(LuatVietnam) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản trên hệ thống tin nhắn 6689.
Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 
Trong tuần này từ 04/05/2011 - 06/05/2011, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản. 
 
Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:
 
CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 79/NQ-CP) - Ngày 05/05/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 79/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2011.
 
* (SMS: 78/NQ-CP) - Ngày 30/04/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 78/NQ-CP về việc phê chuẩn việc giảm số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được bầu của Đồng Nai và Bình Thuận nhiệm kỳ 2011 - 2016.
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 26/2011/QD-TTg) - Ngày 04/05/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 26/2011/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 
* (SMS: 654/QD-TTg) - Ngày 04/05/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 654/QĐ-TTg về việc đổi tên Xí nghiệp Liên doanh Việt - Xô thành Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro.
 
* (SMS: 648/QD-TTg) - Ngày 29/04/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 648/QĐ-TTg về việc phê duyệt Dự án Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử cách mạng Trung Trung Bộ - Nước Oa, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.
 
* (SMS: 645/QD-TTg) - Ngày 29/04/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 645/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng chính sách thẩm định, quảng bá, thuế ưu đãi ... đối với các tác phẩm văn học, nghệ thuật trong nước; văn hóa phẩm của Việt Nam ra nước ngoài và giới thiệu tinh hoa văn học, nghệ thuật của thế giới vào Việt Nam; chính sách sưu tầm, chỉnh lý, bảo tồn, phát huy, quảng bá di sản văn học, nghệ thuật dân tộc và phát triển văn học, nghệ thuật quần chúng" thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/06/2008 của Bộ Chính trị "Về việc tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới".
 
* (SMS: 641/QD-TTg) - Ngày 28/04/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 641/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030.
 
* (SMS: 640/QD-TTg) - Ngày 28/04/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 640/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch vị trí Cảng hàng không quốc tế Hải Phòng.
 
* (SMS: 639/QD-TTg) - Ngày 28/04/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 639/QĐ-TTg về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Trà Vinh vào Trường Đại học Trà Vinh.
 
* (SMS: 638/QD-TTg) - Ngày 28/04/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 638/QĐ-TTg về phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.
 
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 2613/VPCP-KTTH) - Ngày 27/04/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2613/VPCP-KTTH về việc quy hoạch, thành lập các Khu kinh tế ven biển.
 
* (SMS: 2611/VPCP-KTTH) - Ngày 27/04/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2611/VPCP-KTTH về việc kéo dài thời gian trả nợ đối với các tàu vay vốn tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.
 
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 
* (SMS: 534/QD-LDTBXH) - Ngày 04/05/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 534/QĐ-LĐTBXH về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề số 4 - Bộ Quốc phòng.
 
* (SMS: 533/QD-LDTBXH) - Ngày 04/05/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 533/QĐ-LĐTBXH về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề số 1 - Bộ Quốc phòng.
 
* (SMS: 532/QD-LDTBXH) - Ngày 04/05/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 532/QĐ-LĐTBXH về việc thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
 
* (SMS: 531/QD-LDTBXH) - Ngày 04/05/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 531/QĐ-LĐTBXH về việc thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
 
* (SMS: 530/QD-LDTBXH) - Ngày 04/05/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 530/QĐ-LĐTBXH về việc tổ chức cuộc thi "Tình nguyện viên với công tác tuyên truyền, tư vấn phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS năm 2011".
* (SMS: 1323/LDTBXH-KHTC) - Ngày 29/04/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1323/LĐTBXH-KHTC về việc bổ sung biểu mẫu báo cáo hoàn tạm ứng vốn viện trợ không hoàn lại.
 
BỘ NỘI VỤ
 
* (SMS: 1498/BNV-TL) - Ngày 04/05/2011, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 1498/BNV-TL về chế độ phụ cấp thu hút.
 
* (SMS: 977/QD-BNV) - Ngày 28/04/2011, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 977/QĐ-BNV về việc cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ hỗ trợ hộ gia đình thu nhập thấp phát triển kinh tế.
 
BỘ XÂY DỰNG
 
* (SMS: 647/BXD-KTXD) - Ngày 04/05/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 647/BXD-KTXD về việc vướng mắc trong quản lý chi phí xây dựng công trình.
 
* (SMS: 60/BXD-KTXD) - Ngày 04/05/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 60/BXD-KTXD về việc hướng dẫn thực hiện định mức thu gom rác, định mức duy trì cây xanh.
 
* (SMS: 58/BXD-KTXD) - Ngày 29/04/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 58/BXD-KTXD về việc hướng dẫn áp dụng định mức.
 
* (SMS: 57/BXD-KTXD) - Ngày 29/04/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 57/BXD-KTXD về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.
 
* (SMS: 56/BXD-KTXD) - Ngày 29/04/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 56/BXD-KTXD về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.
 
BỘ TÀI CHÍNH
 
* (SMS: 54/2011/TT-BTC) - Ngày 28/04/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 54/2011/TT-BTC về việc hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo quy định tại Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04/04/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung và Nghị định số 23/2011/NĐ-CP ngày 04/04/2011 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã nghỉ việc.
 
* (SMS: 53/2011/TT-BTC) - Ngày 27/04/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 53/2011/TT-BTC về việc hướng dẫn mẫu biểu báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia.
 
* (SMS: 4629/BTC-TCHQ) - Ngày 07/04/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 4629/BTC-TCHQ về biện pháp quản lý nhập khẩu rượu và mỹ phẩm.
 
* (SMS: 4504/BTC-TCHQ) - Ngày 06/04/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 4504/BTC-TCHQ về việc thông quan hàng hóa.
 
* (SMS: 4324/BTC-TCHQ) - Ngày 04/04/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 4324/BTC-TCHQ về việc vướng mắc miễn thuế nhập khẩu.
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
* (SMS: 1834/QD-BGDDT) - Ngày 28/04/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 1834/QĐ-BGDĐT về việc thanh tra công tác in sao đề thi, coi thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2011.
 
* (SMS: 2391/BGDDT-GDTH) - Ngày 27/04/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 2391/BGDĐT-GDTH về việc chuẩn bị triển khai dạy tiếng Anh 4 tiết/tuần năm học 2011 - 2012.
 
* (SMS: 17/2011/TT-BGDDT) - Ngày 14/04/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 17/2011/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng mầm non.
 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
* (SMS: 868/QD-BNN-TCCB) - Ngày 28/04/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 868/QĐ-BNN-TCCB về việc sửa đổi, bổ sung điều 1 Quyết định số 826/QĐ-BNN-TCCB ngày 22/04/2011 của Bộ về việc thành lập Ban Quản lý Dự án Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long do Ngân hàng Thế giới tài trợ.
 
* (SMS: 538/QD-BNN-TC) - Ngày 28/04/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 538/QĐ-BNN-TC về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2011 cho Tổng Cục Thủy lợi.
 
* (SMS: 537/QD-BNN-TC) - Ngày 28/04/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 537/QĐ-BNN-TC về việc phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí năm 2011 phục hồi, cân bằng máy giải trình tự gen của Viện Thú y.
 
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
* (SMS: 838/QD-BGTVT) - Ngày 28/04/2011, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 838/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu bến cảng biển Đông Hồi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An giai đoạn đến năm 2020.
 
* (SMS: 34/2011/TT-BGTVT) - Ngày 26/04/2011, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 34/2011/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 25/2004/QĐ-BGTVT ngày 25/11/2004 và Tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ của đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 2687/2000/QĐ-BGTVT ngày 14/09/2000.
 
* (SMS: 33/2011/TT-BGTVT) - Ngày 19/04/2011, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 33/2011/TT-BGTVT quy định về thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển.
 
* (SMS: 32/2011/TT-BGTVT) - Ngày 19/04/2011, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 32/2011/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 51/2005/QĐ-BGTVT ngày 12/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.
 
* (SMS: 31/2011/TT-BGTVT) - Ngày 15/04/2011, Bộ Giao thông Vận tải ban hànhThông tư 31/2011/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu.
 
* (SMS: 30/2011/TT-BGTVT) - Ngày 15/04/2011, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 30/2011/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe cơ giới.
 
* (SMS: 29/2011/TT-BGTVT) - Ngày 15/04/2011, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 29/2011/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy ban hành kèm theo Quyết định số 57/2007/QĐ-BGTVT ngày 21/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy ban hành kèm theo Quyết định số 58/2007/QĐ-BGTVT ngày 21/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.
 
BỘ CÔNG THƯƠNG
 
* (SMS: 2083/QD-BCT) - Ngày 28/04/2011, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 2083/QĐ-BCT về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất công nghiệp (serpentin, barit, grafit, fluorit, bentonit, diatomit và talc) đến năm 2015, có xét đến năm 2025.
 
BỘ TƯ PHÁP
 
* (SMS: 584/QD-BTP) - Ngày 25/04/2011, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 584/QĐ-BTP về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2011.
 
* (SMS: 2162/BTP-BTTP) - Ngày 22/04/2011, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 2162/BTP-BTTP về việc thực hiện Quyết định số 240/QĐ-TTg ngày 17/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ
 
BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
 
* (SMS: 12/2011/TT-BTNMT) - Ngày 14/04/2011, Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành Thông tư 12/2011/TT-BTNMT quy định về Quản lý chất thải nguy hại.
 
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
 
* (SMS: 11/2011/TT-NHNN) - Ngày 29/04/2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 11/2011/TT-NHNN quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng .
 
* (SMS: 929/QD-NHNN) - Ngày 29/04/2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 929/QĐ-NHNN về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng.
 
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 
* (SMS: 1881/TCHQ-TXNK) - Ngày 29/04/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1881/TCHQ-TXNK về việc phân loại hàng hóa.
 
* (SMS: 1858/TCHQ-GSQL) - Ngày 28/04/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1858/TCHQ-GSQL về việc hàng đã làm thủ tục xuất khẩu gửi kho ngoại quan, nhập khẩu trở lại nội địa.

* (SMS: 1857/TCHQ-GSQL)
- Ngày 28/04/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1857/TCHQ-GSQL về việc vận chuyển hàng hóa từ CFS này CFS khác.
 
* (SMS: 1853/TCHQ-GSQL) - Ngày 28/04/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1853/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu các sinh phẩm chẩn đoán in-vitro.
 
* (SMS: 1870/TCHQ-TXNK) - Ngày 28/04/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1870/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng Nitrat amon.
 
* (SMS: 758/QD-TCHQ) - Ngày 28/04/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 758/QĐ-TCHQ ban hành Quy chế thu nhập, cập nhật, sử dụng Cơ sở dữ liệu Danh mục hàng hóa, Biểu thuế và phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
 
* (SMS: 1822/TCHQ-GSQL) - Ngày 27/04/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1822/TCHQ-GSQL về việc xác nhận hợp đồng xuất khẩu gạo.
 
* (SMS: 1681/TCHQ-TXNK) - Ngày 20/04/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1681/TCHQ-TXNK về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng mặt hàng hệ thống số hóa X Quang.
 
* (SMS: 1537/TCHQ-TXNK) - Ngày 09/04/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1537/TCHQ-TXNK về việc hoàn thuế nhập khẩu.
 
* (SMS: 1483/TCHQ-TXNK) - Ngày 07/04/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1483/TCHQ-TXNK về việc vướng mắc tính thuế.
 
* (SMS: 1463/TCHQ-GSQL) - Ngày 06/04/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1463/TCHQ-GSQL về việc ghi tên người giao hàng trên vận đơn đường biển.
 
* (SMS: 1454/TCHQ-GSQL) - Ngày 05/04/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1454/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn thực hiện Điều 26 Thông tư 194/2010/TT-BTC.
 
* (SMS: 1443/TCHQ-GSQL) - Ngày 05/04/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1443/TCHQ-GSQL về việc thực hiện Thông tư số 13/2009/TT-BCT ngày 03/06/2009 của Bộ Công Thương.
 
TỔNG CỤC THUẾ
 
* (SMS: 1180/TCT-CS) - Ngày 07/04/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1180/TCT-CS về việc chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.
 
* (SMS: 1179/TCT-CS) - Ngày 07/04/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1179/TCT-CS về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và chi phí khấu hao tài sản cố định vô hình.
 
* (SMS: 1167/TCT-KK) - Ngày 06/04/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1167/TCT-KK về việc xử lý sau khi tạm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu.
 
* (SMS: 1165/TCT-KK) - Ngày 06/04/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1165/TCT-KK về việc vướng mắc khi thực hiện Quy chế quản lý hoạt động casino.
 
* (SMS: 1164/TCT-KK) - Ngày 06/04/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1164/TCT-KK về hoàn thuế giá trị gia tăng.
 
* (SMS: 1163/TCT-TNCN) - Ngày 06/04/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1163/TCT-TNCN về thời hạn nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc.
 
* (SMS: 1161/TCT-TNCN) - Ngày 06/04/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1161/TCT-TNCN về việc thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cho thuê bất động sản có nhu cầu cấp hóa đơn lẻ.
 
* (SMS: 1155/TCT-KK) - Ngày 06/04/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1155/TCT-KK về việc miễn giảm tiền phạt chậm nộp thuế giá trị gia tăng.
* (SMS: 1143/TCT-HTQT) - Ngày 05/04/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1143/TCT-HTQT về việc áp dụng Hiệp định thuế giữa Việt Nam và singapore.
 
* (SMS: 1136/TCT-TNCN) - Ngày 05/04/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1136/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán.
 
* (SMS: 1135/TCT-TNCN) - Ngày 05/04/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1135/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu.
 
* (SMS: 1132/TCT-TNCN) - Ngày 05/04/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1132/TCT-TNCN về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
 
* (SMS: 1126/QLN-TCT) - Ngày 04/04/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1126/QLN-TCT về gia hạn nợ thuế.
 
* (SMS: 1124/TCT-TNCN) - Ngày 04/04/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1124/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng nhà đất phát mãi.
 
* (SMS: 1122/TCT-CS) - Ngày 04/04/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1122/TCT-CS về việc ấn định thuế đối với cơ sở kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh gắn máy.
 
* (SMS: 1120/TCT-DNL) - Ngày 04/04/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1120/TCT-DNL về thời gian quyết toán việc cược vỏ chai két.
 
* (SMS: 1119/TCT-CS) - Ngày 04/04/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1119/TCT-CS về xuất hóa đơn thuế giá trị gia tăng.
 
* (SMS: 1118/TCT-CS) - Ngày 04/04/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1118/TCT-CS về điều kiện chứng từ thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 1117/TCT-CS)
- Ngày 04/04/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1117/TCT-CS về chế độ hóa đơn theo Thông tư 153/2010/TT-BTC.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.