Văn bản mới cập nhật tuần 26/2012
(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  [email protected], gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 
 
Trong tuần này từ 17/03/2012 - 23/03/2012, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với [email protected] để nhận văn bản.

Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:
 
QUỐC HỘI
 
* (SMS: 16/2012/QH13) - Ngày 21/06/2012, Quốc hội ban hành Luật Quảng cáo, số 16/2012/QH13.
 
* (SMS: 30/2012/QH13) - Ngày 21/06/2012, Quốc hội ban hành Nghị quyết 30/2012/QH13 về việc chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII.
 
* (SMS: 29/2012/QH13) - Ngày 21/06/2012, Quốc hội ban hành Nghị quyết 29/2012/QH13 về việc ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức cá nhân.
 
* (SMS: 28/2012/QH13) - Ngày 21/06/2012, Quốc hội ban hành Nghị quyết 28/2012/QH13 về việc bổ sung một số dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011 - 2015.
 
* (SMS: 27/2012/QH13) - Ngày 21/06/2012, Quốc hội ban hành Nghị quyết 27/2012/QH13 về một số cải tiến, đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.
 
* (SMS: 26/2012/QH13) - Ngày 21/06/2012, Quốc hội ban hành Nghị quyết 26/2012/QH13 về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
 
* (SMS: 25/2012/QH13) - Ngày 21/06/2012, Quốc hội ban hành Nghị quyết 25/2012/QH13 về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2010.
 
* (SMS: 24/2012/QH13) - Ngày 20/06/2012, Quốc hội ban hành Nghị quyết 24/2012/QH13 về việc thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.
 
* (SMS: 11/2012/QH13) - Ngày 20/06/2012, Quốc hội ban hành Luật Giá, số 11/2012/QH13.
 
* (SMS: 10/2012/QH13) - Ngày 18/06/2012, Quốc hội ban hành Bộ luật Lao động, số 10/2012/QH13.
 
* (SMS: 06/2012/QH13) - Ngày 18/06/2012, Quốc hội ban hành Luật Bảo hiểm tiền gửi, số 06/2012/QH13.
 
* (SMS: 23/2012/QH13) - Ngày 12/06/2012, Quốc hội ban hành Nghị quyết 23/2012/QH13 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII.
 
CHỦ TỊCH NƯỚC
 
* (SMS: 948/QD-CTN) - Ngày 02/07/2012, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 948/QĐ-CTN về việc tặng quà nhân dịp ngày thương binh, liệt sĩ.
 
CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 55/2012/ND-CP) - Ngày 28/06/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 55/2012/NĐ-CP về việc quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 828/QD-TTg) - Ngày 03/07/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 828/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Hưng, giữ chức Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.
 
* (SMS: 816/QD-TTg) - Ngày 03/07/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 816/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Vũ Trung Trực, giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam kiêm Trưởng ban Kiểm soát Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam.
 
* (SMS: 815/QD-TTg) - Ngày 03/07/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 815/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm lại ông Bùi Khắc Sơn, giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam kiêm Tổng Giám đốc Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam.
 
* (SMS: 812/QD-TTg) - Ngày 02/07/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 812/QĐ-TTg về việc tạm trữ thóc, gạo vụ Hè Thu năm 2012.
 
* (SMS: 811/QD-TTg) - Ngày 02/07/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 811/QĐ-TTg về việc bổ sung kinh phí năm 2012 cho Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
* (SMS: 809/QD-TTg) - Ngày 29/06/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 809/QĐ-TTg về việc ông Ngô Thịnh Đức, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, nghỉ hưu.
 
* (SMS: 808/QD-TTg) - Ngày 29/06/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 808/QĐ-TTg về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam đến năm 2020.
 
* (SMS: 807/QD-TTg) - Ngày 29/06/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 807/QĐ-TTg về việc hỗ trợ gạo cho nhân dân huyện Ba Tơ, tỉnh Quãng Ngãi.
 
* (SMS: 803/QD-TTg) - Ngày 28/06/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 803/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình điều tra thống kê quốc gia.
 
* (SMS: 794/QD-TTg) - Ngày 26/06/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 794/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên cơ sở hợp nhất Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và Ban Vận động Trung ương Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư".
 
* (SMS: 790/QD-TTg) - Ngày 26/06/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 790/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm lại ông Phan Thanh Bình giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
 
* (SMS: 789/QD-TTg) - Ngày 26/06/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 789/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Lương Quang Khải, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.
 
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 234/TB-VPCP) - Ngày 03/07/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 234/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính và tái cơ cấu Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
 
* (SMS: 233/TB-VPCP) - Ngày 03/07/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 233/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.
 
* (SMS: 231/TB-VPCP) - Ngày 02/07/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 231/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính và tái cơ cấu của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.
 
* (SMS: 4837/VPCP-KTTH) - Ngày 02/07/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4837/VPCP-KTTH về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm mức chi tiền lương, thu nhập đối với ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2012 - 2014.
 
* (SMS: 4807/VPCP-QHQT) - Ngày 02/07/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4807/VPCP-QHQT về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về việc chuẩn bị Dự án nâng cấp đô thị miền núi phía Bắc, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB).
 
* (SMS: 228/TB-VPCP) - Ngày 29/06/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 228/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2012.
 
* (SMS: 4803/VPCP-KTN) - Ngày 29/06/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4803/VPCP-KTN về việc chủ trương đầu tư dự án kè chống sạt lở bờ sông Long Đại và sông Kiên Giang, tỉnh Quảng Bình.
 
* (SMS: 4783/VPCP-QHQT) - Ngày 29/06/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4783/VPCP-QHQT về việc tham dự COP11 và MOP6 tại Hyderabad, Ấn Độ.
 
* (SMS: 4773/VPCP-QHQT) - Ngày 29/06/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4773/VPCP-QHQT về việc phê duyệt Danh mục Dự án Quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị thích ứng với Biến đổi khí hậu ở Việt Nam do Quỹ Phát triển Bắc Âu (NDF) tài trợ.
 
* (SMS: 4747/VPCP-KGVX) - Ngày 28/06/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4747/VPCP-KGVX về việc báo cáo định kỳ công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm 2012.
 
* (SMS: 4735/VPCP-PL) - Ngày 28/06/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4735/VPCP-PL về việc xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật..
 
* (SMS: 4716/VPCP-KTN) - Ngày 27/06/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4716/VPCP-KTN về việc triển khai Dự án nạo vét duy tu tuyến đường thủy nội địa trên sông Đồng Nai.
 
* (SMS: 4681/VPCP-KTN) - Ngày 27/06/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4681/VPCP-KTN về việc nhận nhượng quyền li-xăng sản xuất sản phẩm thuốc lá nước ngoài.
 
* (SMS: 4680/VPCP-KTN) - Ngày 27/06/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4680/VPCP-KTN về việc đầu tư xây dựng hệ thống kiểm soát tải trọng xe và giám sát trật tự an toàn giao thông bằng hình ảnh trên quốc lộ 5 và quốc lộ 70 theo hình thức Hợp đồng BOT.
 
* (SMS: 225/TB-VPCP) - Ngày 26/06/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 225/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường.
 
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 
* (SMS: 2251/LDTBXH-LDTL) - Ngày 05/07/2012, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2251/LĐTBXH-LĐTL về việc giải quyết chế độ lao động đôi dư.
 
* (SMS: 2250/LDTBXH-LDTL) - Ngày 05/07/2012, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2250/LĐTBXH-LĐTL về việc giải quyết chế độ lao động dôi dư.
 
* (SMS: 2238/LDTBXH-BHXH) - Ngày 04/07/2012, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2238/LĐTBXH-BHXH về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội.
 
BỘ TƯ PHÁP
 
* (SMS: 1936/QD-BTP) - Ngày 04/07/2012, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1936/QĐ-BTP về việc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 06 tháng đầu năm 2012.
 
* (SMS: 1902/QD-BTP) - Ngày 29/06/2012, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1902/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật.
 
* (SMS: 1901/QD-BTP) - Ngày 29/06/2012, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1901/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.
 
* (SMS: 1857/QD-BTP) - Ngày 26/06/2012, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1857/QĐ-BTP về việc đính chính Thông tư 25/2011/TT-BTP ngày 27/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch.
 
BỘ TÀI CHÍNH
 
* (SMS: 109/2012/TT-BTC) - Ngày 03/07/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 109/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
 
* (SMS: 8823/BTC-QLG) - Ngày 02/07/2012, Bộ Tài chính ban hành Công văn 8823/BTC-QLG về việc điều hành giá xăng dầu.
 
* (SMS: 1626/QD-BTC) - Ngày 29/06/2012, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1626/QĐ-BTC về việc xuất khẩu gạo dự trữ quốc gia cứu đói giáp hạt cho tỉnh Hà Giang.
 
* (SMS: 8609/BTC-TCT) - Ngày 27/06/2012, Bộ Tài chính ban hành Công văn 8609/BTC-TCT về việc giải đáp chính sách thuế tài nguyên.
 
* (SMS: 8465/BTC-CST) - Ngày 22/06/2012, Bộ Tài chính ban hành Công văn 8465/BTC-CST về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho các tổ chức và cá nhân.
 
* (SMS: 88/2012/TT-BTC) - Ngày 28/05/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 88/2012/TT-BTC về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt.
 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
* (SMS: 1580/QD-BNN-TT) - Ngày 02/07/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1580/QĐ-BNN-TT về việc đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 
* (SMS: 1579/QD-BNN-TT) - Ngày 02/07/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1579/QĐ-BNN-TT về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 
* (SMS: 1577/QD-BNN-TC) - Ngày 02/07/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1577/QĐ-BNN-TC về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước vốn đối ứng năm 2012.
 
* (SMS: 1572/QD-BNN-KHCN) - Ngày 02/07/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1572/QĐ-BNN-KHCN về việc phê duyệt Dự án "Đánh giá kết quả hoạt động khuyến nông giai đoạn 2010 - 2011 và nhu cầu khuyến nông đến năm 2015".
 
* (SMS: 1528/QD-BNN-XD) - Ngày 28/06/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1528/QĐ-BNN-XD về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Tiểu Dự án An Sơn - Lái Thiêu, Dự án Chống hạ du sông Sài Gòn tỉnh Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh.
 
* (SMS: 1523/QD-BNN-TCTL) - Ngày 28/06/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1523/QĐ-BNN-TCTL về việc phân loại, phân cấp đê trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
 
* (SMS: 1516/QD-BNN-TCTL) - Ngày 26/06/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1516/QĐ-BNN-TCTL về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi và Kế hoạch đấu thầu tổng thể Tiểu Dự án Hiện đại hóa hệ thống thủy lợi Yên Lập, tỉnh Quảng Ninh thuộc Dự án Hỗ trợ thủy lợi Việt Nam.
 
* (SMS: 1514/QD-BNN-HTQT) - Ngày 26/06/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1514/QĐ-BNN-HTQT về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án Hỗ trợ kỹ thuật "Tăng cường quản lý dự án và xây dựng chiến lược, phương án mở rộng chương trình khí sinh học tại Việt Nam" (TA 7251 - VIE) do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ.
 
* (SMS: 25/2012/TT-BNNPTNT) - Ngày 22/06/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 25/2012/TT-BNNPTNT về việc ban hành Danh mục thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam.
 
* (SMS: 1471/QD-BNN-QLCL) - Ngày 20/06/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1471/QĐ-BNN-QLCL về việc sửa đổi Danh mục các chỉ tiêu hóa học chỉ định kiểm nghiệm đối với lô hàng thủy sản xuất khẩu ban hành kèm theo Quyết định 2864/QĐ-BNN-QLCL ngày 14/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
* (SMS: 1186/QD-BTTTT) - Ngày 02/07/2012, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1186/QĐ-BTTTT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về thông tin và truyền thông hết hiệu lực thi hành.
 
* (SMS: 1179/QD-BTTTT) - Ngày 29/06/2012, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1179/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận phòng đo kiểm.
 
* (SMS: 1178/QD-BTTTT) - Ngày 29/06/2012, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1178/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận phòng đo kiểm.
 
* (SMS: 1177/QD-BTTTT) - Ngày 29/06/2012, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1177/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận phòng đo kiểm.
 
* (SMS: 1176/QD-BTTTT) - Ngày 29/06/2012, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1176/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận phòng đo kiểm.
 
* (SMS: 1175/QD-BTTTT) - Ngày 29/06/2012, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1175/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận phòng đo kiểm.
 
* (SMS: 1156/QD-BTTTT) - Ngày 29/06/2012, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1156/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng đo kiểm.
 
* (SMS: 1155/QD-BTTTT) - Ngày 29/06/2012, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1155/QĐ-BTTTT về việc bổ sung Danh mục các thủ tục hành chính vào Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2012.
 
* (SMS: 1671/BTTTT-PTTH&TTDT) - Ngày 28/06/2012, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn 1671/BTTTT-PTTH&TTĐT về việc tăng cường công tác thông tin tuyên truyền các vấn đề liên quan đến người cao tuổi.
 
* (SMS: 1579/BTTTT-VP) - Ngày 21/06/2012, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn 1579/BTTTT-VP về việc trả lời kiến nghị của các Sở Thông và tin Truyền thông và các doanh nghiệp ngành Thông tin và Truyền thông.
 
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
 
* (SMS: 4768/BKHDT-GSTDDT) - Ngày 02/07/2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 4768/BKHĐT-GSTĐĐT về việc lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư 6 tháng năm 2012.
 
* (SMS: 4726/BKHDT-TH) - Ngày 29/06/2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 4726/BKHĐT-TH về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước năm 2013 - 2015 và năm 2013, Kế hoạch đầu tư nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2013.
 
* (SMS: 4723/BKHDT-TH) - Ngày 29/06/2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 4723/BKHĐT-TH về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
* (SMS: 25/2012/TT-BGDDT) - Ngày 29/06/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 25/2012/TT-BGDĐT về việc ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi trung cấp chuyên nghiệp.
 
* (SMS: 24/2012/TT-BGDDT) - Ngày 29/06/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 24/2012/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05/03/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
* (SMS: 23/2012/TT-BGDDT) - Ngày 27/06/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 23/2012/TT-BGDĐT về việc ban hành Chương trình tiếng M'Nông cấp Tiểu học.
 
* (SMS: 4062/BGDDT-NGCBQLGD) - Ngày 27/06/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4062/BGDĐT-NGCBQLGD về việc báo cáo tình hình thực hiện định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú.
 
* (SMS: 22/2012/TT-BGDDT) - Ngày 20/06/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 22/2012/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/06/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
BỘ CÔNG THƯƠNG
 
* (SMS: 18/2012/TT-BCT) - Ngày 29/06/2012, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 18/2012/TT-BCT về việc quy định Giám sát thị trường phát điện cạnh tranh.
 
* (SMS: 17/2012/TT-BCT) - Ngày 29/06/2012, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 17/2012/TT-BCT về việc quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện.
 
* (SMS: 5388/BCT-XNK) - Ngày 20/06/2012, Bộ Công Thương ban hành Công văn 5388/BCT-XNK về việc tạm xuất tái nhập thiết bị y tế.
 
* (SMS: 5383/BCT-XNK) - Ngày 20/06/2012, Bộ Công Thương ban hành Công văn 5383/BCT-XNK về việc tạm nhập tái xuất hàng hóa.
 
* (SMS: 3315/QD-BCT) - Ngày 14/06/2012, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3315/QĐ-BCT về việc công bố thủ tục hành chính mới
ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.
 
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
* (SMS: 1535/QD-BGTVT) - Ngày 29/06/2012, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1535/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy chế sử dụng phần mềm xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giao thông Vận tải.
 
* (SMS: 1529/QD-BGTVT) - Ngày 29/06/2012, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1529/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy chế thực hiện giải đáp pháp luật của Bộ Giao thông Vận tải trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.
 
* (SMS: 06/CT-BGTVT) - Ngày 28/06/2012, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Chỉ thị 06/CT-BGTVT về việc tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS.
 
BỘ XÂY DỰNG
 
* (SMS: 1059/BXD-QLN) - Ngày 29/06/2012, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1059/BXD-QLN về việc hướng dẫn triển khai thực hiện dự án nhà ở cho công nhân tỉnh Bạc Liêu.
 
* (SMS: 1058/BXD-QLN) - Ngày 29/06/2012, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1058/BXD-QLN về việc triển khai Chương trình tài trợ vốn ưu đãi đối với dự án nhà ở công nhân và người có thu nhập thấp.
 
BỘ NỘI VỤ
 
* (SMS: 579/QD-BNV) - Ngày 27/06/2012, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 579/QĐ-BNV về việc phê duyệt quy hoạch ngành Văn thư Lưu trữ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
 
* (SMS: 03/2012/TT-BNV) - Ngày 26/06/2012, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 03/2012/TT-BNV về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 66/2011/NĐ-CP ngày 01/08/2011 của Chính phủ quy định việc áp dụng Luật Cán bộ, công chức đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và người được cử làm đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước.
 
* (SMS: 2345/BNV-VP) - Ngày 26/06/2012, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 2345/BNV-VP triển khai thực hiện Nghị quyết 15/NQ-CP của Chính phủ.
 
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 
* (SMS: 1436/QD-BKHCN) - Ngày 26/06/2012, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 1436/QĐ-BKHCN về việc thành lập các Tiểu ban tổ chức Chợ công nghệ và thiết bị Quốc tế Việt Nam 2012 (International Techmart Vietnam 2012).
 
* (SMS: 914/QD-BKHCN) - Ngày 15/05/2012, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 914/QĐ-BKHCN về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.
 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
 
* (SMS: 06/2012/TTLT-BTP-BNG) - Ngày 19/06/2012, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao ban hành Thông tư liên tịch 06/2012/TTLT-BTP-BNG về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch 11/2008/TTLT-BTP-BNG ngày 31/12/2008 của Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện quy định của Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại diện Ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài.
 
* (SMS: 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT) - Ngày 15/05/2012, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư liên tịch 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn.
 
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
 
* (SMS: 3933/NHNN-TT) - Ngày 28/06/2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Công văn 3933/NHNN-TT về việc thu phí ATM.
 
KHO BẠC NHÀ NƯỚC
 
* (SMS: 1769/TB-KBNN) - Ngày 02/07/2012, Kho bạc Nhà nước ban hành Thông báo 1769/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7 năm 2012.
 
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 
* (SMS: 2510/BHXH-TCCB) - Ngày 02/07/2012, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 2510/BHXH-TCCB về việc tham gia, góp ý dự thảo quy chế Thăm hỏi, lễ tang, thăm viếng chia buồn đối với công chức viên chức.
 
* (SMS: 2503/BHXH-DVT) - Ngày 02/07/2012, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 2503/BHXH-DVT về việc thanh toán theo chế độ bảo hiểm y tế đối với 5 loại thuốc.
 
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
 
* (SMS: 07/2012/QD-KTNN) - Ngày 20/06/2012, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 07/2012/QĐ-KTNN về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Kiểm toán Nhà nước.
 
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 
* (SMS: 3292/TCHQ-GSQL) - Ngày 29/06/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3292/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn việc kiểm tra giám đối với đồng Việt Nam tiền mặt, ngoại tệ tiền mặt đưa vào, đưa ra khu vực cách ly tại sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.
 
* (SMS: 3272/TCHQ-TXNK) - Ngày 29/06/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3272/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng ván sàn tre.
 
* (SMS: 3257/TCHQ-TXNK) - Ngày 28/06/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3257/TCHQ-TXNK về thuế nhập khẩu tạo tài sản cố định.
 
* (SMS: 3256/TCHQ-TXNK) - Ngày 28/06/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3256/TCHQ-TXNK về việc vướng mắc thuế suất thuế giá trị gia tăng cho mặt hàng nguyên liệu sản xuất thuốc thú y.
 
* (SMS: 3254/TCHQ-TXNK) - Ngày 28/06/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3254/TCHQ-TXNK về việc hướng dẫn thủ tục hải quan và nghĩa vụ thuế liên quan đến quyền xuất nhập khẩu và quyền phân phối bán buôn bán lẻ.
 
* (SMS: 3237/TCHQ-TXNK) - Ngày 28/06/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3237/TCHQ-TXNK về việc ân hạn thuế đối với chi nhánh.
 
* (SMS: 3224/TCHQ-TXNK) - Ngày 27/06/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3224/TCHQ-TXNK về việc nhập khẩu linh kiện để sản xuất, lắp ráp cụm bản mạch điện tử.
 
* (SMS: 3210/TCHQ-GSQL) - Ngày 27/06/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3210/TCHQ-GSQL về việc tái xuất hành lý.
 
* (SMS: 3205/TCHQ-TXNK) - Ngày 26/06/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3205/TCHQ-TXNK về việc kéo dài thời hạn nộp thuế.
 
* (SMS: 3164/TCHQ-GSQL) - Ngày 25/06/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3164/TCHQ-GSQL về việc nộp bổ sung C/O quá thời hạn hiệu lực.
 
* (SMS: 3162/TCHQ-GSQL) - Ngày 25/06/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3162/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc tái xuất, nhập khẩu xăng dầu.
 
TỔNG CỤC THUẾ
 
* (SMS: 2353/TCT-CS) - Ngày 03/07/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2353/TCT-CS về việc xử lý thuế giá trị gia tăng đã hoàn khi giải thể doanh nghiệp.
 
* (SMS: 2283/TCT-CS) - Ngày 28/06/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2283/TCT-CS về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng.
 
* (SMS: 2251/TCT-CS) - Ngày 27/06/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2251/TCT-CS về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ xuất khẩu.
 
* (SMS: 783/QD-TCT) - Ngày 20/06/2012, Tổng cục Thuế ban hành Quyết định 783/QĐ-TCT về việc ban hành Quy trình lựa chọn doanh nghiệp bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và quy trình thanh toán, hoàn trả số tiền thuế đã ứng trước, tiền phí dịch vụ hoàn thuế của ngân hàng.
 
CỤC GIÁM SÁT QUẢN LÝ VỀ HẢI QUAN
 
* (SMS: 398/GSQL-GQ3) - Ngày 28/06/2012, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 398/GSQL-GQ3 về thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải của đoàn caravan Việt Nam đi du lịch Campuchia và Thái Lan.
 
* (SMS: 396/GSQL-GQ1) - Ngày 27/06/2012, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 396/GSQL-GQ1 về việc thực hiện văn bản pháp luật liên quan.
 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
* (SMS: 2958/QD-UBND) - Ngày 29/06/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2958/QĐ-UBND về việc thay thế một số thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm Thành phố Hà Nội.
 
* (SMS: 2956/QD-UBND) - Ngày 29/06/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2956/QĐ-UBND về việc sáp nhập Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long vào Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội.
 
* (SMS: 2946/QD-UBND) - Ngày 29/06/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2946/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án "Tổ chức, sắp xếp các Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội và Trung tâm Quản lý sau cai nghiện ma túy của Thành phố Hà Nội đến năm 2015, định hướng đến năm 2020".
 
* (SMS: 171/TB-UBND) - Ngày 29/06/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Thông báo 171/TB-UBND về kết luận của Đồng chí Nguyễn Thế Thảo - Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tại cuộc họp nghe Sở Giao thông Vận tải báo cáo phương án xây dựng các cầu vượt để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông.
 
* (SMS: 2901/QD-UBND) - Ngày 27/06/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2901/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 22/12/2011 của Chính phủ, Quyết định 2427/QĐ-TTg ngày 22/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch 43-KH/TU ngày 09/02/2012 của Thành ủy Hà Nội về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 25/04/2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030.
 
* (SMS: 4881/UBND-NNNT) - Ngày 26/06/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 4881/UBND-NNNT về việc tăng cưởng công tác kiểm dịch, kiểm soát hoạt động giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y trên địa bàn Thành phố.
 
* (SMS: 2813/QD-UBND) - Ngày 21/06/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2813/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống y tế Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
* (SMS: 27/2012/QD-UBND) - Ngày 28/06/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 27/2012/QĐ-UBND về việc phê duyệt "Chương trình phát triển công nghệ thông tin - truyền thông giai đoạn 2011 - 2015".
 
* (SMS: 26/2012/QD-UBND) - Ngày 28/06/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 26/2012/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định 54/2007/QĐ-UBND ngày 30/03/2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố về .ban hành Quy định về trình tự, thủ tục về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.