(LuatVietnam) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản trên hệ thống tin nhắn 6689.
Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  [email protected], gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 
Trong tuần này từ 10/04/2010 - 16/04/2010, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với [email protected] để nhận văn bản. 
 
Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

 CHÍNH PHỦ

* (SMS: 43/2010/ND-CP) - Ngày 15/04/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

* (SMS: 41/2010/ND-CP)
- Ngày 12/04/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 41/2010/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.
 
* (SMS: 40/2010/ND-CP) - Ngày 12/04/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 40/2010/NĐ-CP về việc kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.
 
* (SMS: 39/2010/ND-CP) - Ngày 07/04/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 39/2010/NĐ-CP về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị.
 
* (SMS: 38/2010/ND-CP) - Ngày 07/04/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 38/2010/NĐ-CP về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị.
 
* (SMS: 37/2010/ND-CP) - Ngày 07/04/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 37/2010/NĐ-CP về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 481/QD-TT) - Ngày 13/04/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 481/QĐ-TTg về việc hỗ trợ mua tạm trữ cà phê niên vụ 2009 - 2010.
 
* (SMS: 475/QD-TTg) - Ngày 12/04/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 475/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 474/QD-TTg) - Ngày 12/04/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 474/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 472/QD-TTg) - Ngày 12/04/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 472/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng - an ninh cho các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề giai đoạn 2010 - 2016".
 
* (SMS: 470/QD-TTg) - Ngày 12/04/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 470/QĐ-TTg về việc thành lập Viện Hóa sinh biển trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
 
* (SMS: 577/TTg-TCCV) - Ngày 12/04/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 577/TTg-TCCV về việc nâng cao chất lượng phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính.
 
* (SMS: 570/TTg-DMDN) - Ngày 09/04/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 570/TTg-ĐMDN về việc triển khai thực hiện Nghị định số 25/2010/NĐ-CP về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
 
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 2377/VPCP-KTN) - Ngày 12/04/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2377/VPCP-KTN về việc hỗ trợ phát triển bền vững cây cà phê.
 
* (SMS: 2275/VPCP-DP) - Ngày 06/04/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2275/VPCP-ĐP về việc cung cấp số liệu kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009.
 
* (SMS: 2168/VPCP-KGVX) - Ngày 02/04/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2168/VPCP-KGVX về việc ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình địa phương trên vệ tinh Vinasat-1.
 
BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 
* (SMS: 503/QD-LDTBXH) - Ngày 15/04/2010, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 503/QĐ-LĐTBXH về kế hoạch hoạt động của Ban điều hành Đề án và phê duyệt Kế hoạch thực hiện Tiểu Đề án 1 Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong doanh nghiệp nhà nước và lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài năm 2010.
 
* (SMS: 1162/LDTBXH-LDTL) - Ngày 14/04/2010, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1162/LĐTBXH-LĐTL về việc hướng dẫn về quyền lợi và nghĩa vụ đối với người đại diện vốn nhà nước làm việc chuyên trách tại doanh nghiệp có vốn góp Nhà nước.
 
* (SMS: 1136/LDTBXH-LDTL) - Ngày 13/04/2010, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1136/LĐTBXH-LĐTL về việc chế độ thôi việc đối với người lao động.
 
* (SMS: 1124/LDTBXH-LDTL) - Ngày 13/04/2010, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1124/LĐTBXH-LĐTL về việc áp dụng hệ số lương để lập dự toán công trình đê biển.
 
* (SMS: 1121/LDTBXH-LDTL) - Ngày 13/04/2010, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1121/LĐTBXH-LĐTL về việc hướng dẫn tính điểm xếp hạng công ty nhà nước.
 
* (SMS: 1101/LDTBXH-LDTL) - Ngày 12/04/2010, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1101/LĐTBXH-LĐTL về việc quy định xử lý kỷ luật lao động trong nội quy lao động.
 
* (SMS: 1085/LDTBXH-TCDN) - Ngày 09/04/2010, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1085/LĐTBXH-TCDN về việc thành lập Phòng Dạy nghề thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
 
* (SMS: 1078/LDTBXH-LDTL) - Ngày 08/04/2010, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1078/LĐTBXH-LĐTL về việc thực hiện chính sách lao động dôi dư theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP.
 
* (SMS: 1077/LDTBXH-LDTL) - Ngày 08/04/2010, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1077/LĐTBXH-LĐTL về việc thực hiện chính sách lao động dôi dư theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP.
 
* (SMS: 1076/LDTBXH-LDTL) - Ngày 08/04/2010, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1076/LĐTBXH-LĐTL về việc thực hiện chính sách lao động dôi dư theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP.
 
* (SMS: 1075/LDTBXH-LDTL) - Ngày 08/04/2010, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1075/LĐTBXH-LĐTL về việc trợ cấp thôi việc trong doanh nghiệp được cổ phần hóa theo Nghị định 187/2004/NĐ-CP.
 
* (SMS: 06/2010/TT-BLDTBXH) - Ngày 07/04/2010, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 06/2010/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.
 
* (SMS: 05/2010/TT-BLDTBXH) - Ngày 17/03/2010, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 05/2010/TT-BLĐTBXH về việc Quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc nhóm nghề Công nghệ kỹ thuật.
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
* (SMS: 13/2010/TT-BGDDT) - Ngày 15/04/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 13/2010/TT-BGDĐT về Quy định việc xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non.
 
* (SMS: 1983/BGDDT-CTHSSV) - Ngày 15/04/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 1983/BGDĐT-CTHSSV về việc báo cáo tình hình thực hiện Quyết định 61/2005/QĐ-TTg về chế độ chính sách đối với cán bộ Đoàn, Hội sinh viên.
 
* (SMS: 1365/QD-BGDDT) - Ngày 09/04/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 1365/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2010 - 2012.
 
BỘ TƯ PHÁP
 
* (SMS: 1019/BTP-HCTP) - Ngày 14/04/2010, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 1019/BTP-HCTP về việc ký quỹ để bồi thường trách nhiệm nghề nghiệp công chứng viên.
 
BỘ CÔNG THƯƠNG
 
* (SMS: 1803/QD-BCT) - Ngày 13/04/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 1803/QĐ-BCT về việc thành lập Nhóm nghiên cứu hỗ trợ đàm phán Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Nga/Nga, Ca-dắc-xtan, Belarus.
 
* (SMS: 1616/QD-BCT) - Ngày 31/03/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 1616/QĐ-BCT về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.
 
* (SMS: 3143/BCT-TC) - Ngày 30/03/2010, Bộ Công Thương ban hành Công văn 3143/BCT-TC về việc nhập khẩu vật tư, thiết bị cho dự án điện.
 
* (SMS: 3072/BCT-XNK) - Ngày 26/03/2010, Bộ Công Thương ban hành Công văn 3072/BCT-XNK về việc thực hiện Thông tư số 34/2009/TT-BCT về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2010 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ từ Lào.
 
* (SMS: 3071/BCT-XNK) - Ngày 26/03/2010, Bộ Công Thương ban hành Công văn 3071/BCT-XNK về việc chính sách thuế của hàng tiêu huỷ.
 
* (SMS: 2694/BCT-CNN) - Ngày 18/03/2010, Bộ Công Thương ban hành Công văn 2694/BCT-CNN về việc áp dụng Thông tư 32/2009/TT-BCT của Bộ Công Thương.
 
BỘ XÂY DỰNG
 
* (SMS: 607/BXD-HDXD) - Ngày 12/04/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 607/BXD-HĐXD về việc hướng dẫn cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài.
 
* (SMS: 45/BXD-KTXD) - Ngày 12/04/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 45/BXD-KTXD về việc dự án sử dụng vốn nhà nước.
 
* (SMS: 44/BXD-KTXD) - Ngày 09/04/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 44/BXD-KTXD về chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật.
 
* (SMS: 43/BXD-KTXD) - Ngày 09/04/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 43/BXD-KTXD về việc thẩm định thiết kế công trình xây dựng.
 
* (SMS: 42/BXD-KTXD) - Ngày 09/04/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 42/BXD-KTXD về chi phí lập hồ sơ yêu cầu, phân tích đánh giá kết quả hồ sơ đề xuất, thẩm định phê duyệt kết quả chỉ định thầu.
 
* (SMS: 41/BXD-KTXD) - Ngày 09/04/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 41/BXD-KTXD về chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình.
 
* (SMS: 24/BXD-QLN) - Ngày 08/04/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 24/BXD-QLN về việc hướng dẫn quy định quản lý sử dụng căn hộ nhà chung cư.
 
* (SMS: 580/BXD-HDXD) - Ngày 08/04/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 580/BXD-HĐXD về việc hướng dẫn về trình tự, thủ tục điều chỉnh, bổ sung, thay đổi thiết kế bản vẽ thi công đối với các công trình chỉ phải lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật.
 
* (SMS: 40/BXD-KTXD) - Ngày 08/04/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 40/BXD-KTXD về việc áp dụng định mức dự toán bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử.
 
* (SMS: 39/BXD-KTXD) - Ngày 08/04/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 39/BXD-KTXD về việc thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
 
* (SMS: 07/BXD-PTDT) - Ngày 08/04/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 07/BXD-PTĐT về việc hướng dẫn những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
 
* (SMS: 421/QD-BXD) - Ngày 07/04/2010, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 421/QĐ-BXD về việc công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình (đợt 4).
 
* (SMS: 140/BXD-KHCN) - Ngày 07/04/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 140/BXD-KHCN về việc xác nhận công nghệ sản xuất gạch blốc bê tông khí chưng áp.
 
* (SMS: 562/BXD-VLXD) - Ngày 06/04/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 562/BXD-VLXD về việc nghiên cứu tổng hợp tình hình và xử lý việc thực hiện các dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch tận thu cát nhiễm mặn xuất khẩu.
 
BỘ NỘI VỤ
 
* (SMS: 1057/BNV-TL) - Ngày 12/04/2010, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 1057/BNV-TL về phụ cấp khu vực.
 
BỘ TÀI CHÍNH
 
* (SMS: 4340/BTC-HCSN) - Ngày 09/04/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 4340/BTC-HCSN về việc thực hiện Thông tư số 191/2009/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ.
 
* (SMS: 4283/BTC-TCT) - Ngày 08/04/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 4283/BTC-TCT về việc bù trừ thuế, hoàn thuế theo quyết toán thuế của tổ chức trả thu nhập.
 
* (SMS: 3560/BTC-TCT) - Ngày 24/03/2010, Bộ Tài chính ban hànhCông văn 3560/BTC-TCT về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ công cộng về vệ sinh thoát nước.
 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
* (SMS: 25/2010/TT-BNNPTNT) - Ngày 08/04/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT về hướng dẫn việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu.
 
* (SMS: 24/2010/TT-BNNPTNT) - Ngày 08/04/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 24/2010/TT-BNNPTNT về Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam.
 
* (SMS: 23/2010/TT-BNNPTNT) - Ngày 07/04/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 23/2010/TT-BNNPTNT về việc công nhận tiến bộ kỹ thuật công nghệ sinh học của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 
* (SMS: 22/2010/TT-BNNPTNT) - Ngày 06/04/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 22/2010/TT-BNNPTNT về “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam”.
 
* (SMS: 21/2010/TT-BNNPTNT) - Ngày 05/04/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 21/2010/TT-BNNPTNT về việc bổ sung loài cây trồng vào Danh mục loài cây trồng được bảo hộ.
 
* (SMS: 20/2010/TT-BNNPTNT) - Ngày 02/04/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 20/2010/TT-BNNPTNT về việc bổ sung, sửa đổi Thông tư số 15/2009/TT-BNN ngày 17/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc, hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng.
 
* (SMS: 19/2010/TT-BNNPTNT) - Ngày 02/04/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 19/2010/TT-BNNPTNT về việc Danh mục vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam.
 
* (SMS: 18/2010/TT-BNNPTNT) - Ngày 02/04/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 18/2010/TT-BNNPTNT về việc danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam.
 
BỘ VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
* (SMS: 1267/QD-BVHTTDL) - Ngày 08/04/2010, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 1267/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Kịch bản tổng thể Triển lãm ảnh nghệ thuật quốc tế tại Việt Nam năm 2010.
 
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
* (SMS: 470/QD-BTTTT) - Ngày 07/04/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 470/QĐ-BTTTT về phương án điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe - nhìn toàn quốc năm 2010 .
 
* (SMS: 433/QD-BTTTT) - Ngày 01/04/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 433/QĐ-BTTTT về việc thu hồi Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông của công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Thông tin Đạt Thịnh.
 
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
* (SMS: 09/2010/TT-BGTVT) - Ngày 06/04/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 09/2010/TT-BGTVT quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông.
 
BỘ Y TẾ
 
* (SMS: 07/2010/TT-BYT) - Ngày 05/04/2010, Bộ Y tế ban hành Thông tư 07/2010/TT-BYT về hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
 
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
* (SMS: 12/2010/TT-NHNN) - Ngày 14/04/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 12/2010/TT-NHNN về việc hướng dẫn tổ chức tín dụng cho vay bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng theo lãi suất thoả thuận.
 
* (SMS: 2175/NHNN-CSTT) - Ngày 24/03/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Công văn 2175/NHNN-CSTT về việc thực hiện cơ chế hỗ trợ lãi suất.
 
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
 
* (SMS: 335/KTNN-TCCB) - Ngày 08/04/2010, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam ban hành Công văn 335/KTNN-TCCB về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề.
 
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
* (SMS: 1188/BHXH-CSXH) - Ngày 06/04/2010, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành Công văn 1188/BHXH-CSXH  về việc hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách bảo hiểm xã hội.
 
TỔNG CỤC HẢI QUAN
* (SMS: 1822/TCHQ-KTTT) - Ngày 09/04/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1822/TCHQ-KTTT về việc danh mục miễn thuế hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định.
 
* (SMS: 1797/TCHQ-GSQL) - Ngày 08/04/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1797/TCHQ-GSQL về việc phân loại hàng hóa là thiết bị đồng bộ.
 
* (SMS: 1760/TCHQ-GSQL) - Ngày 07/04/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1760/TCHQ-GSQL về việc phân loại hàng hoá nhập khẩu.
 
* (SMS: 1750/TCHQ-GSQL) - Ngày 07/04/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1750/TCHQ-GSQL về việc đăng kiểm xe ôtô chữa cháy.
 
* (SMS: 1749/TCHQ-GSQL) - Ngày 07/04/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1749/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn thủ tục nhập khẩu xà lan biển.
 
* (SMS: 1708/TCHQ-KTTT) - Ngày 02/04/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1708/TCHQ-KTTT về việc không thu thuế xuất khẩu.
 
* (SMS: 1695/TCHQ-KTTT) - Ngày 01/04/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1695/TCHQ-KTTT về việc đăng ký danh mục miễn thuế.
 
* (SMS: 1694/TCHQ-KTTT) - Ngày 01/04/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1694/TCHQ-KTTT về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng.
 
* (SMS: 1690/TCHQ-KTTT) - Ngày 01/04/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1690/TCHQ-KTTT về việc vướng mắc việc phạt chậm nộp thuế giá trị gia tăng.
 
TỔNG CỤC THUẾ
 
* (SMS: 992/TCT-CS) - Ngày 29/03/2010, Tổng cục Thuế  ban hành Công văn 992/TCT-CS về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.
 
* (SMS: 991/TCT-CS) - Ngày 29/03/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 991/TCT-CS về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.
 
* (SMS: 990/TCT-CS) - Ngày 29/03/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 990/TCT-CS về chính sách thuế.
 
* (SMS: 989/TCT-CS) - Ngày 29/03/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 989/TCT-CS về thuế suất thuế giá trị gia tăng.
 
* (SMS: 987/TCT-CS) - Ngày 29/03/2010, Tổng cục Thuế  ban hành Công văn 987/TCT-CS về việc mẫu tờ khai quyết toán phí bảo vệ môi trường.
 
* (SMS: 985/TCT-CS) - Ngày 29/03/2010, Tổng cục Thuế  ban hành Công văn 985/TCT-CS về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.
 
* (SMS: 983/TCT-CS) - Ngày 29/03/2010, Tổng cục Thuế  ban hành Công văn 983/TCT-CS về việc tự ý chuyển đổi kỳ kế toán.
 
* (SMS: 982/TCT-CS) - Ngày 29/03/2010, Tổng cục Thuế  ban hành Công văn 982/TCT-CS về việc giải đáp vướng mắc về lệ phí trước bạ.
 
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
 
* (SMS: 402/QD-TDC) - Ngày 25/03/2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định 402/QĐ-TĐC về việc ban hành hướng dẫn chứng nhận hợp quy đối với thiết bị điện và điện tử phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN.
 
* (SMS: 400/QD-TDC) - Ngày 25/03/2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định 400/QĐ-TĐC về việc ban hành hướng dẫn chứng nhận hợp quy đối với xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 1:2009/BKHCN.
 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
* (SMS: 1643/QD-UBND) - Ngày 09/04/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1643/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Đề án "Triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật" trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
* (SMS: 1597/QD-UBND) - Ngày 08/04/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 1597/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận 6 Thành phố Hồ Chí Minh - tỷ lệ 1/5000.
 
* (SMS: 24/2010/QD-UBND) - Ngày 07/04/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 24/2010/QĐ-UBND về Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất tại Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.