Văn bản mới cập nhật tuần 21/2011
(LuatVietnam) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản trên hệ thống tin nhắn 6689.
Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg [email protected], gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 
Trong tuần này từ 28/05/2011 - 03/06/20111, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với [email protected] để nhận văn bản. 
 
Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:
 
CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 82/NQ-CP) - Ngày 30/05/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 82/NQ-CP về việc thành lập thị trấn Phú Đa thuộc huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.
 
* (SMS: 39/2011/ND-CP) - Ngày 26/05/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 39/2011/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán.
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 846/QD-TTg) - Ngày 02/06/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 846/QĐ-TTg về việc thực hiện thí điểm đặt hàng một số sản phẩm khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 
* (SMS: 30/2011/QD-TTg) - Ngày 01/06/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 30/2011/QĐ-TTg về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội.
 
* (SMS: 29/2011/QD-TTg) - Ngày 01/06/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 29/2011/QĐ-TTg về Danh mục ngành, lĩnh vực được hưởng mức lãi suất ưu đãi khi vay lại nguồn vốn vay ODA của Chính phủ.
 
* (SMS: 844/QD-TTg) - Ngày 01/06/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 844/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án khuyến khích sáng tác và công bố các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ cứu nước giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước giai đoạn 1930 - 1975.
 
* (SMS: 842/QD-TTg) - Ngày 01/06/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 842/QĐ-TTg về việc phê duyệt "Kế hoạch phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao đến năm 2020".
 
* (SMS: 809/QD-TTg) - Ngày 30/05/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 809/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tăng cường năng lực quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản và muối giai đoạn 2011 - 2015.
 
* (SMS: 808/QD-TTg) - Ngày 30/05/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 808/QĐ-TTg về viêc phê duyệt Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên trình độ cao trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, giai đoạn 2011 - 2020".
 
* (SMS: 807/QD-TTg) - Ngày 30/05/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 807/QĐ-TTg về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do tại các tỉnh vùng Tây Nguyên và tỉnh Bình Phước.
 
* (SMS: 800/QD-TTg) - Ngày 26/05/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 800/QĐ-TTg về việc xuất thuốc sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Quảng Trị.
 
* (SMS: 799/QD-TTg) - Ngày 25/05/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 799/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở đến năm 2020 và những năm tiếp theo.
 
* (SMS: 798/QD-TTg) - Ngày 25/05/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 798/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011 - 2020.
 
* (SMS: 831/TTg-KTN) - Ngày 25/05/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 831/TTg-KTN về việc thu hồi đất thực hiện Dự án.
 
* (SMS: 788/QD-TTg) - Ngày 24/05/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 788/QĐ-TTg về viêc phê duyệt Đề án thực hiện thí điểm phát triển bền vững kinh tế - xã hội, giảm nghèo và phòng, chống thiên tai các xã vùng bãi ngang, cồn bãi, tỉnh Quảng Bình giai đoạn từ năm 2011 - 2015.
 
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 3410/VPCP-KTN) - Ngày 26/05/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3410/VPCP-KTN về việc tạm dừng tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm đợt I năm 2011.
 
* (SMS: 3364/VPCP-KSTT) - Ngày 26/05/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3364/VPCP-KSTT về việc triển khai hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.
 
* (SMS: 3407/VPCP-KTN) - Ngày 26/05/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3407/VPCP-KTN về việc thu hồi đất đối với dự án sản xuất, kinh doanh.
* (SMS: 3400/VPCP-KTTH) - Ngày 26/05/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3400/VPCP-KTTH về việc xin thí điểm áp dụng Khung đánh giá PEFA.
 
* (SMS: 3369/VPCP-KTTH) - Ngày 26/05/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3369/VPCP-KTTH về việc ưu đãi tiền sử dụng đất và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với chuyển quyền sử dụng đất trong Khu Công nghiệp.
 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
* (SMS: 41/2011/TT-BNNPTNT) - Ngày 02/06/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 41/2011/TT-BNNPTNT về việc ban hành "Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam".
 
* (SMS: 677/QD-BNN-TC) - Ngày 30/05/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 677/QĐ-BNN-TC về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng kinh phí không thực hiện tự chủ của Cục Chăn nuôi năm 2011.
 
* (SMS: 40/2011/TT-BNNPTNT) - Ngày 27/05/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 40/2011/TT-BNNPTNT về việc quy định năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, khai thác công trình thủy lợi.
 
* (SMS: 1119/QD-BNN-KHCN) - Ngày 26/05/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1119/QĐ-BNN-KHCN về việc phê duyệt quy định tạm thời định mức áp dụng trong các Chương trình, Dự án khuyến lâm.
 
* (SMS: 657/QD-BNN-TC) - Ngày 26/05/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 657/QĐ-BNN-TC về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2011 cho Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn.
 
* (SMS: 653/QD-BNN-TC) - Ngày 26/05/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 653/QĐ-BNN-TC về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước vốn đối ứng năm 2011.
 
* (SMS: 652/QD-BNN-TC) - Ngày 26/05/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 652/QĐ-BNN-TC về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước vốn đối ứng năm 2011.
 
* (SMS: 39/2011/TT-BNNPTNT) - Ngày 24/05/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 39/2011/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn xây dựng quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết về di dân tái định cư và tổ chức phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm vùng tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện.
 
* (SMS: 1087/QD-BNN-DMDN) - Ngày 24/05/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1087/QĐ-BNN-ĐMDN về việc thành lập Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 
* (SMS: 38/2011/TT-BNNPTNT) - Ngày 23/05/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 38/2011/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về khuyến nông.
 
BỘ TÀI CHÍNH
 
* (SMS: 74/2011/TT-BTC) - Ngày 01/06/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 74/2011/TT-BTC về việc hướng dẫn về giao dịch chứng khoán.
 
* (SMS: 73/2011/TT-BTC) - Ngày 30/05/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 73/2011/TT-BTC về việc quy định chế độ quản lý tài chính Quỹ Hỗ trợ, vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
 
* (SMS: 1296/QD-BTC) - Ngày 30/05/2011, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1296/QĐ-BTC về việc công bố tổ chức tư vấn định giá bị loại ra khỏi Danh sách cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa.
 
* (SMS: 1295/QD-BTC) - Ngày 30/05/2011, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1295/QĐ-BTC về việc công bố tổ chức tư vấn định giá bị đình chỉ có thời hạn hoạt động cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa.
 
* (SMS: 6770/BTC-TCT) - Ngày 24/05/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 6770/BTC-TCT về việc gia hạn nộp thuế.
 
* (SMS: 70/2011/TT-BTC) - Ngày 23/05/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 70/2011/TT-BTC về việc quy định chi tiết một số nội dung của Quyết định số 15/2011/QĐ-TTg ngày 09/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc mua lương thực dự trữ nhà nước hàng năm.
 
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 
* (SMS: 1725/LDTBXH-PCTNXH) - Ngày 01/06/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1725/LĐTBXH-PCTNXH về việc hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2011.
* (SMS: 655/QD-LDTBXH) - Ngày 31/05/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 655/QĐ-LĐTBXH về việc thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm ở nước ngoài.
 
* (SMS: 640/QD-LDTBXH) - Ngày 30/05/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 640/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kết quả Tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Chỉ thị số 1752/CT-TTg ngày 21/09/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
 
BỘ CÔNG THƯƠNG
 
* (SMS: 22/2011/TT-BCT) - Ngày 31/05/2011, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 22/2011/TT-BCT về quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương.
 
* (SMS: 2640/QD-BCT) - Ngày 30/05/2011, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 2640/QĐ-BCT về việc phê duyệt và ban hành Danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2010.
 
* (SMS: 2644/QD-BCT) - Ngày 30/05/2011, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 2644/QĐ-BCT về việc đính chính Quyết định số 4346/QĐ-BCT ngày 17/08/2010 của Bộ Công Thương.
 
BỘ TƯ PHÁP
 
* (SMS: 862/QD-BTP) - Ngày 31/05/2011, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 862/QĐ-BTP về việc phê duyệt Đề án Tổng rà soát đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp.
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
* (SMS: 3551/BGDDT-KHTC) - Ngày 31/05/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 3551/BGDĐT-KHTC về việc báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ, công chức theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP .
 
* (SMS: 2251/QD-BGDDT) - Ngày 31/05/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 2251/QĐ-BGDĐT về Điều lệ Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc lần thứ VIII - 2012.
 
* (SMS: 22/2011/TT-BGDDT) - Ngày 30/05/2011 , Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 22/2011/TT-BGDĐT về Quy định hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học .
 
* (SMS: 20/2011/TT-BGDDT) - Ngày 24/05/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 20/2011/TT-BGDĐT về Mẫu bằng Tiến sĩ danh dự.
 
* (SMS: 19/2011/TT-BGDDT) - Ngày 24/05/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 19/2011/TT-BGDĐT về Mẫu bằng tốt nghiệp Đại học.
 
BỘ XÂY DỰNG
 
* (SMS: 242/BXD-KHCN) - Ngày 30/05/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 242/BXD-KHCN về việc trả lời về thiết kế công trình siêu thị cao tầng bằng kết cấu thép.
 
* (SMS: 76/BXD-KTXD) - Ngày 30/05/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 76/BXD-KTXD về việc chi phí tư vấn lập quy hoạch xây dựng.
 
* (SMS: 75/BXD-KTXD) - Ngày 27/05/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 75/BXD-KTXD về việc thanh toán chi phí tư vấn khảo sát thiết kế xây dựng công trình.
 
* (SMS: 74/BXD-KTXD) - Ngày 27/05/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 74/BXD-KTXD về việc định mức và đơn giá cho công tác khoan dẫn.
 
* (SMS: 50/BXD-HDXD) - Ngày 27/05/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 50/BXD-HĐXD về trình tự, thủ tục quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
 
* (SMS: 805/BXD-KTXD) - Ngày 25/05/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 805/BXD-KTXD về việc chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
 
* (SMS: 73/BXD-KTXD) - Ngày 25/05/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 73/BXD-KTXD về việc hướng dẫn điều chỉnh dự án xây dựng công trình.
 
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
* (SMS: 1099/QD-BGTVT) - Ngày 27/05/2011, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1099/QĐ-BGTVT về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.
 
* (SMS: 1089/QD-BGTVT) - Ngày 27/05/2011, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1089/QĐ-BGTVT về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc.
 
* (SMS: 1086/QD-BGTVT) - Ngày 25/05/2011, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1086/QĐ-BGTVT về việc hướng dẫn thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN 31: 2011/BGTVT) về thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô.
 
* (SMS: 41/2011/TT-BGTVT) - Ngày 18/05/2011, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 41/2011/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2009/TT-BGTVT ngày 15/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng.
 
* (SMS: 40/2011/TT-BGTVT) - Ngày 18/05/2011, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 40/2011/TT-BGTVT về việc quy định thủ tục xét, tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển Giao thông vận tải ở Việt Nam".
 
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 
* (SMS: 998/QD-BTNMT) - Ngày 26/05/2011, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 998/QĐ-BTNMT về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường giai đoạn 2011 - 2020.
 
* (SMS: 16/2011/TT-BTNMT) - Ngày 20/05/2011, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 16/2011/TT-BTNMT quy định sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai.
 
BỘ Y TẾ
 
* (SMS: 1625/QD-BYT) - Ngày 24/05/2011, Bộ Y tế ban hành Quyết định 1625/QĐ-BYT về việc phê duyệt Bảng giá thu một phần viện phí áp dụng tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương.
 
BỘ QUỐC PHÒNG
 
* (SMS: 77/2011/TT-BQP) - Ngày 23/05/2011, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 77/2011/TT-BQP về hướng dẫn việc bảo đảm chế độ báo Quân đội nhân dân đối với Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở, Ban chỉ huy quân sự bộ, ngành Trung ương, đơn vị dân quân thường trực.
 
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
 
* (SMS: 14/2011/TT-NHNN) - Ngày 01/06/2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 14/2011/TT-NHNN về quy định mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng.
 
* (SMS: 13/2011/TT-NHNN) - Ngày 31/05/2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 13/2011/TT-NHNN quy định việc mua, bán ngoại tệ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước.
 
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 
* (SMS: 621/QD-BHXH) - Ngày 25/05/2011, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 621/QĐ-BHXH về việc phân công người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
 
* (SMS: 72/2011/TTLT-BTC-BGTVT) - Ngày 27/05/2011, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư liên tịch 72/2011/TTLT-BTC-BGTVT về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đào tạo lái xe cơ giới đường bộ.
 
* (SMS: 37/2011/TTLT-BNNPTNT-BNV) - Ngày 23/05/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch 37/2011/TTLT-BNNPTNT-BNV về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi Cục Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 
* (SMS: 62/2011/TTLT-BTC-BCT-BGTVT) - Ngày 13/05/2011, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư liên tịch 62/2011/TTLT-BTC-BCT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung Mục IV của Thông tư liên tịch số 08/2004/TTLT-BTM-BTC-BGTVT ngày 17/12/2004 hướng dẫn thực hiện dịch vụ trung chuyển container tại các cảng biển Việt Nam của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương), Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải.
 
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 
* (SMS: 2502/TCHQ-TXNK) - Ngày 31/05/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2502/TCHQ-TXNK về việc hướng dẫn cách tính thuế đối với hàng tạm nhập tái xuất theo hợp đồng thuê mượn.
 
* (SMS: 2490/TCHQ-GSQL) - Ngày 30/05/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2490/TCHQ-GSQL về việc bán nguyên liệu nhập khẩu vào nội địa của doanh nghiệp chế xuất.
 
* (SMS: 2481/TCHQ-TXNK) - Ngày 30/05/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2481/TCHQ-TXNK về việc chính sách miễn thuế dự án ưu đãi đầu tư.
 
* (SMS: 2480/TCHQ-TXNK) - Ngày 30/05/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2480/TCHQ-TXNK về việc thuế giá trị gia tăng.
 
* (SMS: 2468/TCHQ-TXNK) - Ngày 27/05/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2468/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng cửa sản xuất bằng gỗ công nghiệp.
 
* (SMS: 2449/TCHQ-HĐTD) - Ngày 27/05/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2449/TCHQ-HĐTD về việc thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, thời gian, địa điểm thi tuyển công chức HQ năm 2011.
 
* (SMS: 2445/TCHQ-TXNK) - Ngày 27/05/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2445/TCHQ-TXNK về việc phân loại tấm cực lắng của thiết bị lọc bụi tĩnh điện.
 
* (SMS: 2442/TCHQ-TXNK) - Ngày 26/05/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2442/TCHQ-TXNK về cách tính thuế xuất khẩu.
 
* (SMS: 2429/TCHQ-TXNK) - Ngày 26/05/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2429/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng bột lông vũ thủy phân.
 
* (SMS: 2334/TCHQ-TXNK) - Ngày 23/05/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2334/TCHQ-TXNK về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục và mức giá mặt hàng quản lý rủi ro.
 
TỔNG CỤC THUẾ
 
* (SMS: 1847/TCT-CS) - Ngày 31/05/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1847/TCT-CS về việc sử dụng chứng từ thu học phí và chính sách thuế.
 
* (SMS: 1844/TCT-CS) - Ngày 31/05/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1844/TCT-CS về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.
 
* (SMS: 1817/TCT-CS) - Ngày 26/05/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1817/TCT-CS về việc sử dụng hóa đơn khi thay đổi tên.
 
* (SMS: 1809/TCT-TVQT) - Ngày 26/05/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1809/TCT-TVQT việc đăng thông tin kết quả đấu thầu.
 
* (SMS: 1805/TCT-CS) - Ngày 26/05/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1805/TCT-CS về việc lập hóa đơn giá trị gia tăng.
 
* (SMS: 1785/TCT- DNL) - Ngày 25/05/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1785/TCT- DNL về xử lý tiền thuế tài nguyên nộp thừa.
 
* (SMS: 1823/TCT-DNL) - Ngày 24/05/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1823/TCT-DNL về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.
 
* (SMS: 1761/TCT-CS) - Ngày 24/05/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1761/TCT-CS về việc ký trên hóa đơn tiền điện.
 
* (SMS: 1760/TCT-CS) - Ngày 24/05/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1760/TCT-CS về việc ký trên hóa đơn tiền điện.
 
* (SMS: 1749/TCT-CS) - Ngày 23/05/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1749/TCT-CS về chính sách thuế nhà thầu.
 
* (SMS: 1616/TCT-CS) - Ngày 12/05/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1616/TCT-CS về việc hóa đơn thu phí đăng kiểm.
 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
* (SMS: 19/2011/CT-UBND) - Ngày 20/05/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 19/2011/CT-UBND về triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó các sự cố có thể xảy ra trong mùa mưa bão năm 2011 trên địa bàn thành phố.

* (SMS: 18/2011/CT-UBND)
- Ngày 20/05/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 18/2011/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/03/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.