Trong tuần qua (từ 04/05 - 10/05/2018), LuatVietnam đã cập nhật nhiều văn bản quan trọng, trong đó có: Thông tư 08/2018/TT-NHNN về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng; Công văn 1822/BGDĐT-GDTrH về việc tuyển sinh đầu cấp của Hà Nội; Công văn 1838/BGDĐT-GDTX về việc tăng cường quản lý đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học.

DOANH NGHIỆP

* (563/TTg-ĐMDN) - Ngày 02/05/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 563/TTg-ĐMDN về việc phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh chuyển thành công ty cổ phần.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (170/TB-VPCP) - Ngày 09/05/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 170/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về xử lý truy thu thuế tiêu thụ đặc biệt tại Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn và Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.

* (4185/VPCP-KTTH) - Ngày 08/05/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4185/VPCP-KTTH về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các dự án BOT điện.

* (4064/VPCP-KTTH) - Ngày 04/05/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4064/VPCP-KTTH về việc miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của Hãng hàng không Emirates.

* (2356/TCHQ-TXNK) - Ngày 02/05/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2356/TCHQ-TXNK về việc bổ sung danh sách các ngân hàng phối hợp thu triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7.

* (2349/TCHQ-TXNK) - Ngày 02/05/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2349/TCHQ-TXNK về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu.

* (2171/TCHQ-TXNK) - Ngày 23/04/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2171/TCHQ-TXNK về thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu.

* (2168/TCHQ-TXNK) - Ngày 23/04/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2168/TCHQ-TXNK rà soát việc áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu thông thường.

* (2136/TCHQ-TXNK) - Ngày 20/04/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2136/TCHQ-TXNK về việc hướng dẫn thủ tục, hồ sơ miễn thuế hàng viện trợ.

* (1402/TCT-CS) - Ngày 20/04/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1402/TCT-CS về chính sách thuế giá trị gia tăng.

* (1390/TCT-CS) - Ngày 19/04/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1390/TCT-CS về chính sách thuế.

* (1389/TCT-CS) - Ngày 19/04/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1389/TCT-CS về chính sách thuế.

* (1331/TCT-CS) - Ngày 16/04/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1331/TCT-CS về việc sử dụng chứng từ đối với dịch vụ đấu giá tài sản.

* (1263/TCT-CS) - Ngày 11/04/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1263/TCT-CS về chính sách thuế.

* (1260/TCT-CS) - Ngày 11/04/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1260/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

* (1257/TCT-CS) - Ngày 11/04/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1257/TCT-CS về chính sách thu tiền sử dụng đất.

* (1242/TCT-TNCN) - Ngày 10/04/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1242/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân.

* (29/2018/TT-BTC) - Ngày 28/03/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 29/2018/TT-BTC về việc hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ.

* (3074/BCT-XNK) - Ngày 19/04/2018, Bộ Công Thương ban hành Công văn 3074/BCT-XNK về việc tự khai báo nguồn gốc xuất xứ hàng hóa để được hưởng ưu đãi trong biểu thuế tối huệ quốc.

* (1889/TXNK-CST) - Ngày 17/04/2018, Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành Công văn 1889/TXNK-CST về chính sách thuế đối với hàng thay đổi mục đích sử dụng.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (02/2018/TT-BLĐTBXH) - Ngày 27/04/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 02/2018/TT-BLĐTBXH về việc quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ trợ giúp xã hội.

BẢO HIỂM

* (4173/VPCP-KSTT) - Ngày 08/05/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4173/VPCP-KSTT về việc cấp, quản lý và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

* (1700/LĐTBXH-BHXH) - Ngày 07/05/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1700/LĐTBXH-BHXH về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (35/NQ-CP) - Ngày 07/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 35/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bắc Ninh.

* (34/NQ-CP) - Ngày 07/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 34/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thái Bình.

* (33/NQ-CP) - Ngày 07/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 33/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Long An.

ĐẦU TƯ

* (63/2018/NĐ-CP) - Ngày 04/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (4095/VPCP-KTTH) - Ngày 05/05/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4095/VPCP-KTTH về kết quả thực hiện năm 2017 Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt.

* (08/2018/TT-NHNN) - Ngày 30/03/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 08/2018/TT-NHNN về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (1394/QĐ-TCHQ) - Ngày 03/05/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1394/QĐ-TCHQ về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của hệ thống hải quan.

* (2196/TCHQ-GSQL) - Ngày 24/04/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2196/TCHQ-GSQL về việc tăng cường quản lý hàng hóa là hành lý, quà biếu, quà tặng từ nước ngoài vào Việt Nam.

* (2186/TCHQ-GSQL) - Ngày 23/04/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2186/TCHQ-GSQL về việc nộp bổ sung C/O mẫu AK.

* (2129/TCHQ-GSQL) - Ngày 20/04/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2129/TCHQ-GSQL về việc quản lý, giám sát hải quan tự động đối với hàng chuyển phát nhanh, bưu chính.

* (2052/TCHQ-GSQL) - Ngày 17/04/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2052/TCHQ-GSQL về tờ khai còn tồn trên hệ thống trong quá trình triển khai thực hiện Điều 41 Luật Hải quan 2014.

THƯƠNG MẠI

* (3585/BCT-TTTN) - Ngày 08/05/2018, Bộ Công Thương ban hành Công văn 3585/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

* (581/TTg-CN) - Ngày 07/05/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 581/TTg-CN về việc rà soát, hoàn thiện quy định về danh mục hàng nguy hiểm và cơ chế quản lý hoạt động vận chuyển hàng nguy hiểm.

* (4161/VPCP-KTTH) - Ngày 07/05/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4161/VPCP-KTTH về việc triển khai Thông báo 50/TB-VPCP về thực hiện cơ chế một cửa quốc gia.

* (08/2018/TT-BCT) - Ngày 02/05/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 08/2018/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của Quản lý thị trường.

* (2919/BCT-XNK) - Ngày 16/04/2018, Bộ Công Thương ban hành Công văn 2919/BCT-XNK về việc thông báo giải thể Ban chỉ đạo Thương mại biên giới Trung ương.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (491/QĐ-TTg) - Ngày 07/05/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 491/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.

* (4098/VPCP-CN) - Ngày 05/05/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4098/VPCP-CN về việc lập Quy hoạch khoáng sản làm xi măng và Quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng chủ yếu.

* (4001/VPCP-NC) - Ngày 02/05/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4001/VPCP-NC về vi phạm trong lĩnh vực khai thác cát, sỏi, quản lý, bảo vệ rừng và quản lý, sử dụng đất nông nghiệp.

* (1340/QÐ-BTNMT) - Ngày 26/04/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 1340/QÐ-BTNMT về việc phê duyệt Điều chỉnh Chương trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2016-2020.

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (2821/QĐ-BYT) - Ngày 09/05/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 2821/QĐ-BYT về việc ban hành Danh mục 44 sinh phẩm chẩn đoán invitro được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 35.

* (8073/QLD-ĐK) - Ngày 09/05/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 8073/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (8069/QLD-ĐK) - Ngày 09/05/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 8069/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (8068/QLD-ĐK) - Ngày 09/05/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 8068/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (8067/QLD-ĐK) - Ngày 09/05/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 8067/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (8066/QLD-ĐK) - Ngày 09/05/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 8066/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký đợt 160.

* (8065/QLD-ĐK) - Ngày 09/05/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 8065/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký đợt 160.

* (660/QĐ-BTTTT) - Ngày 08/05/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 660/QĐ-BTTTT về việc ban hành Kế hoạch triển khai hoạt động thúc đẩy thực thi Công ước khung về Kiểm soát thuốc lá.

* (2674/QĐ-BYT) - Ngày 27/04/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 2674/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn quốc gia xét nghiệm HIV.

* (2673/QĐ-BYT) - Ngày 27/04/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 2673/QĐ-BYT về việc ban hành "Hướng dẫn tư vấn, xét nghiệm HIV tại cộng đồng".

* (29/QĐ-YDCT) - Ngày 26/04/2018, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền ban hành Quyết định 29/QĐ-YDCT về việc ban hành Bộ công cụ chuẩn kiểm tra phòng chẩn trị y học cổ truyền.

ĐẤU THẦU-CẠNH TRANH

* (524/QĐ-LĐTBXH) - Ngày 07/05/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 524/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu Dự án: Trung tâm phục hồi sức khỏe người có công Sầm Sơn.

GIAO THÔNG

* (584/TTg-CN) - Ngày 08/05/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 584/TTg-CN về việc triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng tại các dự án đường cao tốc do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam quản lý.

* (4166/VPCP-CN) - Ngày 08/05/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4166/VPCP-CN về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch đường ven biển đoạn Phan Thiết - Thuận Quý, tỉnh Bình Thuận.

* (583/TTg-CN) - Ngày 08/05/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 583/TTg-CN về việc báo cáo điều chỉnh Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo, Thành phố Hà Nội.

* (4141/VPCP-CN) - Ngày 07/05/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4141/VPCP-CN về việc đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa theo hình thức hợp đồng BOT.

* (4139/VPCP-CN) - Ngày 07/05/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4139/VPCP-CN về việc tình hình thực hiện các dự án BOT trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

* (4138/VPCP-CN) - Ngày 07/05/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4138/VPCP-CN về việc đầu tư xây dựng hầm Cửa Lục, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

* (4110/VPCP-CN) - Ngày 05/05/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4110/VPCP-CN về việc triển khai các dự án tuyến tránh đô thị trên tuyến đường Hồ Chí Minh.

* (917/QĐ-BGTVT) - Ngày 04/05/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 917/QĐ-BGTVT về việc bổ sung danh sách cá nhân giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

* (576/TTg-CN) - Ngày 04/05/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 576/TTg-CN về việc phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng đoạn Cao Bồ - Mai Sơn, tỉnh Nam Định và Ninh Bình thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

* (575/TTg-CN) - Ngày 04/05/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 575/TTg-CN về việc phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45.

* (4087/VPCP-CN) - Ngày 04/05/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4087/VPCP-CN về việc báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

* (4014/VPCP-CN) - Ngày 03/05/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4014/VPCP-CN về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển Cảng biển Sóc Trăng và Bến cảng Trần Đề.

* (22/2018/TT-BGTVT) - Ngày 02/05/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 22/2018/TT-BGTVT quy định về vận tải hàng hóa trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia.

* (21/2018/TT-BGTVT) - Ngày 27/04/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 21/2018/TT-BGTVT quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt.

* (11/2018/TT-BGTVT) - Ngày 28/03/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 11/2018/TT-BGTVT quy định về cầu chung, giao thông trên khu vực cầu chung.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (1696/SGDĐT-QLT) - Ngày 10/05/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 1696/SGDĐT-QLT về việc thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường mầm non ngoài công lập, lớp 1 trường tiểu học ngoài công lập và lớp 6 trường trung học cơ sở ngoài công lập năm học 2018-2019.

* (1838/BGDĐT-GDTX) - Ngày 09/05/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 1838/BGDĐT-GDTX về việc tăng cường quản lý đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học.

* (1822/BGDĐT-GDTrH) - Ngày 08/05/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 1822/BGDĐT-GDTrH về việc tuyển sinh đầu cấp của Hà Nội.

* (4208/VPCP-CN) - Ngày 08/05/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4208/VPCP-CN về việc tổ chức Chương trình tặng mũ bảo hiểm cho học sinh bước vào lớp 1 năm học 2018-2019.

* (1737/CT-BGDĐT) - Ngày 07/05/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chỉ thị 1737/CT-BGDĐT về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo.

* (1779/BGDĐT-GDCTHSSV) - Ngày 07/05/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 1779/BGDĐT-GDCTHSSV về việc phòng, tránh học sinh, sinh viên tham gia cá độ, đánh bạc qua mạng.

* (270/KH-BGDĐT) - Ngày 02/05/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch 270/KH-BGDĐT về việc đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

* (494/QĐ-TTg) - Ngày 08/05/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 494/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đề án "Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa".

* (1136/QĐ-BKHCN) - Ngày 03/05/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 1136/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn.

* (1117/QĐ-BKHCN) - Ngày 03/05/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 1117/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn.

* (1090/QĐ-BKHCN) - Ngày 27/04/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 1090/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2018.

* (1056/QĐ-BKHCN) - Ngày 26/04/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 1056/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục dự án sản xuất thử nghiệm cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (06/2018/TT-BTTTT) - Ngày 09/05/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 06/2018/TT-BTTTT về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động W-CDMA FDD".

* (05/2018/TT-BTTTT) - Ngày 09/05/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 05/2018/TT-BTTTT về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị lặp thông tin di dộng W-CDMA FDD".

* (04/2018/TT-BTTTT) - Ngày 08/05/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 04/2018/TT-BTTTT về việc quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

* (659/QĐ-BTTTT) - Ngày 08/05/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 659/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Electro Magnetic Test, Inc. - US0036.

* (658/QĐ-BTTTT) - Ngày 08/05/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 658/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - National Technical Systems (NTS) - US0054.

* (624/QĐ-BTTTT) - Ngày 27/04/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 624/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - HCT Co., Ltd. - KR0032.

* (623/QĐ-BTTTT) - Ngày 27/04/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 623/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - DT&C Co., Lts. - KR0034.

* (622/QĐ-BTTTT) - Ngày 27/04/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 622/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - KCTL Inc. - KR0040.

* (621/QĐ-BTTTT) - Ngày 27/04/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 621/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - KOSTEC Co., Ltd. - KR0041.

* (620/QĐ-BTTTT) - Ngày 27/04/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 620/QĐ-BTTTT về việc chỉ định Phòng thử nghiệm - Phòng Kỹ thuật Đo kiểm thuộc Công ty Cổ phần Kasati.

* (619/QĐ-BTTTT) - Ngày 27/04/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 619/QĐ-BTTTT về việc chỉ định Phòng thử nghiệm - Phòng thử nghiệm truyền dẫn quang (VILAS 285) thuộc Công ty Cổ phần Cáp quang Việt Nam VINA-OFC.

* (615/QĐ-BTTTT) - Ngày 27/04/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 615/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - UL LLC - US0067.

* (614/QĐ-BTTTT) - Ngày 27/04/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 614/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - INTEL CORPORATION - OREGON CERTIFICATION EMC LAB - US0069.

* (613/QĐ-BTTTT) - Ngày 27/04/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 613/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - MiCOM Labs - US0159.

* (612/QĐ-BTTTT) - Ngày 27/04/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 612/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - SIEMIC, INC. dba SIEMIC LABORATORIES - US0160.

* (611/QĐ-BTTTT) - Ngày 27/04/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 611/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - National Technical Systems (NTS) - Longmont - US0168.

* (610/QĐ-BTTTT) - Ngày 27/04/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 610/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - SGS North America, INC. - US0186.

* (609/QĐ-BTTTT) - Ngày 27/04/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 609/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Cetecom Inc. - US0187.

* (605/QĐ-BTTTT) - Ngày 27/04/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 605/QĐ-BTTTT về việc chỉ định Phòng thử nghiệm - Phòng Đo kiểm thuộc Công ty Cổ phần Giải pháp Viễn thông Nam Phương.

* (17/CT-BTTTT) - Ngày 26/04/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chỉ thị 17/CT-BTTTT về việc phát động phong trào thi đua chuyên đề "Thi đua thực hiện hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của ngành Thông tin và Truyền thông" năm 2018.

* (575/PTTH&TTĐT) - Ngày 24/04/2018, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử ban hành Công văn 575/PTTH&TTĐT về việc tăng cường công tác quản lý trò chơi điện tử trên mạng.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (21/2018/QĐ-TTg) - Ngày 07/05/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 21/2018/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thể dục thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

CHÍNH SÁCH

* (4074/VPCP-CN) - Ngày 04/05/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4074/VPCP-CN về việc điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

* (501/QĐ-LĐTBXH) - Ngày 02/05/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 501/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021 trong năm 2018.

* (1640/LĐTBXH-KHTC) - Ngày 02/05/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1640/LĐTBXH-KHTC về việc báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện năm 2017 và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

HÀNH CHÍNH

* (901/QĐ-BGTVT) - Ngày 03/05/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 901/QĐ-BGTVT về việc bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Bộ Giao thông Vận tải.

* (1623/LĐTBXH-VP) - Ngày 02/05/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1623/LĐTBXH-VP về việc triển khai Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

HÌNH SỰ

* (170/QĐ-VKSTC) - Ngày 02/05/2018, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quyết định 170/QĐ-VKSTC về việc ban hành Quy chế tạm thời công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thực nghiệm điều tra và giám định.

* (169/QĐ-VKSTC) - Ngày 02/05/2018, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quyết định 169/QĐ-VKSTC về việc ban hành Quy chế tạm thời công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

* (01/2018/NQ-HĐTP) - Ngày 24/04/2018, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn áp dụng Điều 66 và Điều 106 của Bộ luật Hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (489/QĐ-TTg) - Ngày 04/05/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 489/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

* (488/QĐ-TTg) - Ngày 04/05/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 488/QĐ-TTg về việc phê duyệt kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

* (487/QĐ-TTg) - Ngày 04/05/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 487/QĐ-TTg về việc đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Trọng Khánh thôi giữ chức Phó Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

* (486/QĐ-TTg) - Ngày 04/05/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 486/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm lại ông Trần Minh Hùng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (64/2018/NĐ-CP) - Ngày 07/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 64/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản.

* (490/QĐ-TTg) - Ngày 07/05/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 490/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020.

* (62/2018/NĐ-CP) - Ngày 02/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 62/2018/NĐ-CP quy định về hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (1023/QĐ-BTP) - Ngày 09/05/2018, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1023/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, ngành Tư pháp năm 2018.

* (22/2018/QĐ-TTg) - Ngày 08/05/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 22/2018/QĐ-TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

* (1475/QĐ-BCT) - Ngày 03/05/2018, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 1475/QĐ-BCT về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 của Bộ Công Thương.

NGOẠI GIAO

* (23/2018/TB-LPQT) - Ngày 17/04/2018, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 23/2018/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định ASEAN về di chuyển thể nhân (ASEAN Agreement on the Movement of Natural Persons).

* (22/2018/TB-LPQT) - Ngày 17/04/2018, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 22/2018/TB-LPQT về hiệu lực của Công ước quốc tế về kiểm soát các hệ thống chống hà độc hại của tàu năm 2001 (International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling systems on Ships, 2001).

* (20/2018/TB-LPQT) - Ngày 30/03/2018, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 20/2018/TB-LPQT về hiệu lực của Nghị định thư sửa đổi Hiệp định Marrakesh thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới (Protocol Amending the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization).

* (19/2018/TB-LPQT) - Ngày 29/03/2018, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 19/2018/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định hợp tác vùng châu Á - Thái Bình Dương về nghiên cứu, phát triển và đào tạo liên quan đến khoa học và công nghệ hạt nhân năm 2017 (Regional Co-operative Agreement for Research, Development and Training Related to Nuclear Science and Technology).

* (17/2018/TB-LPQT) - Ngày 29/03/2018, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 17/2018/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định Tổ chức Hợp tác rừng châu Á (Agreement on the Establishment of the Asian Forest Cooperation Organization - AFoCO).

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

UBND TP. HÀ NỘI

* (10/2018/QĐ-UBND) - Ngày 07/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 10/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định việc áp dụng cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong cung ứng dịch vụ công tại các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp hợp tác xã tại Thành phố Hà Nội.

* (2146/QĐ-UBND) - Ngày 07/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2146/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.

* (2122/QĐ-UBND) - Ngày 04/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2122/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội Sức khỏe ngoài trời người trung, cao tuổi Thành phố Hà Nội.

* (2119/QĐ-UBND) - Ngày 04/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2119/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Thành phố Hà Nội.

* (09/2018/QĐ-UBND) - Ngày 03/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 09/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý, khai thác và bảo trì hệ thống đường đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (103/KH-UBND) - Ngày 03/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 103/KH-UBND về việc triển khai Đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố Hà Nội năm 2018.

* (100/KH-UBND) - Ngày 02/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 100/KH-UBND về việc kiểm tra cải cách hành chính năm 2018.

* (99/KH-UBND) - Ngày 27/04/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 99/KH-UBND về đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018 và giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (2049/QĐ-UBND) - Ngày 26/04/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2049/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước đối với việc quản lý các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (08/2018/QĐ-UBND) - Ngày 24/04/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 08/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định 08/2017/QĐ-UBND ngày 22/03/2017 ban hành Quy định về đảm bảo an toàn phương tiện thủy nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người hoạt động trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (1997/QĐ-UBND) - Ngày 24/04/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1997/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2050.

* (1758/UBND-ĐT) - Ngày 24/04/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 1758/UBND-ĐT về việc xử lý các trường hợp không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng phát sinh khi thực hiện dự án mở đường theo quy hoạch tồn động cũ trước năm 2005.

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

* (14/2018/QĐ-UBND) - Ngày 02/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 14/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên khoáng sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

* (1775/QĐ-UBND) - Ngày 02/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 1775/QĐ-UBND về việc công bố bãi bỏ 12 thủ tục hành chính lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố.

* (1774/QĐ-UBND) - Ngày 02/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 1774/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.