(LuatVietnam) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản trên hệ thống tin nhắn 6689.
Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:
www.luatvietnam.vn 
Trong tuần này từ 02/06/2011 - 08/07/2011, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản. 
 
Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:
 
CHÍNH PHỦ 
 
* (SMS: 57/2011/ND-CP) - Ngày 07/07/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 57/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp công vụ. 
 
* (SMS: 86/NQ-CP) - Ngày 05/07/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 86/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2011. 
 
* (SMS: 56/2011/ND-CP) - Ngày 04/07/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 56/2011/NĐ-CP về việc quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập. 
 
* (SMS: 55/2011/ND-CP) - Ngày 04/07/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 55/2011/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế. 
 
* (SMS: 54/2011/ND-CP) - Ngày 04/07/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 54/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo. 
 
* (SMS: 53/2011/ND-CP) - Ngày 01/07/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 53/2011/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. 
 
* (SMS: 52/2011/ND-CP) - Ngày 30/06/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 52/2011/NĐ-CP về việc quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. 
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 
* (SMS: 1081/QD-TTg) - Ngày 06/07/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1081/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 
 
* (SMS: 1080/QD-TTg) - Ngày 06/07/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1080/QĐ-TTg về việc bổ sung kinh phí xuất muối dự trữ quốc gia. 
 
* (SMS: 38/2011/QD-TTg) - Ngày 05/07/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 38/2011/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg ngày 29/04/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu kinh phí từ ngân sách nhà nước nhằm xử lý triệt để, khắc phục ô nhiễm và giảm thiểu suy thoái môi trường cho một số đối tượng thuộc khu vực công ích. 
 
* (SMS: 1073/CT-TTg) - Ngày 05/07/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 1073/CT-TTg về việc tăng cường công tác quản lý và hiện đại hóa công sở của cơ quan hành chính ở địa phương theo hướng tập trung. 
 
* (SMS: 1072/QD-TTg) - Ngày 05/07/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1072/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020. 
 
* (SMS: 1070/QD-TTg) - Ngày 05/07/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1070/QĐ-TTg về việc xuất hóa chất Chlorine dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh Nghệ An, Quảng Ngãi. 
 
* (SMS: 1069/QD-TTg) - Ngày 05/07/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1069/QĐ-TTg về việc phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
 
* (SMS: 1068/QD-TTg) - Ngày 05/07/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1068/QĐ-TTg về việc phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2011 -2016. 
 
* (SMS: 1067/QD-TTg) - Ngày 05/07/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1067/QĐ-TTg về việc phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
 
* (SMS: 1066/QD-TTg) - Ngày 05/07/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1066/QĐ-TTg về việc phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
 
* (SMS: 1065/QD-TTg) - Ngày 05/07/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1065/QĐ-TTg về việc phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
 
* (SMS: 1064/QD-TTg) - Ngày 05/07/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1064/QĐ-TTg về việc phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
 
* (SMS: 1063/QD-TTg) - Ngày 05/07/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1063/QĐ-TTg về việc thành lập Viện Nghiên cứu Ấn độ và Tây Nam Á thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. 
 
* (SMS: 1050/QD-TTg) - Ngày 02/07/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1050/QĐ-TTg về việc phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
 
* (SMS: 1041/QD-TTg) - Ngày 01/07/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1041/QĐ-TTg phê duyệt Dự án "Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020". 
 
* (SMS: 1040/QD-TTg) - Ngày 30/06/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1040/QĐ-TTg về việc phê chuẩn bầu thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
 
* (SMS: 1039/QD-TTg) - Ngày 30/06/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1039/QĐ-TTg về việc phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
 
* (SMS: 1038/QD-TTg) - Ngày 30/06/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1038/QĐ-TTg về việc phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
 
* (SMS: 1037/QD-TTg) - Ngày 30/06/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1037/QĐ-TTg về việc phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
 
* (SMS: 1036/QD-TTg) - Ngày 30/06/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1036/QĐ-TTg về việc phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
 
* (SMS: 1035/QD-TTg) - Ngày 30/06/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1035/QĐ-TTg về việc phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
 
* (SMS: 1034/QD-TTg) - Ngày 30/06/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1034/QĐ-TTg về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mộ - Đồng Văn, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030. 
 
* (SMS: 1033/QD-TTg) - Ngày 30/06/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1033/QĐ-TTg về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2011 -2015. 
 
* (SMS: 1019/QD-TTg) - Ngày 30/06/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1019/QĐ-TTg về việc phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2011 - 20166. 
 
* (SMS: 1018/QD-TTg) - Ngày 30/06/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1018/QĐ-TTg về việc phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
 
* (SMS: 1017/QD-TTg) - Ngày 30/06/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1017/QĐ-TTg về việc phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
 
* (SMS: 1016/QD-TTg) - Ngày 30/06/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1016/QĐ-TTg về việc phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
 
* (SMS: 1015/QD-TTg) - Ngày 30/06/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1015/QĐ-TTg về việc phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
 
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
 
* (SMS: 4473/VPCP-KTTH) - Ngày 04/07/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4473/VPCP-KTTH về việc lệ phí chứng minh thư nhân dân. 
 
* (SMS: 4471/VPCP-KGVX) - Ngày 04/07/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4471/VPCP-KGVX về việc xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia. 
 
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
 
* (SMS: 826/QD-LDTBXH) - Ngày 07/07/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 826/QĐ-LĐTBXH  phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn nghề trọng điểm để hỗ trợ đầu tư từ Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 - 2015. 
 
* (SMS: 2112/LDTBXH-LDTL) - Ngày 01/07/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2112/LĐTBXH-LĐTL về chế độ tiền lương năm 2011 trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. 
 
* (SMS: 2085/LDTBXH-BHXH) - Ngày 30/06/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2085/LĐTBXH-BHXH về việc chế độ bảo hiểm xã hội đối với giáo viên, công nhân viên trường trung học phổ thông ngoài công lập. 
 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 
* (SMS: 1506/QD-BNN-KH) - Ngày 06/07/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1506/QĐ-BNN-KH về việc phê duyệt Đề cương - tổng dự toán giai đoạn chuẩn bị đầu tư năm 2011 dự án "Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc". 
 
* (SMS: 1480/QD-BNN-TC) - Ngày 04/07/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1480/QĐ-BNN-TC về việc phê duyệt kế hoạch kinh phí quản lý chương trình dự án khuyến nông TW năm 2011 (đợt 2). 
 
* (SMS: 1479/QD-BNN-DMDN) - Ngày 04/07/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1479/QĐ-BNN-ĐMDN về việc giao đơn giá tiền lương năm 2011. 
 
* (SMS: 1478/QD-BNN-DMDN) - Ngày 01/07/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1478/QĐ-BNN-ĐMDN về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. 
 
* (SMS: 3381/BNN-TCCB) - Ngày 01/07/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 3381/BNN-TCCB về việc hướng dẫn làm thẻ công chức. 
 
* (SMS: 1463/QD-BNN-VP) - Ngày 30/06/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1463/QĐ-BNN-VP về việc Quy định về thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
 
* (SMS: 47/2011/TT-BNNPTNT) - Ngày 29/06/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban Thông tư 47/2011/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ. 
 
* (SMS: 44/2011/TT-BNNPTNT) - Ngày 20/06/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 44/2011/TT-BNNPTNT về việc bổ sung Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
 
BỘ XÂY DỰNG 
 
* (SMS: 99/BXD-KTXD) - Ngày 06/07/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 99/BXD-KTXD về việc hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng do thay đổi khối lượng thép trong cọc khoan nhồi. 
 
* (SMS: 66/BXD-HDXD) - Ngày 05/07/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 66/BXD-HĐXD về việc hướng dẫn cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài. 
 
* (SMS: 1076/BXD-KTXD) - Ngày 04/07/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1076/BXD-KTXD về việc áp dụng định mức dự toán. 
 
* (SMS: 1069/BXD-QLN) - Ngày 01/07/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1069/BXD-QLN về việc đề nghị báo cáo giải trình số lượng hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở bổ sung theo Quyết định 67/2010/QĐ-TTg. 
 
* (SMS: 1068/BXD-QLN) - Ngày 01/07/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1068/BXD-QLN về việc đề nghị báo cáo giải trình số lượng hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở bổ sung theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg. 
 
* (SMS: 1057/BXD-VP) - Ngày 30/06/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1057/BXD-VP về việc gửi bổ sung Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 06/2011/TT-BXD ngày 21/06/2011. 
 
* (SMS: 1051/BXD-KTXD) - Ngày 29/06/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1051/BXD-KTXD về việc áp dụng định mức xây dựng. 
 
* (SMS: 1050/BXD-KTXD) - Ngày 29/06/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1050/BXD-KTXD về việc áp dụng định mức xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng. 
 
* (SMS: 1049/BXD-KTXD) - Ngày 29/06/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1049/BXD-KTXD về việc lựa chọn hình thức đấu thầu. 
 
* (SMS: 07/2011/TT-BXD) - Ngày 28/06/2011, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 07/2011/TT-BXD về việc hướng dẫn xác định chi phí lập, công bố Quy chế quản lý quy hoạch, kiếm trúc đô thị. 
 
* (SMS: 633/QD-BXD) - Ngày 22/06/2011, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 633/QĐ-BXD về Quy chế Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng. 
 
BỘ TƯ PHÁP 
 
* (SMS: 1128/QD-BTP) - Ngày 05/07/2011, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1128/QĐ-BTP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bồi thường nhà nước. 
 
* (SMS: 13/2011/TT-BTP) - Ngày 27/06/2011, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 13/2011/TT-BTP về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu số lý lịch tư pháp. 
 
* (SMS: 12/2011/TT-BTP) - Ngày 27/06/2011, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 12/2011/TT-BTP về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi. 
 
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
 
* (SMS: 4350/BKHDT-QLQH) - Ngày 05/07/2011, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 4350/BKHĐT-QLQH về việc hướng dẫn kế hoạch lập quy hoạch giai đoạn 2011 - 2015 và xây dựng kế hoạch lập quy hoạch năm 2012. 
 
BỘ TÀI CHÍNH 
 
* (SMS: 95/2011/TT-BTC) - Ngày 04/07/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 95/2011/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng sắt thép phế liệu, phế thải thuộc nhóm 7204 trong Biểu thuế xuất khẩu. 
 
* (SMS: 8233/BTC-TCT) - Ngày 22/06/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 8233/BTC-TCT về việc sử dụng tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu sao y bản chính trong xác định điều kiện khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng. 
 
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 
* (SMS: 19/2011/TT-BTTTT) - Ngày 01/07/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 19/2011/TT-BTTTT về quy định áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan nhà nước. 
 
* (SMS: 18/2011/TT-BTTTT) - Ngày 30/06/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 18/2011/TT-BTTTT về Quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng. 
 
* (SMS: 17/2011/TT-BTTTT) - Ngày 30/06/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 17/2011/TT-BTTTT về Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định. 
 
* (SMS: 16/2011/TT-BTTTT) - Ngày 30/06/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 16/2011/TT-BTTTT về quy định kiểm định thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện. 
 
* (SMS: 15/2011/TT-BTTTT) - Ngày 28/06/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 15/2011/TT-BTTTT quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính. 
 
BỘ QUỐC PHÒNG 
 
* (SMS: 90/2011/TT-BQP) - Ngày 30/06/2011, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 90/2011/TT-BQP về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 181/2005/TT-BQP ngày 17/11/2005 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 32/2005/NĐ-CP ngày 14/03/2005 của Chính phủ về Quy chế cửa khẩu biên giới đất liền và Thông tư số 05/2010/TT-BQP ngày 18/01/2010 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 50/2008/NĐ-CP ngày 21/04/2008 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu, cảng biển. 
 
* (SMS: 88/2011/TT-BQP) - Ngày 27/06/2011, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 88/2011/TT-BQP về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn các cơ quan, đơn vị quân đội thực hiện Đề án đào tạo cán bộ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp xã trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở đến năm 2020 và những năm tiếp theo, theo Quyết định số 799/QĐ-TTg ngày 25/05/2011 của Thủ tướng Chính phủ. 
 
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 
* (SMS: 1287/QD-BTNMT) - Ngày 30/06/2011, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 1287/QĐ-BTNMT về Bộ đơn giá lĩnh vực tài nguyên nước theo mức tiền lương tối thiểu 830.000 đồng/tháng. 
 
* (SMS: 02/CT-BTNMT) - Ngày 29/06/2011, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Chỉ thị 02/CT-BTNMT về việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012. 
 
* (SMS: 2354/BTNMT-TCQLDD) - Ngày 29/06/2011, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn 2354/BTNMT-TCQLĐĐ về việc hướng dẫn kiểm kê và đánh giá tình hình sử dụng đất của một số doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ. 
 
* (SMS: 21/2011/TT-BTNMT) - Ngày 20/06/2011, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 21/2011/TT-BTNMT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy phạm thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 và 1:10000 ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BTNMT ngày 10/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
 
* (SMS: 1166/QD-BTNMT) - Ngày 17/06/2011, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 1166/QĐ-BTNMT về Bộ đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu và xây dựng phần mềm hỗ trợ việc xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường. 
 
BỘ CÔNG THƯƠNG 
 
* (SMS: 25/2011/TT-BCT) - Ngày 30/06/2011, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 25/2011/TT-BCT quy định về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực công thương. 
 
* (SMS: 3209/QD-BCT) - Ngày 29/06/2011, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3209/QĐ-BCT về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, vonfram và antimom giai đoạn 2007 - 2015, có xét đến năm 2025. 
 
* (SMS: 5807/BCT-TC) - Ngày 29/06/2011, Bộ Công Thương ban hành Công văn 5807/BCT-TC về việc hướng dẫn thí điểm kiểm kê, đánh giá lại giá trị tài sản là máy móc thiết bị thời điểm 0 giờ ngày 01/07/2011. 
 
* (SMS: 3096/QD-BCT) - Ngày 24/06/2011, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3096/QĐ-BCT về việc phê duyệt Qui hoạch tổng thể phát triển thương mại Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến 2030. 
 
* (SMS: 5279/BCT-HC) - Ngày 14/06/2011, Bộ Công Thương ban hành Công văn 5279/BCT-HC về việc xuất trình Giấy xác nhận khai báo hóa chất theo Nghị định 26/2011/NĐ-CP. 
 
BỘ NỘI VỤ 
 
* (SMS: 1299/QD-BNV) - Ngày 29/06/2011, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 1299/QĐ-BNV về việc cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Nhân ái người cao tuổi. 
 
* (SMS: 1292/QD-BNV) - Ngày 28/06/2011, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 1292/QĐ-BNV về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. 
 
* (SMS: 1270/QD-BNV) - Ngày 23/06/2011, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 1270/QĐ-BNV về việc quy định nâng bậc lương trước hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ Nội vụ. 
 
BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 
* (SMS: 08/2011/TT-BVHTTDL) - Ngày 29/06/2011, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 08/2011/TT-BVHTTDL về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20/07/2007 của Ủy ban Thể dục Thể thao hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/06/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục Thể thao. 
 
BỘ NGOẠI GIAO 
 
* (SMS: 02/2011/TT-BNG) - Ngày 27/06/2011,  Bộ Ngoại giao ban hành Thông tư 02/2011/TT-BNG hướng dẫn thủ tục đăng ký công dân Việt Nam ở nước ngoài. 
 
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 
* (SMS: 07/2011/TT-BKHCN) - Ngày 27/06/2011, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 07/2011/TT-BKHCN hướng dẫn quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn miền núi giai đoạn 2011 - 2015. 
 
BỘ Y TẾ 
 
* (SMS: 28/2011/TT-BYT) - Ngày 24/06/2011, Bộ Y tế ban hành Thông tư 28/2011/TT-BYT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BYT ngày 12/05/2010 hướng dẫn quản lý bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm. 
 
* (SMS: 27/2011/TT-BYT) - Ngày 24/06/2011, Bộ Y tế ban hành Thông tư 27/2011/TT-BYT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu - điều kiện bảo đảm vệ sinh. 
 
* (SMS: 26/2011/TT-BYT) - Ngày 24/06/2011, Bộ Y tế ban hành Thông tư 26/2011/TT-BYT hướng dẫn sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh. 
 
* (SMS: 23/2011/TT-BYT) - Ngày 10/06/2011, Bộ Y tế ban hành Thông tư 23/2011/TT-BYT hướng dẫn sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh. 
 
* (SMS: 22/2011/TT-BYT) - Ngày 10/06/2011, Bộ Y tế ban hành Thông tư 22/2011/TT-BYT về việc quy định tổ chức và hoạt động của khoa Dược bệnh viện. 
 
KHO BẠC NHÀ NƯỚC 
 
* (SMS: 1110/TB-KBNN) - Ngày 01/07/2011, Kho bạc Nhà nước ban hành Thông báo 1110/TB-KBNN về việc tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7 năm 2011. 
 
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC 
 
* (SMS: 480/QD-UBCK) - Ngày 29/06/2011, Ủy ban Chứng khoán nhà nước ban hành Quyết định 480/QĐ-UBCK về việc ban hành Quy trình hướng dẫn công ty chứng khoán áp dụng chứng thư số công cộng trong giao dịch điện tử với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 
 
TỔNG CỤC HẢI QUAN 
 
* (SMS: 3158/TCHQ-TXNK) - Ngày 04/07/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3158/TCHQ-TXNK về việc phân loại hàng hóa. 
 
* (SMS: 3157/TCHQ-TXNK) - Ngày 04/07/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3157/TCHQ-TXNK về việc đề nghị sửa đổi nội dung nhóm 68.02. 
 
* (SMS: 3040/TCHQ-GSQL) - Ngày 27/06/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3040/TCHQ-GSQL về việc thủ tục hải quan đối với hàng hóa phải kiểm tra an toàn thực phẩm, khử trùng. 
 
* (SMS: 3037/TCHQ-TXNK) - Ngày 27/06/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3037/TCHQ-TXNK về việc thuế đối với lô hàng nhập khẩu phục vụ hoạt động văn phòng.
 
* (SMS: 3023/TCHQ-GSQL) - Ngày 24/06/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3023/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc thủ tục nhập khẩu hóa chất phục vụ gia công. 
 
* (SMS: 3021/TCHQ-GSQL) - Ngày 24/06/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3021/TCHQ-GSQL về việc xác nhận trên tờ khai hàng xuất khẩu. 
 
* (SMS: 3020/TCHQ-GSQL) - Ngày 24/06/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3020/TCHQ-GSQL về việc sửa chữa tờ khai hải quan. 
 
* (SMS: 3015/TCHQ-TXNK) - Ngày 24/06/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3015/TCHQ-TXNK về việc vướng mắc hoàn thuế hàng hóa nhập khẩu. 
 
* (SMS: 3010/TCHQ-TXNK) - Ngày 23/06/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3010/TCHQ-TXNK về việc xử lý phạt chậm nộp thuế. 
 
* (SMS: 2910/TCHQ-GSQL) - Ngày 17/06/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2910/TCHQ-GSQL về việc xử lý xe ôtô của khách du lịch không quay lại làm thủ tục tái xuất. 
 
* (SMS: 2862/TCHQ-TXNK) - Ngày 15/06/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2862/TCHQ-TXNK về việc vướng mắc nhập khẩu dầu thô. 
 
TỔNG CỤC THUẾ 
 
* (SMS: 2263/TCT-CS) - Ngày 01/07/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2263/TCT-CS về việc thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động mua ký quỹ chứng khoán. 
 
* (SMS: 2141/TCT-CS) - Ngày 23/06/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2141/TCT-CS về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản cố định. 
 
* (SMS: 2051/TCT-CS) - Ngày 15/06/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2051/TCT-CS về việc lập hóa đơn giá trị gia tăng. 
 
* (SMS: 2025/TCT-TVQT) - Ngày 14/06/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2025/TCT-TVQT về việc thủ tục bán hóa đơn lẻ cho hộ, cá nhân kinh doanh. 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 
* (SMS: 20/2011/QD-UBND) - Ngày 05/07/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 20/2011/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế bàn giao, tiếp nhận quản lý công trình nhà ở, căn hộ và các hạng mục công trình xây dựng phụ trợ thuộc các khu chung cư vụ công tác tái định cư trên địa bàn Thành phố. 
 
* (SMS: 3164/QD-UBND) - Ngày 01/07/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3164/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển nghề và làng nghề Hà Nội.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.