(LuatVietnam) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản trên hệ thống tin nhắn 6689.
Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 
Trong tuần này từ 16/04/2011 - 22/04/2011, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản. 
 
Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:
 
CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 29/2011/ND-CP) - Ngày 18/04/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2011/NĐ-CP về quy định đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.
 
* (SMS: 28/2011/ND-CP) - Ngày 14/04/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 28/2011/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục doanh nghiệp không được đình công ban hành Kèm theo Nghị định số 122/2007/NĐ-CP ngày 27/07/2007 của Chính phủ quy định Danh mục doanh nghiệp không được đình công và việc giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở doanh nghiệp không được đình công.
 
CHỦ TỊCH NƯỚC
 
* (SMS: 08/2011/L-CTN) - Ngày 08/04/2011, Chủ tịch nước ban hành Lệnh 08/2011/L-CTN về việc công bố Nghị quyết của Quốc hội.
 
* (SMS: 07/2011/L-CTN) - Ngày 08/04/2011, Chủ tịch nước ban hành Lệnh 07/2011/L-CTN về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự.
 
* (SMS: 06/2011/L-CTN) - Ngày 08/04/2011, Chủ tịch nước ban hành Lệnh 06/2011/L-CTN về việc công bố Luật Kiểm toán độc lập.
 
* (SMS: 05/2011/L-CTN) - Ngày 08/04/2011, Chủ tịch nước ban hành Lệnh 05/2011/L-CTN về việc công bố Luật phòng, chống mua bán người.
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 579/QD-TTg) - Ngày 19/04/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 579/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011 - 2020.
 
* (SMS: 577/QD-TTg) - Ngày 19/04/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 577/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch.
 
* (SMS: 557/QD-TTg) - Ngày 19/04/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 557/QĐ-TTg về việc thành lập và hoạt động "Quỹ vì Trường Sa thân yêu".
 
* (SMS: 555/QD-TTg) - Ngày 19/04/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 555/QĐ-TTg về việc phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 552/QD-TTg) - Ngày 18/04/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 552/QĐ-TTg về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Thép Việt Nam.
 
* (SMS: 25/2011/QD-TTg) - Ngày 18/04/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 25/2011/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của các khoản 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 2 Quyết định số 134/2008/QĐ-TTg ngày 02/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý đất đai trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 
* (SMS: 24/2011/QD-TTg) - Ngày 15/04/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 24/2011/QĐ-TTg về điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường.
 
* (SMS: 23/2011/QD-TTg) - Ngày 15/04/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 23/2011/QĐ-TTg về việc phê duyệt hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp tại tỉnh Đắk Lắk.
 
* (SMS: 22/2011/QD-TTg) - Ngày 15/04/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 22/2011/QĐ-TTg về việc thực hiện thí điểm thủ tục biên phòng điện tử cảng biển.
 
* (SMS: 546/QD-TTg) - Ngày 15/04/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 546/QĐ-TTg về việc Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia.
 
* (SMS: 501/QD-TTg) - Ngày 07/04/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 501/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm và thay đổi Ủy viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội.
 
* (SMS: 497/QD-TTg) - Ngày 07/04/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 497/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm và thay đổi Ủy viên Hội đồng cạnh tranh.
 
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 2363/VPCP-KTN) - Ngày 18/04/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2363/VPCP-KTN về việc quản lý, cấp phép chì kẽm trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
 
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 
* (SMS: 08/2011/TT-BLDTBXH) - Ngày 22/04/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 08/2011/TT-BLĐTHXH ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy điện"
 
* (SMS: 1208/LDTBXH-KHTC) - Ngày 20/04/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1208/LĐTBXH-KHTC về việc thực hiện Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 30/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ
 
* (SMS: 1195/LDTBXH-LDTL) - Ngày 20/04/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1195/LĐTBXH-LĐTL về việc chế độ ăn giữa ca
 
* (SMS: 1165/LDTBXH-KHTC) - Ngày 18/04/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1165/LĐTBXH-KHTC về việc xác định đối tượng, nhu cầu kinh phí thực hiện trợ cấp theo Quyết định 471/QĐ-TTg
 
* (SMS: 1154/LDTBXH-LDTL) - Ngày 18/04/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1154/LĐTBXH-LĐTL về việc hướng dẫn chế độ trợ cấp thôi việc.
 
* (SMS: 07/2011/TT-BLDTBXH) - Ngày 15/04/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 07/2011/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn xác định đối tượng, mức hưởng trợ cấp và tổ chức thực hiện trợ cấp khó khăn theo Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 30/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người hưởng lương hưu có mức lương thấp, người hưởng trợ cấp ưu đãi người có công và hộ nghèo đời sống khó khăn.
 
* (SMS: 1115/LDTBXH-TCDN) - Ngày 15/04/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1115/LĐTBXH-TCDN về việc tổng kết 05 năm thực hiện Dự án "Tăng cường năng lực dạy nghề" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục - Đào tạo đến năm 2010.
 
* (SMS: 1122/LDTBXH-BHXH) - Ngày 15/04/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1122/LĐTBXH-BHXH về việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện.
 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIÊN NÔNG THÔN
 
* (SMS: 30/2011/TT-BNNPTNT) - Ngày 20/04/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 30/2011/TT-BNNPTNT ban hành "Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam".
 
* (SMS: 810/QD-BNN-TCTL) - Ngày 20/04/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 810/QĐ-BNN-TCTL về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thực hiện Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số đập dâng Cầu Sơn thuộc Tiểu Dự án Hiện đại hóa hệ thống thủy lợi Cầu Sơn - Cấm Sơn - Dự án Hỗ trợ thủy lợi Việt Nam.
 
* (SMS: 796/QD-BNN-TCCB) - Ngày 19/04/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 796/QĐ-BNN-TCCB về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chương trình hành động thích ứng với biến đổi khí hậu của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 
* (SMS: 791/QD-BNN-HTQT) - Ngày 19/04/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 791/QĐ-BNN-HTQT về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu một số hợp phần của dự án "Nâng cao năng lực thể chế về quản lý rủi ro thiên tai tại Việt Nam, đặc biệt là các rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu" năm 2011.
 
* (SMS: 786/QD-BNN-KHCN) - Ngày 19/04/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 786/QĐ-BNN-KHCN về việc thành lập Hội đồng thẩm tra Hồ sơ xây dựng Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật, lĩnh vực Thủy lợi.
 
* (SMS: 762/QD-BNN-KHCN) - Ngày 18/04/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 762/QĐ-BNN-KHCN về việc phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn thực hiện từ năm 2010 thuộc "Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực thủy sản đến năm 2020".
 
* (SMS: 756/QD-BNN-HTQT) - Ngày 18/04/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 756/QĐ-BNN-HTQT về việc phê duyệt nội dung sử dụng nguồn vốn bổ sung cho Dự án "Phòng chống dịch cúm gia cầm, cúm ở người và dự phòng đại dịch ở Việt Nam" (VAHIP), giai đoạn 2011 - 2014.
 
* (SMS: 753/QD-BNN-KHCN) - Ngày 18/04/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 753/QĐ-BNN-KHCN về việc phê duyệt thông số kỹ thuật thiết bị và kế hoạch đấu thầu Dự án: "Tăng cường trang thiết bị khoa học công nghệ cho phòng thí nghiệm tổng hợp thuộc Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường quả - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam".
 
* (SMS: 500/QD-BNN-TCCB) - Ngày 15/04/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 500/QĐ-BNN-TCCB về việc giao quỹ tiền lương.
 
* (SMS: 29/2011/TT-BNNPTNT) - Ngày 15/04/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 29/2011/TT-BNNPTNT về việc ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam.
 
* (SMS: 28/2011/TT-BNNPTNT) - Ngày 15/04/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 28/2011/TT-BNNPTNT quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác xuất khẩu vào thị trường Châu Âu.
 
* (SMS: 966/BNN-QLCL) - Ngày 14/04/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 966/BNN-QLCL về việc kiểm soát dư lượng phóng xạ trong thực phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản.
 
* (SMS: 27/2011/TT-BNNPTNT) - Ngày 13/04/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 27/2011/TT-BNNPTNT về quy định tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại.
 
* (SMS: 25/2011/TT-BNNPTNT) - Ngày 06/04/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 25/2011/TT-BNNPTNT về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010.
 
* (SMS: 24/2011/TT-BNNPTNT) - Ngày 06/04/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 24/2011/TT-BNNPTNT về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ.
 
* (SMS: 23/2011/TT-BNNPTNT) - Ngày 06/04/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 23/2011/TT-BNNPTNT về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/10/2010 của Chính phủ.
 
* (SMS: 20/2011/TT-BNNPTNT) - Ngày 06/04/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 20/2011/TT-BNNPTNT về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thú y theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/10/2010.
 
* (SMS: 19/2011/TT-BNNPTNT) - Ngày 06/04/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 19/2011/TT-BNNPTNT về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010.
 
* (SMS: 18/2011/TT-BNNPTNT) - Ngày 06/04/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 18/2011/TT-BNNPTNT về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010.
 
* (SMS: 17/2011/TT-BNNPTNT) - Ngày 06/04/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 17/2011/TT-BNNPTNT về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực trồng trọt theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010.
 
* (SMS: 16/2011/TT-BNNPTNT) - Ngày 01/04/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 16/2011/TT-BNNPTNT về quy định đánh giá, chỉ định và quản lý phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.
 
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
* (SMS: 745/QD-BGTVT) - Ngày 19/04/2011, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 745/QĐ-BGTVT về việc công bố cảng thủy nội địa Phương Quân trên sông Vàm Cỏ Đông được tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài.
 
* (SMS: 28/2011/TT-BGTVT) - Ngày 14/04/2011, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 28/2011/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của "Quy định về việc cấp giấy phép xây dựng, thực hiện hoạt động trong phạm vi đất dành cho đường sắt" ban hành kèm theo Quyết định số 60/2005/QĐ-BGTVT ngày 30/11/2005, "Điều lệ đường ngang" ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BGTVT ngày 30/03/2006, "Quy định về công bố đóng, mở ga đường sắt" ban hành kèm theo Quyết định số 53/2007/QĐ-BGTVT ngày 06/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.
 
* (SMS: 701/QD-BGTVT) - Ngày 13/04/2011, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 701/QĐ-BGTVT về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Công tác để triển khai Công ước Quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca thuyền viên sửa đổi.
 
* (SMS: 26/2011/TT-BGTVT) - Ngày 13/04/2011, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 26/2011/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt ban hành kèm theo Quyết định số 55/2005/QĐ-BGTVT ngày 28/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.
 
* (SMS: 23/2011/TT-BGTVT) - Ngày 31/03/2011, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 23/2011/TT-BGTVT quy định về quản lý đường thuỷ nội địa.
 
* (SMS: 22/2011/TT-BGTVT) - Ngày 31/03/2011, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 22/2011/TT-BGTVT quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực bảo đảm hoạt động bay.
 
* (SMS: 21/2011/TT-BGTVT) - Ngày 31/03/2011, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 21/2011/TT-BGTVT quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa.
 
* (SMS: 20/2011/TT-BGTVT) - Ngày 31/03/2011, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 20/2011/TT-BGTVT quy định về vận tải hành khách đường thủy nội địa.
 
* (SMS: 16/2011/TT-BGTVT) - Ngày 31/03/2011, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 16/2011/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2009/TT-BGTVT ngày 28/10/2009 của Bộ Giao thông vận tải quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung.

BỘ CÔNG THƯƠNG
 
* (SMS: 1856/QD-BCT) - Ngày 19/04/2011, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 1856/QĐ-BCT về việc ban hành Kế hoạch và các giải pháp điều hành xuất nhập khẩu năm 2011 và thời gian tới của Bộ Công Thương.
 
* (SMS: 18/2011/TT-BCT) - Ngày 14/04/2011, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 17/2011/TT-BCT về việc thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Bản Thỏa thuận về việc thúc đẩy thương mại song phương giữa Bộ Công Thương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Thương mại Vương quốc Campuchia áp dụng cho những mặt hàng có xuất xứ từ một bên ký kết được hưởng ưu đãi thuế quan khi nhập khẩu trực tiếp vào lãnh thổ của bên ký kết kia.
 
* (SMS: 17/2011/TT-BCT) - Ngày 14/04/2011, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 17/2011/TT-BCT về việc thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Bản Thỏa thuận về việc thúc đẩy thương mại song phương giữa Bộ Công Thương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Thương mại Vương quốc Campuchia áp dụng cho những mặt hàng có xuất xứ từ một bên ký kết được hưởng ưu đãi thuế quan khi nhập khẩu trực tiếp vào lãnh thổ của bên ký kết kia.
 
BỘ Y TẾ
 
* (SMS: 16/2011/TT-BYT) - Ngày 19/04/2011, Bộ Y tế ban hành Thông tư 16/2011/TT-BYT về việc quy định nguyên tắc sản xuất thuốc từ dược liệu và lộ trình áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) đối với cơ sở sản xuất thuốc từ dược liệu.
 
* (SMS: 15/2011/TT-BYT) - Ngày 19/04/2011, Bộ Y tế ban hành Thông tư 15/2011/TT-BYT quy định về tổ chức và hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc trong bệnh viện.
 
* (SMS: 1736/BYT-KCB) - Ngày 04/04/2011, Bộ Y tế ban hành Công văn 1736/BYT-KCB về việc triển khai Luật Người khuyết tật.
 
BỘ XÂY DỰNG
 
* (SMS: 548/BXD-QLN) - Ngày 18/04/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 548/BXD-QLN về việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 61/CP.
 
* (SMS: 527/BXD-QLN) - Ngày 14/04/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 527/BXD-QLN về việc gửi báo cáo sở hữu nhà ở theo mẫu quy định.
 
* (SMS: 516/BXD-KTXD) - Ngày 14/04/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 516/BXD-KTXD về việc vướng mắc trong quản lý chi phí xây dựng công trình.
 
* (SMS: 47/BXD-KTXD) - Ngày 14/04/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 47/BXD-KTXD về việc chi phí thiết kế công trình xây dựng.
 
* (SMS: 46/BXD-KTXD) - Ngày 14/04/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 46/BXD-KTXD về việc chi phí thiết kế công trình xây dựng.
 
* (SMS: 45/BXD-KTXD) - Ngày 14/04/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 45/BXD-KTXD về việc giá nguyên vật liệu để thanh toán trong hợp đồng xây dựng công trình.
 
* (SMS: 34/BXD-HDXD) - Ngày 14/04/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 34/BXD-HĐXD về việc hướng dẫn điều kiện năng lực trong hợp đồng xây dựng.
 
BỘ TÀI CHÍNH
 
* (SMS: 4957/BTC-DT) - Ngày 18/04/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 4957/BTC-ĐT về việc phân bổ lại kế hoạch vốn đầu tư ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu chính phủ năm 2011 theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ.
 
* (SMS: 4737/BTC-CST) - Ngày 13/04/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 4737/BTC-CST về việc hướng dẫn phân loại, áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi áp dụng đối với mặt hàng nhập khẩu chuyên dùng cho khai thác than trong hầm lò.
 
* (SMS: 4678/BTC-TCDN) - Ngày 09/04/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 4678/BTC-TCDN về việc triển khai thực hiện thí điểm kê và đánh giá lại tài sản và vốn tại thời điểm 0h ngày 01/07/2011.
 
* (SMS: 4584/BTC-CST) - Ngày 06/04/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 4584/BTC-CST về việc hướng dẫn phân loại và áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu đối với vật tư máy bay.
 
* (SMS: 4091/BTC-QLCS) - Ngày 29/03/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 4091/BTC-QLCS về tình hình đầu tư quản lý, sử dụng trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước tại xã, phường, thị trấn.
 
* (SMS: 3814/BTC-TCHQ) - Ngày 23/03/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 3814/BTC-TCHQ về việc kiến nghị về thủ tục.
 
* (SMS: 658/QD-BTC) - Ngày 22/03/2011, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 658/QĐ-BTC về việc ban hành quy chế hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính.
 
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
* (SMS: 22/BC-BTTTT) - Ngày 18/04/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Báo cáo 22/BC-BTTTT về tình hình thực hiện Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg ngày 03/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước.
 
* (SMS: 09/2011/TT-BTTTT) - Ngày 08/04/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 09/2011/TT-BTTTT về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2008 và Thông tư số 12/2008/TT-BTTTT ngày 30/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008 của Chính phủ về chống thư rác.
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
* (SMS: 2053/BGDDT-GDDH) - Ngày 18/04/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 2053/BGDĐT-GDĐH về việc kế hoạch giao nhận hồ sơ đăng ký dự thi đại học, cao đẳng.
 
* (SMS: 16/2011/TT-BGDDT) - Ngày 13/04/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 16/2011/TT-BGDĐT về việc quy định trang bị, quản lý, sử dụng đồ chơi trẻ em trong nhà trường.
 
* (SMS: 1407/QD-BGDDT) - Ngày 09/04/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 1407/QĐ-BGDĐT về việc thành lập Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp.
 
* (SMS: 1328/QD-BGDDT) - Ngày 04/04/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 1328/QĐ-BGDĐT về việc thành lập Trường Cao đẳng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Du.
 
BỘ NỘI VỤ
 
* (SMS: 927/QD-BNV) - Ngày 15/04/2011, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 927/QĐ-BNV về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 giai đoạn 2011 - 2015.
 
BỘ TƯ PHÁP
 
* (SMS: 488/QD-BTP) - Ngày 09/04/2011, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 488/QĐ-BTP về việc thành lập Phòng kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Bộ.
 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
 
* (SMS: 02/2011/TTLT-BCA-BGTVT) - Ngày 15/04/2011, Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư liên tịch 02/2011/TTLT-BCA-BGTVT quy định việc tổ chức học và kiểm tra lại Luật Giao thông đường bộ đối với người bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ.
 
* (SMS: 01/2011/TTLT-BNV-BKHCN) - Ngày 07/04/2011, Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư liên tịch 01/2011/TTLT-BNV-BKHCN về hướng dẫn việc chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với công chức chuyên ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
 
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 
* (SMS: 1481/BHXH-BC) - Ngày 14/04/2011, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 1481/BHXH-BC về việc thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra diện rộng việc thu, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
 
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 
* (SMS: 1618/TCHQ-TXNK) - Ngày 18/04/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1618/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng bộ linh kiện để lắp ráp ôtô nhập khẩu.
 
* (SMS: 1585/TCHQ-TXNK) - Ngày 15/04/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1585/TCHQ-TXNK về việc phân loại dao nhà bếp.
 
* (SMS: 1584/TCHQ-GSQL) - Ngày 15/04/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1584/TCHQ-GSQL về việc thu phí hải quan đối với phương tiện vận tải đường bộ.
 
* (SMS: 1581/TCHQ-TXNK) - Ngày 15/04/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1581/TCHQ-TXNK về việc công tác phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
 
* (SMS: 662/QD-TCHQ) - Ngày 13/04/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 662/QĐ-TCHQ về việc ban hành quy định phân luồng và kiểm tra hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế.
 
* (SMS: 1505/TCHQ-TXNK) - Ngày 07/04/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1505/TCHQ-TXNK về việc xác định trị giá tính thuế
 
* (SMS: 1392/TCHQ-GSQL) - Ngày 01/04/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1392/TCHQ-GSQL về việc thủ tục hải quan.
 
* (SMS: 1389/TCHQ-GSQL) - Ngày 01/04/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1389/TCHQ-GSQL về việc tiêu hủy máy trò chơi điện tử có thưởng.
 
* (SMS: 1373/TCHQ-VPD&DT) - Ngày 31/03/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1373/TCHQ-VPĐ&ĐT về việc xin đất, liên kết xây dựng dự án nhà ở cho cán bộ công chức của Tổng cục Hải quan.
 
* (SMS: 1378/TCHQ-TXNK) - Ngày 31/03/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1378/TCHQ-TXNK về việc giá tính thuế hàng nhập khẩu.
 
* (SMS: 1366/TCHQ-TXNK) - Ngày 31/03/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1366/TCHQ-TXNK về việc thuế giá trị gia tăng phụ tùng sửa chữa máy bay theo hiệp định vận tải hàng không.
 
* (SMS: 1297/TCHQ-GSQL) - Ngày 28/03/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1297/TCHQ-GSQL về việc chuyển loại hình nhập khẩu.
 
* (SMS: 1250/TCHQ-TVQT) - Ngày 24/03/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1250/TCHQ-TVQT về việc thực hành tiết kiệm thêm 10%.
 
TỔNG CỤC THUẾ
 
* (SMS: 1318/TCT-CS) - Ngày 18/04/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1318/TCT-CS về việc thuế giá trị gia tăng trong lĩnh vực chế tạo sản phẩm cơ khí cho Nhà thầu nước ngoài.
 
* (SMS: 1306/TCT-DNL) - Ngày 18/04/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1306/TCT-DNL về việc ưu đãi thuế đối với đầu tư di dời nhà máy sản xuất vào khu công nghiệp.
 
* (SMS: 1301/TCT-CS) - Ngày 15/04/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1301/TCT-CS về việc hóa đơn, chứng từ điều chuyển tài sản.
 
* (SMS: 1297/TCT-VP) - Ngày 15/04/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1297/TCT-VP về việc đính chính Công văn số 1267/TCT-CS.
 
* (SMS: 1278/TCT-CS) - Ngày 14/04/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1278/TCT-CS về việc nộp thuế giá trị gia tăng đối với kinh doanh ngoại tỉnh.
 
* (SMS: 1274/TCT-CS) - Ngày 14/04/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1274/TCT-CS về việc chế độ hóa đơn theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC.
 
* (SMS: 1270/TCT-VP) - Ngày 13/04/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1270/TCT-VP về việc đính chính Công văn số 1116/TCT-CS.
 
* (SMS: 1268/TCT-VP) - Ngày 13/04/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1268/TCT-VP về việc đính chính Công văn 1002/TCT-CS.
 
* (SMS: 1265/TCT-CS) - Ngày 13/04/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1265/TCT-CS về việc ký hiệu mẫu số hóa đơn đặt in.
 
* (SMS: 1259/TCT-CS) - Ngày 13/04/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1259/TCT-CS về việc hóa đơn mẫu khi thông báo phát hành hóa đơn.
 
* (SMS: 1257/TCT-CS) - Ngày 13/04/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1257/TCT-CS về việc sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp chế xuất.
 
* (SMS: 1248/TCT-CS) - Ngày 13/04/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1248/TCT-CS về việc vướng mắc hóa đơn.
 
* (SMS: 1261/TCT-DNL) - Ngày 13/04/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1261/TCT-DNL về việc mức thuế suất thuế giá trị gia tăng của bã rượu.
 
* (SMS: 1253/TCT-DNL) - Ngày 13/04/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1253/TCT-DNL về việc thuế giá trị gia tăng đối với vận tải biển giữa các cảng ở nước ngoài.
 
* (SMS: 1252/TCT-DNL) - Ngày 13/04/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1252/TCT-DNL về việc điều chỉnh doanh thu, thuế giá trị gia tăng.
 
* (SMS: 991/TCT-TNCN) - Ngày 28/03/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 991/TCT-TNCN về việc chính sách thuế thu nhập cá nhân.
 
* (SMS: 982/TCT-CS) - Ngày 25/03/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 982/TCT-CS về việc trả lời chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.
 
* (SMS: 975/TCT-CS) - Ngày 25/03/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 975/TCT-CS về việc trích khấu hao tài sản cố định.
 
* (SMS: 971/TCT-CS) - Ngày 24/03/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 971/TCT-CS về việc ưu đãi thuế.
 
* (SMS: 970/TCT-CS) - Ngày 24/03/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 970/TCT-CS về việc thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực xã hội hóa.
 
* (SMS: 968/TCT-DNL) - Ngày 24/03/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 968/TCT-DNL về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với tiền thuê nhà cho chuyên gia nước ngoài.
 
* (SMS: 967/TCT-CS) - Ngày 24/03/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 967/TCT-CS về việc thuế giá trị gia tăng.
 
* (SMS: 965/TCT-CS) - Ngày 24/03/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 965/TCT-CS về việc chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.
 
* (SMS: 963/TCT-CS) - Ngày 24/03/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 963/TCT-CS về việc xác định thời hạn chậm nộp hồ sơ khai thuế đối với khoản thu về tiền thuê đất.
 
* (SMS: 962/TCT-CS) - Ngày 24/03/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 962/TCT-CS về việc miễn, giảm tiền thuê đất
 
* (SMS: 959/TCT-CS) - Ngày 24/03/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 959/TCT-CS về việc chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.
 
* (SMS: 958/TCT-CS) - Ngày 24/03/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 958/TCT-CS về việc khấu hao tài sản cố định.
 
* (SMS: 957/TCT-KK) - Ngày 23/03/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 957/TCT-KK về việc tiếp nhận hồ sơ quyết toán năm 2010.
 
* (SMS: 956/TCT-TNCN) - Ngày 23/03/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 956/TCT-TNCN về việc điều kiện ưu đãi thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án ODA tại Việt Nam.
 
* (SMS: 955/TCT-TNCN) - Ngày 23/03/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 955/TCT-TNCN về việc hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân.
 
* (SMS: 954/TCT-TNCN) - Ngày 23/03/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 954/TCT-TNCN về việc giải trình về thuế thu nhập cá nhân.
 
* (SMS: 948/TCT-CS) - Ngày 23/03/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 948/TCT-CS về việc xử phạt nộp chậm hồ sơ khai thuế sau 90 ngày.
 
* (SMS: 942/TCT-CS) - Ngày 23/03/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 942/TCT-CS về việc chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.
 
* (SMS: 934/TCT-CS) - Ngày 22/03/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 934/TCT-CS về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng.
 
* (SMS: 933/TCT-CS) - Ngày 22/03/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 933/TCT-CS về việc chế độ hóa đơn theo Thông tư 153/2010/TT-BTC.
 
* (SMS: 922/TCT-CS) - Ngày 21/03/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 922/TCT-CS về việc luân chuyển hồ sơ để xác định tiền thuê đất.
 
* (SMS: 921/TCT-CS) - Ngày 21/03/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 921/TCT-CS về việc hoàn thuế giá trị gia tăng tài sản đầu tư.
 
* (SMS: 920/TCT-CS) - Ngày 21/03/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 920/TCT-CS về việc chính sách thuế đối với Nhà thầu nước ngoài.
 
* (SMS: 919/TCT-CS) - Ngày 21/03/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 919/TCT-CS về việc nộp tiền thuê đất.
 
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
 
* (SMS: 88/QD-QLD) - Ngày 29/03/2011, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 88/QĐ-QLD về việc công bố thuốc sản xuất trong nước được phép lưu hành tại Việt Nam.
 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
* (SMS: 08/CT-UBND) - Ngày 13/04/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 08/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện
 
* (SMS: 1580/QD-UBND) - Ngày 05/04/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1580/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung "Đề án biên soạn, xuất bản, tuyên truyền, giảng dạy bộ tài liệu Giáo dục nếp sống thanh lịch - văn minh cho học sinh Thành phố Hà Nội"
 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
* (SMS: 14/2011/CT-UBND) - Ngày 13/04/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 14/2011/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định số 95/2010/NĐ-CP ngày 16/09/2010 của Chính phủ quy định về cấp phép và phối hợp hoạt động với lực lượng tìm kiếm cứu nạn nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn thành phố
 
* (SMS: 13/2011/CT-UBND) - Ngày 09/04/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 13/2011/CT-UBND về việc phân công trách nhiệm quản lý hoạt động của các doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 69/2010/QĐ-TTg ngày 03/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ
 
* (SMS: 12/2011/CT-UBND) - Ngày 09/04/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 12/2011/CT-UBND về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2011 trên địa bàn thành phố
 
* (SMS: 19/2011/QD-UBND) - Ngày 29/03/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 19/2011/QĐ-UBND về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định số 64/2010/QĐ-UBND ngày 01/09/2010 của Ủy ban Nhân dân Thành phố về ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại phương tiện vận tải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 

* (SMS: 18/2011/QD-UBND) - Ngày 28/03/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 18/2011/QĐ-UBND về Quy chế cho vay đối với hộ gia đình, cá nhân xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà trọ cho công nhân thuê trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.