Tuần qua (từ 14 - 18/5/2018), LuatVietnam đã cập nhật nhiều văn bản quan trọng, trong đó có: Nghị định 72/2018/NĐ-CP về việc quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Nghị định 65/2018/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt…

DOANH NGHIỆP

* (610/TTg-ĐMDN) - Ngày 14/05/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 610/TTg-ĐMDN về việc phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần.

* (181/TB-VPCP) - Ngày 11/05/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 181/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Tổ công tác về thành lập Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

* (4324/VPCP-ĐMDN) - Ngày 11/05/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4324/VPCP-ĐMDN về tình hình cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước Quý I năm 2018, nhiệm vụ, giải pháp 09 tháng cuối năm 2018. 

* (1806/LĐTBXH-QHLĐTL) - Ngày 11/05/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1806/LĐTBXH-QHLĐTL về việc đôn đốc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong các doanh nghiệp.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (6383/BTC-TCT) - Ngày 18/05/2018, Bộ Tài chính ban hành Công văn 6383/BTC-TCT về việc xác định cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo được xét giảm thuế thu nhập cá nhân.

* (4431/VPCP-KTTH) - Ngày 14/05/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4431/VPCP-KTTH về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

* (4297/VPCP-KTTH) - Ngày 10/05/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4297/VPCP-KTTH về Dự án Nghị quyết Biểu thuế bảo vệ môi trường.

* (01/CT-BTC) - Ngày 09/05/2018, Bộ Tài chính ban hành Chỉ thị 01/CT-BTC về việc triển khai kế hoạch của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sắp xếp, sáp nhập Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thành Chi cục Thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

* (1596/TCT-CS) - Ngày 02/05/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1596/TCT-CS về hóa đơn.

* (1553/TCT-TNCN) - Ngày 24/04/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1553/TCT-TNCN về việc xét giảm thuế thu nhập cá nhân đối với người nộp thuế mắc bệnh hiểm nghèo.

* (1549/TCT-CS) - Ngày 24/04/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1549/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

* (1547/TCT-CS) - Ngày 24/04/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1547/TCT-CS về chính sách thuế giá trị gia tăng.

* (1543/TCT-CS) - Ngày 24/04/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1543/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

* (1523/TCT-TNCN) - Ngày 23/04/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1523/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân.

* (1517/TCT-TTHT) - Ngày 23/04/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1517/TCT-TTHT về ngành nghề đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế.

* (1510/TCT-KK) - Ngày 23/04/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1510/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng.

* (1489/TCT-DNL) - Ngày 20/04/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1489/TCT-DNL về việc trả lời chính sách thuế giá trị gia tăng đối với khoản tiền hỗ trợ nhận được từ công ty bảo hiểm nhân thọ.

* (1482/TCT-KK) - Ngày 20/04/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1482/TCT-KK về chính sách hoàn trả tiền án phí.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (72/2018/NĐ-CP) - Ngày 15/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 72/2018/NĐ-CP về việc quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

* (1818/LĐTBXH-KHTC) - Ngày 14/05/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1818/LĐTBXH-KHTC về việc tăng cường kỷ luật tài chính - ngân sách, chấn chỉnh khắc phục tồn tại trong quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

* (518/QĐ-LĐTBXH) - Ngày 03/05/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 518/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

BẢO HIỂM

* (1700/LĐTBXH-BHXH) - Ngày 07/05/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1700/LĐTBXH-BHXH về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (53/NQ-CP) - Ngày 10/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 53/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Tây Ninh.

* (52/NQ-CP) - Ngày 10/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 52/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) Thành phố Cần Thơ.

* (51/NQ-CP) - Ngày 10/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 51/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thái Nguyên.

* (49/NQ-CP) - Ngày 09/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 49/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Vĩnh Phúc.

* (48/NQ-CP) - Ngày 09/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 48/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Khánh Hòa.

* (47/NQ-CP) - Ngày 09/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 47/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Gia Lai.

* (46/NQ-CP) - Ngày 09/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 46/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Nghệ An.

* (45/NQ-CP) - Ngày 09/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 45/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Bình.

* (44/NQ-CP) - Ngày 09/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 44/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Phú Yên.

* (43/NQ-CP) - Ngày 09/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 43/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thanh Hóa.

* (42/NQ-CP) - Ngày 09/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 42/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Lạng Sơn.

* (41/NQ-CP) - Ngày 09/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 41/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Phú Thọ.

* (40/NQ-CP) - Ngày 09/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 40/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bắc Giang.

* (39/NQ-CP) - Ngày 09/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 39/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bắc Kạn.

* (38/NQ-CP) - Ngày 09/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 38/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hà Giang.

* (37/NQ-CP) - Ngày 09/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 37/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hà Nam.

ĐẦU TƯ

* (519/QĐ-TTg) - Ngày 10/05/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 519/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án "Ứng dụng lưới điện thông minh để phát triển các nguồn năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng hiệu quả (SGRE-EE)", sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức.

* (497/QĐ-TTg) - Ngày 09/05/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 497/QĐ-TTg về việc ban hành Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (26/2018/TT-BTC) - Ngày 21/03/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 26/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (1445/QĐ-TCHQ) - Ngày 10/05/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1445/QĐ-TCHQ về việc chấm dứt hoạt động kho ngoại quan.

* (2582/BYT-TB-CT) - Ngày 10/05/2018, Bộ Y tế ban hành Công văn 2582/BYT-TB-CT của Bộ Y tế việc cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế.

* (2520/TCHQ-GSQL) - Ngày 10/05/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2520/TCHQ-GSQL về thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định.

* (2487/TB-TCHQ) - Ngày 08/05/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 2487/TB-TCHQ về kết quả xác định trước mã số - Flat Cable/Lead Wire.

* (2486/TB-TCHQ) - Ngày 08/05/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 2486/TB-TCHQ về kết quả xác định trước mã số - Lead Wire.

* (2485/TB-TCHQ) - Ngày 08/05/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 2485/TB-TCHQ về kết quả xác định trước mã số - Shield Wire/Lead Wire.

THƯƠNG MẠI

* (74/2018/NĐ-CP) - Ngày 15/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 74/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

* (19-2018/NQ-CP) - Ngày 15/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 19-2018/NQ-CP về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải quyết chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo.

* (56/NQ-CP) - Ngày 14/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 56/NQ-CP về việc không thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đề án "Hệ thống hóa mạng lưới phân phối phù hợp với quy mô dân số và đặc điểm của địa phương nhằm bảo vệ sản xuất trong nước, hạn chế hoạt động giao thương tiểu ngạch, phát triển thị trường trong nước phù hợp với cam kết hội nhập".

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (602/TTg-CN) - Ngày 10/05/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 602/TTg-CN về việc một số giải pháp tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với tài nguyên cát.

* (1803/BGDĐT-KHCNMT) - Ngày 07/05/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 1803/BGDĐT-KHCNMT về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2019.

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (1098/QĐ-BYT) - Ngày 16/05/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 2968/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi được quy định tại Thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế.

* (2704/BYT-KH-TC) - Ngày 16/05/2018, Bộ Y tế ban hành Công văn 2704/BYT-KH-TC về việc định mức làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

* (8596/QLD-KD) - Ngày 16/05/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 8596/QLD-KD về việc đảm bảo cung ứng vắc xin phòng bệnh não mô cầu.

* (8590/QLD-KD) - Ngày 16/05/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 8590/QLD-KD hướng dẫn về phạm vi kinh doanh ghi tại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và các Giấy chứng nhận thực hành tốt.

* (8589/QLD-KD) - Ngày 16/05/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 8589/QLD-KD về việc cung ứng thuốc Protamine.

* (8406/QLD-KD) - Ngày 15/05/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 8406/QLD-KD về việc đảm bảo cung ứng huyết thanh kháng độc tố bạch hầu.

* (8325/QLD-ĐK) - Ngày 14/05/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 8325/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (8244/QLD-ĐK) - Ngày 11/05/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 8244/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (8243/QLD-ĐK) - Ngày 11/05/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 8243/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (8242/QLD-ĐK) - Ngày 11/05/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 8242/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (8241/QLD-ĐK) - Ngày 11/05/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 8241/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (8240/QLD-ĐK) - Ngày 11/05/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 8240/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (8239/QLD-ĐK) - Ngày 11/05/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 8239/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (7803/QLD-ĐK) - Ngày 07/05/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 7803/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (7802/QLD-ĐK) - Ngày 07/05/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 7802/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (7801/QLD-ĐK) - Ngày 07/05/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 7801/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (7757/QLD-ĐK) - Ngày 07/05/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 7757/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (12/2018/TT-BYT) - Ngày 04/05/2018, Bộ Y tế ban hành Thông tư 12/2018/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu.

* (11/2018/TT-BYT) - Ngày 04/05/2018, Bộ Y tế ban hành Thông tư 11/2018/TT-BYT quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

* (08/2018/TT-BYT) - Ngày 18/04/2018, Bộ Y tế ban hành Thông tư 08/2018/TT-BYT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 28/2017/TT-BYT ngày 28/06/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế.

* (07/2018/TT-BYT) - Ngày 12/04/2018, Bộ Y tế ban hành Thông tư 07/2018/TT-BYT về việc quy định chi tiết một số điều về kinh doanh dược của Luật Dược và Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược.

* (06/2018/TT-BYT) - Ngày 06/04/2018, Bộ Y tế ban hành Thông tư 06/2018/TT-BYT về việc ban hành Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc dùng cho người và mỹ phẩm xuất khẩu, nhập khẩu được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

* (1098/QĐ-BYT) - Ngày 04/04/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 1098/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn quốc gia về xét nghiệm huyết thanh học HIV.

ĐẤU THẦU-CẠNH TRANH

* (1722/LĐTBXH-KHTC) - Ngày 08/05/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1722/LĐTBXH-KHTC về việc quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu.

GIAO THÔNG

* (26/2018/TT-BGTVT) - Ngày 14/05/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 26/2018/TT-BGTVT về việc quy định điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện kết nối ray đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng với đường sắt quốc gia; việc kết nối ray các tuyến đường sắt đô thị.

* (25/2018/TT-BGTVT) - Ngày 14/05/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 25/2018/TT-BGTVT quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt.

* (65/2018/NĐ-CP) - Ngày 12/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 65/2018/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt.

* (585/TTg-CN) - Ngày 09/05/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 585/TTg-CN về việc thực hiện Dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn và bổ sung đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức hợp đồng BOT.

* (24/2018/TT-BGTVT) - Ngày 07/05/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 24/2018/TT-BGTVT quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải đường sắt.

* (23/2018/TT-BGTVT) - Ngày 04/05/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 23/2018/TT-BGTVT quy định về giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt và phân tích, thống kê báo cáo về sự cố, tai nạn giao thông đường sắt.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (523/QĐ-TTg) - Ngày 14/05/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 523/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án phát triển Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế.

* (1832/BGDĐT-GDCTHSSV) - Ngày 08/05/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 1832/BGDĐT-GDCTHSSV về việc triển khai Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025".

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

* (70/2018/NĐ-CP) - Ngày 15/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 70/2018/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn Nhà nước.

* (1629/QĐ-BNN-KHCN) - Ngày 10/05/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1629/QĐ-BNN-KHCN về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thuộc Chương trình phát triển nông thôn ứng dụng công nghệ cao để tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (66/2018/NĐ-CP) - Ngày 12/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 66/2018/NĐ-CP quy định về chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước.

* (256/QĐ-UBDT) - Ngày 10/05/2018, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 256/QĐ-UBDT về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng Đề án "Đào tạo cán bộ cấp xã cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số".

* (4260/VPCP-TCCV) - Ngày 09/05/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4260/VPCP-TCCV về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ.

* (1726/LĐTBXH-TCCB) - Ngày 08/05/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1726/LĐTBXH-TCCB về việc đăng ký lớp cao cấp lý luận chính trị Bộ, ngành Trung ương phía Nam hệ không tập trung năm 2018.

VI PHẠM HÀNH CHÍNH

* (1411/QĐ-TCHQ) - Ngày 04/05/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1411/QĐ-TCHQ về việc ban hành Yêu cầu năng lực lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (19/CT-BTTTT) - Ngày 15/05/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chỉ thị 19/CT-BTTTT về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018.

* (501/QĐ-TTg) - Ngày 10/05/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 501/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án ứng dụng công nghệ thông tin- truyền thông trong Hệ thống thống kê Nhà nước giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

* (05/2018/TT-BNV) - Ngày 09/05/2018, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 05/2018/TT-BNV về việc quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức Âm thanh viên, Phát thanh viên, Kỹ thuật dựng phim, Quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông.

* (637/QĐ-BTTTT) - Ngày 03/05/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 637/QĐ-BTTTT về việc ban hành Kế hoạch đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội đến năm 2020.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (527/QĐ-TTg) - Ngày 15/05/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 527/QĐ-TTg về việc ban hành Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

* (526/QĐ-TTg) - Ngày 15/05/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 526/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Tam Chúc, tỉnh Hà Nam đến năm 2030.

* (21/2018/TT-BVHTTDL) - Ngày 05/04/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 21/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Lặn biển thể thao giải trí.

* (20/2018/TT-BVHTTDL) - Ngày 03/04/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 20/2018/TT-BVHTTDL quy định cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Patin.

* (19/2018/TT-BVHTTDL) - Ngày 20/03/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 19/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Quần vợt.

AN NINH TRẬT TỰ

* (73/2018/NĐ-CP) - Ngày 15/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 73/2018/NĐ-CP về việc quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất.

* (607/CĐ-TTg) - Ngày 14/05/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 607/CĐ-TTg về việc nhóm "hiệp sĩ" quận Tân Bình bị các đối tượng trộm xe máy sử dụng hung khí tấn công gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

CHÍNH SÁCH

* (535/QĐ-TTg) - Ngày 15/05/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 535/QĐ-TTg về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Hải Phòng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

* (182/TB-VPCP) - Ngày 14/05/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 182/TB-VPCP về kết luận của Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh năm 2017 và 03 tháng đầu năm 2018.

* (1848/LĐTBXH-TE) - Ngày 14/05/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1848/LĐTBXH-TE về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ em.

* (177/TB-VPCP) - Ngày 11/05/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 177/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nam Định.

* (54/NQ-CP) - Ngày 10/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 54/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2018.

* (173/TB-VPCP) - Ngày 10/05/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 173/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu.

* (169/TB-VPCP) - Ngày 09/05/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 169/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hải Dương.

* (590/TTg-CN) - Ngày 09/05/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 590/TTg-CN về việc tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội.

* (1708/LĐTBXH-QBTTEVN) - Ngày 08/05/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1708/LĐTBXH-QBTTEVN về việc đề nghị phối hợp tổ chức chương trình trao sữa cho trẻ em tỉnh Vĩnh Phúc.

* (1704/LĐTBXH-KHTC) - Ngày 07/05/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1704/LĐTBXH-KHTC về việc rà soát, báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công năm 2018.

* (32/2018/TT-BTC) - Ngày 30/03/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 32/2018/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 74/2017/NĐ-CP ngày 20/06/2017 của Chính phủ quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

HÀNH CHÍNH

* (23/2018/QĐ-TTg) - Ngày 15/05/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 23/2018/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao ban hành kèm theo Quyết định 42/2014/QĐ-TTg ngày 27/07/2014.

* (524/QĐ-TTg) - Ngày 14/05/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 524/QĐ-TTg về việc công nhận xã đảo thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

* (520/QĐ-TTg) - Ngày 11/05/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 520/QĐ-TTg về việc công nhận huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.  

* (509/QĐ-TTg) - Ngày 10/05/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 509/QĐ-TTg về việc công nhận huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.

* (4890/BGTVT-TCCB) - Ngày 10/05/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công văn 4890/BGTVT-TCCB về việc thông báo Chỉ số cải cách hành chính năm 2017.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (529/QĐ-TTg) - Ngày 15/05/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 529/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Đặng Hoàng An giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương.

* (55/NQ-CP) - Ngày 14/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 55/NQ-CP về việc xây dựng Nghị định về tổ hợp tác.

* (521/QĐ-TTg) - Ngày 11/05/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 521/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

* (178/TB-VPCP) - Ngày 11/05/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 178/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt tại cuộc họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo.

* (515/QĐ-TTg) - Ngày 10/05/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 515/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

* (1444/QĐ-TCHQ) - Ngày 10/05/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1444/QĐ-TCHQ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của các Phòng và Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Báo Hải quan.

* (782/QĐ-BNV) - Ngày 08/05/2018, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 782/QĐ-BNV về việc ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác về kiểm tra công vụ.

CÔNG NGHIỆP

* (71/2018/NĐ-CP) - Ngày 15/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 71/2018/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (67/2018/NĐ-CP) - Ngày 14/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 67/2018/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi.

* (02/2018/TT-BKHĐT) - Ngày 14/05/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 02/2018/TT-BKHĐT về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp.

* (608/TTg-NN) - Ngày 14/05/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 608/TTg-NN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

* (605/TTg-NN) - Ngày 14/05/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 605/TTg-NN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An.

* (4340/VPCP-NN) - Ngày 11/05/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4340/VPCP-NN về chính sách ưu đãi tiền thuê đất đối với diện tích tái canh cây cà phê.

* (507/QĐ-TTg) - Ngày 10/05/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 507/QĐ-TTg về việc xuất cấp hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho tỉnh Bạc Liêu.

* (3542/CĐ-BNN-TCLN) - Ngày 10/05/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công điện 3542/CĐ-BNN-TCLN về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng trái pháp luật.

* (1499/QĐ-BNN-CBTTNS) - Ngày 02/05/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1499/QĐ-BNN-CBTTNS về việc ban hành Quy chế sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận quốc gia GẠO VIỆT NAM / VIETNAM RICE.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (1020/QĐ-BTP) - Ngày 08/05/2018, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1020/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch thực hiện "Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018-2022".

* (68/2018/NĐ-CP) - Ngày 15/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 68/2018/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

AN NINH QUỐC GIA

* (11/CT-TTg) - Ngày 10/05/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 11/CT-TTg về việc tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (1997-2017).

TIẾT KIỆM-PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

* (4976/KH-BGTVT) - Ngày 14/05/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Kế hoạch 4976/KH-BGTVT về việc thực hiện Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 về chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018.

NGOẠI GIAO

* (4219/VPCP-QHQT) - Ngày 09/05/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4219/VPCP-QHQT về việc kết quả chuyến thăm và làm việc của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Bỉ và EU.

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN


UBND TP. HÀ NỘI

* (2246/QĐ-UBND) - Ngày 10/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2246/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội, tỷ lệ 1/500.

* (2244/QĐ-UBND) - Ngày 10/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2244/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác tổng kết 05 năm thi hành Luật Thủ đô.

* (11/2018/QĐ-UBND) - Ngày 09/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 11/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý phát triển điện lực trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (106/KH-UBND) - Ngày 09/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 106/KH-UBND về việc triển khai thi hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (2008/UBND-KGVX) - Ngày 09/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 2008/UBND-KGVX về việc triển khai "Ngày Vi chất dinh dưỡng" năm 2018.

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

* (16/2018/QĐ-UBND) - Ngày 10/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 16/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quy trình giải quyết sự cố công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

* (15/2018/QĐ-UBND) - Ngày 08/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 15/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

* (1819/QĐ-UBND) - Ngày 04/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 1819/QĐ-UBND về việc đặt tên đường mới trên địa bàn quận Bình Thạnh.

UBND TỈNH HÀ TĨNH

* (16/2018/QĐ-UBND) - Ngày 14/05/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 16/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh.

UBND TP.ĐÀ NẴNG

* (19/2018/QĐ-UBND) - Ngày 07/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định 19/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý dịch vụ công ích vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng.

* (16/2018/QĐ-UBND) - Ngày 10/04/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định 16/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng.

UBND TỈNH AN GIANG

* (10/2018/QĐ-UBND) - Ngày 03/05/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 10/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá xây dựng mới nhà ở, công trình và vật kiến trúc khác trên địa bàn tỉnh An Giang.

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG

* (13/2018/QĐ-UBND) - Ngày 24/04/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định 13/2018/QĐ-UBND về việc quy định cụ thể mức chi hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, đánh giá hồ sơ xử lý vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.