(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.  

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg   abc@yahoo.com, gửi đến 6689.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:  www.luatvietnam.vn

DOANH NGHIỆP

* (SMS: 188/TB-VPCP) - Ngày 13/04/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 188/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Quý I năm 2017.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (SMS: 4851/BTC-TCT) - Ngày 13/04/2017, Bộ Tài chính ban hành Công văn 4851/BTC-TCT về việc giải đáp vướng mắc chính sách lệ phí trước bạ.

* (SMS: 1367/TCT-DNL) - Ngày 12/04/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1367/TCT-DNL về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp.

* (SMS: 1365/TCT-DNL) - Ngày 12/04/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1365/TCT-DNL về hạch toán chi phí mua vàng, ngoại tệ.

* (SMS: 1329/TCT-DNL) - Ngày 10/04/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1329/TCT-DNL về thuế suất thuế tài nguyên nước biển khai thác để xử lý thành nước ngọt.

* (SMS: 1305/TCT-CS) - Ngày 07/04/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1305/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 1147/TCT-KK) - Ngày 29/03/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1147/TCT-KK về việc hướng dẫn thực hiện Hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 300/2016/TT-BTC.

* (SMS: 1121/TCT-CS) - Ngày 27/03/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1121/TCT-CS về vướng mắc Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế.

* (SMS: 963/TCT-CS) - Ngày 20/03/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 963/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 992/TCT-CS) - Ngày 20/03/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 992/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 957/TCT-CS) - Ngày 17/03/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 957/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

* (SMS: 17/2017/TT-BTC) - Ngày 28/02/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 17/2017/TT-BTC về việc hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (SMS: 11/2017/TT-BLDTBXH) - Ngày 20/04/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 11/2017/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 09/07/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm về chính sách việc làm công.

* (SMS: 41/2017/TT-BQP) - Ngày 27/02/2017, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 41/2017/TT-BQP về việc quy định nội dung và phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá nâng bậc trình độ kỹ năng nghề; cấp chứng chỉ kỹ năng nghề, điều kiện miễn kiểm tra đánh giá trình độ kỹ năng nghề của công nhân quốc phòng.

BẢO HIỂM

* (SMS: 44/2017/ND-CP) - Ngày 14/04/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 44/2017/NĐ-CP về việc quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (SMS: 554/TTg-NN) - Ngày 18/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 554/TTg-NN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

* (SMS: 553/TTg-NN) - Ngày 18/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 553/TTg-NN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An.

* (SMS: 3726/VPCP-NN) - Ngày 14/04/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3726/VPCP-NN về việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng sang rừng phòng hộ của tỉnh Bến Tre.

ĐẦU TƯ

* (SMS: 517/QD-TTg) - Ngày 17/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 517/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nhà văn hóa Lao động tỉnh Thái Nguyên.

* (SMS: 484/QD-TTg) - Ngày 13/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 484/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (SMS: 14/CT-TTg) - Ngày 19/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 14/CT-TTg về việc tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2017.

* (SMS: 28/2017/TT-BTC) - Ngày 12/04/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 28/2017/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 và Thông tư 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

* (SMS: 631/QD-NHNN) - Ngày 31/03/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 631/QĐ-NHNN về việc đính chính Thông tư 35/2016/TT-NHNN ngày 29/12/2016 của Ngân hàng Nhà nước quy định an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet.

* (SMS: 03/2017/TT-BTNMT) - Ngày 21/03/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 03/2017/TT-BTNMT hướng dẫn việc cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (SMS: 3799/VPCP-KTTH) - Ngày 18/04/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3799/VPCP-KTTH về việc nghiên cứu, bổ sung Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam.

* (SMS: 2475/TCHQ-GSQL) - Ngày 13/04/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2475/TCHQ-GSQL về việc thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa tại Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh.

* (SMS: 2473/TCHQ-GSQL) - Ngày 13/04/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2473/TCHQ-GSQL về việc nộp C/O cho lô hàng thuộc đối tượng miễn thuế, không chịu thuế nhập khẩu.

* (SMS: 1206/QD-TCHQ) - Ngày 12/04/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1206/QĐ-TCHQ về việc ban hành Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016-2020.

* (SMS: 2231/TCHQ-GSQL) - Ngày 05/04/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2231/TCHQ-GSQL về việc tăng cường công tác kiểm tra xuất xứ đối với mặt hàng xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu.

XÂY DỰNG

* (SMS: 01/CT-BXD) - Ngày 05/04/2017, Bộ Xây dựng ban hành Chỉ thị 01/CT-BXD về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2017.

* (SMS: 236/QD-BXD) - Ngày 04/04/2017, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 236/QĐ-BXD về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt (bổ sung).

* (SMS: 235/QD-BXD) - Ngày 04/04/2017, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 235/QĐ-BXD về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung).

THƯƠNG MẠI

* (SMS: 43/2017/ND-CP) - Ngày 14/04/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa.

* (SMS: 1265/QD-BCT) - Ngày 12/04/2017, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 1265/QĐ-BCT về việc điều chỉnh, bổ sung địa điểm cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn các tỉnh Bắc Giang, Ninh Thuận thuộc "Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1 đến năm 2020, có xét đến năm 2025".

* (SMS: 2833/BCT-TTTN) - Ngày 05/04/2017, Bộ Công Thương ban hành Công văn 2833/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 3850/VPCP-KTTH) - Ngày 18/04/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3850/VPCP-KTTH về việc xử lý tiền thuê mặt nước (mặt biển) đối với hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí.

* (SMS: 492/QD-TTg) - Ngày 15/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 492/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hồ chứa nước Đồng Mít, tỉnh Bình Định.

* (SMS: 491/QD-TTg) - Ngày 15/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 491/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình.

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (SMS: 1425/QD-BYT) - Ngày 13/04/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 1425/QĐ-BYT về việc phê duyệt "Hướng dẫn giám sát hội chứng đầu nhỏ ở thai nhi và trẻ sơ sinh nghi do vi rút Zika".

* (SMS: 1914/BYT-BH) - Ngày 13/04/2017, Bộ Y tế ban hành Công văn 1914/BYT-BH về việc thanh toán bảo hiểm y tế đối với chi phí vật tư y tế

* (SMS: 370/TB-BYT) - Ngày 10/04/2017, Bộ Y tế ban hành Thông báo 370/TB-BYT về kết luận của Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn tại Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế năm 2017.

* (SMS: 1802/BYT-KH-TC) - Ngày 10/04/2017, Bộ Y tế ban hành Công văn 1802/BYT-KH-TC về việc thông báo Chương trình cho vay đầu tư phát triển y tế của Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam (VCB).

* (SMS: 1717/BYT-DP) - Ngày 05/04/2017, Bộ Y tế ban hành Công văn 1717/BYT-DP về việc tăng cường phòng chống vi rút cúm A(H7N9) và các chủng vi rút cúm gia cầm.

* (SMS: 1634/BYT-BH) - Ngày 03/04/2017, Bộ Y tế ban hành Công văn 1634/BYT-BH về việc tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế năm 2017.

* (SMS: 1607/BYT-QLD) - Ngày 31/03/2017, Bộ Y tế ban hành Công văn 1607/BYT-QLD về việc vướng mắc triển khai đấu thầu mua thuốc và đề xuất nội dung sửa đổi.

* (SMS: 1528/BYT-BM-TE) - Ngày 29/03/2017, Bộ Y tế ban hành Công văn 1528/BYT-BM-TE về việc tăng cường công tác phòng và khám chữa bệnh cho trẻ em trong mùa xuân hè 2017.

* (SMS: 327/KCB-NV) - Ngày 24/03/2017, Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành Công văn 327/KCB-NV về việc hướng dẫn một số vướng mắc trong khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế.

* (SMS: 3314/QLD-CL) - Ngày 22/03/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 3314/QLD-CL về việc công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 48).

* (SMS: 1294/BYT-KH-TC) - Ngày 17/03/2017, Bộ Y tế ban hành Công văn 1294/BYT-KH-TC về việc thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng và ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

* (SMS: 02/2017/TT-BYT) - Ngày 15/03/2017, Bộ Y tế ban hành Thông tư 02/2017/TT-BYT về việc quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.

* (SMS: 867/QD-BYT) - Ngày 14/03/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 867/QĐ-BYT về việc phê duyệt Tài liệu "Chuẩn năng lực lãnh đạo, quản lý cơ bản của Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương".

* (SMS: 866/QD-BYT) - Ngày 14/03/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 866/QĐ-BYT về việc phê duyệt Tài liệu "Chuẩn năng lực lãnh đạo, quản lý cơ bản của Giám đốc Bệnh viện".

CHỨNG KHOÁN

* (SMS: 29/2017/TT-BTC) - Ngày 12/04/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 29/2017/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2015 hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán.

* (SMS: 334/2016/TT-BTC) - Ngày 27/12/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 334/2016/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung và thay thế phụ lục 02 và 04 của Thông tư 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán.

GIAO THÔNG

* (SMS: 10/2017/TT-BGTVT) - Ngày 04/04/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 10/2017/TT-BGTVT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nâng trên các công trình biển.

* (SMS: 860/QD-BGTVT) - Ngày 31/03/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 860/QĐ-BGTVT về việc đính chính Thông tư 07/2017/TT-BGTVT ngày 14/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2015/TT-BGTVT ngày 24/07/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (SMS: 521/QD-TTg) - Ngày 18/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 521/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

* (SMS: 1548/BGDDT-KTKDCLGD) - Ngày 17/04/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 1548/BGDĐT-KTKĐCLGD về việc miễn thi Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2017.

* (SMS: 486/QD-TTg) - Ngày 13/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 486/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Trà Vinh.

* (SMS: 455/QD-TTg) - Ngày 13/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 455/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

* (SMS: 472/QD-BTP) - Ngày 04/04/2017, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 472/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức văn hóa công sở, nâng cao ý thức đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp.

* (SMS: 471/QD-BTP) - Ngày 04/04/2017, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 471/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng kỹ năng kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

* (SMS: 645/QD-BTC) - Ngày 11/04/2017, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 645/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư 09/2017/TT-BTC ngày 06/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy bơm nước chữa cháy (đồng bộ thiết bị chữa cháy rừng) dự trữ quốc gia.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (SMS: 03/2017/TT-BTP) - Ngày 05/04/2017, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 03/2017/TT-BTP về việc quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (SMS: 115/CNTT-CSHT) - Ngày 05/04/2017, Cục Công nghệ thông tin ban hành Công văn 115/CNTT-CSHT về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin và đào tạo, nâng cao nhận thức về an toàn thông tin.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (SMS: 520/QD-TTg) - Ngày 18/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 520/QĐ-TTg về việc bổ sung Danh mục bộ Bách khoa toàn thư Việt Nam.

CHÍNH SÁCH

* (SMS: 488/QD-TTg) - Ngày 14/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 488/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017-2025 và tầm nhìn đến năm 2030".

* (SMS: 191/TB-VPCP) - Ngày 14/04/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 191/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tại Phiên họp Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế năm 2017.

* (SMS: 190/TB-VPCP) - Ngày 14/04/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 190/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai.

* (SMS: 1357/LDTBXH-VP) - Ngày 12/04/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1357/LĐTBXH-VP về việc báo cáo nhanh về tình hình triển khai công tác người có công tại địa phương.

* (SMS: 462/QD-BTP) - Ngày 31/03/2017, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 462/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 27/NQ-CP ngày 21/02/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết 24/2016/QH14 ngày 08/11/2016 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020.

* (SMS: 823/QD-BNV) - Ngày 14/03/2017, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 823/QĐ-BNV về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên năm 2017 của Bộ Nội vụ.

HÀNH CHÍNH

* (SMS: 524/QD-TTg) - Ngày 19/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 524/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 896/QĐ-TTg ngày 08/06/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020.

* (SMS: 506/QD-TTg) - Ngày 17/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 506/QĐ-TTg về việc thí điểm thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh.

* (SMS: 3768/VPCP-KTTH) - Ngày 17/04/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3768/VPCP-KTTH về việc điều chỉnh thủ tục hành chính qua Cơ chế một cửa quốc gia.

* (SMS: 233/QD-BCDCCHC) - Ngày 14/04/2017, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ ban hành Quyết định 233/QĐ-BCĐCCHC về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

* (SMS: 3592/BC-VPCP) - Ngày 12/04/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Báo cáo 3592/BC-VPCP về tình hình thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử Quý I năm 2017.

* (SMS: 1908/BNV-TGCP) - Ngày 11/04/2017, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 1908/BNV-TGCP về việc triển khai rà soát văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2016.

* (SMS: 1224/QD-BGDDT) - Ngày 07/04/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 1224/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy trình quản lý văn bản trong môi trường mạng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* (SMS: 1101/QD-BNV) - Ngày 31/03/2017, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 1101/QĐ-BNV về việc ban hành Quy chế quy định tạm thời về việc trao đổi văn bản điện tử của Bộ Nội vụ.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (SMS: 522/QD-TTg) - Ngày 19/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 522/QĐ-TTg về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia về Chương trình Đánh giá Khu vực Tài chính.

* (SMS: 516/QD-TTg) - Ngày 17/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 516/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm lại ông Trần Bình Minh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

* (SMS: 515/QD-TTg) - Ngày 17/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 515/QĐ-TTg về việc giao quyền Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát đối với Trung tướng Trần Văn Vệ.

* (SMS: 514/QD-TTg) - Ngày 17/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 514/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Đức Lợi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.

* (SMS: 509/QD-TTg) - Ngày 17/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 509/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Sơn giữ chức vụ Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

* (SMS: 518/QD-TTg) - Ngày 17/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 518/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Công giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

* (SMS: 487/QD-TTg) - Ngày 14/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 487/QĐ-TTg về việc kiện toàn nhân sự Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

* (SMS: 456/QD-TTg) - Ngày 13/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 456/QĐ-TTg về việc kiện toàn nhân sự Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

* (SMS: 583/QD-BHXH) - Ngày 10/04/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 583/QĐ-BHXH về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 và Điều 2 Quyết định 126/QĐ-BHXH ngày 20/01/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phân công nhiệm vụ của Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

CÔNG NGHIỆP

* (SMS: 555/TTg-CN) - Ngày 18/04/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 555/TTg-CN về Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển các khu công nghiệp Thành phố Đà Nẵng đến năm 2020.

* (SMS: 452/QD-TTg) - Ngày 12/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 452/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong các công trình xây dựng.

* (SMS: 11/2017/QD-TTg) - Ngày 11/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 11/2017/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (SMS: 498/QD-TTg) - Ngày 17/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 498/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé giai đoạn 1.

* (SMS: 3777/VPCP-NN) - Ngày 17/04/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3777/VPCP-NN về việc điều chỉnh quy hoạch các cảng cá khu vực đảo Cát Bà.

* (SMS: 1398/QD-BNN-TCCB) - Ngày 13/04/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1398/QĐ-BNN-TCCB về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chăn nuôi.

* (SMS: 3046/BNN-CN) - Ngày 12/04/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 3046/BNN-CN về một số giải pháp ổn định phát triển chăn nuôi.

* (SMS: 3005/CT-BNN-TY) - Ngày 11/04/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị 3005/CT-BNN-TY về việc tăng cường công tác quản lý, vận chuyển, giết mổ động vật bảo đảm an toàn thực phẩm.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (SMS: 36/NQ-CP) - Ngày 15/04/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 36/NQ-CP về phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 4 năm 2017.

* (SMS: 520/QD-BTP) - Ngày 13/04/2017, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 520/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch triển khai, tập huấn Phần mềm báo cáo thống kê Ngành Tư pháp theo Thông tư 04/2016/TT-BTP.

* (SMS: 04/2017/TT-BTP) - Ngày 12/04/2017, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 04/2017/TT-BTP về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành.

* (SMS: 01/2017/GD-TANDTC) - Ngày 07/04/2017, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Công văn 01/2017/GĐ-TANDTC về một số vấn đề nghiệp vụ.

* (SMS: 428/QD-BTP) - Ngày 30/03/2017, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 428/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch thực hiện dân chủ trong hoạt động của Bộ Tư pháp năm 2017.

THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT

* (SMS: 464/QD-BTP) - Ngày 31/03/2017,  Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 464/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua cao điểm lập thành tích hướng tới kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Tổ chức Trợ giúp pháp lý (06/09/1997 - 06/09/2017).
 

VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN 

UBND TP. HÀ NỘI

* (SMS: 2228/QD-UBND) - Ngày 12/04/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2228/QĐ-UBND về việc kiện toàn Tổ công tác liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 2216/QD-UBND) - Ngày 12/04/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2216/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Văn Phú tại các ô đất quy hoạch ký hiệu CT10, CT11 và đường giao thông, tỷ lệ 1/500.

* (SMS: 1665/UBND-KT) - Ngày 11/04/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 1665/UBND-KT về việc hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách Nhà nước năm 2017 và nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực tài chính trong việc quản lý, sử dụng tài sản công.

UBND TỈNH QUẢNG NAM

* (SMS: 08/2017/QD-UBND) - Ngày 14/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định 08/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng và khai thác tài sản Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam.

UBND TỈNH NAM ĐỊNH

* (SMS: 09/2017/QD-UBND) - Ngày 11/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quyết định 09/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức chi phí đào tạo và mức hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng theo Quyết định 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/09/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

* (SMS: 08/2017/QD-UBND) - Ngày 10/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quyết định 08/2017/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ.

* (SMS: 07/2017/QD-UBND) - Ngày 03/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quyết định 07/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định.

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

* (SMS: 24/2017/QD-UBND) - Ngày 10/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 24/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tiêu chí ưu tiên lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

* (SMS: 23/2017/QD-UBND) - Ngày 10/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 23/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

* (SMS: 22/2017/QD-UBND) - Ngày 10/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 22/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng.

* (SMS: 21/2017/QD-UBND) - Ngày 10/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 21/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.

* (SMS: 20/2017/QD-UBND) - Ngày 10/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 20/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng.

* (SMS: 19/2017/QD-UBND) - Ngày 10/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 19/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

* (SMS: 18/2017/QD-UBND) - Ngày 10/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 18/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

* (SMS: 17/2017/QD-UBND) - Ngày 10/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 17/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

* (SMS: 15/2017/QD-UBND) - Ngày 30/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 15/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị phục vụ công tác của các cơ quan Nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Lâm Đồng.

UBND TỈNH NGHỆ AN

* (SMS: 41/2017/QD-UBND) - Ngày 05/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 41/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

* (SMS: 40/2017/QD-UBND) - Ngày 04/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 40/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

* (SMS: 39/2017/QD-UBND) - Ngày 01/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 39/2017/QĐ-UBND về việc quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm cơ sở để tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

* (SMS: 38/2017/QD-UBND) - Ngày 01/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 38/2017/QĐ-UBND về việc quy định giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

UBND TỈNH HÀ NAM

* (SMS: 12/2017/QD-UBND) - Ngày 03/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định 12/2017/QĐ-UBND về việc quy định khối lượng riêng và hệ số nở rời của đá (đá vôi, đá Dolomít, đá sét) nguyên khối; tỷ lệ quy đổi từ gạch đất nung thành phẩm sang đất sét nguyên khai trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

UBND TỈNH LONG AN

* (SMS: 18/2017/QD-UBND) - Ngày 01/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định 18/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định 33/2013/QĐ-UBND ngày 07/08/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An.

UBND TỈNH BẾN TRE

* (SMS: 20/2017/QD-UBND) - Ngày 31/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định 20/2017/QĐ-UBND về việc quy định chế độ thuốc bổ tăng lực cho vận động viên ưu tú do tỉnh Bến Tre quản lý.

* (SMS: 19/2017/QD-UBND) - Ngày 30/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định 19/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quy trình đầu tư và chính sách ưu đãi đầu tư xây dựng mới các chợ trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

UBND TỈNH SÓC TRĂNG

* (SMS: 16/2017/QD-UBND) - Ngày 31/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định 16/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn Thành phố Sóc Trăng giai đoạn 2017-2018.

UBND TỈNH VĨNH PHÚC

* (SMS: 10/2017/QD-UBND) - Ngày 31/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định 10/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình tuyển chọn, quản lý và phối hợp quản lý của các cấp, các ngành đối với nhân viên thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định 15/2014/QĐ-UBND ngày 11/03/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

* (SMS: 09/2017/QD-UBND) - Ngày 28/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định 09/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

UBND TỈNH NINH BÌNH

* (SMS: 07/2017/QD-UBND) - Ngày 29/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định 07/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan tài chính, cơ quan thuế và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trong việc thực hiện một số nhiệm vụ của Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình.

UBND TỈNH ĐẮK LẮK

* (SMS: 14/2017/QD-UBND) - Ngày 23/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định 14/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định giá bồi thường cây trồng, hoa màu gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

UBND TỈNH PHÚ THỌ

* (SMS: 07/2017/QD-UBND) - Ngày 16/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định 07/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định ưu đãi thu hút người có trình độ cao về tỉnh công tác.

UBND TỈNH CÀ MAU

* (SMS: 04/2017/QD-UBND) - Ngày 15/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định 04/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Đơn giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau (phần xử lý bằng công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh).

UBND TỈNH BẮC NINH

* (SMS: 99/QD-UBND) - Ngày 15/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định 99/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh.

UBND TỈNH AN GIANG

* (SMS: 16/2017/QD-UBND) - Ngày 13/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 16/2017/QĐ-UBND về việc quy định nội dung và mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang.

* (SMS: 15/2017/QD-UBND) - Ngày 11/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 15/2017/QĐ-UBND về việc quy định một số chế độ tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích tại các giải thể thao trong nước trên địa bàn tỉnh An Giang.

* (SMS: 14/2017/QD-UBND) - Ngày 10/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 14/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định 57/2011/QĐ-UBND ngày 29/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi trong ngành thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang.

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN

* (SMS: 04/2017/QD-UBND) - Ngày 15/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định 04/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư và xây dựng; quản lý về đấu thầu sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.