(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 
 
Trong tuần này từ 23/06/2012 - 29/06/2012, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản.

Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:
 
CHỦ TỊCH NƯỚC
 
* (SMS: 709/QD-CTN) - Ngày 05/06/2012, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 709/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.
 
* (SMS: 692/QD-CTN) - Ngày 31/05/2012, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 692/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.
 
* (SMS: 01/2012/L-CTN) - Ngày 05/04/2012, Chủ tịch nước ban hành Lệnh 01/2012/L-CTN về việc công bố Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật.
 
CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 22/NQ-CP) - Ngày 26/06/2012, Chính phủ ban hành Nghị quyết 22/NQ-CP về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ các nước thành viên ASEAN và Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc về hợp tác lâm nghiệp.
 
* (SMS: 21/NQ-CP) - Ngày 26/06/2012, Chính phủ ban hành Nghị quyết 21/NQ-CP về việc ký Nghị định thư sửa đổi Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia về khuyến khích và bảo hộ đầu tư.
 
* (SMS: 54/2012/ND-CP) - Ngày 22/06/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 54/2012/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 39/2009/NĐ-CP ngày 23/04/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp.
 
* (SMS: 53/2012/ND-CP) - Ngày 20/06/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 53/2012/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản.
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 802/QD-TTg) - Ngày 28/06/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 802/QĐ-TTg về việc xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương.
 
* (SMS: 801/QD-TTg) - Ngày 27/06/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 801/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh An Giang đến năm 2020.
 
* (SMS: 799/QD-TTg) - Ngày 27/06/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 799/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về "Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng các bon rừng" giai đoạn 2011 - 2020.
 
* (SMS: 798/QD-TTg) - Ngày 27/06/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 798/QĐ-TTg về việc hỗ trợ gạo cứu đói giáp hạt cho tỉnh Hà Giang.
 
* (SMS: 797/QD-TTg) - Ngày 26/06/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 797/QĐ-TTg về việc nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo.
 
* (SMS: 788/QD-TTg) - Ngày 26/06/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 788/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Dương Quốc Anh, giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia.
 
* (SMS: 768/QD-TTg) - Ngày 22/06/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 768/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng Danh mục hóa chất quốc gia và Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia".
 
* (SMS: 849/TTg-QHQT) - Ngày 22/06/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 849/TTg-QHQT về việc phê duyệt Danh mục hỗ trợ kỹ thuật về xây dựng pháp luật mua sắm công do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ.
 
* (SMS: 845/TTg-QHQT) - Ngày 21/06/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 845/TTg-QHQT về việc phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợ kỹ thuật do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ.
 
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 4693/VPCP-KGVX) - Ngày 27/06/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4693/VPCP-KGVX về việc đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ V - 2013 tại Việt Nam.
 
* (SMS: 4624/VPCP-QHQT) - Ngày 26/06/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4624/VPCP-QHQT về việc xem xét đề xuất thành lập liên doanh chế biến gạo xuất khẩu của Vinafood1.
 
* (SMS: 4606/VPCP-KTN) - Ngày 25/06/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4606/VPCP-KTN về việc thay đổi nhân sự của Tiểu ban Điều phối các chương trình nghiên cứu khoa học địa chất khu vực Đông và Đông Nam Á (CCOP Việt Nam).
 
* (SMS: 224/TB-VPCP) - Ngày 22/06/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 224/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về việc xử lý một số vướng mắc, phát sinh tại Dự án Khu kinh tế Muối công nghiệp và xuất khẩu Quán Thẻ, tỉnh Ninh Thuận.
 
* (SMS: 4565/VPCP-KTN) - Ngày 22/06/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4565/VPCP-KTN về việc thí điểm đầu tư xe ô tô điện phục vụ khách du lịch trên địa bàn thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
 
* (SMS: 222/TB-VPCP) - Ngày 21/06/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 222/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị trực tuyến sơ kết đánh giá Chương trình dự trữ hàng hóa bình ổn giá.
 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
* (SMS: 27/2012/TT-BNNPTNT) - Ngày 27/06/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 27/2012/TT-BNNPTNT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình thủy lợi.
 
* (SMS: 26/2012/TT-BNNPTNT) - Ngày 25/06/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT về việc ban hành Danh mục tạm thời thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm được phép lưu hành tại Việt Nam.
 
* (SMS: 1497/QD-BNN-TCTL) - Ngày 25/06/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1497/QĐ-BNN-TCTL về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư triển khai các hợp phần Đề án Xây dựng hệ thống báo động trực canh cảnh báo sóng thần cho vùng có nguy cơ cao.
 
* (SMS: 1496/QD-BNN-KHCN) - Ngày 25/06/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1496/QĐ-BNN-KHCN về việc phê duyệt bổ sung nội dung nghiên cứu và kinh phí năm 2012 đối với hai đề tài cấp Bộ phục vụ phòng chống dịch bệnh trên tôm nuôi.
 
* (SMS: 1494/QD-BNN-TCCB) - Ngày 25/06/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1494/QĐ-BNN-TCCB về việc thành lập Ban Quản lý dự án Dự án "Phát triển hệ thống tưới nước Bắc sông Chu, Nam sông Mã" do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ.
 
* (SMS: 894/QD-BNN-KHCN) - Ngày 22/06/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 894/QĐ-BNN-KHCN về việc phê duyệt Đề cương chi tiết năm 2012 Nhiệm vụ: Xây dựng và tổ chức đào tạo kiến thức cho cán bộ trong ngành và cộng đồng về giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu.
 
* (SMS: 874/QD-BNN-TCCB) - Ngày 20/06/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 874/QĐ-BNN-TCCB về việc giao trường chủ trì và thành lập các ban chủ nhiệm xây dựng chương trình, giáo trình dạy nghề trình độ sơ cấp phục vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2012.
 
* (SMS: 873/QD-BNN-KHCN) - Ngày 20/06/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 873/QĐ-BNN-KHCN về việc phê duyệt Đề cương chi tiết năm 2012 Nhiệm vụ: Điều tra, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu tới chăn nuôi và phòng trừ dịch bệnh, đề xuất các giải pháp thích ứng.
 
* (SMS: 872/QD-BNN-KHCN) - Ngày 20/06/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 872/QĐ-BNN-KHCN về việc phê duyệt Đề cương chi tiết năm 2012 Nhiệm vụ: Điều tra, đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới hệ thống cơ sở hạ tầng nông nghiệp và nông thôn và đề xuất các giải pháp nhằm giảm nhẹ tác động.
 
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 
* (SMS: 2174/LDTBXH-BHXH) - Ngày 27/06/2012, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2174/LĐTBXH-BHXH về việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động.
 
* (SMS: 2160/LDTBXH-TCCB) - Ngày 27/06/2012, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2160/LĐTBXH-TCCB về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày thương binh, liệt sỹ 27/07/2012.
 
* (SMS: 2128/LDTBXH-KHTC) - Ngày 26/06/2012, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2128/LĐTBXH-KHTC về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.
 
* (SMS: 2113/LDTBXH-LDTL) - Ngày 25/06/2012, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2113/LĐTBXH-LĐTL về việc trợ cấp thôi việc cho người lao động.
 
* (SMS: 2087/LDTBXH-LDTL) - Ngày 22/06/2012, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2087/LĐTBXH-LĐTL về việc vận dụng xếp lương theo hạng.
 
* (SMS: 2086/LDTBXH-LDTL) - Ngày 22/06/2012, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2086/LĐTBXH-LĐTL về việc đăng ký thang lương, bảng lương.
 
BỘ TÀI CHÍNH
 
* (SMS: 8605/BTC-QLG) - Ngày 27/06/2012, Bộ Tài chính ban hành Công văn 8605/BTC-QLG về việc công bố giá mua thóc định hướng vụ Hè Thu năm 2012.
 
* (SMS: 1609/QD-BTC) - Ngày 26/06/2012, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1609/QĐ-BTC về việc phê duyệt Quy chế Quản lý Tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội.
 
* (SMS: 105/2012/TT-BTC) - Ngày 25/06/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 105/2012/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 15/2011/TT-BTC ngày 09/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.
 
* (SMS: 104/2012/TT-BTC) - Ngày 25/06/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 104/2012/TT-BTC về việc quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư.
 
* (SMS: 103/2012/TT-BTC) - Ngày 22/06/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 103/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.    
 
* (SMS: 1590/QD-BTC) - Ngày 22/06/2012, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1590/QĐ-BTC về việc kiện toàn Ban chỉ đạo chương trình hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Lào.
 
* (SMS: 8473/BTC-QLCS) - Ngày 22/06/2012, Bộ Tài chính ban hành Công văn 8473/BTC-QLCS về việc hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách Nhà nước năm 2012.
 
* (SMS: 102/2012/TT-BTC) - Ngày 21/06/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 102/2012/TT-BTC Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí.
 
* (SMS: 99/2012/TT-BTC) - Ngày 19/06/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 99/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013.
 
* (SMS: 1551/QD-BTC) - Ngày 19/06/2012, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1551/QĐ-BTC về việc xuất gạo dự trữ quốc gia cứu đói giáp hạt cho tỉnh Nghệ An.
 
* (SMS: 8220/BTC-KBNN) - Ngày 19/06/2012, Bộ Tài chính ban hành Công văn 8220/BTC-KBNN về việc hướng dẫn bổ sung một số nội dung nhập dự toán ngân sách trung ương.
 
* (SMS: 8142/BTC-HCNS) - Ngày 18/06/2012, Bộ Tài chính ban hành Công văn 8142/BTC-HCNS về việc quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012.
 
* (SMS: 91/2012/TT-BTC) - Ngày 30/05/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 91/2012/TT-BTC về việc quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động của các Ban Chỉ đạo Cuộc vận động: "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".
 
* (SMS: 76/2012/TT-BTC) - Ngày 15/05/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 76/2012/TT-BTC về việc quy định một số nội dung chi, mức chi hoạt động triển khai Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.
 
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
* (SMS: 08/2012/TT-BTTTT) - Ngày 25/06/2012, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 08/2012/TT-BTTTT về việc hướng dẫn chi tiết thi hành Quyết định 65/2008/QĐ-TTg ngày 22/05/2008 của Thủ tướng Chính phủ về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và Quyết định 72/2011/QĐ-TTg ngày 22/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 65/2008/QĐ-TTg về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích giai đoạn 2011 - 2013.
 
* (SMS: 1088/QD-BTTTT) - Ngày 20/06/2012, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1088/QĐ-BTTTT về việc ban hành Quy định về tổ chức phong trào thi đua và bình xét khen thưởng danh hiệu thi đua hàng năm Khối các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.
 
BỘ CÔNG THƯƠNG
 
* (SMS: 3589/QD-BCT) - Ngày 25/06/2012, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3589/QĐ-BCT về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, vonfram và antimon giai đoạn 2007 - 2015, có xét đến năm 2025.
 
* (SMS: 3564/QD-BCT) - Ngày 22/06/2012, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3564/QĐ-BCT về việc giao dự toán kinh phí ngân sách Nhà nước năm 2012 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012 – 2015.
 
* (SMS: 3555/QD-BCT) - Ngày 22/06/2012, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3555/QĐ-BCT về việc giao các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ năm 2012 thuộc Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015.
 
* (SMS: 3501/QD-BCT) - Ngày 21/06/2012, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3501/QĐ-BCT về việc phê duyệt phòng thí nghiệm thực hiện việc giám định hàm lượng formaldehyt, các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may.
 
* (SMS: 5408/BCT-TMMN) - Ngày 20/06/2012, Bộ Công Thương ban hành Công văn 5408/BCT-TMMN về việc cư dân biên giới mua bán, trao đổi hàng thủy sản được miễn thuế.
 
* (SMS: 5332/BCT-XNK) - Ngày 19/06/2012, Bộ Công Thương ban hành Công văn 5332/BCT-XNK về việc hướng dẫn thủ tục nhập khẩu nguyên liệu thủy sản để chế biến hàng xuất khẩu.
 
* (SMS: 3511/QD-BCT) - Ngày 21/06/2012, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3511/QĐ-BCT về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất công nghiệp (serpentin, barit, grafit, fluorit, bentonit, diatomit và talc) đến năm 2015, có xét đến năm 2025.
 
* (SMS: 5101/BCT-XNK) - Ngày 14/06/2012, Bộ Công Thương ban hành Công văn 5101/BCT-XNK về việc tạm nhập tái xuất thiết bị y tế. 
* (SMS: 5098/BCT-XNK) - Ngày 14/06/2012, Bộ Công Thương ban hành Công văn 5098/BCT-XNK về việc tạm xuất tái nhập điện thoại di động để bảo hành, sửa chữa.
 
* (SMS: 16/2012/TT-BCT) - Ngày 12/06/2012, Bộ Công Thương Thông tư 16/2012/TT-BCT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kíp nổ vi sai phi điện.
 
* (SMS: 15/2012/TT-BCT) - Ngày 12/06/2012, Bộ Công Thương Thông tư 15/2012/TT-BCT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dây dẫn tín hiệu nổ.
 
* (SMS: 14/2012/TT-BCT) - Ngày 12/06/2012, Bộ Công Thương Thông tư 14/2012/TT-BCT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ nhũ hương dùng cho hầm lò, công trình ngầm không có khí và bụi nổ.
 
* (SMS: 13/2012/TT-BCT) - Ngày 12/06/2012, Bộ Công Thương Thông tư 13/2012/TT-BCT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ Anfo.
 
* (SMS: 12/2012/TT-BCT) - Ngày 12/06/2012, Bộ Công Thương Thông tư 12/2012/TT-BCT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Amôni Nitrat dùng để sản xuất thuốc nổ Anfo.
 
* (SMS: 11/2012/TT-BCT) - Ngày 12/06/2012, Bộ Công Thương Thông tư 11/2012/TT-BCT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ an toàn cho hầm lò có khí Meetan (AH1).
 
* (SMS: 10/2012/TT-BCT) - Ngày 12/06/2012, Bộ Công Thương Thông tư 10/2012/TT-BCT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm và nghiệm thu vật liệu nổ công nghiệp.
 
* (SMS: 5121/BCT-VP) - Ngày 24/05/2012, Bộ Công Thương ban hành Công văn 5121/BCT-VP về việc công bố thủ tục hành chính.
 
* (SMS: 4382/BCT-VP) - Ngày 24/05/2012, Bộ Công Thương ban hành Công văn 4382/BCT-VP về việc công bố thủ tục hành chính.
 
* (SMS: 1866/QD-BCT) - Ngày 16/04/2012, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 1866/QÐ-BCT về việc công bố các thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực lưu thông hàng hoá trong nước, xuất khẩu và nhập khẩu thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương.
 
* (SMS: 1476/QD-BCT) - Ngày 27/03/2012, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 1476/QÐ-BCT về việc công bố các thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực dịch vụ thương mại thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương.
 
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
 
* (SMS: 4564/BKHDT-KHGDTNMT) - Ngày 25/06/2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 4564/BKHĐT-KHGDTNMT về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 26/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
 
BỘ XÂY DỰNG
 
* (SMS: 1016/BXD-HDXD) - Ngày 25/06/2012, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1016/BXD-HĐXD về việc hướng dẫn thực hiện việc đăng ký văn phòng điều hành.
 
* (SMS: 995/BXD-QLN) - Ngày 20/06/2012, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 995/BXD-QLN về việc trả lời văn bản 3453/BKHĐT-ĐKKD ngày 17/5/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị cho ý kiến việc hướng dẫn cấp hoặc từ chối cấp đăng ký kinh doanh ngành, nghề “cho thuê nhà”, “cho người nước ngoài thuê nhà ở”, “cho thuê mặt bằng để kinh doanh” cho hộ kinh doanh.
 
* (SMS: 988/BXD-QLN) - Ngày 19/06/2012, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 988/BXD-QLN về việc thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
 
* (SMS: 971/BXD-QLN) - Ngày 14/06/2012, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 971/BXD-QLN về việc thực hiện chính sách nhà ở đối với Người có công với cách mạng.
 
BỘ Y TẾ
 
* (SMS: 2188/QD-BYT) - Ngày 21/06/2012, Bộ Y tế ban hành Quyết định 2188/QĐ-BYT về việc ban hành sửa đổi, bổ sung Quy trình thanh tra Dược.
 
* (SMS: 10/2012/TT-BYT) - Ngày 08/06/2012, Bộ Y tế ban hành Thông tư 10/2012/TT-BYT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 31/2011/TT-BYT ngày 11/07/2011 ban hành và hướng dẫn thực hiện Danh mục thuốc chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán.
 
* (SMS: 1918/QD-BYT) - Ngày 04/06/2012, Bộ Y tế ban hành Quyết định 1918/QĐ-BYT về việc ban hành Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành lao và bệnh phổi.
 
* (SMS: 03/CT-BYT) - Ngày 24/02/2012, Bộ Y tế ban hành Chỉ thị 03/CT-BYT về việc tăng cường quản lý cung ứng, sử dụng dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu trong các cơ sở khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền.
 
BỘ NỘI VỤ
 
* (SMS: 556/QD-BNV) - Ngày 18/06/2012, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 556/QĐ-BNV về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ Nội vụ.
 
* (SMS: 02/2012/TT-BNV) - Ngày 15/06/2012, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 02/2012/TT-BNV về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 62/2011/NĐ-CP ngày 26/07/2011 của Chính phủ về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã,quận, phường, thị trấn.
 
* (SMS: 511/QD-BNV) - Ngày 06/06/2012, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 511/QĐ-BNV về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ.      
     
* (SMS: 492/QD-BNV) - Ngày 31/05/2012, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 492/QĐ-BNV về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Tâm thần học Việt Nam.
 
* (SMS: 458/QD-BNV) - Ngày 24/05/2012, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 458/QĐ-BNV về việc ban hành Danh mục các biểu mẫu, phiếu thông tin cơ sở dữ liệu hội và tổ chức phi chính phủ.
 
* (SMS: 435/QD-BNV) - Ngày 21/05/2012, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 435/QĐ-BNV về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Tin học Việt Nam.
 
* (SMS: 434/QD-BNV) - Ngày 21/05/2012, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 434/QĐ-BNV về việc cho phép thành lập Hiệp hội phòng, chống HIV/AIDS trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.
 
* (SMS: 356/QD-BNV) - Ngày 24/04/2012, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 356/QĐ-BNV về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội sinh vật cảnh Việt Nam.
 
* (SMS: 316/QD-BNV) - Ngày 09/04/2012, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 316/QĐ-BNV về việc phê duyệt Điều lệ Hội Truyền thông số Việt Nam.
 
* (SMS: 292/QD-BNV) - Ngày 03/04/2012, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 292/QĐ-BNV về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Du lịch đồng bằng sông Cửu Long.
 
* (SMS: 285/QD-BNV) - Ngày 30/03/2012, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 285/QĐ-BNV về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Người cao tuổi Việt Nam.
 
* (SMS: 282/QD-BNV) - Ngày 30/03/2012, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 282/QĐ-BNV về việc phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Các nhà đầu tư Việt Nam sang Lào.
 
* (SMS: 186/QD-BNV) - Ngày 09/03/2012, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 186/QĐ-BNV về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội In Việt Nam.
 
* (SMS: 185/QD-BNV) - Ngày 09/03/2012, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 185/QĐ-BNV về việc phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam.
 
* (SMS: 173/QD-BNV) - Ngày 06/03/2012, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 173/QĐ-BNV về việc cho phép thành lập Hội Y khoa lâm sàng HIV/AIDS Việt Nam.    
 
* (SMS: 156/QD-BNV) - Ngày 09/02/2012, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 156/QĐ-BNV về việc cho phép đổi tên Hiệp hội Sản xuất kinh doanh Dược Việt nam thành Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam và phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hiệp hội.
 
* (SMS: 99/QD-BNV) - Ngày 15/02/2012, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 99/QĐ-BNV về việc cho phép đổi tên Hội Khoa học và kỹ thuật hàng không Việt Nam thành Hội Hàng không - Vũ trụ Việt Nam và phê duyệt Điều lệ của Hội.
 
* (SMS: 98/QD-BNV) - Ngày 15/02/2012, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 98/QĐ-BNV về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Thư viện Việt Nam.
 
* (SMS: 56/QD-BNV) - Ngày 19/01/2012, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 56/QĐ-BNV về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Cao đẳng cộng đồng Việt Nam.
 
* (SMS: 46/QD-BNV) - Ngày 16/01/2012, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 46/QĐ-BNV về việc phê duyệt Điều lệ Hội Kiều học Việt Nam.
 
* (SMS: 01/QD-BNV) - Ngày 05/01/2012, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 01/QĐ-BNV về việc phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Doanh nghiệp cọc bê tông phía Nam.
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
* (SMS: 2211/QD-BGDDT) - Ngày 13/06/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 2211/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Điều lệ giải Bóng bàn "Người giáo viên nhân dân" tranh giải "Báo Giáo dục và Thời đại" lần thứ XI năm 2012.
 
BỘ CÔNG AN
 
* (SMS: 34/2012/TT-BCA) - Ngày 12/06/2012, Bộ Công an ban hành Thông tư 34/2012/TT-BCA về việc quy định biểu mẫu sử dụng trong quản lý, tiếp nhận, thu gom, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
 
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
* (SMS: 1352/QD-BGTVT) - Ngày 12/06/2012, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1352/QĐ-BGTVT về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 07 tháng cuối năm 2012 của Bộ Giao thông Vận tải.
 
BỘ NGOẠI GIAO
 
* (SMS: 31/2012/TB-LPQT) - Ngày 01/06/2012, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 31/2012/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp ước xác định giao điểm đường biên giới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Vương quốc Cam-pu-chia.
 
BỘ QUỐC PHÒNG
 
* (SMS: 47/2012/TT-BQP) - Ngày 31/05/2012, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 47/2012/TT-BQP quy định về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trong Quân đội nhân dân.
 
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 
* (SMS: 09/2012/TT-BKHCN) - Ngày 02/04/2012, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 09/2012/TT-BKHCN về việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn cấp Nhà nước.
 
* (SMS: 08/2012/TT-BKHCN) - Ngày 02/04/2012, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 08/2012/TT-BKHCN về việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp nhà nước.
 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
 
* (SMS: 07/2012/TTLT-BTTTT-BVHTTDL) - Ngày 19/06/2012, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư liên tịch 07/2012/TTLT-BTTTT-BVHTTDL về việc quy định trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian trong việc bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan trên môi trường mạng Internet và mạng viễn thông.
 
* (SMS: 03/2012/TTLT-BKHDT-BNNPTNT-BTC) - Ngày 05/06/2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch 03/2012/TTLT-BKHĐT-BNNPTNT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 147/2007/QĐ-TTg và Quyết định 66/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
 
* (SMS: 06/2012/TTLT/BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC) - Ngày 05/05/2012, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Viện kiểm sát nhân sân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Thông tư liên tịch 06/2012/TTLT/BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ Luật hình sự về tội khủng bố và tội tài trợ khủng bố.
 
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 
* (SMS: 2318/BHXH-CSYT) - Ngày 18/06/2012, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 2318/BHXH-CSYT về việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch 04/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012 của liên Bộ Y tế - Tài chính.
 
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
 
* (SMS: 22/2012/TT-NHNN) - Ngày 22/06/2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 22/2012/TT-NHNN về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010 và Quyết định 65/2011/QĐ-TTg ngày 02/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản.
 
* (SMS: 3772/NHNN-CSTT) - Ngày 21/06/2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Công văn 3772/NHNN-CSTT về việc trả lãi đối với tiền gửi rút trước hạn.
 
 * (SMS: 3739/NHNN-CSTT) - Ngày 20/06/2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Công văn 3739/NHNN-CSTT về việc thực hiện các giải pháp về tiền tệ, tín dụng theo chủ trương của Chính phủ tại Nghị quyết 13/NQ-CP.
 
* (SMS: 15/2012/TT-NHNN) - Ngày 04/05/2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 15/2012/TT-NHNN quy định về việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng đối với các tổ chức tín dụng.
 
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
 
* (SMS: 01/2012/NQ-HDTP) - Ngày 01/06/2012, Hội đồng Thẩn phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết 01/2012/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về án phí, lệ phí Tòa án.
 
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
 
* (SMS: 149/QD-QLD) - Ngày 15/06/2012, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 149/QĐ-QLD về việc công bố 20 thuốc sản xuất gia công trong nước được phép lưu hành tại Việt Nam.
 
* (SMS: 8311/QLD-CL) - Ngày 08/06/2012, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 8311/QLD-CL về việc tiếp tục lưu hành sinh phẩm chuẩn đoán SD Bioline HIV 1/2 3.0.
 
* (SMS: 148/QD-QLD) - Ngày 07/06/2012, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 148/QĐ-QLD về việc công bố 03 thuốc sản xuất trong nước (thuốc tránh thai - số đăng ký có hiệu lực 01 năm) được phép lưu hành tại Việt Nam - Đợt 135.
 
* (SMS: 147/QD-QLD) - Ngày 07/06/2012, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 147/QĐ-QLD về việc công bố 03 thuốc sản xuất trong nước (thuốc có hoạt chất hoặc dạng phối hợp lần đầu tại Việt Nam đăng ký tại Việt Nam - số đăng ký có hiệu lực 01 năm) được phép lưu hành tại Việt Nam - Đợt 135
 
* (SMS: 146/QD-QLD) - Ngày 07/06/2012, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 146/QĐ-QLD về việc công bố 07 thuốc sản xuất trong nước (thuốc chứa hoạt chất kháng virus - số đăng ký có hiệu lực 01 năm) được phép lưu hành tại Việt Nam - Đợt 135.
 
* (SMS: 145/QD-QLD) - Ngày 07/06/2012, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 145/QĐ-QLD về việc công bố 07 thuốc sản xuất trong nước (thuốc điều trị ung thư - số đăng ký có hiệu lực 01 năm) được phép lưu hành tại Việt Nam - Đợt 135.
 
* (SMS: 144/QD-QLD) - Ngày 07/06/2012, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 144/QĐ-QLD về việc công bố 592 tên thuốc sản xuất trong nước được phép lưu hành tại Việt Nam - Đợt 135.
 
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 
* (SMS: 3178/TCHQ-TXNK) - Ngày 26/06/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3178/TCHQ-TXNK về việc miễn thuế hàng nhập khẩu.
 
* (SMS: 3163/TCHQ-GSQL) - Ngày 25/06/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3163/TCHQ-GSQL về việc sử dụng tờ khai nhập khẩu.
 
* (SMS: 3159/TCHQ-GSQL) - Ngày 25/06/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3159/TCHQ-GSQL về thủ tục hải quan đối với hàng kinh doanh chuyển khẩu.
 
* (SMS: 3158/TCHQ-GSQL) - Ngày 25/06/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3158/TCHQ-GSQL về việc quy định nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc là hóa chất.
 
* (SMS: 3156/TCHQ-GSQL) - Ngày 25/06/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3156/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu lô hàng theo loại hình phi mậu dịch.
 
* (SMS: 3155/TCHQ-TXNK) - Ngày 25/06/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3155/TCHQ-TXNK về việc giải quyết vướng mắc về quyết toán linh kiện nhập khẩu phân loại theo quy tắc 2 (a).
 
* (SMS: 3154/TCHQ-TXNK) - Ngày 25/06/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3154/TCHQ-TXNK về việc miễn thuế hàng nhập khẩu.
 
* (SMS: 3132/TCHQ-TXNK) - Ngày 22/06/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3132/TCHQ-TXNK về việc thực hiện gửi mẫu yêu cầu phân tích, phân loại hàng hóa.
 
* (SMS: 3131/TCHQ-TXNK) - Ngày 22/06/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3131/TCHQ-TXNK về việc xử lý trường hợp nhập khẩu "Tấm dùng để lót dụng cụ y tế bằng vải không dệt có tráng màng PE, kích cỡ 45cm x 60cm".
 
* (SMS: 3129/TCHQ-GSQL) - Ngày 22/06/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3129/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc chính sách thuế đối với doanh nghiệp chế xuất.
 
* (SMS: 3119/TCHQ-TXNK) - Ngày 22/06/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3119/TCHQ-TXNK về việc xử lý truy thu thuế đối với mặt hàng thực phẩm bổ sung.
 
* (SMS: 3117/TCHQ-TXNK) - Ngày 22/06/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3117/TCHQ-TXNK về việc bổ sung hồ sơ nhập khẩu hàng quà tặng thiết bị an toàn giao thông.
 
* (SMS: 3114/TCHQ-TXNK) - Ngày 22/06/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3114/TCHQ-TXNK về việc hoàn thuế nhập khẩu.
 
* (SMS: 3056/TCHQ-TXNK) - Ngày 19/06/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3056/TCHQ-TXNK về việc xử lý nợ thuế.
 
* (SMS: 3009/TCHQ-TXNK) - Ngày 18/06/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3009/TCHQ-TXNK về việc hoàn thuế hàng tạm nhập tái xuất.
 
* (SMS: 3006/TCHQ-TXNK) - Ngày 15/06/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3006/TCHQ-TXNK về việc vướng mắc chính sách thuế đối với dự án đầu tư.
 
* (SMS: 2995/TCHQ-TXNK) - Ngày 15/06/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2995/TCHQ-TXNK về thuế giá trị gia tăng đối với hàng tạm nhập tái xuất.
 
* (SMS: 2993/TCHQ-TXNK) - Ngày 15/06/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2993/TCHQ-TXNK về việc xác định trị giá tính thuế.
 
* (SMS: 2978/TCHQ-GSQL) - Ngày 14/06/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2978/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu xe ôtô của Hãng hàng không Phương Nam.
 
TỔNG CỤC THUẾ
 
* (SMS: 2198/TCT-CS) - Ngày 22/06/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2198/TCT-CS về việc thay đổi tên trên hóa đơn khi cổ phần hóa.
 
* (SMS: 2076/TCT-TNCN) - Ngày 15/06/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2076/TCT-TNCN về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
 
* (SMS: 2072/TCT-TNCN) - Ngày 15/06/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2072/TCT-TNCN về việc vướng mắc giảm trừ gia cảnh.
 
* (SMS: 2070/TCT-CS) - Ngày 15/06/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2070/TCT-CS về việc chính sách thuế môn bài.
 
* (SMS: 2069/TCT-CS) - Ngày 15/06/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2069/TCT-CS về việc miễn giảm tiền thuê đất.
 
* (SMS: 2068/TCT-CS) - Ngày 15/06/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2068/TCT-CS về việc vướng mắc về xuất hóa đơn.
 
* (SMS: 2061/TCT-CS) - Ngày 15/06/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2061/TCT-CS về lệ phí trước bạ khi chuyển đổi doanh nghiệp.
 
* (SMS: 2028/TCT-CS) - Ngày 14/06/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2028/TCT-CS về việc xử phạt vi phạm pháp luật về thuế.
 
* (SMS: 2005/TCT-DNL) - Ngày 13/06/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2005/TCT-DNL về việc thực hiện nghĩa vụ thuế trong giai đoạn hợp nhất doanh nghiệp.
 
* (SMS: 2003/TCT-CS) - Ngày 13/06/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2003/TCT-CS về việc giải đáp vướng mắc về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.
 
* (SMS: 1954/TCT-TNCN) - Ngày 11/06/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1954/TCT-TNCN về cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với lương NET.
 
* (SMS: 1938/TCT-CS) - Ngày 07/06/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1938/TCT-CS về việc xử phạt vi phạm hành chính thuế.
 
CỤC GIÁM SÁT QUẢN LÝ VỀ HẢI QUAN
 
* (SMS: 382/GSQL-GQ1) - Ngày 25/06/2012, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 382/GSQL-GQ1 về việc xử lý mất tờ khai nguồn gốc.
 
* (SMS: 359/GSQL-GQ2) - Ngày 18/06/2012, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 359/GSQL-GQ2 về thủ tục hải quan đối với giấy loại, bìa carton, nhựa PVC, nhựa PS, nhựa loại, gỗ.
 
* (SMS: 303/GSQL-GQ1) - Ngày 05/06/2012, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 303/GSQL-GQ1 về việc xuất khẩu mặt hàng bê tông tươi.
 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
* (SMS: 3258/QD-UBND) - Ngày 25/06/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 3258/QĐ-UBND về việc duyệt nhiệm vụ thiết kế đô thị riêng tỷ lệ 1/2000 và quy định quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan trục đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài.
 
* (SMS: 25/2012/QD-UBND) - Ngày 22/06/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 25/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2020.
 
* (SMS: 24/2012/QD-UBND) - Ngày 15/06/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 24/2012/QĐ-UBND về việc điều chỉnh mức thu chi phí cai nghiện ma túy theo Đề án tiếp nhận người cai nghiện ma túy tự nguyện có đóng phí trên địa bàn Thành phố.
 
* (SMS: 3121/QD-UBND) - Ngày 15/06/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 3121/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020.
 
* (SMS: 2980/QD-UBND) - Ngày 07/06/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 2980/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về Tiêu chí và cách thức thẩm định hồ sơ thành lập các tổ chức hành nghề công chứng năm 2012 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
 
* (SMS: 22/2012/QD-UBND) - Ngày 31/05/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 22/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
 
* (SMS: 2768/QD-UBND) - Ngày 28/05/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 2768/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh.
 
* (SMS: 2747/QD-UBND) - Ngày 26/05/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 2747/QĐ-UBND về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh.
 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
* (SMS: 07/2012/QD-UBND) - Ngày 27/04/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 07/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong tiệc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.