Văn bản mới cập nhật tuần 18/2011
(LuatVietnam) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản trên hệ thống tin nhắn 6689.
Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg [email protected], gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 
Trong tuần này từ 07/05/2011 - 13/05/2011, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với [email protected] để nhận văn bản. 
 
Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:
 
CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 31/2011/ND-CP) - Ngày 11/05/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 31/2011/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/08/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.
 
* (SMS: 30/2011/ND-CP) - Ngày 06/05/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 30/2011/NĐ-CP về việc quản lý và bảo vệ hành lang an toàn kỹ thuật của hệ thống anten quân sự.
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 683/QD-TTg) - Ngày 10/05/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 683/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Á Châu.
 
* (SMS: 682/QD-TTg) - Ngày 10/05/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 682/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011- 2015.
 
* (SMS: 679/QD-TTg) - Ngày 10/05/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 679/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011 - 2015.
 
* (SMS: 678/QD-TTg) - Ngày 10/05/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 678/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
 
* (SMS: 677/QD-TTg) - Ngày 10/05/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 677/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020.
 
* (SMS: 676/QD-TTg) - Ngày 10/05/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 676/QĐ-TTg về việc phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 675/QD-TTg) - Ngày 10/05/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 675/QĐ-TTg về việc phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 674/QD-TTg) - Ngày 10/05/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 674/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác dự báo vĩ mô".
 
* (SMS: 673/QD-TTg) - Ngày 10/05/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 673/QĐ-TTg về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 - 2020.
 
* (SMS: 665/QD-TTg) - Ngày 06/05/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 665/QĐ-TTg phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 664/QD-TTg) - Ngày 06/05/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 664/QĐ-TTg về việc phủ phê duyệt việc miễn nhiệm thành viên Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 540/QD-VPCP) - Ngày 10/05/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Quyết định 540/QĐ-VPCP về Quy chế làm việc của Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính.
 
* (SMS: 539/QD-VPCP) - Ngày 10/05/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Quyết định 539/QĐ-VPCP về việc kiện toàn Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính.
 
* (SMS: 2946/VPCP-KGVX) - Ngày 10/05/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2946/VPCP-KGVX về việc chính sách khuyến khích các dự án đầu tư vào vùng nông thôn, miền núi để sử dụng hợp lý lao động tại chỗ.
 
* (SMS: 2929/VPCP-KTTH) - Ngày 10/05/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2929/VPCP-KTTH về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 71/2008/QĐ-TTg về ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản.
 
* (SMS: 2883/VPCP-KSTT) - Ngày 06/05/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2883/VPCP-KSTT về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 968/VPCP-KSTT.
 
* (SMS: 2875/VPCP-KTN) - Ngày 06/05/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2875/VPCP-KTN về việc bổ sung khu vực khoáng sản tỉnh Nghệ An vào quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam.
 
* (SMS: 2861/VPCP-KTTH) - Ngày 06/05/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2861/VPCP-KTTH về việc ban hành văn bản hướng dẫn về thuế nhập khẩu đối với hàng hóa có xuất xứ từ Campuchia.
 
* (SMS: 2860/VPCP-KGVX) - Ngày 06/05/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2860/VPCP-KGVX về việc tăng cường năng lực quản lý, thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan.
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
* (SMS: 1966/QD-BGDDT) - Ngày 11/05/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 1966/QĐ-BGDĐT về Điều lệ giải Cầu lông Người Giáo viên nhân dân toàn quốc lần thứ IV - 2011.
 
* (SMS: 1962/QD-BGDDT) - Ngày 10/05/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 1962/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Điều lệ giải Cầu lông học sinh toàn quốc năm 2011.
 
* (SMS: 3082/BGDDT-NGCBQLGD) - Ngày 09/05/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 3082/BGDĐT-NGCBQLGD về việc hướng dẫn bồi dưỡng hè cho giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên.
 
BỘ XÂY DỰNG
 
* (SMS: 696/BXD-KTXD) - Ngày 11/05/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 696/BXD-KTXD về việc định mức tiêu hao điện năng và lao động quản lý điều hành mạng lưới đường ống phục vụ xây dựng giá tiêu thụ nước sạch đô thị.
 
* (SMS: 64/BXD-KTXD) - Ngày 11/05/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 64/BXD-KTXD về việc điều chỉnh giá nhiên liệu trong hợp đồng xây dựng.
 
* (SMS: 62/BXD-KTXD) - Ngày 10/05/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 62/BXD-KTXD về việc hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.
 
* (SMS: 45/BXD-QLN) - Ngày 10/05/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 45/BXD-QLN về việc hướng dẫn thực hiện nguồn vốn đầu tư tôn nền cụm, tuyến dân cư.
 
* (SMS: 22/BXD-VLXD) - Ngày 10/05/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 22/BXD-VLXD về việc xử lý hàng hóa nhập khẩu không có công bố hợp quy.
 
* (SMS: 679/BXD-KTXD) - Ngày 09/05/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 679/BXD-KTXD về việc áp dụng thời điểm điều chỉnh giá vật liệu xây dựng công trình.
 
* (SMS: 04/2011/TT-BXD) - Ngày 05/05/2011, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 04/2011/TT-BXD về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với các nghề thuộc lĩnh vực xây dựng.
 
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 
* (SMS: 15/2011/TT-BLDTBXH) - Ngày 10/05/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 15/2011/TT-BLĐTBXH về quy định tổ chức và quản lý việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.
 
* (SMS: 1444/LDTBXH-LDTL) - Ngày 10/05/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1444/LĐTBXH-LĐTL về việc thực hiện chính sách lao động dôi dư theo Nghị định số 91/2010/NĐ-CP.
 
* (SMS: 1440/LDTBXH-LDTL) - Ngày 10/05/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1440/LĐTBXH-LĐTL về việc tiền lương làm căn cứ để tính trợ cấp thôi việc cho người lao động.
 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
* (SMS: 957/QD-BNN-PC) - Ngày 10/05/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 957/QĐ-BNN-PC về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Tiểu Đề án 1 "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn cho người dân nông thôn" năm 2011.
 
* (SMS: 605/QD-BNN-TC) - Ngày 09/05/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 605/QĐ-BNN-TC về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu của Viện Di truyền nông nghiệp.
 
* (SMS: 601/QD-BNN-TC) - Ngày 09/05/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 601/QĐ-BNN-TC về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu của Viện Di truyền nông nghiệp.
 
* (SMS: 944/QD-BNN-HTQT) - Ngày 09/05/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 944/QĐ-BNN-HTQT về việc phê duyệt văn kiện dự án "Tăng cường năng lực quản lý rủi ro thiên tai" do Quỹ toàn cầu về khắc phục và giảm nhẹ thiên tai tài trợ.
 
* (SMS: 33/2011/TT-BNNPTNT) - Ngày 06/05/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 33/2011/TT-BNNPTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện vệ sinh thú y.
 
* (SMS: 941/QD-BNN-KH) - Ngày 06/05/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 941/QĐ-BNN-KH về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án Thiết kế quy hoạch mở mới năm 2011 và phân giao nhiệm vụ quản lý.
 
* (SMS: 910/QD-BNN-XD) - Ngày 06/05/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 910/QĐ-BNN-XD về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án Phục hồi và quản lý rừng bền vững tại tỉnh Bắc Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn (KfW3-pha III).
 
* (SMS: 906/QD-BNN-KHCN) - Ngày 05/05/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 906/QĐ-BNN-KHCN về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án tăng cường trang thiết bị khoa học công nghệ.
 
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
* (SMS: 680/QD-BTTTT) - Ngày 09/05/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 680/QĐ-BTTTT về Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
 
* (SMS: 632/QD-BTTTT) - Ngày 29/04/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 632/QĐ-BTTTT về việc Thừa nhận Phòng đo kiểm.
 
* (SMS: 628/QD-BTTTT) - Ngày 29/04/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 628/QĐ-BTTTT về việc Thừa nhận Phòng đo kiểm.
 
* (SMS: 552/QD-BTTTT) - Ngày 20/04/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 552/QĐ-BTTTT về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
 
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 
* (SMS: 1200/QD-BKHCN) - Ngày 09/05/2011, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 1200/QĐ-BKHCN về việc ban hành Quy chế triển khai, cung cấp trực tuyến dịch vụ công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.
 
* (SMS: 03/2011/TT-BKHCN) - Ngày 20/04/2011, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 03/2011/TT-BKHCN về việc hướng dẫn tuyển chọn và quản lý dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011 - 2015.
 
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
 
* (SMS: 602/QD-BKHDT) - Ngày 09/05/2011, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định 602/QĐ-BKHĐT về việc phê duyệt Danh mục các hoạt động xúc tiến đầu tư thuộc Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia năm 2011.
 
BỘ TÀI CHÍNH
 
* (SMS: 5883/BTC-TCHQ) - Ngày 09/05/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 5883/BTC-TCHQ về việc hướng dẫn thực hiện Điều 57 Thông tư số 194/2010/TT-BTC.
 
* (SMS: 57/2011/TT-BTC) - Ngày 05/05/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 57/2011/TT-BTC về việc quy định bổ sung Mục lục ngân sách nhà nước.
 
* (SMS: 994/QD-BTC) - Ngày 04/05/2011, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 994/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 22/03/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/07/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 và Thông tư số 175/2009/TT-BTC ngày 09/09/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.
 
* (SMS: 5678/BTC-CST) - Ngày 29/04/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 5678/BTC-CST về tờ khai hải quan đối với hàng hóa, dịch vụ đưa vào khu phi thuế quan.
 
* (SMS: 55/2011/TT-BTC) - Ngày 29/04/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 55/2011/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ báo cáo giá trị thị trường hàng hóa, dịch vụ trong nước, giá hàng hóa nhập khẩu.
 
 
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
* (SMS: 36/2011/TT-BGTVT) - Ngày 06/05/2011, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 36/2011/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2009/TT-BGTVT ngày 03/04/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt.
 
BỘ CÔNG THƯƠNG
 
* (SMS: 19/2011/TT-BCT) - Ngày 06/05/2011, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 19/2011/TT-BCT về quy định các mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan Quản lý thị trường.
 
* (SMS: 197/TB-BCT) - Ngày 06/05/2011, Bộ Công Thương ban hành Thông báo 197/TB-BCT về việc nhập khẩu rượu, mỹ phẩm, điện thoại di động.
 
BỘ TƯ PHÁP
 
* (SMS: 1633/QD-BTP) - Ngày 05/05/2011, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 633/QĐ-BTP về Kế hoạch sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22/08/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.
 
BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
 
* (SMS: 15/2011/TT-BTNMT) - Ngày 28/04/2011, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 15/2011/TT-BTNMT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 26/07/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc xây dựng, cấp Thư xác nhận, cấp Thư phê duyệt dự án theo Cơ chế phát triển sạch trong khuôn khổ Nghị định thư Kyoto.
 
* (SMS: 14/2011/TT-BTNMT) - Ngày 15/04/2011, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 14/2011/TT-BTNMT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BTNMT ngày 08/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ.
 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
 
* (SMS: 03/2011/TTLT-BNV-TTCP) - Ngày 06/05/2011, Bộ Nội vụ và Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư liên tịch 03/2011/TTLT-BNV-TTCP về việc quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong tố các, phát hiện hành vi tham nhũng.
 
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 
* (SMS: 1822/BHXH-CSYT) - Ngày 09/05/2011, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 1822/BHXH-CSYT về việc áp dụng mức lương tối thiểu theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP của Chính phủ trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
 
* (SMS: 1721/BHXH-CSYT) - Ngày 29/04/2011, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 1721/BHXH-CSYT về việc quyết toán đa tuyến ngoại tỉnh năm 2010.
 
* (SMS: 1662/BHXH-BC) - Ngày 28/04/2011, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 1662/BHXH-BC về việc tăng cường công tác quản lý đối tượng, giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội.
 
* (SMS: 1658/BHXH-CSXH) - Ngày 27/04/2011, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 1658/BHXH-CSXH về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP và Nghị định số 23/2011/NĐ-CP của Chính phủ.
 
KHO BẠC NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
 
* (SMS: 710/TB-KBNN) - Ngày 04/05/2011, Kho bạc Nhà nước Việt Nam ban hành Thông báo 710/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 5 năm 2011.
 
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
 
* (SMS: 10/2011/TT-NHNN) - Ngày 22/04/2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 10/2011/TT-NHNN về việc quy định tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược đối với Ngân hàng Thương mại Nhà nước cổ phần hóa.
 
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 
* (SMS: 2108/TCHQ-GSQL) - Ngày 10/05/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2108/TCHQ-GSQL về việc vận tải đơn chở suốt.
 
* (SMS: 2086/TCHQ-TXNK) - Ngày 10/05/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2086/TCHQ-TXNK về việc thuế xuất khẩu quặng có nguồn gốc nước ngoài.
 
* (SMS: 2084/TCHQ-TXNK) - Ngày 10/05/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2084/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng đèn nạp điện bằng năng lượng mặt trời.
 
* (SMS: 2080/TCHQ-TXNK) - Ngày 09/05/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2080/TCHQ-TXNK về việc ân hạn thuế.
 
* (SMS: 1950/TCHQ-GSQL) - Ngày 05/05/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1950/TCHQ-GSQL về cách tính định mức hàng NSXXK.
 
* (SMS: 1879/TCHQ-TXNK) - Ngày 29/04/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1879/TCHQ-TXNK về việc trả lời văn bản.
 
* (SMS: 1744/TCHQ-GSQL) - Ngày 22/04/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1744/TCHQ-GSQL về việc C/O mẫu D cấp cho hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ.
 
* (SMS: 1729/TCHQ-TXNK) - Ngày 21/04/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1729/TCHQ-TXNK về việc vướng mắc thuế nhập khẩu dự án ưu đãi đầu tư.
 
TỔNG CỤC THUẾ
 
* (SMS: 1515/TCT-CNTT) - Ngày 05/05/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1515/TCT-CNTT về việc đăng thông tin về tổ chức cấp Giấy công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN.
 
* (SMS: 1501/TCT-CS) - Ngày 04/05/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1501/TCT-CS về việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài.
 
* (SMS: 1464/TCT-CS) - Ngày 28/04/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1464/TCT-CS về việc vướng mắc hóa đơn.
 
* (SMS: 1447/TCT-DNL) - Ngày 27/04/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1447/TCT-DNL về việc hóa đơn đối với trường hợp giảm giá, chiết khấu thương mại.
 
* (SMS: 1436/TCT-CS) - Ngày 27/04/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1436/TCT-CS về việc chính sách thuế giá trị gia tăng.
 
* (SMS: 1416/TCT-CS) - Ngày 26/04/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1416/TCT-CS về việc hoàn trả lệ phí trước bạ nộp thừa vào ngân sách nhà nước.
 
* (SMS: 1396/TCT-CS) - Ngày 25/04/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1396/TCT-CS về việc phần mềm in hóa đơn.
 
* (SMS: 1395/TCT-CS) - Ngày 25/04/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1395/TCT-CS về việc hóa đơn tự in.
 
* (SMS: 1379/TCT-CS) - Ngày 22/04/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1379/TCT-CS về việc mẫu Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ.
 
* (SMS: 1373/TCT-TVQH) - Ngày 22/04/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1373/TCT-TVQH về việc xử lý đối với hóa đơn sau ngày 31/03/2011.
 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
* (SMS: 09/CT-UBND) - Ngày 10/05/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 09/CT-UBND về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản thời điểm 01/07/2011 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
 
* (SMS: 15/2011/QD-UBND) - Ngày 06/05/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 15/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định xử lý các trường hợp đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng đang tồn tại dọc theo các tuyến đường giao thông và nguyên tắc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đường giao thông mới trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
 
* (SMS: 1992/QD-UBND) - Ngày 29/04/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1992/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Cứu trợ và Đảm bảo đời sống nhân dân Thành phố.
 
* (SMS: 1907/QD-UBND) - Ngày 26/04/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1907/QĐ-UBND về việc phê duyệt "Phương án bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2011".

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.