(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 

Trong tuần này từ 11/05/2013 - 17/05/2013, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản.

Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

 DOANH NGHIỆP

* (SMS: 3035/QD-UBND) - Ngày 10/05/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3035/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Thành phố Hà Nội.

 THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (SMS: 6062/BTC-TCHQ) - Ngày 15/05/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 6062/BTC-TCHQ về việc gia hạn nộp thuế.

 * (SMS: 676/TXNK-QLN) - Ngày 14/05/2013, Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành Công văn 676/TXNK-QLN về việc xác nhận nợ thuế.

 * (SMS: 2544/TCHQ-TXNK) - Ngày 13/05/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2544/TCHQ-TXNK về việc vướng mắc giải quyết miễn thuế hàng hóa nhập khẩu.

 * (SMS: 2534/TCHQ-TXNK) - Ngày 13/05/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2534/TCHQ-TXNK về việc xử lý thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng.

 * (SMS: 2516/TCHQ-TXNK) - Ngày 10/05/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2516/TCHQ-TXNK về việc phạt chậm nộp thuế.

 * (SMS: 2515/TCHQ-TXNK) - Ngày 10/05/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2515/TCHQ-TXNK về việc thuế giá trị gia tăng hàng nhập sản xuất xuất khẩu.

 * (SMS: 2514/TCHQ-TXNK) - Ngày 10/05/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2514/TCHQ-TXNK về việc kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng.

 * (SMS: 2501/TCHQ-TXNK) - Ngày 10/05/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2501/TCHQ-TXNK về việc phối hợp thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài.

 * (SMS: 2488/TCHQ-TXNK) - Ngày 10/05/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2488/TCHQ-TXNK về việc thuế ấn định hàng tạm nhập tái xuất.

 * (SMS: 61/2013/TT-BTC) - Ngày 09/05/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 61/2013/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 04/2013/TT-BTC ngày 09/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà.

 * (SMS: 2472/TCHQ-TXNK) - Ngày 09/05/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2472/TCHQ-TXNK về việc thuế bảo vệ môi trường đối với phế phẩm mặt hàng túi ni lông.

 * (SMS: 58/2013/TT-BTC) - Ngày 08/05/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 58/2013/TT-BTC về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

 * (SMS: 1464/TCT-CS) - Ngày 08/05/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1464/TCT-CS về chính sách thuế đối với dự án ODA không hoàn lại.

 * (SMS: 3640/VPCP-KTTH) - Ngày 08/05/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3640/VPCP-KTTH về chính sách thuế đối với xe biển số ngoại giao, biển số nước ngoài được chuyển nhượng, sử dụng không đúng quy định.

 * (SMS: 2396/TCHQ-TXNK) - Ngày 07/05/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2396/TCHQ-TXNK về việc miễn thuế hàng nhập khẩu.

 * (SMS: 2395/TCHQ-TXNK) - Ngày 07/05/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2395/TCHQ-TXNK về việc miễn thuế hàng nhập khẩu.

 * (SMS: 2394/TCHQ-TXNK) - Ngày 07/05/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2394/TCHQ-TXNK về việc gia hạn nộp thuế.

 * (SMS: 2386/TCHQ-TXNK) - Ngày 07/05/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2386/TCHQ-TXNK về việc thu tiền thuế bằng ngoại tệ.

 * (SMS: 1429/TCT-TNCN) - Ngày 06/05/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1429/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân với chuyển đổi đất với nhau.

 * (SMS: 1428/TCT-DNL) - Ngày 06/05/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1428/TCT-DNL về việc kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel.

 * (SMS: 1427/TCT-DNL) - Ngày 06/05/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1427/TCT-DNL về việc kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel.

 * (SMS: 2250/TCHQ-TXNK) - Ngày 03/05/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2250/TCHQ-TXNK về việc ưu đãi thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định.

  LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (SMS: 51/2013/ND-CP) - Ngày 14/05/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 51/2013/NĐ-CP quy định chế độ tiền lương, thù lao đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

 * (SMS: 50/2013/ND-CP) - Ngày 14/05/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 50/2013/NĐ-CP quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

 * (SMS: 49/2013/ND-CP) - Ngày 14/05/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 49/2013/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương.

 * (SMS: 46/2013/ND-CP) - Ngày 10/05/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 46/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động.

 * (SMS: 45/2013/ND-CP) - Ngày 10/05/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 45/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động.

 * (SMS: 44/2013/ND-CP) - Ngày 10/05/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 44/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động.

 * (SMS: 43/2013/ND-CP) - Ngày 10/05/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 43/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật Công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

 * (SMS: 1596/LDTBXH-LDTL) - Ngày 09/05/2013, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1596/LĐTBXH-LĐTL về chế độ đối với người lao động khi doanh nghiệp cổ phần hóa.

 * (SMS: 2443/TCHQ-TCCB) - Ngày 08/05/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2443/TCHQ-TCCB về việc nâng bậc lương đối với đối tượng là phu nhân/phu quân.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (SMS: 628/TTg-KTN)
- Ngày 07/05/2013,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 628/TTg-KTN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 * (SMS: 906/TCT-CS) - Ngày 20/03/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 906/TCT-CS về tiền thuê đất.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (SMS: 11/2013/TT-NHNN)
- Ngày 15/05/2013
, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 11/2013/TT-NHNN quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ.

 * (SMS: 10/2013/TT-NHNN) - Ngày 10/05/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 10/2013/TT-NHNN về việc quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế.

 * (SMS: 1073/QD-NHNN) - Ngày 10/05/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 1073/QĐ-NHNN về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng.

 * (SMS: 14/2013/QD-UBND) - Ngày 08/05/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 14/2013/QĐ-UBND về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng.

 KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

* (SMS: 03/2013/QD-KTNN) - Ngày 03/04/2013, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 03/2013/QĐ-KTNN về việc ban hành Quy trình kiểm toán Báo cáo Quyết toán ngân sách Nhà nước.

 * (SMS: 02/2013/QD-KTNN) - Ngày 29/03/2013, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 02/2013/QĐ-KTNN về việc ban hành Quy trình kiểm toán ngân sách Nhà nước.

XUẤT NHẬP KHẨU


* (SMS: 2612/TCHQ-GSQL)
- Ngày 15/05/2013,
Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2612/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn thủ tục hải quan, thuế giá trị gia tăng, thuế xuất nhập khẩu.

 * (SMS: 2580/TCHQ-GSQL) - Ngày 14/05/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2580/TCHQ-GSQL về hồ sơ xuất khẩu sản phẩm vôi.

 * (SMS: 2542/TCHQ-PC) - Ngày 13/05/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2542/TCHQ-PC về việc gia hạn thời hạn quyết định xử phạt.

 * (SMS: 2540/TCHQ-GSQL) - Ngày 13/05/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2540/TCHQ-GSQL về việc thanh khoản hàng nhập sản xuất xuất khẩu.

 * (SMS: 2536/TCHQ-GSQL) - Ngày 13/05/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2536/TCHQ-GSQL về việc tăng cường quản lý hàng hóa ra, vào khu phi thuế quan.

 * (SMS: 373/GSQL-GQ2) - Ngày 13/05/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 373/GSQL-GQ2 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công cho thương nhân nước ngoài.

 * (SMS: 2494/TCHQ-GSQL) - Ngày 10/05/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2494/TCHQ-GSQL về việc xuất khẩu khoáng sản.

 * (SMS: 2490/TCHQ-GSQL) - Ngày 10/05/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2490/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn thủ tục hải quan, thuế giá trị gia tăng, thuế xuất nhập khẩu.

 * (SMS: 2489/TCHQ-GSQL) - Ngày 10/05/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2489/TCHQ-GSQL về thủ tục hải quan đối với phương tiện tìm kiếm, cứu nạn nước ngoài vào hoạt động tìm kiếm, cứu nạn tại Việt Nam.

 * (SMS: 3702/VPCP-KTTH) - Ngày 10/05/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3702/VPCP-KTTH về việc tạm nhập, tái xuất mặt hàng đường và tình hình buôn lậu mặt hàng đường.

 * (SMS: 665/TXNK-CST) - Ngày 10/05/2013, Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành Công văn 665/TXNK-CST về hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng.

 * (SMS: 2479/TCHQ-TXNK) - Ngày 09/05/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2479/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng đèn huỳnh quang compact, ca tốt nóng.

 * (SMS: 2456/TCHQ-QLRR) - Ngày 09/05/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2456/TCHQ-QLRR về việc xử lý vướng mắc đối với mặt hàng nút đậy bằng nhựa, bao nylon nhập khẩu.

 * (SMS: 3984/BCT-CNN) - Ngày 08/05/2013, Bộ Công Thương ban hành Công văn 3984/BCT-CNN về việc nhập khẩu nguyên liệu sợi thuốc lá và giấy vấn điếu thuốc lá để sản xuất thuốc lá điếu xuất khẩu.

 * (SMS: 59/2013/TT-BTC) - Ngày 08/05/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 59/2013/TT-BTC về việc hướng dẫn thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với một số loại hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan. 

* (SMS: 2432/TCHQ-GSQL) - Ngày 08/05/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2432/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn thủ tục thanh lý và tiêu hủy tài sản của Công ty trách nhiệm hữu hạn Intel Products Việt Nam.

 * (SMS: 2430/TCHQ-GSQL) - Ngày 08/05/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2430/TCHQ-GSQL về hàng hóa gửi kho ngoại quan của Công ty trách nhiệm hữu hạn Negase Việt Nam.

 * (SMS: 2429/TCHQ-GSQL) - Ngày 08/05/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2429/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn nghiệp vụ giám sát đặc thù tại cửa khẩu Bắc Đai.

 * (SMS: 2427/TCHQ-GSQL) - Ngày 08/05/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2427/TCHQ-GSQL về chủ trương thành lập kho ngoại quan của Công ty trác nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại Mỹ Nhựt.

 * (SMS: 2426/TCHQ-GSQL) - Ngày 08/05/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2426/TCHQ-GSQL về việc xác định loại hình xuất nhập khẩu.

 * (SMS: 2424/TCHQ-GSQL) - Ngày 08/05/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2424/TCHQ-GSQL về chủ trương thành lập kho ngoại quan của Công ty Cổ phần Taxi Móng Cái.

 * (SMS: 2416/TCHQ-CCHDH) - Ngày 07/05/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2416/TCHQ-CCHĐH về việc thống nhất yêu cầu chức năng nghiệp vụ và kế hoạch khai trương hệ thống một cửa.

 * (SMS: 2415/TCHQ-CCHDH) - Ngày 07/05/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2415/TCHQ-CCHĐH về việc xử lý vướng mắc trong thủ tục hải quan điện tử.

 * (SMS: 2414/TCHQ-GSQL) - Ngày 07/05/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2414/TCHQ-GSQL về việc tái xuất 01 xe ô tô của Đại sứ quán Lào tại Hà Nội.

 * (SMS: 2413/TCHQ-GSQL) - Ngày 07/05/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2413/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu xe ô tô dưới dạng quà biếu tặng.

 * (SMS: 2412/TCHQ-GSQL) - Ngày 07/05/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2412/TCHQ-GSQL về hàng của doanh nghiệp chế xuất bán cho doanh nghiệp nội địa gửi kho ngoại quan chờ xuất khẩu.

 * (SMS: 2404/TCHQ-TXNK) - Ngày 07/05/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2404/TCHQ-TXNK về việc nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất xuất khẩu.

 * (SMS: 2402/TCHQ-TXNK) - Ngày 07/05/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2402/TCHQ-TXNK về việc xác định lĩnh vực ưu đãi đầu tư.

 * (SMS: 2401/TCHQ-GSQL) - Ngày 07/05/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2401/TCHQ-GSQL về thời hạn hàng hóa gửi kho ngoại quan.

 * (SMS: 647/QD-BTNMT) - Ngày 06/05/2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 647/QĐ-BTNMT về việc chỉ định tổ chức đủ điều kiện giám định phế liệu nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất.

 * (SMS: 3812/BCT-XNK) - Ngày 04/05/2013, Bộ Công Thương ban hành Công văn 3812/BCT-XNK về việc tạm xuất tái nhập thiết bị viễn thông để sửa chữa.

 * (SMS: 3811/BCT-XNK) - Ngày 04/05/2013, Bộ Công Thương ban hành Công văn 3811/BCT-XNK về việc tạm xuất, tái nhập thiết bị viễn thông để sửa chữa.

 * (SMS: 3810/BCT-XNK) - Ngày 04/05/2013, Bộ Công Thương ban hành Công văn 3810/BCT-XNK về việc tạm nhập tái xuất mặt hàng tham dự triển lãm.

 * (SMS: 3809/BCT-XNK) - Ngày 04/05/2013, Bộ Công Thương ban hành Công văn 3809/BCT-XNK về việc tạm nhập tái xuất thiết bị y tế tham dự triển lãm.

 * (SMS: 3750/BCT-XNK) - Ngày 03/05/2013, Bộ Công Thương ban hành Công văn 3750/BCT-XNK về việc tạm nhập tái xuất thiết bị viễn thông để đo kiểm.

 * (SMS: 3726/BCT-XNK) - Ngày 03/05/2013, Bộ Công Thương ban hành Công văn 3726/BCT-XNK về việc tạm nhập, tái xuất thiết bị y tế.

XÂY DỰNG

* (SMS: 06/2013/TT-BXD)
- Ngày 13/05/2013,
Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 06/2013/TT-BXD về việc hướng dẫn nội dung Thiết kế đô thị.

THƯƠNG MẠI

* (SMS: 3890/BCT-KHCN)
- Ngày 07/05/2013,
Bộ Công Thương ban hành Công văn 3890/BCT-KHCN về việc hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ thực hiện Đề án Thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011 -  2015.

 * (SMS: 705/QD-BTC) - Ngày 05/04/2013, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 705/QĐ-BTC về phương thức bán lương thực dự trữ quốc gia năm 2013.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 29/2013/TT-BCA)
- Ngày 10/05/2013,
Bộ Công an ban hành Thông tư 29/2013/TT-BCA về việc quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

 * (SMS: 725/QD-TTg) - Ngày 10/05/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 725/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch thoát nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

 * (SMS: 2910/QD-BCT) - Ngày 08/05/2013, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 2910/QĐ-BCT về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipđen Việt Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2025.

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (SMS: 15/2013/TT-BYT)
- Ngày 06/05/2013,
Bộ Y tế ban hành Thông tư 15/2013/TT-BYT về việc hướng dẫn khám sức khỏe.

 GIAO THÔNG

* (SMS: 3765/VPCP-QHQT) - Ngày 13/05/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3765/VPCP-QHQT về việc xúc tiến đầu tư Trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa máy bay tại khu kinh tế mở Chu Lai, Quảng Nam.

 * (SMS: 15/2013/QD-UBND) - Ngày 09/05/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 15/2013/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng hệ thống đường đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

 * (SMS: 1133/QD-BGTVT) - Ngày 02/05/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1133/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt Đề án "Đưa đội tàu biển Việt Nam ra khỏi Danh sách đen của Tokyo MOU vào cuối năm 2014".

 * (SMS: 1108/QD-BGTVT) - Ngày 26/04/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1108/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết hệ thống cảng Đường thủy nội địa khu vực phía Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

 * (SMS: 1071/QD-BGTVT) - Ngày 24/04/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1071/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải Đường thủy nội địa Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

* (SMS: 21/2013/TB-LPQT) - Ngày 17/04/2013,  Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 21/2013/TB-LPQT về hiệu lực của Bản ghi nhớ giữa Chính phủ các ước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Vương quốc Cam-pu-chia về Vận tải đường bộ.

 GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (SMS: 3818/VPCP-KGVX) - Ngày 14/05/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3818/VPCP-KGVX về Đề án thành lập trường đại học tỉnh Lào Cai.

 * (SMS: 3125/BGDDT-CNTT) - Ngày 13/05/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 3125/BGDĐT-CNTT về danh sách máy tính cầm tay được đem vào phòng thi.

 * (SMS: 3038/BGDDT-KHTC) - Ngày 10/05/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 3038/BGDĐT-KHTC về việc giãn thời gian điều chỉnh học phí năm 2013 - 2014.

 * (SMS: 3739/VPCP-KGVX) - Ngày 10/05/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3739/VPCP-KGVX về việc dạy tiếng Đức trong các trường phổ thông.

 * (SMS: 42/2013/ND-CP) - Ngày 09/05/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 42/2013/NĐ-CP về việc tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục.

 * (SMS: 3593/VPCP-KGVX) - Ngày 07/05/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3593/VPCP-KGVX về Đề án "Di dời một số trường đại học, cao đẳng từ nội thành Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đến các khu quy hoạch.

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

* (SMS: 1019/QD-BKHCN)
- Ngày 06/05/2013,
Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 1019/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

 * (SMS: 12/2013/TT-BKHCN) - Ngày 29/03/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 12/2013/TT-BKHCN về việc hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và phê duyệt Dự án khoa học và công nghệ phát triển sản phẩm quốc gia.

 * (SMS: 11/2013/TT-BKHCN) - Ngày 29/03/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 11/2013/TT-BKHCN về việc hướng dẫn quản lý Dự án khoa học và công nghệ.

 * (SMS: 10/2013/TT-BKHCN) - Ngày 29/03/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 10/2013/TT-BKHCN về việc hướng dẫn quản lý Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020.

BẢO HIỂM


* (SMS: 1622/BHXH-BT)
- Ngày 07/05/2013,
Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 1622/BHXH-BT về mức lãi suất tính lãi của số tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp chưa đóng, chậm đóng.

 * (SMS: 57/2013/TT-BTC) - Ngày 06/05/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 57/2013/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 121/2011/TT-BTC ngày 17/08/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Quyết định 315/QĐ-TTg ngày 01/03/2011 về thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2013.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (SMS: 06/CT-BGTVT)
- Ngày 15/05/2013,
Bộ Giao thông Vận tải ban hành Chỉ thị 06/CT-BGTVT về việc tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Bộ Giao thông Vận tải.

 * (SMS: 311/QD-CHHVN) - Ngày 14/05/2013, Cục Hàng hải Việt Nam ban hành Quyết định 311/QĐ-CHHVN về việc ban hành Quy chế điều động, luân chuyển, biệt phái công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc Cục Hàng hải Việt Nam.

 * (SMS: 1635/LDTBXH-TCCB) - Ngày 14/05/2013, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1635/LĐTBXH-TCCB về việc tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp.

 * (SMS: 1719/BHXH-TCCB) - Ngày 13/05/2013, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 1719/BHXH-TCCB về việc hướng dẫn bổ sung một số nội dung về tuyển dụng viên chức năm 2013.

 * (SMS: 01/2013/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLDTBXH) - Ngày 08/05/2013, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch 01/2013/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện khoản 3 Điều 1 Nghị định 48/2012/NĐ-CP ngày 04/06/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 157/2005/NĐ-CP ngày 23/12/2005 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

* (SMS: 804/QD-BTC) - Ngày 24/04/2013, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 804/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế luân chuyển công chức, viên chức lãnh đạo trong quy hoạch tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (SMS: 12/2013/TT-BTTTT) - Ngày 13/05/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 12/2013/TT-BTTTT về việc hướng dẫn cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông.

  VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (SMS: 1765/QD-BVHTTDL) - Ngày 14/05/2013, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 1765/QĐ-BVHTTDL về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

 * (SMS: 97/CT-BVHTTDL) - Ngày 13/05/2013, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Chỉ thị 97/CT-BVHTTDL về việc tổ chức triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

 * (SMS: 3752/VPCP-QHQT) - Ngày 13/05/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3752/VPCP-QHQT về dự án xây dựng sân đua xe đạp lòng chảo tại Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình.

 * (SMS: 3015/QD-UBND) - Ngày 08/05/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3015/QĐ-UBND về thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ/Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

 * (SMS: 04/2013/TT-BVHTTDL) - Ngày 03/05/2013, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 04/2013/TT-BVHTTDL về việc quy định tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp, lập và công bố danh sách giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc, thủ tục cử người tham gia giám định tư pháp và thành lập hội đồng giám định trong lĩnh vực văn hóa.

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI

* (SMS: 07/2013/TT-BXD)
- Ngày 15/05/2013,
Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 07/2013/TT-BXD hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ.

 * (SMS: 3805/VPCP-V.III) - Ngày 14/05/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3805/VPCP-V.III về việc thực hiện Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2013.

 * (SMS: 738/QD-TTg) - Ngày 13/05/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 738/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn đến 2015. 

* (SMS: 1089/QD-BTC) - Ngày 13/05/2013, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1089/QĐ-BTC về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho nhân dân các tỉnh Điện Biên, Yên Bái, Cao Bằng, Quảng Trị.

 * (SMS: 749/QD-LDTBXH) - Ngày 13/05/2013, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 749/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2012.

 * (SMS: 60/NQ-CP) - Ngày 10/05/2013, Chính phủ ban hành Nghị quyết 60/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2013.

 * (SMS: 3740/VPCP-KTN) - Ngày 10/05/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3740/VPCP-KTN về việc phê duyệt Đề án Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2013 - 2020.

 * (SMS: 3726/VPCP-TCCV) - Ngày 10/05/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3726/VPCP-TCCV về việc tổ chức Hội nghị sơ kết giai đoạn I Dự án thí điểm tuyển chọn 600 tri thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thuộc 62 huyện nghèo. 

* (SMS: 1063/QD-BTP) - Ngày 09/05/2013, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1063/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước" của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2013 - 2016.

HÀNH CHÍNH

* (SMS: 48/2013/ND-CP)
- Ngày 14/05/2013,
Chính phủ ban hành Nghị định 48/2013/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.

 * (SMS: 3777/VPCP-TCCV) - Ngày 13/05/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3777/VPCP-TCCV về việc hoàn chỉnh Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư.

 * (SMS: 1458/QD-TCHQ) - Ngày 08/05/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1458/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy định chế độ trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị trong ngành Hải quan khi để vụ, việc sai phạm xảy ra trong đơn vị, lĩnh vực công tác do mình quản lý, phụ trách.

HÌNH SỰ

* (SMS: 47/2013/ND-CP)
- Ngày 13/05/2013,
Chính phủ ban hành Nghị định 47/2013/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 82/2011/NĐ-CP ngày 16/09/2011 của Chính phủ quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (SMS: 717/QD-TTg)
- Ngày 10/05/2013,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 717/QĐ-TTg phê chuẩn việc bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2011 - 2016.

 * (SMS: 716/QD-TTg) - Ngày 10/05/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 716/QĐ-TTg phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2011 - 2016.

 * (SMS: 715/QD-TTg) - Ngày 10/05/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 715/QĐ-TTg phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2011 - 2016.

 * (SMS: 998/QD-BTC) - Ngày 06/05/2013, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 998/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật trực thuộc Cục Tin học và Thống kê tài chính.

 * (SMS: 996/QD-BTC) - Ngày 06/05/2013, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 996/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dữ liệu và Hạ tầng công nghệ thông tin trực thuộc Cục Tin học và Thống kê tài chính.

 * (SMS: 995/QD-BTC) - Ngày 06/05/2013, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 995/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dữ liệu và Triển khai công nghệ thông tin tài chính trực thuộc Cục Tin học và Thống kê tài chính tại Thành phố Hồ Chí Minh.

 * (SMS: 993/QD-BTC) - Ngày 06/05/2013, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 993/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính.

 * (SMS: 986/QD-BNN-TCCB) - Ngày 06/05/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 986/QĐ-BNN-TCCB về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định 197/QĐ-BNN-TCCB về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp.

 * (SMS: 03/2013/TT-BNV) - Ngày 16/04/2013, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 03/2013/TT-BNV về việc quy định chi tiết thi hành Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định 33/2012/NĐ-CP ngày 13/04/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 45/2010/NĐ-CP.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (SMS: 735/QD-TTg)
- Ngày 13/05/2013,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 735/QĐ-TTg về việc phê duyệt và ký "Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Brunei Darussalam về hợp tác trong nông nghiệp và thủy sản".

 * (SMS: 734/QD-TTg) - Ngày 13/05/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 734/QĐ-TTg về việc xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương.

 * (SMS: 3006/QD-UBND) - Ngày 08/05/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3006/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hà Nội. 

* (SMS: 24/2013/TT-BNNPTNT) - Ngày 06/05/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 24/2013/TT-BNNPTNT quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. 

* (SMS: 23/2013/TT-BNNPTNT) - Ngày 04/05/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 23/2013/TT-BNNPTNT quy định về cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt là rừng sản xuất.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (SMS: 782/QD-CTN)
- Ngày 23/04/2013,
Chủ tịch nước ban hành Quyết định 782/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 * (SMS: 781/QD-CTN) - Ngày 23/04/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 781/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 * (SMS: 780/QD-CTN) - Ngày 23/04/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 780/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 * (SMS: 690/QD-CTN) - Ngày 09/04/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 690/QĐ-CTN về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam.

 * (SMS: 689/QD-CTN) - Ngày 09/04/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 689/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 * (SMS: 23/2013/TB-LPQT) - Ngày 21/04/2013, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 23/2013/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam và Chính phủ nước Cô-oét về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ.

 * (SMS: 22/2013/TB-LPQT) - Ngày 16/04/2013, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 22/2013/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ác-mê-nia về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ.

 * (SMS: 19/2013/TB-LPQT) - Ngày 04/04/2013, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 19/2013/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ác-mê-nia về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ.

 LĨNH VỰC KHÁC

* (SMS: 642/TTg-KGVX) - Ngày 08/05/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 642/TTg-KGVX về trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ nêu tại Nghị quyết 40/NQ-CP ngày 09/08/2012 của Chính phủ.

 * (SMS: 627/TTg-KTN) - Ngày 07/05/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 627/TTg-KTN về xác định địa điểm Nghĩa trang mới để an táng cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước khi từ trần và Nhà tang lễ Quốc gia.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.