(LuatVietnam) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản trên hệ thống tin nhắn 6689.
Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 
Trong tuần này từ 26/06/2010 - 02/07/2010, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản. 
 
Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:
 
QUỐC HỘI
 
* (SMS: 54/2010/QH12) - Ngày 29/06/2010, Quốc hội ban hành Luật Trọng tài thương mại, số 54/2010/QH12.

 

* (SMS: 53/2010/QH12) - Ngày 29/06/2010, Quốc hội ban hành Luật Thi hành án hình sự, số 53/2010/QH12.

* (SMS: 51/2010/QH12) - Ngày 29/06/2010, Quốc hội ban hành Luật Người khuyết tật, số 51/2010/QH12.
 
* (SMS: 47/2010/QH12) - Ngày 29/06/2010, Quốc hội ban hành Luật Các tổ chức tín dụng, số 47/2010/QH12.

 

 
* (SMS: 46/2010/QH12) - Ngày 29/06/2010, Quốc hội ban hành Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, số 46/2010/QH12.

* (SMS: 55/2010/QH12) - Ngày 28/06/2010 , Quốc hội ban hành Luật An toàn thực phẩm, số 55/2010/QH12.

* (SMS: 52/2010/QH12) - Ngày 28/06/2010, Quốc hội ban hành Luật Nuôi con nuôi của Quốc hội, số 52/2010/QH12.
 
* (SMS: 50/2010/QH12) - Ngày 28/06/2010, Quốc hội ban hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, số 50/2010/QH12.

* (SMS: 49/2010/QH12)
- Ngày 28/06/2010, Quốc hội ban hành Luật Bưu chính, số 49/2010/QH12.
 
* (SMS: 48/2010/QH12) - Ngày 28/06/2010, Quốc hội ban hành Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, số 48/2010/QH12.
 
CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 71/2010/ND-CP) - Ngày 23/06/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 71/2010/NĐ-CP về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.
 
* (SMS: 70/2010/ND-CP) - Ngày 22/06/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 70/2010/NĐ-CP về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử về Nhà máy điện hạt nhân.
 
* (SMS: 49/2010/QH12) - Ngày 19/06/2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 49/2010/QH12 về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 997/QD-TTg) - Ngày 30/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 997/QĐ-TTg về việc hỗ trợ gạo cứu đói thời kỳ giáp hạt năm 2010 cho tỉnh Quảng Ngãi.
 
* (SMS: 996/QD-TTg) - Ngày 30/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 996/QĐ-TTg về việc xuất thuốc sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Nghệ An phòng, chống dịch bệnh.
 
* (SMS: 993/QD-TTg) - Ngày 30/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 993/QĐ-TTg về mua tạm trữ lúa, gạo Hè thu năm 2010.
 
* (SMS: 992/QD-TTg) - Ngày 30/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 992/QĐ-TTg về việc chuyển Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
 
* (SMS: 989/QD-TTg) - Ngày 25/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 989/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
 
* (SMS: 986/QD-TTg) - Ngày 25/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 986/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án hiện đại hoá công nghệ dự báo và mạng lưới quan trắc khí tượng thuỷ văn, giai đoạn 2010 - 2012.
 
* (SMS: 985/QD-TTg) - Ngày 25/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 985/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
 
* (SMS: 984/QD-TTg) - Ngày 25/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 984/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
 
* (SMS: 983/QD-TTg) - Ngày 25/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 983/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Giấy Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
 
* (SMS: 982/QD-TTg) - Ngày 25/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 982/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Lương thực miền Bắc thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
 
* (SMS: 981/QD-TTg) - Ngày 25/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 981/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
 
* (SMS: 980/QD-TTg) - Ngày 25/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 980/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Cà phê Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
 
* (SMS: 979/QD-TTg) - Ngày 25/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 979/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Lương thực miền Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
 
* (SMS: 978/QD-TTg) - Ngày 25/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 978/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
 
* (SMS: 977/QD-TTg) - Ngày 25/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 977/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty mẹ - Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
 
* (SMS: 976/QD-TTg) - Ngày 25/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 976/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Công ty mẹ - Tập đoàn Sông Đà thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
 
* (SMS: 975/QD-TTg) - Ngày 25/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 975/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
 
* (SMS: 974/QD-TTg) - Ngày 25/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 974/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty mẹ - Tập đoàn Dệt May Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
 
* (SMS: 973/QD-TTg) - Ngày 25/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 973/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu bạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
 
* (SMS: 972/QD-TTg) - Ngày 25/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 972/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
 
* (SMS: 962/QD-TTg) - Ngày 25/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 962/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020".
 
* (SMS: 961/QD-TTg) - Ngày 25/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 961/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025.
 
* (SMS: 959/QD-TTg) - Ngày 24/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 959/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Phát triển hệ thống trường trung học phổ thông chuyên giai đoạn 2010 - 2020.
 
* (SMS: 958/QD-TTg) - Ngày 24/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 958/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng đội ngũ trí thức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2020".
 
* (SMS: 957/QD-TTg) - Ngày 24/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 957/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hoà bình đến năm 2020.
 
* (SMS: 955/QD-TTg) - Ngày 24/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 955/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
 
* (SMS: 954/QD-TTg) - Ngày 24/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 954/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030.
 
* (SMS: 46/2010/QD-TTg) - Ngày 24/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 46/2010/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế tài chính phục vụ di dời các cảng trên sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son.
 
* (SMS: 1065/TTg-DMDN) - Ngày 23/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1065/TTg-ĐMDN về việc triển khai thực hiện Nghị định số 25/2010/NĐ-CP của Chính phủ về việc chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
 
* (SMS: 1064/TTg-TCCV) - Ngày 23/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1064/TTg-TCCV về việc triển khai thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP về kiểm soát thủ tục hành chính.
 
* (SMS: 920/QD-TTg) - Ngày 18/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 920/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn Khu di tích lịch sử - văn hoá Côn Sơn - Kiếp Bạc gắn với phát triển du lịch, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
 
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

* (SMS: 174/TB-VPCP) - Ngày 28/06/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 174/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.
 
* (SMS: 4369/VPCP-KTTH) - Ngày 24/06/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4369/VPCP-KTTH về việc mở rộng địa bàn triển khai thí điểm thủ tục hải quan điện tử.
 
BỘ TÀI CHÍNH
 
* (SMS: 95/2010/TT-BTC) - Ngày 30/06/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư  95/2010/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và Quản lý giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 108/2008/QĐ-BTC ngày 20 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
 
* (SMS: 1492/QĐ-BTC) - Ngày 30/06/2010, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1492/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư số 68/2010/TT-BTC ngày 26/04/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ.
 
* (SMS: 1463/QD-BTC) - Ngày 24/06/2010, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1463/QĐ-BTC về việc xuất gạo dự trữ Nhà nước hỗ trợ cứu đói dịp giáp hạt năm 2010 cho tỉnh Lào Cai.
 
* (SMS: 8055/BTC-TCT) - Ngày 21/06/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 8055/BTC-TCT về việc miễn tiền sử dụng đất.
 
* (SMS: 1420a/QD-BTC) - Ngày 18/06/2010, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1420a/QĐ-BTC về việc công bố danh sách các tổ chức tư vấn định giá được tiếp tục thực hiện cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp sau khi bị đình chỉ theo quy định tại Quyết định số 670/QĐ-BTC ngày 30/03/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
 
* (SMS: 1419/QD-BTC) - Ngày 18/06/2010, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1419/QĐ-BTC về việc công nhận kết quả thi tuyển, xét tuyển dụng công chức năm 2010 của Tổng cục Hải quan
 
* (SMS: 91/2010/TT-BTC) - Ngày 17/06/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 91/2010/TT-BTC về việc hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự.
 
BỘ XÂY DỰNG
 
* (SMS: 72/BXD-HDXD) - Ngày 29/06/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 72/BXD-HĐXD về việc hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.
 
* (SMS: 1195/BXD-KTXD) - Ngày 28/06/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1195/BXD-KTXD về việc hướng dẫn áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng.
 
* (SMS: 683/QD-BXD) - Ngày 25/06/2010, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 683/QĐ-BXD về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán chi phí hoạt động Ban Điều phối Dự án cải thiện Môi trường đô thị miền Trung (nguồn vốn ADB).
 
* (SMS: 1794/QD-BNN-QLCL) - Ngày 24/06/2010, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 1794/QĐ-BNN-QLCL về việc gia hạn hiệu lực áp dụng Thông tư hướng dẫn việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu.
 
* (SMS: 1154/BXD-KTXD) - Ngày 24/06/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1154/BXD-KTXD về việc điều chỉnh đơn giá trong hợp đồng thi công xây dựng công trình.
 
* (SMS: 72/BXD-KTXD) - Ngày 24/06/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 72/BXD-KTXD về việc thông tin phục vụ quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
 
* (SMS: 70/BXD-KTXD) - Ngày 24/06/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 70/BXD-KTXD về việc phí thẩm định quy hoạch xây dựng.
 
* (SMS: 669/QD-BXD) - Ngày 23/06/2010, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 669/QĐ-BXD về việc giải quyết khiếu nại của ông Huỳnh Đức Dũng trú tại số 213 Trần Hưng Đạo, phường Phú Hòa, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
 
BỘ CÔNG THƯƠNG
 
* (SMS: 3466/QD-BCT) - Ngày 29/06/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3466/QĐ-BCT về việc chuyển Công ty Hợp tác Đào tạo và Xuất khẩu lao động thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 
* (SMS: 3456/QD-BCT) - Ngày 29/06/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3456/QĐ-BCT về việc chuyển Công ty mẹ - Viện Máy và dụng cụ công nghiệp thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 
* (SMS: 28/2010/TT-BCT) - Ngày 28/06/2010, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 28/2010/TT-BCT về quy định cụ thể một số điều của Luật Hoá chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hoá chất.
 
* (SMS: 3367/QD-BCT) - Ngày 25/06/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3367/QĐ-BCT về việc việc chuyển Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp sang hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con.
 
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
 
* (SMS: 15/2010/TT-BKH) - Ngày 29/06/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 15/2010/TT-BKH về quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn.
 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
* (SMS: 39/2010/TT-BNNPTN) - Ngày 28/06/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 39/2010/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn các loại thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm được hỗ trợ theo Quyết định 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ.
 
* (SMS: 38/2010/TT-BNNPTN) - Ngày 28/06/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 38/2010/TT-BNNPTNT về việc quy định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật.
 
* (SMS: 36/2010/TT-BNNPTN) - Ngày 24/06/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 36/2010/TT-BNNPTNT về việc ban hành Quy định sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón.
 
* (SMS: 35/2010/TT-BNNPTN) - Ngày 23/06/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 35/2010/TT-BNNPTNT về việc ban hành “Danh mục bổ sung một số loài cây trồng rừng và cây lâm sản ngoài gỗ tại 63 huyện nghèo thuộc 21 tỉnh theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ ”.
 
* (SMS: 34/2010/TT-BNNPTN) - Ngày 23/06/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 34/2010/TT-BNNPTNT về việc ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”.
 
* (SMS: 33/2010/TT-BNNPTN) - Ngày 22/06/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 33/2010/TT-BNNPTNT về việc ban hành “Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh”.
 
* (SMS: 32/2010/TT-BNNPTN) - Ngày 17/06/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 32/2010/TT-BNNPTNT về Quy định chỉ định và quản lý hoạt động người lấy mẫu, người kiểm định, phòng kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận chất lượng giống, sản phẩm cây trồng và phân bón.
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
* (SMS: 18/2010/TT-BGDDT) - Ngày 28/06/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 18/2010/TT-BGDĐT về việc Ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các khối ngành: Nông nghiệp, Thủy sản.
 
* (SMS: 17/2010/TT-BGDDT) - Ngày 28/06/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 17/2010/TT-BGDĐT về việc ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các khối ngành: Công nghệ hóa học; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng.
 
* (SMS: 16/2010/TT-BGDDT) - Ngày 28/06/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 16/2010/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy định về chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp.
 
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
* (SMS: 928/QD-BTTTT) - Ngày 28/06/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 928/QĐ-BTTTT về việc chuyển Tổng công ty Bưu chính Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
 
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 
* (SMS: 2147/LDTBXH-LDTL) - Ngày 29/06/2010, Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội ban hành Công văn 2147/LĐTBXH-LĐTL về việc áp dụng tiền luơng tối thiểu chung.
 
* (SMS: 2134/LDTBXH-LDTL) - Ngày 28/06/2010, Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội ban hành Công văn 2134/LĐTBXH-LĐTL về việc xếp lương viên chức quản lý doanh nghiệp.
 
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
* (SMS: 1781/QD-BGTVT) - Ngày 25/06/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1781/QĐ-BGTVT về việc chuyển Công ty Hoa tiêu khu vực VII thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 
* (SMS: 1780/QD-BGTVT) - Ngày 25/06/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1780/QĐ-BGTVT về việc chuyển Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 
* (SMS: 1778/QD-BGTVT) - Ngày 25/06/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1778/QĐ-BGTVT về việc chuyển Công ty Hoa tiêu khu vực IV thành Công tr trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 
* (SMS: 1753/QD-BGTVT) - Ngày 25/06/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1753/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt Đề án chuyển Công ty Bảo đảm hoạt động bay sang tổ chức và hoạt động theo hình thức Công ty mẹ - Công ty con.
 
* (SMS: 14/2010/TT-BGTVT) - Ngày 24/06/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 14/2010/TT-BGTVT về quy định việc tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ôtô.
 
BỘ NỘI VỤ
 
* (SMS: 2026/BNV-DT) - Ngày 24/06/2010, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 2026/BNV-ĐT về việc hướng dẫn bổ sung kế hoạch triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức xã năm 2010, thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
 
* (SMS: 1993/BNV-CCVC) - Ngày 22/06/2010, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 1993/BNV-CCVC về việc thực hiện chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ lánh đạo, quản lý doanh nghiệp nhà nước.
 
BỘ TƯ PHÁP
 
* (SMS: 131/QD-BTP) - Ngày 23/06/2010, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 131/QĐ-BTP về việc ban hành kèm theo Quyết định Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ, công chức trong ngành Tư pháp.
 
* (SMS: 1762/QD-BTP) - Ngày 23/06/2010, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1762/QĐ-BTP về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho nguồn nhân lực thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
 
BỘ VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
* (SMS: 1987/QD-BVHTTDL) - Ngày 08/06/2010, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 1987/QĐ-BVHTTDL về việc Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
 
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 
* (SMS: 3481/TCHQ-CCHDH) - Ngày 29/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3481/TCHQ-CCHĐH về việc hướng dẫn xử lý vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử.
 
* (SMS: 3394/TCHQ-TXNK) - Ngày 24/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3394/TCHQ-TXNK về việc vướng mắc xử lý thuế đối với nguyên liệu dư thừa tiêu hủy.
 
* (SMS: 3367/TCHQ-KTTT) - Ngày 22/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3367/TCHQ-KTTT về việc thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng thiết bị phục vụ dầu khí.
 
* (SMS: 3359/TCHQ-GSQL) - Ngày 22/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3359/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc về nghiệp vụ.
 
* (SMS: 3327/TCHQ-KTTT) - Ngày 21/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3327/TCHQ-KTTT về việc miễn thuế giàn khoan TAD.
 
* (SMS: 3236/TCHQ-GSQL) - Ngày 18/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3236/TCHQ-GSQL về việc xử lý hàng tồn đọng quá thời hạn gửi kho ngoại quan.
 
* (SMS: 3232/TCHQ-KTTT) - Ngày 18/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3232/TCHQ-KTTT về việc áp mã hàng hóa.
 
* (SMS: 3215/TCHQ-KTTT) - Ngày 18/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3215/TCHQ-KTTT về việc phạt chậm nộp thuế.
 
* (SMS: 1166/QD-TCHQ) - Ngày 09/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1166/QĐ-TCHQ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm tra sau thông quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố.
 
* (SMS: 2972/TCHQ-KTTT) - Ngày 08/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2972/TCHQ-KTTT về việc thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất.
 
* (SMS: 2939/TCHQ-GSQL) - Ngày 07/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2939/TCHQ-GSQL về việc hóa đơn thương mại nhập khẩu tàu bay.
 
* (SMS: 2914/TCHQ-KTTT) - Ngày 04/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2914/TCHQ-KTTT về việc hồ sơ miễn thuế nhập khẩu hàng hoá cho Dự án ưu đãi đầu tư.
 
* (SMS: 2851/TCHQ-KTTT) - Ngày 01/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2851/TCHQ-KTTT về việc giá tính thuế mặt hàng ôtô nhập khẩu.
 
TỔNG CỤC THUẾ
 
* (SMS: 2259/TCT-CS) - Ngày 25/06/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2259/TCT-CS về việc cấp lẻ hóa đơn giá trị gia tăng.
 
* (SMS: 8097/TCT-CS) - Ngày 22/06/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 8097/TCT-CS về việc viết hoá đơn có số dòng hàng hoá, dịch vụ nhiều hơn một trang.
 
* (SMS: 2214/TCT-PC) - Ngày 22/06/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2214/TCT-PC về việc xác nhận đăng ký hành nghề đại lý thuế.
 
* (SMS: 2213/TCT-PC) - Ngày 22/06/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2213/TCT-PC về việc xác nhận đăng ký hành nghề đại lý thuế.
 
* (SMS: 2212/TCT-PC) - Ngày 22/06/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2212/TCT-PC về việc xác nhận đăng ký hành nghề đại lý thuế.
 
* (SMS: 2211/TCT-PC) - Ngày 22/06/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2211/TCT-PC về việc xác nhận đăng ký hành nghề đại lý thuế.
 
* (SMS: 2210/TCT-PC) - Ngày 22/06/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2210/TCT-PC về việc xác nhận đăng ký hành nghề đại lý thuế.
 
* (SMS: 2209/TCT-PC) - Ngày 22/06/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2209/TCT-PC về việc xác nhận đăng ký hành nghề đại lý thuế.
 
* (SMS: 2208/TCT-PC) - Ngày 22/06/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2208/TCT-PC về việc xác nhận đăng ký hành nghề đại lý thuế.
 
* (SMS: 2207/TCT-PC) - Ngày 22/06/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2207/TCT-PC về việc xác nhận đăng ký hành nghề đại lý thuế.
 
* (SMS: 2206/TCT-PC) - Ngày 22/06/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2206/TCT-PC về việc xác nhận đăng ký hành nghề đại lý thuế.
 
* (SMS: 2204/TCT-PC) - Ngày 22/06/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2204/TCT-PC về việc xác nhận đăng ký hành nghề đại lý thuế.
 
* (SMS: 2205/TCT-PC) - Ngày 22/06/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2205/TCT-PC về việc xác nhận đăng ký hành nghề đại lý thuế.
 
* (SMS: 2180/TCT-CC) - Ngày 21/06/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2180/TCT-CC về việc gia hạn thời gian gửi báo cáo và bổ sung, điều chỉnh một số chỉ tiêu thống kê ban hành kèm theo công văn số 1775/TCT-CC ngày 26/5/2010 của Tổng cục Thuế.
 
* (SMS: 899/QD-TCT) - Ngày 18/06/2010, Tổng cục Thuế ban hành Quyết định 899/QĐ-TCT về việc ban hành Quy chế tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân tại cơ quan thuế các cấp.
 
* (SMS: 2079/TCT-TNCN) - Ngày 15/06/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2079/TCT-TNCN về việc chính sách thuế thu nhập cá nhân.
 
* (SMS: 2061/TCT-CS) - Ngày 14/06/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2061/TCT-CS về việc thuế giá trị gia tăng đối với nghiệp vụ tư vấn tài chính và dịch vụ xuất khẩu.
 
CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
* (SMS: 10352/CT-TNCN) - Ngày 23/06/2010, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 10352/CT-TNCN  về việc hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế.
 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
* (SMS: 15/CT-UBND) - Ngày 29/06/2010, Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 15/CT-UBND về việc tăng cường kiểm tra, ra soát tình hình sản xuất gạch ngói đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn Thành phố Hà Nội và triển khai thực hiện Chương trình Phát triển vật liệu xây không nung của Chính phủ.
 
* (SMS: 29/2010/QD-UBND) - Ngày 28/06/2010, Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 29/2010/QĐ-UBND về việc Quy định quản lý, sử dụng và khai thác quỹ đất (dành cho việc an táng một số đối tượng theo yêu cầu của Thành phố) thuộc dự án đầu tư xây dựng, mở rộng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng tại huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội.
 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
* (SMS: 40/2010/QD-UBND) - Ngày 22/06/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 40/2010/QĐ-UBND về chuyển Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận - huyện trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố quản lý.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.