQ-TXNK về việc phân loại màn hình điện thoại di động.

 * (SMS: 589/GSQL-GQ3) - Ngày 27/06/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 589/GSQL-GQ3 về việc nhập khẩu xe ôtô theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương.

 * (SMS: 587/GSQL-GQ2) - Ngày 27/06/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 587/GSQL-GQ2 về việc vướng mắc thủ tục hải quan tại Khu thương mại Lao Bảo. 

* (SMS: 3528/TCHQ-GSQL) - Ngày 26/06/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3528/TCHQ-GSQL về việc trả lời công ty FedEx (FEPI) về thực hiện thủ tục hải quan và thành lập địa điểm kiểm tra hải quan tập trung.

 * (SMS: 84/2013/TTLT-BTC-BCT-BGTVT) - Ngày 25/06/2013, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư liên tịch 84/2013/TTLT-BTC-BCT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Quyết định 48/2011/QĐ-TTg ngày 31/08/2011 về việc thí điểm thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia.

 * (SMS: 3423/TCHQ-GSQL) - Ngày 21/06/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3423/TCHQ-GSQL về việc thành lập địa điểm kiểm tra tập trung; kho ngoại quan; CFS của Công ty trách nhiệm hữu hạn Logistics Xanh.

 * (SMS: 4251/BQP-PDN) - Ngày 10/06/2013, Bộ Quốc phòng ban hành Công văn 4251/BQP-PĐN về việc bỏ thủ tục kê khai nhập, xuất cảnh tại 12 cửa khẩu biên giới.

 * (SMS: 31/2013/TB-LPQT) - Ngày 04/06/2013, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 31/2013/TB-LPQT về Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Thụy Sỹ về Chương trình "Nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam thông qua hệ thông xúc tiến thương mại địa phương".

XÂY DỰNG

* (SMS: 21/2013/QD-UBND)
- Ngày 28/06/2013,
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 21/2013/QĐ-UBND quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

THƯƠNG MẠI

* (SMS: 8363/BTC-QLG)
- Ngày 28/06/2013,
Bộ Tài chính ban hành Công văn 8363/BTC-QLG về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

 * (SMS: 67/2013/ND-CP) - Ngày 27/06/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 67/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 07/2013/L-CTN)
- Ngày 28/06/2013,
Chủ tịch nước ban hành Lệnh 07/2013/L-CTN về việc công bố Luật Phòng, chống thiên tai.

 * (SMS: 14/2013/TT-BTNMT) - Ngày 21/06/2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 14/2013/TT-BTNMT về việc quy định về Quy trình kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật thiết kế, xây dựng mô hình bảo tồn đa dạng sinh học và dựa vào cộng đồng tại hệ sinh thái đất ngập nước ven biển.

 * (SMS: 13/2013/TT-BTNMT) - Ngày 21/06/2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 13/2013/TT-BTNMT về việc quy định Quy trình kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật trong phát hiện sinh vật biến đổi gen bằng phương pháp phân tích định tính, định lượng axít deoxyribonucleic.

 * (SMS: 33/2013/QH13) - Ngày 19/06/2013, Quốc hội ban hành Luật Phòng chống thiên tai, số 33/2013/QH13.

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (SMS: 18/2013/TT-BYT)
- Ngày 01/07/2013,
Bộ Y tế ban hành Thông tư 18/2013/TT-BYT quy định về vị trí, thiết kế, điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, thiết bị của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm.

 * (SMS: 4051/QD-UBND) - Ngày 01/07/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 4051/QĐ-UBND về việc công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2011-2020.

 * (SMS: 10126/QLD-CL) - Ngày 28/06/2013, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 10126/QLD-CL về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi các thuốc tiêm chứa hoạt chất Tolperison do có tác dụng không mong muốn.

 * (SMS: 174/QD-QLD) - Ngày 24/06/2013, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 174/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 47 vắc xin, sinh phẩm y tế được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 21.

 * (SMS: 170/QD-QLD) - Ngày 21/06/2013, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 170/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 01 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 81 (bổ sung).

 * (SMS: 167/QD-QLD) - Ngày 20/06/2013, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 167/QĐ-QLD về việc rút số đăng ký của thuốc do nguy cơ cao hơn lợi ích khi sử dụng.

 * (SMS: 164/QD-QLD) - Ngày 19/06/2013, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 164/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 02 thuốc sản xuất trong nước (thuốc điều trị ung thư, đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 140.

 * (SMS: 163/QD-QLD) - Ngày 19/06/2013, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 163/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 01 thuốc sản xuất trong nước (Thuốc nghiên cứu - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 140.

 * (SMS: 162/QD-QLD) - Ngày 19/06/2013, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 162/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 04 thuốc sản xuất trong nước (thuốc chứa hoạt chất kháng virus, đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 140.

 * (SMS: 161/QD-QLD) - Ngày 19/06/2013, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 161/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 01 thuốc sản xuất trong nước (thuốc có hoạt chất, phối hợp hoạt chất hoặc dạng bào chế lần đầu đăng ký tại Việt Nam - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 140.

 * (SMS: 160/QD-QLD) - Ngày 19/06/2013, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 160/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 17 thuốc từ dược liệu sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 140.

 * (SMS: 159/QD-QLD) - Ngày 19/06/2013, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 159/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 01 thuốc sản xuất trong nước (thuốc tránh thai, đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 140.

 * (SMS: 157/QD-QLD) - Ngày 19/06/2013, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 157/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 353 thuốc sản xuất được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 140.

 * (SMS: 22/2013/TTLT-BGDDT-BYT) - Ngày 18/06/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế ban hành Thông tư liên tịch 22/2013/TTLT-BGDĐT-BYT về quy định đánh giá công tác y tế tại các cơ sở giáo dục mầm non.

 * (SMS: 2119/QD-BYT) - Ngày 17/06/2013, Bộ Y tế ban hành Quyết định 2119/QĐ-BYT về việc phê duyệt "Kế hoạch tăng cường công tác an toàn tiêm chủng năm 2013".

 * (SMS: 1962/QD-BYT) - Ngày 06/06/2013, Bộ Y tế ban hành Quyết định 1962/QĐ-BYT về phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về dinh dưỡng đến năm 2015.

 * (SMS: 2158/CT-CHK) - Ngày 25/05/2013, Cục Hàng không Việt Nam ban hành Chỉ thị 2158/CT-CHK về việc thực hiện nghiêm các các quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá 31/05/2013 và tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/05/2013.

 ĐẤU THẦU-CẠNH TRANH

* (SMS: 2169/BNN-XD) - Ngày 01/07/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 2169/BNN-XD về việc báo cáo tình hình công tác đấu thầu năm 2012 và 06 tháng đầu năm 2013.

 * (SMS: 1777/QD-BGTVT) - Ngày 26/06/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1777/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn Nhà đầu tư thứ hai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết thí điểm theo hình thức đối tác công - tư.

CHỨNG KHOÁN

 

* (SMS: 87/2013/TT-BTC) - Ngày 28/06/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 87/2013/TT-BTC về việc hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán.

GIAO THÔNG

 

* (SMS: 29/CD-BGTVT) - Ngày 02/07/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công điện 29/CĐ-BGTVT về việc báo cáo gấp tình hình giải ngân kế hoạch năm 2012 và danh mục các dự án đề nghị kéo dài thời gian thanh toán nguồn ngân sách Trung ương.

 * (SMS: 5287/VPCP-KTN) - Ngày 01/07/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5287/VPCP-KTN về việc triển khai các dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 61 đoạn quan tỉnh Kiên Giang.

 * (SMS: 6254/BGTVT-KHDT) - Ngày 01/07/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công văn 6254/BGTVT-KHĐT về việc xây dựng kế hoạch năm 2014.

 * (SMS: 6172/BGTVT-KHCN) - Ngày 27/06/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công văn 6172/BGTVT-KHCN về việc thu hồi Giấy chứng nhận hợp quy đối với thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô nhãn hiệu C.S.S.E Tracker, kiểu loại CS01.

 * (SMS: 6171/BGTVT-KHCN) - Ngày 27/06/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công văn 6171/BGTVT-KHCN về việc thu hồi Giấy chứng nhận hợp quy đối với thiết bị giám sát hành trình trên xe ô tô của THGPS-1.

 * (SMS: 939/TTg-KTN) - Ngày 26/06/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 939/TTg-KTN về phương án tiếp tục thực hiện Dự án Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu.

 * (SMS: 938/TTg-KTN) - Ngày 26/06/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 938/TTg-KTN về việc giải quyết thủ tục đăng kiểm cho các xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ sau thí điểm.

 * (SMS: 06/2013/TT-BGTVT) - Ngày 02/05/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 06/2013/TT-BGTVT về ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các quy phạm liên quan đến tàu biển.

 * (SMS: 05/2013/TT-BGTVT) - Ngày 02/05/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 05/2013/TT-BGTVT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - Sửa đổi lần 1 năm 2013.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

* (SMS: 1056/QD-TTg) - Ngày 03/07/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1056/QĐ-TTg về việc đổi tên Trường Đại học Hàng hải thành Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

 * (SMS: 4445/BGDDT-NGCBQLGD) - Ngày 02/07/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4445/BGDĐT-NGCBQLGD về việc tập huấn Phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cho cán bộ quản lý và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên.

 * (SMS: 978/QD-LDTBXH) - Ngày 01/07/2013, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 978/QĐ-LĐTBXH về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ Dung Quất.

 * (SMS: 04/2013/L-CTN) - Ngày 28/06/2013, Chủ tịch nước ban hành Lệnh 04/2013/L-CTN về việc công bố Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.

 * (SMS: 2325/CT-BGDDT) - Ngày 28/06/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chỉ thị 2325/CT-BGDĐT về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1.

 * (SMS: 4325/BGDDT-GDQP) - Ngày 27/06/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4325/BGDĐT-GDQP về việc góp ý dự thảo Danh sách liên kết giáo dục quốc phòng - an ninh các cơ sở giáo dục đại học.

 * (SMS: 958/QD-LDTBXH) - Ngày 25/06/2013, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 958/QĐ-LĐTBXH về việc cho phép sử dụng 08 bộ chương trình đào tạo nghề cho 08 nghề trọng điểm cấp độ khu vực ASEAN, quốc tế đã chuyển giao từ Malaysia để áp dụng tổ chức đào tạo thí điểm năm 2013.

 * (SMS: 3326/QD-UBND) - Ngày 24/06/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 3326/QĐ-UBND về phê duyệt “Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 - 2015”.

 * (SMS: 30/2013/QH13) - Ngày 19/06/2013, Quốc hội ban hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, số 30/2013/QH13.

 * (SMS: 29/2013/TB-LPQT) - Ngày 24/05/2013, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 29/2013/TB-LPQT về Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bê-la-rút về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục.

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

* (SMS: 03/2013/L-CTN)
- Ngày 28/06/2013,
Chủ tịch nước ban hành Lệnh 03/2013/L-CTN về việc công bố Luật Khoa học và Công nghệ.

 * (SMS: 64/2013/ND-CP) - Ngày 27/06/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 64/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ.

* (SMS: 29/2013/QH13) - Ngày 18/06/2013, Quốc hội ban hành Luật Khoa học và Công nghệ, số 29/2013/QH13.

 * (SMS: 03/2013/TT-BKHCN) - Ngày 30/01/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 03/2013/TT-BKHCN về việc hướng dẫn xác định, tuyển chọn, thẩm định và giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020.

DÂN SỰ


* (SMS: 70/2013/ND-CP)
- Ngày 02/07/2013,
Chính phủ ban hành Nghị định 70/2013/NĐ-CP về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế quản lý kho vật chứng ban hành kèm theo Nghị định 18/2002/NĐ-CP ngày 18/02/2002 của Chính phủ.

 * (SMS: 08/2013/L-CTN) - Ngày 28/06/2013, Chủ tịch nước ban hành Lệnh 08/2013/L-CTN về việc công bố Luật Hòa giải cơ sở.

 * (SMS: 35/2013/QH13) - Ngày 20/06/2013, Quốc hội ban hành Luật Hòa giải cơ sở, số 35/2013/QH13.

BẢO HIỂM

* (SMS: 2266/BHXH-BT)
- Ngày 20/06/2013,
Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 2266/BHXH-BT về việc giải quyết vướng mắc về thu, xác nhận sổ bảo hiểm xã hội.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (SMS: 1503/QD-BTP)
- Ngày 19/06/2013,

Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1503/QĐ-BTP về việc ban hành Quy chế phân công, phân cấp quản lý công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị sự nghiệp của Bộ Tư pháp.


THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

 

* (SMS: 107/KH-UBND) - Ngày 26/06/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 107/KH-UBND về phát triển Công nghiệp Công nghệ thông tin trên địa bàn Thành phố năm 2013.

 * (SMS: 2807/QD-CHK) - Ngày 25/06/2013, Cục Hàng không Việt Nam ban hành Quyết định 2807/QĐ-CHK về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Cục Hàng không Việt Nam.

 * (SMS: 319/UBDT-TTTT) - Ngày 22/04/2013, Ủy ban Dân tộc ban hành Công văn 319/UBDT-TTTT về việc hỗ trợ xây dựng và phát triển Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc. 

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

 

* (SMS: 225/TB-VPCP) - Ngày 01/07/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 225/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp thường trực Chính phủ về Quy hoạch quần thể danh thắng Tràng An, Ninh Bình và Quy hoạch vùng nguyên liệu xi măng.

 * (SMS: 941/TTg-QHQT) - Ngày 27/06/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 941/TTg-QHQT về việc bổ sung ngân sách cho Dự án "Tăng cường nhân lực ngành du lịch" do Chính phủ Luxembourg tài trợ.

 * (SMS: 2292/QD-BVHTTDL) - Ngày 25/06/2013, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2292/QĐ-BVHTTDL về việc cho phép tổ chức giải vô địch Đá cầu thế giới lần thứ VII năm 2013.

AN NINH TRẬT TỰ

* (SMS: 2307/BHXH-VP)
- Ngày 25/06/2013,
Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 2307/BHXH-VP về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy.

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI

* (SMS: 1043/QD-TTg)
- Ngày 01/07/2013,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1043/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

 * (SMS: 222/TB-VPCP) - Ngày 28/06/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 222/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

 * (SMS: 2365/LDTBXH-KHTC) - Ngày 28/06/2013, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2365/LĐTBXH-KHTC về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.

 * (SMS: 2364/LDTBXH-KHTC) - Ngày 28/06/2013, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2364/LĐTBXH-KHTC về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.

* (SMS: 3951/QD-UBND) - Ngày 26/06/2013, Ủy ban nhân dân của Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3951/QĐ-UBND về việc phê duyệt địa bàn triển khai thực hiện mô hình ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2013 - 2015.

 * (SMS: 08/CT-BYT) - Ngày 21/06/2013, Bộ Y tế ban hành Chỉ thị 08/CT-BYT về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong ngành y tế.

HÀNH CHÍNH

* (SMS: 63/2013/ND-CP)
- Ngày 27/06/2013,
Chính phủ ban hành Nghị định 63/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.

 * (SMS: 5117/BTP-KTrVB) - Ngày 27/06/2013, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 5117/BTP-KTrVB về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản theo quy định tại Nghị định 16/2013/NĐ-CP.

 * (SMS: 52/2013/QH13) - Ngày 21/06/2013, Quốc hội ban hành Nghị quyết 52/2013/QH13 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII.

 * (SMS: 47/2013/QH13) - Ngày 20/06/2013, Quốc hội ban hành Nghị quyết 47/2013/QH13 về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2014.

 * (SMS: 1357/BHXH-VP) - Ngày 11/04/2013, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 1357/BHXH-VP về việc công bố Quyết định ban hành quy trình giải quyết thủ tục hành chính.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (SMS: 1055/QD-TTg) - Ngày 03/07/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1055/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng tiền lương quốc gia.

 * (SMS: 1051/QD-TTg) - Ngày 03/07/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1051/QĐ-TTg về việc ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia.

 * (SMS: 1039/QD-TTg) - Ngày 01/07/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1039/QĐ-TTg về việc cử thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

 * (SMS: 989/QD-LDTBXH) - Ngày 01/07/2013, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 989/QĐ-LĐTBXH về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ.

CÔNG NGHIỆP

* (SMS: 940/CD-TTg)
- Ngày 26/06/2013,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 940/CĐ-TTg về việc đảm bảo tiến độ hoàn thành xây dựng các công trình đường dây 500kV cấp điện cho khu vực miền Nam.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP
 
* (SMS: 1045/QD-TTg) - Ngày 02/07/2013,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1045/QĐ-TTg về việc hỗ trợ hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho các địa phương.

 * (SMS: 224/TB-VPCP) - Ngày 01/07/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 224/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020.

 * (SMS: 2171/BNN-XD) - Ngày 01/07/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 2171/BNN-XD về việc thẩm tra hồ sơ điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công hệ thống kênh của các dự án hồ chứa nước Đăk Lông Thượng và Ka La, tỉnh Lâm Đồng.

 * (SMS: 1017/QD-TTg) - Ngày 27/06/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1017/QĐ-TTg về việc phê duyệt và ký "Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa In đô nê xi a về Hợp tác hàng hóa nông sản".

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (SMS: 09/2013/L-CTN)
- Ngày 28/06/2013,
Chủ tịch nước ban hành Lệnh 09/2013/L-CTN về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú.

* (SMS: 02/2013/TT-BNG) - Ngày 25/06/2013, Bộ Ngoại giao ban hành Thông tư 02/2013/TT-BNG hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực.

* (SMS: 36/2013/QH13) - Ngày 20/06/2013, Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú, số 36/2013/QH13.

* (SMS: 45/2013/QH13) - Ngày 18/06/2013, Quốc hội ban hành Nghị quyết 45/2013/QH13 về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII năm 2013 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014.

* (SMS: 1026/QD-CTN) - Ngày 06/06/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1026/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 1025/QD-CTN) - Ngày 06/06/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1025/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

XUẤT NHẬP CẢNH

* (SMS: 3529/TCHQ-GSQL)
- Ngày 26/06/2013,
Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3529/TCHQ-GSQL về việc miễn thủ tục xuất nhập cảnh đối với 02 tàu Hải quân Việt Nam.

HÀNG HẢI

* (SMS: 1776/QD-BGTVT) - Ngày 22/06/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1776/QĐ-BGTVT về việc điều chỉnh Kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải năm 2013 ban hành tại Quyết định số 163/QĐ-BGTVT ngày 17/01/2013.

AN NINH QUỐC GIA

* (SMS: 02/2013/L-CTN)
- Ngày 18/06/2013,
Chủ tịch nước ban hành Lệnh 02/2013/L-CTN về việc công bố Luật Phòng, chống khủng bố.

* (SMS: 28/2013/QH13) - Ngày 12/06/2013, Quốc hội ban hành Luật Phòng, chống khủng bố, số 28/2013/QH13.

TIẾT KIỆM-PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ


* (SMS: 84/BC-BCT)
- Ngày 25/06/2013,
Bộ Công Thương ban hành Báo cáo 84/BC-BCT về công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2013.

LĨNH VỰC KHÁC

 

* (SMS: 3914/BYT-VPB1) - Ngày 29/06/2013, Bộ Y tế ban hành Công văn 3914/BYT-VPB1 về việc biểu dương và đánh giá cao tinh thần làm việc khẩn trương của Bệnh viện Việt Đức.

* (SMS: 995/QD-TTg)
- Ngày 24/06/2013,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 995/QĐ-TTg về việc cấp Bằng "Tổ quốc ghi công".

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.