(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.  

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg   abc@yahoo.com, gửi đến 6689.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:  www.luatvietnam.vn

 

DOANH NGHIỆP
 

* (SMS: 588/TTg-DMDN) - Ngày 26/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 588/TTg-ĐMDN về doanh nghiệp cổ phần hóa giai đoạn 2017-2020.

* (SMS: 261/QD-BDMDN) - Ngày 21/04/2017, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp ban hành Quyết định 261/QĐ-BĐMDN về Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp năm 2017.

* (SMS: 4078/VPCP-DMDN) - Ngày 21/04/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4078/VPCP-ĐMDN về việc hoàn chỉnh Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2016-2020.

* (SMS: 02/2017/TT-BKHDT) - Ngày 18/04/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài.

* (SMS: 1331/QD-BCT) - Ngày 18/04/2017, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 1331/QĐ-BCT về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

THUẾ-PHÍ-LỆ PH

* (SMS: 1626/TCT-CS) - Ngày 25/04/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1626/TCT-CS về chính sách thuế.  

* (SMS: 4127/VPCP-KTTH) - Ngày 24/04/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4127/VPCP-KTTH về việc triển khai Nghị quyết 35/NQ-CP hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

* (SMS: 05/2017/TT-BCT) - Ngày 21/04/2017, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 05/2017/TT-BCT quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017.

* (SMS: 1522/TCT-CS) - Ngày 20/04/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1522/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 4026/VPCP-KTTH) - Ngày 20/04/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4026/VPCP-KTTH về việc xử lý thuế nhà thầu hàng hóa nhập khẩu chỉ kèm theo điều khoản bảo hành.

* (SMS: 4004/VPCP-KTTH) - Ngày 20/04/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4004/VPCP-KTTH về lợi nhuận sau thuế còn lại của doanh nghiệp do tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành lập và quản lý.

* (SMS: 1520/TCT-CS) - Ngày 20/04/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1520/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 3944/VPCP-KTTH) - Ngày 19/04/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3944/VPCP-KTTH về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lãi tiền gửi của cơ sở giáo dục đại học công lập thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động.

* (SMS: 31/2017/TT-BTC) - Ngày 18/04/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 31/2017/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 99/2016/TT-BTC ngày 29/06/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 1421/TCT-CS) - Ngày 17/04/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1421/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 1420/TCT-CS) - Ngày 17/04/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1420/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 1419/TCT-CS) - Ngày 17/04/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1419/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 1406/TCT-DNL) - Ngày 14/04/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1406/TCT-DNL về thuế nhà thầu đối với dịch vụ roaming quốc tế.

* (SMS: 2479/TCHQ-TXNK) - Ngày 13/04/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2479/TCHQ-TXNK về chính sách thuế xuất khẩu.

* (SMS: 2446/TCHQ-TXNK) - Ngày 12/04/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2446/TCHQ-TXNK về thuế giá trị gia tăng thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP
 

* (SMS: 47/2017/ND-CP) - Ngày 24/04/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 47/2017/NĐ-CP về việc quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

* (SMS: 201/TB-VPCP) - Ngày 24/04/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 201/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

* (SMS: 11/2017/TT-BLDTBXH) - Ngày 20/04/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 11/2017/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 09/07/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm về chính sách việc làm công.

BẢO HIỂM

* (SMS: 2078/BYT-KH-TC) - Ngày 20/04/2017, Bộ Y tế ban hành Công văn 2078/BYT-KH-TC về việc thực hiện giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế bao gồm cả chi phí tiền lương của 14 tỉnh/thành phố vào tháng 4/2017.

* (SMS: 04/2017/TT-BYT) - Ngày 14/04/2017, Bộ Y tế ban hành Thông tư 04/2017/TT-BYT về việc ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG
 

* (SMS: 573/QD-TTg) - Ngày 25/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 573/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương.

* (SMS: 560/QD-TTg) - Ngày 24/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 560/QĐ-TTg về việc giao kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017 từ nguồn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 và bổ sung giai đoạn 2014-2016.

* (SMS: 12/2017/QD-TTg) - Ngày 22/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 12/2017/QĐ-TTg về việc ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

* (SMS: 45/2017/ND-CP) - Ngày 21/04/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 45/2017/NĐ-CP về việc quy định chi tiết lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm.

* (SMS: 544/QD-TTg) - Ngày 20/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 544/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình quản lý nợ trung hạn 2016-2018.

* (SMS: 30/2017/TT-BTC) - Ngày 18/04/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 30/2017/TT-BTC về việc quy định tạm ứng ngân quỹ Nhà nước cho ngân sách Nhà nước.

* (SMS: 308/NHNN-TT.m) - Ngày 14/04/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Công văn 308/NHNN-TT.m về việc tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn trong thanh toán điện tử, thanh toán thẻ.


XUẤT NHẬP KHẨU

* (SMS: 4178/VPCP-KTTH) - Ngày 25/04/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4178/VPCP-KTTH về hoạt động xuất khẩu gạo năm 2017.

* (SMS: 2474/TCHQ-GSQL) - Ngày 13/04/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2474/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu điện thoại di động phục vụ cho mục đích cá nhân.

* (SMS: 2416/TCHQ-GSQL) - Ngày 11/04/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2416/TCHQ-GSQL về thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển độc lập.

* (SMS: 2235/TCHQ-GSQL) - Ngày 05/04/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2235/TCHQ-GSQL chấn chỉnh việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử.

* (SMS: 2234/TCHQ-GSQL) - Ngày 05/04/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2234/TCHQ-GSQL về việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử.

* (SMS: 2233/TCHQ-GSQL) - Ngày 05/04/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2233/TCHQ-GSQL về việc thực hiện Điều 41 Luật Hải quan.

* (SMS: 2181/TCHQ-TXNK) - Ngày 03/04/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2181/TCHQ-TXNK về việc điều chỉnh mã số hàng hóa.

* (SMS: 537/GSQL-GQ3) - Ngày 17/03/2017, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 537/GSQL-GQ3 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển độc lập.


XÂY DỰNG
 

* (SMS: 4167/VPCP-CN) - Ngày 25/04/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4167/VPCP-CN về việc lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng nhà ga hành khách Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

* (SMS: 99/QD-BXD) - Ngày 21/04/2017, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 99/QĐ-BXD về việc công nhận đơn vị đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

* (SMS: 4099/VPCP-CN) - Ngày 21/04/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4099/VPCP-CN về cơ chế đặc thù đầu tư xây dựng công trình cầu Hàn, cầu Đăng, Thành phố Hải Phòng.

* (SMS: 826/BXD-KTXD) - Ngày 17/04/2017, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 826/BXD-KTXD về chỉ số giá nhân công xây dựng cho gói thầu A6 thuộc Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

* (SMS: 299/QD-BXD) - Ngày 12/04/2017, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 299/QĐ-BXD về việc phê duyệt Đề án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của ngành sản xuất vật liệu xây dựng đến năm 2020".


THƯƠNG MẠI
 

* (SMS: 264/QD-BCD389) - Ngày 24/04/2017, Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ban hành Quyết định 264/QĐ-BCĐ389 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ban hành kèm theo Quyết định 31/QĐ-BCĐ389 ngày 23/05/2014 của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

* (SMS: 3372/BCT-TTTN) - Ngày 20/04/2017, Bộ Công Thương ban hành Công văn 3372/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

* (SMS: 1341/QD-BCT) - Ngày 18/04/2017, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 1341/QĐ-BCT về việc bổ sung địa điểm cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh Đắk Nông thuộc Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030".


TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG
 

* (SMS: 3988/VPCP-KGVX) - Ngày 19/04/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3988/VPCP-KGVX về kết quả thực hiện Chỉ thị 25/CT-TTg về bảo vệ môi trường.


Y TẾ-SỨC KHỎE
 

* (SMS: 2083/BYT-VPB1) - Ngày 21/04/2017, Bộ Y tế ban hành Công văn 2083/BYT-VPB1 về việc đảm bảo an ninh trật tự và công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/04-01/05.

* (SMS: 1482/QD-BYT) - Ngày 18/04/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 1482/QĐ-BYT về việc phê duyệt "Hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh cúm A(H7N9)".

* (SMS: 1902/BYT-QLD) - Ngày 13/04/2017, Bộ Y tế ban hành Công văn 1902/BYT-QLD về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết 30/NQ-CP của Chính phủ.


CHỨNG KHOÁN
 

* (SMS: 4090/VPCP-DMDN) - Ngày 21/04/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4090/VPCP-ĐMDN về việc doanh nghiệp đã cổ phần hóa chưa đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán.

GIAO THÔNG
 

* (SMS: 12/2017/TT-BGTVT) - Ngày 15/04/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ
 

* (SMS: 1658/BGDDT-CTHSSV) - Ngày 24/04/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 1658/BGDĐT-CTHSSV về việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên trong dịp nghỉ lễ 30/04-01/05 năm 2017.

* (SMS: 46/2017/ND-CP) - Ngày 21/04/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

* (SMS: 1626/BGDDT-CSVCTBTH) - Ngày 21/04/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 1626/BGDĐT-CSVCTBTH về việc triển khai Hệ thống thông tin quản lý rủi ro thiên tai ngành giáo dục.

* (SMS: 1349/QD-BGDDT) - Ngày 20/04/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 1349/QĐ-BGDĐT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* (SMS: 1613/BGDDT-CTHSSV) - Ngày 20/04/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 1613/BGDĐT-CTHSSV báo cáo về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với sinh viên.

* (SMS: 09/2017/TT-BGDDT) - Ngày 04/04/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 09/2017/TT-BGDĐT về việc quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ.

* (SMS: 10/2017/TT-BLDTBXH) - Ngày 13/03/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 10/2017/TT-BLĐTBXH quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng.


KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ
 

* (SMS: 562/QD-TTg) - Ngày 25/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 562/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học trái đất và Khoa học biển giai đoạn 2017-2025.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC
 

* (SMS: 611/QD-LDTBXH) - Ngày 26/04/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 611/QĐ-LĐTBXH về việc mở lớp "Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng" (Khóa II - Phần II)

* (SMS: 1588/LDTBXH-DTBD) - Ngày 26/04/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1588/LĐTBXH-ĐTBD về việc triển khai Chương trình bồi dưỡng cho công chức văn hóa - xã hội cấp xã.


THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG
 

* (SMS: 49/2017/ND-CP) - Ngày 24/04/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 49/2017/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định 25/2011/NĐ-CP ngày 06/04/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông và Điều 30 của Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH
 

* (SMS: 4176/VPCP-KGVX) - Ngày 25/04/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4176/VPCP-KGVX báo cáo về việc chấn chỉnh hoạt động kinh doanh lữ hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

* (SMS: 552/QD-TTg) - Ngày 21/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 552/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đến năm 2025.

CHÍNH SÁCH

* (SMS: 565/QD-TTg) - Ngày 25/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 565/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020.

* (SMS: 38/NQ-CP) - Ngày 25/04/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 38/NQ-CP về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW về "Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới".

* (SMS: 4156/VPCP-KGVX) - Ngày 24/04/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4156/VPCP-KGVX về việc báo cáo Quốc hội tình hình thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2016.

* (SMS: 523/QD-TTg) - Ngày 19/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 523/QĐ-TTg về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Yên Bái.

* (SMS: 643/QD-BKHCN) - Ngày 31/03/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 643/QĐ-BKHCN về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

* (SMS: 578/QD-BTC) - Ngày 29/03/2017, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 578/QĐ-BTC về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết 27/NQ-CP ngày 21/02/2017 về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết 24/2016/QH14 ngày 08/11/2016 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020.

HÀNH CHÍNH
 

* (SMS: 4186/VPCP-KTTH) - Ngày 25/04/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4186/VPCP-KTTH về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

* (SMS: 559/QD-TTg) - Ngày 24/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 559/QĐ-TTg về việc phê duyệt "Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước".

* (SMS: 200/TB-VPCP) - Ngày 24/04/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 200/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

* (SMS: 549/QD-TTg) - Ngày 21/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 549/QĐ-TTg về việc ký Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn ASEAN 2025.

* (SMS: 1412/QD-BCT) - Ngày 21/04/2017, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 1412/QĐ-BCT về việc ban hành Quy chế về xây dựng và thực hiện Kế hoạch kiểm tra của Bộ Công Thương.

* (SMS: 257/QD-BCDDMSNC) - Ngày 20/04/2017, Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập ban hành Quyết định 257/QĐ-BCĐĐMSNC về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

CƠ CẤU TỔ CHỨC
 

* (SMS: 610/QD-LDTBXH) - Ngày 26/04/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 610/QĐ-LĐTBXH về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động Trung ương.

* (SMS: 556/QD-TTg) - Ngày 21/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 556/QĐ-TTg về việc thay đổi Ủy viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

* (SMS: 545/QD-TTg) - Ngày 20/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 545/QĐ-TTg về việc thành lập Ban công tác liên ngành xử lý công việc khi dừng đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

* (SMS: 929/QD-BNN-TCCB) - Ngày 24/03/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 929/QĐ-BNN-TCCB về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Trồng Trọt.

* (SMS: 928/QD-BNN-TCCB) - Ngày 24/03/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 928/QĐ-BNN-TCCB về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo vệ thực vật.

CÔNG NGHIỆP

* (SMS: 553/QD-TTg) - Ngày 24/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 553/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp sinh học đến năm 2030.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP
 

* (SMS: 558/QD-TTg) - Ngày 24/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 558/QĐ-TTg về việc xuất cấp hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho tỉnh Bạc Liêu.

* (SMS: 15/CT-TTg) - Ngày 24/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 15/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trong quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp.

* (SMS: 550/QD-TTg) - Ngày 21/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 550/QĐ-TTg về việc xuất cấp hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho tỉnh Lạng Sơn.

* (SMS: 3199/CT-BNN-TCTL) - Ngày 17/04/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị 3199/CT-BNN-TCTL về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn hồ chứa nước thủy lợi.

* (SMS: 09/2017/TT-BNNPTNT) - Ngày 17/04/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 09/2017/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

* (SMS: 1456/QD-BNN-QLCL) - Ngày 17/04/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1456/QĐ-BNN-QLCL về việc kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm đối với lô hàng cá bộ Siluriformes xuất khẩu vào Hoa Kỳ.

* (SMS: 1050/QD-BNN-TCLN) - Ngày 30/03/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1050/QĐ-BNN-TCLN về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính thay thế, bị thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH
 

* (SMS: 05/QD-TANDTC) - Ngày 25/04/2017, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quyết định 05/QĐ-TANDTC về việc ban hành Kế hoạch thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán năm 2017.

* (SMS: 552/QD-BTP) - Ngày 18/04/2017, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 552/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch xây dựng, mở rộng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp năm 2017-2018.

VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN 

UBND TP. HÀ NỘI

 * (SMS: 06/CT-UBND) - Ngày 26/04/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 06/CT-UBND về việc tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2009.

* (SMS: 2425/QD-UBND) - Ngày 25/04/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2425/QĐ-UBND về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong.

* (SMS: 94/KH-UBND) - Ngày 24/04/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 94/KH-UBND về việc triển khai công tác xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 2391/QD-UBND) - Ngày 21/04/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2391/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 1877/UBND-KT) - Ngày 20/04/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 1877/UBND-KT về việc thực hiện giá dịch vụ vệ sinh môi trường đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường trên địa bàn Thành phố Hà Nội.    

* (SMS: 1867/UBND-KT) - Ngày 20/04/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 1867/UBND-KT về việc duy tu, duy trì hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, vườn hoa theo phân cấp trên địa bàn các quận, huyện, thị xã.

* (SMS: 2355/QD-UBND) - Ngày 19/04/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2355/QĐ-UBND về việc quy định tổ chức bộ máy Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 2319/QD-UBND) - Ngày 18/04/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2319/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết Bến xe khách liên tỉnh kết hợp điểm đầu cuối xe buýt phía Đông Thành phố Hà Nội, tỷ lệ 1/500.

* (SMS: 1820/UBND-KT) - Ngày 18/04/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 1820/UBND-KT về việc tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Thành phố.

* (SMS: 92/KH-UBND) - Ngày 17/04/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 92/KH-UBND về việc kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính Nhà nước của Thành phố Hà Nội năm 2017.

* (SMS: 91/KH-UBND) - Ngày 17/04/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 91/KH-UBND về việc thực hiện Đề án "Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số" trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 90/KH-UBND) - Ngày 17/04/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 90/KH-UBND về việc thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 89/KH-UBND) - Ngày 17/04/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 89/KH-UBND về việc thực hiện các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2017.

* (SMS: 16/2017/QD-UBND) - Ngày 17/04/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 16/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 2311/QD-UBND) - Ngày 17/04/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2311/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 2315/QD-UBND) - Ngày 17/04/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2315/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020.

* (SMS: 2270/QD-UBND) - Ngày 14/04/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2270/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020.   

* (SMS: 2267/QD-UBND) - Ngày 14/04/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2267/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Thành phố về cải tạo, xây dựng lại các nhà chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.

* (SMS: 87/KH-UBND) - Ngày 14/04/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 87/KH-UBND về việc tiếp tục triển khai thực hiện trong giai đoạn 2017-2020 các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của hệ thống cơ quan hành chính các cấp Thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2016".

* (SMS: 15/2017/QD-UBND) - Ngày 13/04/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 15/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính thuộc Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 14/2017/QD-UBND) - Ngày 13/04/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 14/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

* (SMS: 23/2017/QD-UBND) - Ngày 24/04/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 23/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.   

* (SMS: 22/2017/QD-UBND) - Ngày 18/04/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 22/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý, sử dụng hành lang trên bờ sông, suối, kênh rạch, mương và hồ công cộng thuộc địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 1755/QD-UBND) - Ngày 17/04/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 1755/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn năm 2016-2020.

UBND TỈNH AN GIANG

* (SMS: 18/2017/QD-UBND) - Ngày 26/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 18/2017/QĐ-UBND về việc quy định giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn Thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

* (SMS: 17/2017/QD-UBND) - Ngày 24/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 17/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý và khai thác công trình kè trên địa bàn tỉnh An Giang.

UBND TỈNH NAM ĐỊNH

* (SMS: 10/2017/QD-UBND) - Ngày 25/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quyết định 10/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước về thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Nam Định.

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

* (SMS: 17/2017/QD-UBND) - Ngày 25/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 17/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

* (SMS: 16/2017/QD-UBND) - Ngày 19/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 16/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi.

* (SMS: 15/2017/QD-UBND) - Ngày 17/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 15/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

UBND TỈNH VĨNH LONG

* (SMS: 10/2017/QD-UBND) - Ngày 24/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định 10/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định 10/2015/QĐ-UBND ngày 11/05/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

* (SMS: 09/2017/QD-UBND) - Ngày 24/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định 09/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng và phân cấp cấp giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

* (SMS: 08/2017/QD-UBND) - Ngày 21/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định 08/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. 

UBND TỈNH HÀ TĨNH

* (SMS: 17/2017/QD-UBND) - Ngày 21/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 17/2017/QĐ-UBND về việc quy định giá dịch vụ đi thuyền tại Khu danh thắng Hương Tích huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh.

* (SMS: 16/2017/QD-UBND) - Ngày 21/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 16/2017/QĐ-UBND về việc quy định giá dịch vụ sử dụng cảng cá được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

* (SMS: 15/2017/QD-UBND) - Ngày 20/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 15/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông.

* (SMS: 14/2017/QD-UBND) - Ngày 18/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 14/2017/QĐ-UBND về việc quy định tạm thời tỷ lệ phần trăm (%) mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe ô tô từ 09 chỗ ngồi trở xuống áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC

* (SMS: 19/2017/QD-UBND) - Ngày 21/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định 19/2017/QĐ-UBND về việc quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

UBND TỈNH LONG AN

* (SMS: 19/2017/QD-UBND) - Ngày 20/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định 19/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Long An.

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
* (SMS: 10/2017/QD-UBND) - Ngày 17/04/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 10/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý Nhà nước đối với hoạt động đo đạc, bản đồ và viễn thám trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
UBND TỈNH PHÚ YÊN

* (SMS: 10/CT-UBND) - Ngày 14/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Chỉ thị 10/CT-UBND về việc quản lý bảo đảm an toàn, an ninh hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh.

* (SMS: 15/2017/QD-UBND) - Ngày 11/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định 15/2017/QĐ-UBND về việc bổ sung Quyết định 30/2016/QĐ-UBND ngày 07/07/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung cấp địa phương thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Yên.

UBND TỈNH SÓC TRĂNG

* (SMS: 17/2017/QD-UBND) - Ngày 12/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định 17/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định 32/2015/QĐ-UBND ngày 08/09/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

UBND TỈNH VĨNH PHÚC
* (SMS: 11/2017/QD-UBND) - Ngày 11/04/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định 11/2017/QĐ-UBND về việc phân cấp thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình và ủy quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.