(LuatVietnam) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản trên hệ thống tin nhắn 6689.
Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 
Trong tuần này từ 14/05/2011 - 20/05/2011, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản. 
 
Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:
 
CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 80/NQ-CP) - Ngày 19/05/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 80/NQ-CP về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020.
 
* (SMS: 35/2011/ND-CP) - Ngày 18/05/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 35/2011/NĐ-CP về biện pháp pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.
 
* (SMS: 34/2011/ND-CP) - Ngày 17/05/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 34/2011/NĐ-CP về việc quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức.
 
* (SMS: 32/2011/ND-CP) - Ngày 16/05/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 32/2011/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 162/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ về chế độ lương, chế độ trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán Nhà nước và chế độ ưu tiên đối với kiểm toán viên nhà nước.
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 735/QD-TTg) - Ngày 18/05/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 735/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ đến năm 2020.
 
* (SMS: 733/QD-TTg) - Ngày 17/05/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 733/QĐ-TTg về viiệc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình đến năm 2020.
 
* (SMS: 732/QD-TTg) - Ngày 17/05/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 732/QĐ-TTg về việc phê duyệt chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2012.
 
* (SMS: 731/QD-TTg) - Ngày 17/05/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 731/QĐ-TTg về việc hỗ trợ cứu đói cho các địa phương.
 
* (SMS: 726/QD-TTg) - Ngày 17/05/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 726/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Ô-man về khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau.
 
* (SMS: 28/2011/QD-TTg) - Ngày 17/05/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 28/2011/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam.
 
* (SMS: 687/QD-TTg) - Ngày 12/05/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 687/QĐ-TTg về việc hỗ trợ gạo cứu đói cho các địa phương.
 
* (SMS: 686/QD-TTg) - Ngày 12/05/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 686/QĐ-TTg về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa các hồ: PleiKrông, Ialy, Sê San 4 và Sê San 4A trong mùa lũ hàng năm.
 
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 
* (SMS: 16/2011/TT-BLDTBXH) - Ngày 19/05/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 16/2011/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt đối với người lao động làm việc tại địa bàn Trường Sa và DKI .
 
* (SMS: 1549/LDTBXH-KHTC) - Ngày 18/05/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1549/LĐTBXH-KHTC về việc chấn chỉnh công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng.
 
* (SMS: 1520/LDTBXH-LDTL) - Ngày 16/05/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1520/LĐTBXH-LĐTL về việc tổ chức thi nâng ngạch lương viên chức chuyên môn nghiệp vụ.
 
* (SMS: 1499/LDTBXH-KHTC) - Ngày 16/05/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1499/LĐTBXH-KHTC về việc xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung theo Nghị định 22/2011/NĐ-CP.
 
* (SMS: 576/QD-LDTBXH) - Ngày 16/05/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 576/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban điều hành Đề án và phê duyệt Kế hoạch thực hiện Tiểu Đề án 1 Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong doanh nghiệp nhà nước năm 2011.
 
* (SMS: 1457/LDTBXH-LDTL) - Ngày 11/05/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1457/LĐTBXH-LĐTL về phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với công tác khảo sát xây dựng.
 
* (SMS: 567/QD-LDTBXH) - Ngày 10/05/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 567/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt Kế hoạch hành động về Bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2015 Ngành Lao động Thương binh và Xã hội.
 
BỘ CÔNG THƯƠNG
 
* (SMS: 2409/QD-BCT) - Ngày 17/05/2011, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 2409/QĐ-BCT về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa), felspat, cao lanh và magnezit đến năm 2015, có xét đến năm 2025.
 
* (SMS: 2408/QD-BCT) - Ngày 17/05/2011, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 2408/QĐ-BCT về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng crômit, mangan giai đoạn 2007- 2015.
 
* (SMS: 20/2011/TT-BCT) - Ngày 12/05/2011, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 20/2011/TT-BCT về việc quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 09 chỗ trở xuống.
 
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
 
* (SMS: 07/2011/TT-BKHDT) - Ngày 17/05/2011, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 07/2011/TT-BKHĐT về việc áp dụng chỉ tiêu thống kê "Chỉ số sản xuất công nghiệp hàng tháng" thay thế chỉ tiêu "Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá cố định 1994 hàng tháng".
 
* (SMS: 2924/BKHDT-TCTT) - Ngày 12/05/2011, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 2924/BKHĐT-TCTT về việc báo cáo tình hình thực hiện phân cấp ngân sách và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phân cấp về ngân sách.
 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
* (SMS: 974/QD-BNN-XD) - Ngày 16/05/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 974/QĐ-BNN-XD về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng Nhà làm việc liên cơ số 2, 16 Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.
 
* (SMS: 973/QD-BNN-TC) - Ngày 16/05/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 973/QĐ-BNN-TC về việc phê duyệt Dự toán Tiểu đề án 1 “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật vể nông nghiệp và phát triển nông thôn cho người dân nông thôn” năm 2011.
 
* (SMS: 1302/BNN-TC) - Ngày 13/05/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 1302/BNN-TC về việc hướng dẫn quản lý tài chính các dự án sản xuất thử nghiệm.
 
* (SMS: 1294/BNN-CB) - Ngày 13/05/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 1294/BNN-CB về việc điều chỉnh thuế nhập khẩu hạt điều thô.
 
* (SMS: 963/QD-BNN-TC) - Ngày 12/05/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 963/QĐ-BNN-TC về việc điều chỉnh dự toán ngân sách Nhà nước năm 2011.
 
* (SMS: 611/QD-BNN-TCCB) - Ngày 11/05/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 611/QĐ-BNN-TCCB về việc giao quỹ tiền lương.
 
BỘ NỘI VỤ
 
* (SMS: 1039/QD-BNV) - Ngày 17/05/2011, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 1039/QĐ-BNV về Kế hoạch thực hiện Quyết định số 282/QĐ-TTg ngày 24/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.
 
BỘ XÂY DỰNG
 
* (SMS: 755/BXD-KTXD) - Ngày 17/05/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 755/BXD-KTXD về việc điều chỉnh giá hợp đồng do biến động giá.
 
* (SMS: 28/BXD-VLXD) - Ngày 17/05/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 28/BXD-VLXD về việc xác nhận công nghệ sản xuất gạch bê tông khí chưng áp.
 
* (SMS: 68/BXD-KTXD) - Ngày 16/05/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 68/BXD-KTXD về việc hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo chỉ số giá.
 
* (SMS: 67/BXD-KTXD) - Ngày 16/05/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 67/BXD-KTXD về việc vướng mắc trong quản lý chi phí xây dựng công trình.
 
* (SMS: 209/BXD-KHCN) - Ngày 13/05/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 209/BXD-KHCN về việc tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực xây dựng.
 
* (SMS: 65/BXD-KTXD) - Ngày 11/05/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 65/BXD-KTXD về việc xác định khối lượng cốt thép sử dụng thi công xây dựng công trình.
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
* (SMS: 3256/BGDDT-NGCBQLGD) - Ngày 17/05/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 3256/BGDĐT-NGCBQLGD về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường tiểu học theo Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT.
 
* (SMS: 1981/QD-BGDDT) - Ngày 12/05/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 1981/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt danh mục đề tài/nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ để đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2012 .
 
BỘ TÀI CHÍNH
 
* (SMS: 65/2011/TT-BTC) - Ngày 16/05/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 65/2011/TT-BTC về việc hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản.
 
* (SMS: 6288/BTC-TCT) - Ngày 16/05/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 6288/BTC-TCT về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với chứng từ nộp thuế kê khai chậm.
 
* (SMS: 6261/BTC-TCT) - Ngày 16/05/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 6261/BTC-TCT về việc cấp Mã số thuế cho cá nhân có hoạt động chuyển nhượng bất động sản.
 
* (SMS: 1078/QD-BTC) - Ngày 13/05/2011, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1078/QĐ-BTC về việc xuất gạo dự trữ quốc gia ứng cấp cho tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ cứu đói cho nhân dân trong dịp giáp hạt năm 2011.
 
* (SMS: 64/2011/TT-BTC) - Ngày 13/05/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 64/2011/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 19/2011/QĐ-TTg ngày 23/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm tiếp nhận bản khai hàng hóa, các chứng từ khác có liên quan và thông quan điện tử đối với tàu biển nhập cảnh, xuất cảnh .
 
* (SMS: 61/2011/TT-BTC) - Ngày 12/05/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 61/2011/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 41/2005/TT-BTC ngày 26/05/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 10/2005/NĐ-CP ngày 31/10/2005 của Chính phủ quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, giấy chứng minh hải quan.
 
* (SMS: 59/2011/TT-BTC) - Ngày 12/05/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 59/2011/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2011 - 2015.
 
* (SMS: 6124/BTC-TCT) - Ngày 12/05/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 6124/BTC-TCT về việc chính sách thuế đối với dự án ODA.
 
* (SMS: 6079/BTC-TCT) - Ngày 12/05/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 6079/BTC-TCT về việc thuế giá trị gia tăng sản phẩm mủ cao su.
 
* (SMS: 58/2011/TT-BTC) - Ngày 11/05/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 58/2011/TT-BTC quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê.
 
* (SMS: 56/2011/TT-BTC) - Ngày 29/04/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 56/2011/TT-BTC về việc hướng dẫn phương pháp tính toán các chỉ tiêu giám sát và tổ chức hoạt động giám sát nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia.
 
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
* (SMS: 1361/BTTTT-VP) - Ngày 10/05/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn 1361/BTTTT-VP về khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi đơn giản hóa thủ tục hành chính.
 
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 
* (SMS: 05/2011/TT-BKHCN) - Ngày 09/05/2011, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 05/2011/TT-BKHCN ban hành mẫu văn bản sử dụng trong hoạt động thanh tra, xử lý vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.
 
BỘ CÔNG AN
 
* (SMS: 21/2011/TT-BCA) - Ngày 25/04/2011, Bộ Công an ban hành Thông tư 21/2011/TT-BCA về quy định trình tự, thủ tục thực hiện các quyết định chưa cho nhập cảnh, chưa được xuất cảnh, tạm hoãn xuất cảnh.
 
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
 
* (SMS: 12/2011/TT-NHNN) - Ngày 17/05/2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 12/2011/TT-NHNN về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước.
 
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 
* (SMS: 1958/BHXH-CSXH) - Ngày 16/05/2011, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 1958/BHXH-CSXH về việc chế độ tử tuất.
 
* (SMS: 1889/BHXH-TCCB) - Ngày 12/05/2011, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 1889/BHXH-TCCB hướng dẫn bổ sung thông báo đợt 2 đăng tin tuyển dụng viên chức năm 2011.
 
* (SMS: 1726/BHXH-BT) - Ngày 29/04/2011, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 1726/BHXH-BT về việc truy thu bảo hiểm xã hội đối với cán bộ xã là bệnh binh các hạng.
 
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 
* (SMS: 2246/TCHQ-GSQL) - Ngày 17/05/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2246/TCHQ-GSQL về việc thủ tục hải quan xuất khẩu điện.

* (SMS: 2170/TCHQ-TXNK) - Ngày 13/05/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2170/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng muối công nghiệp.
 
* (SMS: 2149/TCHQ-TXNK) - Ngày 12/05/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2149/TCHQ-TXNK về việc nguyên liệu, vật tư NKD cung ứng cho hợp đồng gia dụng.
 
TỔNG CỤC THUẾ
 
* (SMS: 1652/TCT-CS) - Ngày 16/05/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1652/TCT-CS về việc hoàn thuế Giá trị gia tăng đối với trường hợp đầu tư.
 
* (SMS: 1612/TCT-DNL) - Ngày 12/05/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1612/TCT-DNL về việc kê khai, nộp thuế GTGT đối với nhà máy thuỷ điện.
 
* (SMS: 1590/TCT-CS) - Ngày 11/05/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1590/TCT-CS về việc chính sách thuế nhà thầu nước ngoài.
 
* (SMS: 1588/TCT-CS) - Ngày 11/05/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1588/TCT-CS về chính sách thuế đối với nghiệp vụ thu hồi nợ.
 
* (SMS: 111/TB-TCT) - Ngày 10/05/2011, Tổng cục Thuế ban hành Thông báo 111/TB-TCT về việc cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.
 
* (SMS: 1523/TCT-CS) - Ngày 05/05/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1523/TCT-CS về chuyển đổi hình thức kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp.
 
* (SMS: 1521/TCT-CS) - Ngày 05/05/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1521/TCT-CS về việc miễn, giảm tiền thuê đất.
 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
* (SMS: 17/2011/QD-UBND) - Ngày 19/05/2011, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 17/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa cơ quan quản lý nhà nước của Thành phố Hà Nội trong công tác quản lý Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực thương mại và thương mại đặc thù.
 
* (SMS: 2097/QD-UBND) - Ngày 10/05/2011, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2097/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch xử lý, giải tỏa các trường hợp vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.