(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.  

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg   [email protected], gửi đến 6689.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:  www.luatvietnam.vn

DOANH NGHIỆP
 

* (SMS: 871/TTg-DMDN) - Ngày 20/06/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 871/TTg-ĐMDN về phương án sắp xếp doanh nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2017-2020.

* (SMS: 852/QD-TTg) - Ngày 14/06/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 852/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2017-2020.


THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ
 
 

* (SMS: 2627/TCT-DNL) - Ngày 16/06/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2627/TCT-DNL về việc hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử.

* (SMS: 2608/TCT-KK) - Ngày 15/06/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2608/TCT-KK về chính sách thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 3803/TCHQ-TXNK) - Ngày 12/06/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3803/TCHQ-TXNK về thuế suất thuế nhập khẩu.

* (SMS: 3786/TCHQ-TXNK) - Ngày 12/06/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3786/TCHQ-TXNK về giá tính thuế mặt hàng than.

* (SMS: 2550/TCT-CS) - Ngày 12/06/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2550/TCT-CS về việc áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 2548/TCT-TNCN) - Ngày 12/06/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2548/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân với thu nhập từ khuyến mại.

* (SMS: 2547/TCT-TNCN) - Ngày 12/06/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2547/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với hợp đồng nhân công thuê ngoài.

* (SMS: 7487/BTC-VP) - Ngày 07/06/2017, Bộ Tài chính ban hành Công văn 7487/BTC-VP về việc thay thế các Phụ lục kèm theo Thông tư 44/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (SMS: 2479/LDTBXH-QHLDTL) - Ngày 19/06/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2479/LĐTBXH-QHLĐTL về việc phòng ngừa tranh chấp lao động và đình công.

* (SMS: 2487/LDTBXH-KHTC) - Ngày 19/06/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2487/LĐTBXH-KHTC về việc chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng.

* (SMS: 879/QD-LDTBXH) - Ngày 16/06/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 879/QĐ-LĐTBXH về việc tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động Thương binh và Xã hội năm 2017.

* (SMS: 14/KH-TLD) - Ngày 07/06/2017, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Kế hoạch 14/KH-TLĐ về việc tổ chức, triển khai thực hiện đề án đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại khu công nghiệp, khu chế xuất.

BẢO HIỂM

* (SMS: 3345/BYT-BH) - Ngày 16/06/2017, Bộ Y tế ban hành Công văn 3345/BYT-BH về việc tổ chức các hoạt động truyền thông về chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế và kỷ niệm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/07/2017.

* (SMS: 6150/VPCP-NN) - Ngày 14/06/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6150/VPCP-NN vướng mắc về bảo hiểm trong triển khai Nghị định 67/2014/NĐ-CP.

* (SMS: 2369/BHXH-DVT) - Ngày 14/06/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 2369/BHXH-DVT về việc hướng dẫn xây dựng, tổng hợp nhu cầu mua thuốc tập trung quốc gia đối với thuốc sử dụng trong lĩnh vực bảo hiểm y tế.

* (SMS: 72/2017/ND-CP) - Ngày 13/06/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 72/2017/NĐ-CP quy định về nội dung chi hoạt động của Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG
 

* (SMS: 51/NQ-CP) - Ngày 19/06/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 51/NQ-CP về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.

* (SMS: 875/QD-TTg) - Ngày 16/06/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 875/QĐ-TTg về việc giao dự toán bổ sung từ ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017.

* (SMS: 272/TB-VPCP) - Ngày 16/06/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 272/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về dự thảo Quyết định về cho vay lại từ nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với chương trình, dự án đầu tư qua cơ quan cho vay lại chịu rủi ro tín dụng.

* (SMS: 6271/VPCP-KTTH) - Ngày 16/06/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6271/VPCP-KTTH về việc nộp khoản thu từ cổ phần hóa và bổ sung vốn điều lệ.

* (SMS: 21/2017/QD-TTg) - Ngày 15/06/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 21/2017/QĐ-TTg về hạn mức trả tiền bảo hiểm.

* (SMS: 45/2017/TT-BTC) - Ngày 12/05/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 45/2017/TT-BTC về việc quy định khung thù lao dịch vụ đầu tư tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản.

XUẤT NHẬP KHẨU
 

* (SMS: 3708/TCHQ-GSCL) - Ngày 05/06/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3708/TCHQ-GSCL về thủ tục xuất khẩu khoáng sản.

* (SMS: 3707/TCHQ-GSQL) - Ngày 05/06/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3707/TCHQ-GSQL về việc chấn chỉnh hoạt động nghiệp vụ hải quan.

XÂY DỰNG
 

* (SMS: 02/CT-BXD) - Ngày 20/06/2017, Bộ Xây dựng ban hành Chỉ thị 02/CT-BXD về việc đổi mới, tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.

* (SMS: 547/QD-BXD) - Ngày 19/06/2017, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 547/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Ngành Xây dựng Việt Nam.


TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG
 

* (SMS: 73/2017/ND-CP) - Ngày 14/06/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 73/2017/NĐ-CP về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường.

* (SMS: 07/2017/TT-BTNMT) - Ngày 29/05/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 07/2017/TT-BTNMT quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường.


Y TẾ-SỨC KHỎE

* (SMS: 2623/QD-BYT) - Ngày 20/06/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 2623/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính được bãi bỏ tại Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 về quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

* (SMS: 6304/VPCP-KGVX) - Ngày 19/06/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6304/VPCP-KGVX về việc sử dụng thuốc nội trong các cơ sở khám chữa bệnh.

* (SMS: 679/KH-BYT) - Ngày 16/06/2017, Bộ Y tế  ban hành Kế hoạch 679/KH-BYT về việc tổng kết 06 năm thi hành Luật Thanh tra trong ngành y tế.

* (SMS: 07/2017/TT-BYT) - Ngày 03/05/2017, Bộ Y tế ban hành Thông tư 07/2017/TT-BYT về việc ban hành Danh mục thuốc không kê đơn.

* (SMS: 06/2017/TT-BYT) - Ngày 03/05/2017, Bộ Y tế ban hành Thông tư 06/2017/TT-BYT về việc ban hành Danh mục thuốc độc và nguyên liệu độc làm thuốc.

GIAO THÔNG
 

* (SMS: 6382/VPCP-CN) - Ngày 20/06/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6382/VPCP-CN quy định về quản lý thí điểm xe 4 bánh có gắn động cơ hoạt động trong phạm vi hạn chế.

* (SMS: 6381/VPCP-CN) - Ngày 20/06/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6381/VPCP-CN về việc đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 62 đoạn Km7+00-Km76+00, tỉnh Long An.

* (SMS: 6238/VPCP-CN) - Ngày 16/06/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6238/VPCP-CN về việc báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch và đầu tư Cảng hàng không Chu Lai.

* (SMS: 15/2017/TT-BGTVT) - Ngày 15/05/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 15/2017/TT-BGTVT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa vỏ thép chở xô hóa chất nguy hiểm - Sửa đổi lần 1:2016 QCVN 01:2008/BGTVT và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa - Sửa đổi lần 2:2006 QCVN 17:2011/BGTVT.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (SMS: 899/QD-TTg) - Ngày 20/06/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 899/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016 - 2020.

* (SMS: 890/QD-TTg) - Ngày 19/06/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 890/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Việt Đức.

* (SMS: 2598/BGDDT-TTr) - Ngày 19/06/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 2598/BGDĐT-TTr về việc hướng dẫn thanh tra, kiểm tra tuyển sinh đại học và tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2017.

* (SMS: 2056/QD-BGDDT) - Ngày 15/06/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 2056/QĐ-BGDĐT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần.

* (SMS: 853/QD-TTg) - Ngày 15/06/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 853/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2016-2021.

* (SMS: 15/2017/TT-BGDDT) - Ngày 09/06/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

* (SMS: 884/QD-TTg) - Ngày 16/06/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 884/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp quốc gia.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC
 

* (SMS: 1487/QD-BKHCN) - Ngày 09/06/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 1487/QĐ-BKHCN về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ năm 2017.

* (SMS: 1858/BKHCN-TCCB) - Ngày 09/06/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Công văn 1858/BKHCN-TCCB về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ.


THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG
 

* (SMS: 959/QD-BTTTT) - Ngày 20/06/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 959/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Công nghệ thông tin.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH
 

* (SMS: 6421/VPCP-KGVX) - Ngày 21/06/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6421/VPCP-KGVX về việc phát triển doanh nghiệp du lịch Việt Nam.

 
CHÍNH SÁCH

* (SMS: 74/2017/ND-CP) - Ngày 20/06/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 74/2017/NĐ-CP về việc quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

* (SMS: 900/QD-TTg) - Ngày 20/06/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 900/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020.

* (SMS: 2517/LDTBXH-KHTC) - Ngày 20/06/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2517/LĐTBXH-KHTC về việc điều chỉnh mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo Nghị định 70/2017/NĐ-CP.

* (SMS: 4917/BKHDT-PTDN) - Ngày 16/06/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 4917/BKHĐT-PTDN về việc thực hiện nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao.

* (SMS: 58/2017/TT-BTC) - Ngày 13/06/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 58/2017/TT-BTC về việc hướng dẫn một số chính sách hỗ trợ tài chính cho các tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

* (SMS: 847/QD-LDTBXH) - Ngày 09/06/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 847/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực trẻ em thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

HÀNH CHÍNH
 

* (SMS: 6285/VPCP-KGVX) - Ngày 19/06/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6285/VPCP-KGVX về việc triển khai Quyết định 442/QĐ-TTg ban hành Chương trình công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

* (SMS: 1043/QD-BTC) - Ngày 05/06/2017, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1043/QĐ-BTC về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính.


CƠ CẤU TỔ CHỨC
 

* (SMS: 420/QD-UBQGAPEC2017) - Ngày 21/06/2017, Ủy ban Quốc gia APEC 2017 ban hành Quyết định 420/QĐ-UBQGAPEC2017 về việc thay đổi thành viên của Ủy ban Quốc gia APEC 2017.

* (SMS: 892/QD-LDTBXH) - Ngày 19/06/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 892/QĐ-LĐTBXH về việc thành lập Ban nghiên cứu xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí phân loại, chấm điểm, đánh giá xã, phường, thị trấn làm tốt công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

* (SMS: 856/QD-TTg) - Ngày 15/06/2017,  Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 856/QĐ-TTg về việc thành lập Ủy ban quốc gia về trẻ em.

* (SMS: 866/QD-LDTBXH) - Ngày 13/06/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 866/QĐ-LĐTBXH về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Người có công.

 

* (SMS: 324/QD-UBDT) - Ngày 13/06/2017, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 324/QĐ-UBDT về việc thành lập Tổ Soạn thảo xây dựng Đề án "Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam".

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP
 

* (SMS: 887/QD-TTg) - Ngày 17/06/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 887/QĐ-TTg về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

* (SMS: 886/QD-TTg) - Ngày 16/06/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 886/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020.


TƯ PHÁP-HỘ TỊCH
 

* (SMS: 1066/QD-CTN) - Ngày 02/06/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1066/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 1027/QD-CTN) - Ngày 02/06/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1027/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 1026/QD-CTN) - Ngày 02/06/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1026/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 1025/QD-CTN) - Ngày 02/06/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1025/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 1024/QD-CTN) - Ngày 02/06/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1024/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 1023/QD-CTN) - Ngày 02/06/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1023/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 1022/QD-CTN) - Ngày 02/06/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1022/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 1021/QD-CTN) - Ngày 02/06/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1021/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 1020/QD-CTN) - Ngày 02/06/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1020/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 1019/QD-CTN) - Ngày 02/06/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1019/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 1018/QD-CTN) - Ngày 02/06/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1018/QĐ-CTN về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 1010/QD-CTN) - Ngày 31/05/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1010/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 1009/QD-CTN) - Ngày 31/05/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1009/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 1008/QD-CTN) - Ngày 31/05/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1008/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.    

* (SMS: 1007/QD-CTN) - Ngày 31/05/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1007/QĐ-CTN về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam.  

* (SMS: 901/QD-CTN) - Ngày 23/05/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 901/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 893/QD-CTN) - Ngày 23/05/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 893/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.   

* (SMS: 891/QD-CTN) - Ngày 23/05/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 891/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.   

VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN 

UBND TP. HÀ NỘI

* (SMS: 143/KH-UBND) - Ngày 19/06/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 143/KH-UBND về việc phát triển giáo dục mầm non Thành phố Hà Nội đến năm 2020.

* (SMS: 2939/UBND-KGVX) - Ngày 19/06/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 2939/UBND-KGVX về việc thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg ngày 22/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc người có công với cách mạng, thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/07/1947-27/07/2017).

* (SMS: 145/KH-UBND) - Ngày 19/06/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 145/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2017.

* (SMS: 3662/QD-UBND) - Ngày 16/06/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3662/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn Thành phố năm 2017 - 2018.

* (SMS: 3585/QD-UBND) - Ngày 13/06/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3585/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành đã hết hiệu lực.

* (SMS: 3581/QD-UBND) - Ngày 13/06/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3581/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 3580/QD-UBND) - Ngày 13/06/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3580/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 22/2017/QD-UBND) - Ngày 12/06/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 22/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cảng, cơ sở, dự án trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 3542/QD-UBND) - Ngày 12/06/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3542/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

* (SMS: 26/2017/QD-UBND) - Ngày 20/06/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 26/2017/QĐ-UBND về việc quy định một số nội dung về cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 3132/QD-UBND) - Ngày 16/06/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 3132/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu Nam được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 3131/QD-UBND) - Ngày 16/06/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 3131/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh.   

* (SMS: 3090/QD-UBND) - Ngày 15/06/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 3090/QĐ-UBND về việc ban hành Quy trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 về cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

UBND TỈNH AN GIANG

* (SMS: 31/2017/QD-UBND) - Ngày 16/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 31/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định 25/2013/QĐ-UBND ngày 24/07/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang.

* (SMS: 28/2017/QD-UBND) - Ngày 12/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 28/2017/QĐ-UBND về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại các trụ sở tiếp công dân và địa điểm tiếp công dân trên địa bàn tỉnh An Giang.

* (SMS: 29/2017/QD-UBND) - Ngày 14/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 29/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang.

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG


* (SMS: 14/2017/QD-UBND) - Ngày 19/06/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 14/2017/QĐ-UBND về việc quy định trợ cấp nuôi dưỡng trong các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; trợ cấp xã hội tại cộng đồng; hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng và chính sách trợ giúp xã hội khác đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
* (SMS: 13/2017/QD-UBND) - Ngày 19/06/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 13/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND TỈNH YÊN BÁI


* (SMS: 08/2017/QD-UBND) - Ngày 19/06/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định 08/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4, khoản 2 Điều 6 tại Quy định một số mức chi, chế độ đóng góp, miễn giảm, hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội; người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định 35/2016/QĐ-UBND ngày 11/10/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

* (SMS: 07/2017/QD-UBND) - Ngày 19/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định 07/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Yên Bái.


UBND TỈNH LONG AN


* (SMS: 29/2017/QD-UBND) - Ngày 16/06/2017,Ủ
y ban nhân dân tỉnh Long An  ban hành Quyết định 29/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định 10/2014/QĐ-UBND ngày 24/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An.

* (SMS: 28/2017/QD-UBND) - Ngày 12/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định 28/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định 26/2016/QĐ-UBND ngày 30/05/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định mức độ đạt chuẩn của từng tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2020.

UBND TỈNH VĨNH LONG


* (SMS: 14/2017/QD-UBND) - Ngày 15/06/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định 14/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Vĩnh Long.

UBND TỈNH NGHỆ AN


* (SMS: 50/2017/QD-UBND) - Ngày 14/06/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 50/2017/QĐ-UBND về việc phân cấp thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng trong Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An cho Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An.

* (SMS: 49/2017/QD-UBND) - Ngày 05/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 49/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành có nội dung liên quan đến Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004.

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

* (SMS: 41/2017/QD-UBND) - Ngày 14/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 41/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định 37/2012/QĐ-UBND ngày 30/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế lập, quản lý và sử dụng Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Quảng Ngãi.

* (SMS: 40/2017/QD-UBND) - Ngày 14/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 40/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

UBND TỈNH VĨNH PHÚC


* (SMS: 17/2017/QD-UBND) - Ngày 13/06/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định 17/2017/QĐ-UBND về việc ban hành tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

* (SMS: 45/2017/QD-UBND) - Ngày 12/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 45/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý tạm trú trong doanh nghiệp đối với người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

UBND TP. HẢI PHÒNG


* (SMS: 1494/2017/QD-UBND) - Ngày 12/06/2017,
Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định 1494/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc Thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định 1085/2009/QĐ-UBND ngày 10/06/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH


* (SMS: 16/2017/QD-UBND) - Ngày 09/06/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định 16/2017/QĐ-UBND về việc quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
* (SMS: 15/2017/QD-UBND) - Ngày 08/06/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định15/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về hoạt động khí tượng thuỷ văn và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

* (SMS: 14/2017/QD-UBND) - Ngày 19/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định 14/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định mức bồi thường các loại cây trồng, vật nuôi là thủy sản, phần lăng, mộ và chi phí di chuyển khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

* (SMS: 13/2017/QD-UBND) - Ngày 11/05/2017,Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình  ban hành Quyết định 13/2017/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Bình.

* (SMS: 08/CT-UBND) - Ngày 10/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Chỉ thị 08/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2017.

* (SMS: 07/CT-UBND) - Ngày 10/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Chỉ thị 07/CT-UBND về việc tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn Nhà nước.

UBND TỈNH KIÊN GIANG
* (SMS: 19/2017/QD-UBND) - Ngày 09/06/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định 19/2017/QĐ-UBND về việc quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.