(LuatVietnam) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản trên hệ thống tin nhắn 6689.
Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 
Trong tuần này từ 09/04/2011 - 15/04/2011, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản. 
 
Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:
 
QUỐC HỘI
 
* (SMS: 67/2011/QH12) - Ngày 29/03/2011, Quốc hội ban hành Luật Kiểm toán độc lập, số 67/2011/QH12.
 
* (SMS: 66/2011/QH12) - Ngày 29/03/2011, Quốc hội ban hành Luật Phòng, chống mua bán người, số 66/2011/QH12.
 
* (SMS: 65/2011/QH12) - Ngày 29/03/2011, Quốc hội ban hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố tụng dân sự của Quốc hội, số 65/2011/QH12.
 
* (SMS: 60/2011/QH12) - Ngày 29/03/2011, Quốc hội ban hành Nghị quyết 60/2011/QH12 về việc thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố tụng dân sự.
 
* (SMS: 59/2011/QH12) - Ngày 29/03/2011, Quốc hội ban hành Nghị quyết 59/2011/QH12 về kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XII.
 
CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 27/2011/ND-CP) - Ngày 09/04/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 27/2011/NĐ-CP về cung cấp, khai thác, xử lý, sử dụng thông tin về hành khách trước khi nhập cảnh Việt Nam qua đường hàng không.
 
* (SMS: 26/2011/ND-CP) - Ngày 08/04/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 26/2011/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 518/QD-TTg) - Ngày 08/04/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 518/QĐ-TTg về việc điều chỉnh giao dự toán chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011.
 
* (SMS: 495/QD-TTg) - Ngày 07/04/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 495/QĐ-TTg về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị đến năm 2025.
 
* (SMS: 493/QD-TTg) - Ngày 07/04/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 493/QĐ-TTg về việc hỗ trợ vắc xin lở mồm long móng, hóa chất khử trùng cho các tỉnh: Hà Tĩnh, Bắc Kạn.
 
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 2196/VPCP-KTN) - Ngày 09/04/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2196/VPCP-KTN về việc thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản titan trong tầng cát đỏ.
 
* (SMS: 2188/VPCP-DMDN) - Ngày 08/04/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2188/VPCP-ĐMDN về việc chuyển đổi công ty phát triển hạ tầng KCN hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp thành doanh nghiệp.
 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
* (SMS: 492/QD-BNN-TC) - Ngày 14/04/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 492/QĐ-BNN-TC về việc phê duyệt dự toán chi ngân sách nhà nước vốn đối ứng năm 2011.
 
* (SMS: 740/QD-BNN-KH) - Ngày 13/04/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 740/QĐ-BNN-KH về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án Thiết kế quy hoạch mở mới năm 2011 và phân giao nhiệm vụ quản lý.
 
* (SMS: 739/QD-BNN-KTHT) - Ngày 13/04/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 739/QĐ-BNN-KTHT về việc thành lập Ban Chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2013.
 
* (SMS: 738/QD-BNN-TCTL) - Ngày 13/04/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 738/QĐ-BNN-TCTL về việc phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết năm 2011 Dự án kỹ thuật: "Khảo sát sông, suối biên giới phục vụ công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia".
 
* (SMS: 724/QD-BNN-VP) - Ngày 13/04/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 724/QĐ-BNN-VP về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 
* (SMS: 723/QD-BNN-XD) - Ngày 13/04/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 723/QĐ-BNN-XD về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình phần Công trình đầu mối thủy lợi, Hồ chứa nước Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hóa (Bổ sung hạng mục đập phụ Bản Trác).
 
* (SMS: 479/QD-BNN-TC) - Ngày 08/04/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 479/QĐ-BNN-TC về việc phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí thực hiện Chương trình bố trí dân cư năm 2011 theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (lần 1).
 
* (SMS: 22/2011/TT-BNNPTNT) - Ngày 06/04/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 22/2011/TT-BNNPTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn, thi đua khen thưởng, quản lý đề tài khoa học theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010.
 
* (SMS: 21/2011/TT-BNNPTNT) - Ngày 06/04/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 21/2011/TT-BNNPTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010.
 
* (SMS: 15/2011/TT-BNNPTNT) - Ngày 29/03/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 15/2011/TT-BNNPTNT về việc ban hành “Quy chế thông tin đối với tàu cá hoạt động trên biển”.
 
* (SMS: 14/2011/TT-BNNPTNT) - Ngày 29/03/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT về việc quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản.
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
* (SMS: 15/2011/TT-BGDDT) - Ngày 09/04/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 15/2011/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-GDĐT ngày 25/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
* (SMS: 14/2011/TT-BGDDT) - Ngày 08/04/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 14/2011/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học.
 
* (SMS: 1894/BGDDT-TCCB) - Ngày 07/04/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 1894/BGDĐT-TCCB về việc đánh giá việc thực hiện Thông tư Liên tịch số 50/2008/TTLT.
 
* (SMS: 1387/QD-BGDDT) - Ngày 07/04/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 1387/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Chương trình hành động về phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh đối với học sinh, sinh viên giai đoạn 2011 - 2015.
 
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 
* (SMS: 1068/LDTBXH-KHTC) - Ngày 09/04/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1068/LĐTBXH-KHTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 83/2007/TT-BTC ngày 16/07/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.
 
* (SMS: 1042/LDTBXH-ATLD) - Ngày 09/04/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1042/LĐTBXH-ATLĐ về việc bồi dưỡng bằng hiện vật.
 
* (SMS: 1041/LDTBXH-VP) - Ngày 09/04/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1041/LĐTBXH-VP về việc đảm bảo an toàn lao động trong khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng.
 
BỘ TƯ PHÁP
 
* (SMS: 482/QD-BTP) - Ngày 09/04/2011, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 482/QĐ-BTP về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Tư pháp năm 2011.
 
* (SMS: 08/2011/TT-BTP) - Ngày 05/04/2011, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 08/2011/TT-BTP về việc hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của Ngành Tư pháp.
 
BỘ TÀI CHÍNH
 
* (SMS: 48/2011/TT-BTC) - Ngày 08/04/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 48/2011/TT-BTC về việc hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người hưởng lương hưu có mức lương thấp, người hưởng trợ cấp ưu đãi.
 
* (SMS: 47/2011/TT-BTC) - Ngày 07/04/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 47/2011/TT-BTC về việc hướng dẫn một số nội dung về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh điện .
 
* (SMS: 4401/BTC-TCNH) - Ngày 05/04/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 4401/BTC-TCNH về việc hướng dẫn xếp hạng doanh nghiệp kinh doanh xổ số.
 
* (SMS: 46/2011/TT-BTC) - Ngày 05/04/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 46/2011/TT-BTC về việc quy định mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng dừa quả thuộc mã 0801.19.00.00 trong Biểu thuế xuất khẩu.
 
* (SMS: 45/2011/TT-BTC) - Ngày 04/04/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 45/2011/TT-BTC về việc quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận tải đa phương thức quốc tế.
 
* (SMS: 4325/BTC-CST) - Ngày 04/04/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 4325/BTC-CST về việc thuế tiêu thu đặc biệt đối với sợi thuốc lá.
 
* (SMS: 779/QD-BTC) - Ngày 01/04/2011, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 779/QĐ-BTC về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá và thuế đối với một số hàng hóa thiết yếu.
 
* (SMS: 40/2011/TT-BTC) - Ngày 22/03/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 40/2011/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 108/2007/TT-BTC ngày 07/09/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).
 
BỘ XÂY DỰNG
 
* (SMS: 498/BXD-QLN) - Ngày 08/04/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 498/BXD-QLN về việc triển khai thực hiện Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ.
 
* (SMS: 32/BXD-HDXD) - Ngày 08/04/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 32/BXD-HĐXD về việc hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng.
 
* (SMS: 31/BXD-HDXD) - Ngày 08/04/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 31/BXD-HĐXD về việc năng lực hành nghề tư vấn lập quy hoạch.
 
* (SMS: 03/2011/TT-BXD) - Ngày 06/04/2011, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 03/2011/TT-BXD về việc hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.
 
BỘ CÔNG THƯƠNG
 
* (SMS: 3025/BCT-XNK) - Ngày 06/04/2011, Bộ Công Thương ban hành Công văn 3025/BCT-XNK về việc triển khai các biện pháp kỹ thuật của các Bộ, ngành.
 
* (SMS: 1610/QD-BCT) - Ngày 06/04/2011, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 1610/QĐ-BCT về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa), felspat, cao lanh và magnezit đến năm 2015, có xét đến năm 2025.
 
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
* (SMS: 17/2011/TT-BGTVT) - Ngày 31/03/2011, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 17/2011/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 06/2007/QĐ-BGTVT ngày 05/02/2007 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Chương trình an ninh hàng không dân dụng.
 
* (SMS: 14/2011/TT-BGTVT) - Ngày 30/03/2011, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 14/2011/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến thủ tục hành chính của Quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền môn, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhận chức danh thuyền viên thủy nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT ngày 18/09/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.
 
* (SMS: 13/2011/TT-BGTVT) - Ngày 30/03/2011, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 13/2011/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến thủ tục hành chính của Quy định điều kiện của cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 18/2008/QĐ-BGTVT ngày 17/09/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.
 
* (SMS: 12/2011/TT-BGTVT) - Ngày 30/03/2011, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 12/2011/TT-BGTVT về quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu năm 1992.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 
* (SMS: 09/2011/TT-BTNMT) - Ngày 31/03/2011, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 09/2011/TT-BTNMT về việc quy định đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về đo đạc đất đai phục vụ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 
BỘ Y TẾ
 
* (SMS: 13/2011/TT-BYT) - Ngày 31/03/2011, Bộ Y tế hướng ban hành Thông tư 13/2011/TT-BYT về việc dẫn phân tuyến các nhiệm vụ, chỉ tiêu kiểm nghiệm và quy trình kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trong ngành y tế.
 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
 
* (SMS: 01/2011TTLT-BNV-BKHCN) - Ngày 07/04/2011, Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư liên tịch 01/2011TTLT-BNV-BKHCN về việc hướng dẫn chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với công chức chuyên ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa .
 
* (SMS: 16/2011/TTLT-BCT-BNV) - Ngày 05/04/2011, Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch 16/2011/TTLT-BCT-BNV về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp trực thuộc Sở Công Thương.
 
* (SMS: 43/2011/TTLT/BTC-BGTVT) - Ngày 28/03/2011, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư liên tịch 43/2011/TTLT/BTC-BGTVT về sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 103/2008/TTLT/BTC-BGTVT ngày 12/11/2008 của liên tịch Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn về quản lý giá cước vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam.
 
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
 
* (SMS: 09/2011/TT-NHNN) - Ngày 09/04/2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 09/2011/TT-NHNN về việc quy định mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng.
 
* (SMS: 08/2011/TT-NHNN) - Ngày 08/04/2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 08/2011/TT-NHNN quy định chi tiết về tín dụng kinh doanh xuất khẩu gạo theo Nghị định 109/2010/NĐ-CP ngày 04/11/2010 của Chính phủ.
 
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
 
* (SMS: 499/QD-KTNN) - Ngày 08/04/2011, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 499/QĐ-KTNN về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước.
 
TỔNG CỤC THUẾ
 
* (SMS: 1222/TCT-CS) - Ngày 09/04/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1222/TCT-CS về việc chính sách thuế.
 
* (SMS: 1220/TCT-CS) - Ngày 09/04/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1220/TCT-CS về việc hóa đơn đối với tài sản đấu giá thi hành án.
 
* (SMS: 1205/TCT-CS) - Ngày 08/04/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1205/TCT-CS  về việc ngôn ngữ trên hóa đơn xuất khẩu.
 
* (SMS: 872/TCT-CS) - Ngày 17/03/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 872/TCT-CS về việc trả lời chính sách thuế.
 
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 
* (SMS: 1496/TCHQ-TXNK) - Ngày 07/04/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1496/TCHQ-TXNK về việc áp dụng Biểu thuế xuất nhập khẩu.
 
* (SMS: 1477/TCHQ-TXN) - Ngày 06/04/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1477/TCHQ-TXNK về việc thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng nguyên liệu, máy móc thuộc hợp đồng gia công bị hỏa hoạn.
 
* (SMS: 1468/TCHQ-TXNK) - Ngày 06/04/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1468/TCHQ-TXNK về việc phân loại hàng hóa.
 
* (SMS: 1453/TCHQ-GSQL) - Ngày 05/04/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1453/TCHQ-GSQL về việc loại hình nhập khẩu và giấy phép nhập khẩu tự động.

* (SMS: 1436/TCHQ-TXNK)
- Ngày 05/04/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1436/TCHQ-TXNK về việc thực hiện Công văn số 8031/BTC-TCHQ ngày 21/06/2010.
 
* (SMS: 605/QD-TCHQ) - Ngày 04/04/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 605/QĐ-TCHQ về việc ban hành tạm thời Quy trình kiểm tra thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có sử dụng máy soi container tại địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung thuộc Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng.
 
* (SMS: 1420/TCHQ-GSQ) - Ngày 04/04/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1420/TCHQ-GSQL về việc thủ tục hải quan đối với hàng tạm nhập tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu phụ.
 
* (SMS: 1340/TCHQ-TXNK) - Ngày 30/03/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1340/TCHQ-TXNK về việc xác định trị giá tính thuế.
 
* (SMS: 1258/TCHQ-GSQL) - Ngày 24/03/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1258/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu hàng hóa từ kho ngoại quan.
 
* (SMS: 1196/TCHQ-GSQL) - Ngày 21/03/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1196/TCHQ-GSQL về việc thủ tục xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu phụ.
 
* (SMS: 1181/TCHQ-GSQL) - Ngày 21/03/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1181/TCHQ-GSQL về việc xuất trình biên lai, chứng từ thu phí bến bãi khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu.
 
* (SMS: 1180/TCHQ-GSQL) - Ngày 21/03/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1180/TCHQ-GSQL về việc tạm nhập khẩu miễn thuế xe ô tô.
 
CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
* (SMS: 920/QD-CT) - Ngày 30/03/2011, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 920/QĐ-CT về việc bổ sung điều chỉnh Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại phương tiện vận tải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
* (SMS: 14/2011/QD-UBND) - Ngày 08/04/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 14/2011/QĐ-UBND về Quy định quản lý dạy thêm học thêm trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
 
* (SMS: 1627/QD-UBND) - Ngày 07/04/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1627/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo cung ứng điện Thành phố Hà Nội.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.