(LuatVietnam) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản trên hệ thống tin nhắn 6689.
Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 
Trong tuần này từ 02/04/2011 - 08/04/2011, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản. 
 
Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:
 
CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 25/2011/ND-CP) - Ngày 06/04/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 25/2011/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông.
 
* (SMS: 24/2011/ND-CP) - Ngày 05/04/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 24/2011/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao.
 
* (SMS: 23/2011/ND-CP) - Ngày 04/04/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 23/2011/NĐ-CP về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc.
 
* (SMS: 22/2011/ND-CP) - Ngày 04/04/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 22/2011/NĐ-CP về việc quy định mức lương tối thiểu chung.
 
* (SMS: 77/NQ-CP) - Ngày 03/04/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 77/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2011.
 
* (SMS: 76/NQ-CP) - Ngày 01/04/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 76/NQ-CP về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2011 - 2016.
 
* (SMS: 75/NQ-CP) - Ngày 01/04/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 75/NQ-CP về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2011 - 2016.
 
* (SMS: 74/NQ-CP) - Ngày 01/04/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 74/NQ-CP về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011 - 2016.
 
* (SMS: 73/NQ-CP) - Ngày 01/04/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 73/NQ-CP về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2011 - 2016.
 
* (SMS: 72/NQ-CP) - Ngày 01/04/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 72/NQ-CP về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011 - 2016.
 
* (SMS: 71/NQ-CP) - Ngày 01/04/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 71/NQ-CP về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2011 - 2016.
 
* (SMS: 70/NQ-CP) - Ngày 01/04/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 70/NQ-CP về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2011 - 2016.
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 21/2011/QD-TTg) - Ngày 06/04/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 21/2011/QĐ-TTg về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011.
 
* (SMS: 492/QD-TTg) - Ngày 05/04/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 492/QĐ-TTg về việc phê chuẩn bầu thành viên Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 491/QD-TTg) - Ngày 05/04/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 491/QĐ-TTg về việc phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 490/QD-TTg) - Ngày 05/04/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 490/QĐ-TTg về việc phê chuẩn việc bầu cử thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 488/QD-TTg) - Ngày 05/04/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 488/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu về một số lĩnh vực cụ thể trong vận chuyển hàng không.
 
* (SMS: 487/QD-TTg) - Ngày 04/04/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 487/QĐ-TTg về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam.
 
* (SMS: 499/TTg-DMDN) - Ngày 01/04/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 499/TTg-ĐMDN về việc thực hiện Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg.
 
* (SMS: 476/QD-TTg) - Ngày 31/03/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 476/QĐ-TTg về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.
 
* (SMS: 475/QD-TTg) - Ngày 31/03/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 475/QĐ-TTg về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cà phê Việt Nam.
 
* (SMS: 474/QD-TTg) - Ngày 31/03/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 474/QĐ-TTg về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Đường sắt Việt Nam.
 
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 2066/VPCP-KTN) - Ngày 05/04/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2066/VPCP-KTN về việc đảm bảo an toàn lao động trong khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng.
 
* (SMS: 1989/VPCP-KGVX) - Ngày 31/03/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1989/VPCP-KGVX về việc cấp báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.
 
* (SMS: 1952/VPCP-KTN) - Ngày 30/03/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1952/VPCP-KTN về việc đính chính số liệu.
 
* (SMS: 1878/VPCP-KTTH) - Ngày 28/03/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1878/VPCP-KTTH về việc hỗ trợ gạo cứu đói.
 
* (SMS: 1840/VPCP-KTN) - Ngày 28/03/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1840/VPCP-KTN về việc hướng dẫn thủ tục đất đai và nghĩa vụ tài chính về đất đối với một số trường hợp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
 
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
 
* (SMS: 06/2011/TT-BKHDT) - Ngày 06/04/2011, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 06/2011/TT-BKHĐT về việc hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp "Giấy xác nhận ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bổ sung cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04/06/2010 của Chính phủ".
 
* (SMS: 457/QD-BKHDT) - Ngày 05/04/2011, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định 457/QĐ-BKHĐT về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thế phát triển kinh tế - xã hội vùng biển đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020.
 
BỘ TÀI CHÍNH
 
* (SMS: 4506/BTC-TCT) - Ngày 06/04/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 4506/BTC-TCT về việc hoàn thuế giá trị gia tăng.
 
* (SMS: 46/2011/TT-BTC) - Ngày 05/04/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 46/2011/TT-BTC quy định mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng dừa quả thuộc mã 0801.19.00.00 trong Biểu thuế xuất khẩu.
 
* (SMS: 44/2011/TT-BTC) - Ngày 01/04/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 44/2011/TT-BTC về việc hướng dẫn công tác chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực hải quan.
 
* (SMS: 4271/BTC-TCT) - Ngày 01/04/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 4271/BTC-TCT về việc thời hạn thông báo phát hành hóa đơn.

* (SMS: 758/QD-BTC) - Ngày 31/03/2011, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 758/QĐ-BTC về việc phân công lĩnh vực phụ trách của các đồng chí Lãnh đạo Bộ Tài chính.
 
* (SMS: 4156/BTC-TCT) - Ngày 30/03/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 4156/BTC-TCT về việc bán hoá đơn cho doanh nghiệp tại địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.
 
* (SMS: 4153/BTC-TCHQ) - Ngày 30/03/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 4153/BTC-TCHQ về việc thực hiện phí THC.
 
* (SMS: 4017/BTC-TCT) - Ngày 28/03/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 4017/BTC-TCT về việc bán hóa đơn lẻ cho hộ, cá nhân kinh doanh.

* (SMS: 39/2011/TT-BTC)
- Ngày 22/03/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 39/2011/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 và Thông tư số 175/2009/TT-BTC ngày 09/9/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.
 
* (SMS: 3300/BTC-TCHQ) - Ngày 15/03/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 3300/BTC-TCHQ về việc giải quyết miễn thuế.
 
* (SMS: 3200/BTC-TCT) - Ngày 11/03/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 3200/BTC-TCT về việc thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cung cấp cho các công ty viễn thông ở nước ngoài.
 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
* (SMS: 664/QD-BNN-XD) - Ngày 05/04/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 664/QĐ-BNN-XD về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đấu thầu tổng thể đợt 1 Phần công việc do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An làm chủ đầu tư Dự án: Hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An.
 
* (SMS: 405/QD-BNN-TC) - Ngày 05/04/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 405/QĐ-BNN-TC về việc phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí hoạt động kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản sau thu hoạch và ngăn chặn tạp chất trong nguyên liệu thủy sản năm 2011.
 
* (SMS: 404/QD-BNN-TC) - Ngày 05/04/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 404/QĐ-BNN-TC về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước vốn đối ứng năm 2011.
 
* (SMS: 543/QD-BNN-KHCN) - Ngày 23/03/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 543/QĐ-BNN-KHCN ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2011- 2015 và tầm nhìn đến năm 2050.
 
BỘ VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
* (SMS: 1180/QD-BVHTTD) - Ngày 05/04/2011, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 1180/QĐ-BVHTTDL về việc xây dựng Chương trình phối hợp giữa Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch với Ủy ban toàn quốc liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam.
 
* (SMS: 1179/QD-BVHTTDL) - Ngày 05/04/2011, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 1179/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt hoạt động tuyên truyền báo chí công tác gia đình năm 2011.
 
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
* (SMS: 640/QD-BGTVT) - Ngày 04/04/2011, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 640/QĐ-BGTVT về việc xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ năm 2011.
 
* (SMS: 19/2011/TT-BGTVT) - Ngày 31/03/2011, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 19/2011/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điểu của Thông tư số 16/2010/TT-BGTVT ngày 30/06/2010 quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.
 
* (SMS: 18/2011/TT-BGTVT) - Ngày 31/03/2011, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 18/2011/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định sô 13/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/03/2007 của Bộ Giao thông Vận tải về việc cấp, công nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường hàng không.
 
* (SMS: 15/2011/TT-BGTVT) - Ngày 31/03/2011, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 15/2011/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/06/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.
 
* (SMS: 11/2011/TT-BGTVT) - Ngày 28/03/2011, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 11/2011/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 19/2007/QĐ-BGTVT ngày 04/04/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về nhân viên hàng không và cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không.
 
* (SMS: 552/QD-BGTVT) - Ngày 24/03/2011, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 552/QĐ-BGTVT về việc công bố xếp loại doanh nghiệp năm 2009 đợt IV cho các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải.
 
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 
* (SMS: 943/LDTBXH-LDTL) - Ngày 04/04/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 943/LĐTBXH-LĐTL về việc chế độ làm việc trong thời gian bị cắt điện.
 
* (SMS: 938/LDTBXH-KHTC) - Ngày 04/04/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 938/LĐTBXH-KHTC về việc hướng dẫn cách ghi chữ viết và chữ số trên hóa đơn in trực tiếp từ hệ thống phần mềm bán hàng và kế toán áo dụng cách viết chữ số của nước ngoài.
 
* (SMS: 934/LDTBXH-VP) - Ngày 04/04/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 934/LĐTBXH-VP về việc rà soát kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn.
 
* (SMS: 933/LDTBXH-KHTC) - Ngày 01/04/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 933/LĐTBXH-KHTC về việc hướng dẫn tạm thời về việc chi trả kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo năm 2011.
 
* (SMS: 930/LDTBXH-LDTL) - Ngày 01/04/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 930/LĐTBXH-LĐTL về việc phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động.
 
* (SMS: 923/LDTBXH-PC) - Ngày 01/04/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 923/LĐTBXH-PC về việc báo cáo công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật.
 
BỘ NỘI VỤ
 
* (SMS: 1104/BNV-CCVC) - Ngày 04/04/2011, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 1104/BNV-CCVC về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2011.
 
* (SMS: 07/2011/TT-BNV) - Ngày 01/04/2011, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 07/2011/TT-BNV về việc hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Quản lý nhà nước về Tôn giáo".
 
BỘ Y TẾ
 
* (SMS: 14/2011/TT-BYT) - Ngày 01/04/2011, Bộ Y tế ban hành Thông tư 14/2011/TT-BYT về hướng dẫn chung lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra, kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.
 
* (SMS: 660/QD-BYT) - Ngày 07/03/2011, Bộ Y tế ban hành Quyết định 660/QĐ-BYT về việc điều chỉnh Bảng giá thu một phần viện phí áp dụng tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương ban hành kèm theo Quyết định số 933/QĐ-BYT ngày 15/03/2007.
 
BỘ TƯ PHÁP
 
* (SMS: 07/2011/TT-BTP) - Ngày 31/03/2011, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 07/2011/TT-BTP về việc hướng dẫn bảo đảm bình đẳng giới trong tổ chức cán bộ và hoạt động trợ giúp pháp lý.
 
* (SMS: 412/QD-BTP) - Ngày 30/03/2011, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 412/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2011.
 
* (SMS: 406/QD-BTP) - Ngày 29/03/2011, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 406/QĐ-BTP về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Bộ Tư pháp.
 
* (SMS: 402/QD-BTP) - Ngày 29/03/2011, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 402/QĐ-BTP về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2011.
 
BỘ CÔNG THƯƠNG
 
* (SMS: 15/2011/TT-BCT) - Ngày 30/03/2011, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 15/2011/TT-BCT về việc quy định thủ tục đăng ký danh mục hàng nhập khẩu, hàng tạm nhập tái xuất, hàng thanh lý của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam.
 
* (SMS: 14/2011/TT-BCT) - Ngày 30/03/2011, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 14/2011/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung quy định về thủ tục hành chính tại Quy chế Quản lý kỹ thuật an toàn đối với các máy, thiết bị, hoá chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 136/2004/QĐ-BCN ngày 19 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.
 
* (SMS: 13/2011/TT-BCT) - Ngày 30/03/2011, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 13/2011/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại Quy chế quản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 134/2003/QĐ-BCN ngày 25 tháng 8 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.
 
* (SMS: 12/2011/TT-BCT) - Ngày 30/03/2011, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 12/2011/TT-BCT về việc quy định sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều quy định về thủ tục hành chính tại Quyết định số 24/2002/QĐ-BCN ngày 17 tháng 6 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn của doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy và Quyết định 115/2004/QĐ-BCN ngày 27 tháng 10 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn của doanh nghiệp sản xuất ô tô.
 
* (SMS: 11/2011/TT-BCT) - Ngày 30/03/2011, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 11/2011/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung Điều 10 của Quy định Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện ban hành kèm theo Quyết định số 31/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006.
 
* (SMS: 10/2011/TT-BCT) - Ngày 30/03/2011, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 10/2011/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu theo Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.
 
* (SMS: 09/2011/TT-BCT) - Ngày 30/03/2011, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 09/2011/TT-BCT về quy định việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Bộ Công Thương.
 
* (SMS: 08/2011/TT-BCT) - Ngày 30/03/2011, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 08/2011/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính tại Quyết định số 46/2008/QĐ-BCT ngày 17/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Quyết định số 15/2007/QĐ-BTM ngày 05/06/2007 của Bộ trưởng Bộ Thương mại.
 
* (SMS: 1411/QD-BCT) - Ngày 28/03/2011, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 1411/QĐ-BCT về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Công Thương giai đoạn 2011 -2015.
 
* (SMS: 1170/QD-BCT) - Ngày 14/03/2011, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 1170/QĐ-BCT về việc ban hành Kế hoạch tăng cường triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2011.
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
* (SMS: 1248/QD-BGDDT) - Ngày 30/03/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 1248/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Điều lệ giải Bơi lội học sinh toàn quốc năm 2011.
 
BỘ XÂY DỰNG
 
* (SMS: 454/BXD-QLN) - Ngày 29/03/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 454/BXD-QLN về việc báo cáo tình hình triển khai các dự án xây dựng nhà ở cho sinh viên.
 
* (SMS: 40/BXD-KTXD) - Ngày 29/03/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 40/BXD-KTXD về việc áp dụng định mức chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị thuộc Dự án mở rộng Quốc lộ 1A theo hình thức hợp đồng BOT.
 
* (SMS: 27/BXD-QLN) - Ngày 29/03/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 27/BXD-QLN về việc nhận chuyển nhượng dự án cấp 2 trong dự án phát triển nhà ở.
 
* (SMS: 334/QD-BXD) - Ngày 28/03/2011, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 334/QĐ-BXD về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Uỷ ban Giám sát của Việt Nam để thực hiện Thoả thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ Kiến trúc trong ASEAN.
 
* (SMS: 319/QD-BXD) - Ngày 25/03/2011, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 319/QĐ-BXD về việc ban hành Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh mạng thông tin Bộ Xây dựng.
 
* (SMS: 25/BXD-HDXD) - Ngày 25/03/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 25/BXD-HĐXD về việc chỉ định thầu gói thầu lập quy hoạch xây dựng.
 
* (SMS: 313/QD-BXD) - Ngày 24/03/2011, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 313/QĐ-BXD về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.
 
* (SMS: 376/BXD-KTXD) - Ngày 18/03/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 376/BXD-KTXD về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo lương tối thiểu vùng mới theo Nghị định 108/2010/NĐ-CP.
 
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỂN THÔNG
 
* (SMS: 433/QD-BTTTT) - Ngày 29/03/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 433/QĐ-BTTTT phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6.
 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
 
* (SMS: 05/2011/TTLT-BKHDT-BTC) - Ngày 31/03/2011, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch 05/2011/TTLT-BKHĐT-BTC về việc hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
 
KHO BẠC NHÀ NƯỚC
 
* (SMS: 524/TB-KBNN) - Ngày 01/04/2011, Kho bạc Nhà nước ban hành Thông báo 524/TB-KBNN về việc tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 04/2011.
 
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
 
* (SMS: 692/QD-NHNN) - Ngày 31/03/2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 692/QĐ-NHNN về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng.
 
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 
* (SMS: 316/QD-BHXH) - Ngày 30/03/2011, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 316/QĐ-BHXH về việc ban hành Chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.
 
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 
* (SMS: 1481/TCHQ-TXNK) - Ngày 06/04/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1481/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng máy vi tính xách tay nhập kèm túi đựng.
 
* (SMS: 1415/TCHQ-GSQL) - Ngày 04/04/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1415/TCHQ-GSQL về việc thanh khoản tờ khai hàng quá cảnh.
 
* (SMS: 1390/TCHQ-GSQL) - Ngày 01/04/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1390/TCHQ-GSQL về việc gia công xe ôtô đã qua sử dụng.
 
* (SMS: 1335/TCHQ-GSQL) - Ngày 30/03/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1335/TCHQ-GSQL về việc thời hạn nộp hồ sơ thanh khoản.
 
* (SMS: 1333/TCHQ-GSQL) - Ngày 30/03/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1333/TCHQ-GSQL về việc quản lý, sử dụng tờ khai nhập cảnh - xuất cảnh.
 
* (SMS: 1331/TCHQ-TXNK) - Ngày 30/03/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1331/TCHQ-TXNK về việc ân hạn thuế.
 
* (SMS: 1173/TCHQ-GSQL) - Ngày 21/03/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1173/TCHQ-GSQL về việc chuyển nhượng xe ô tô.
 
* (SMS: 1191/TCHQ-TXNK) - Ngày 21/03/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1191/TCHQ-TXNK về việc gia hạn thời gian làm thủ tục miễn thuế nhập khẩu và cho phép làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá.
 
* (SMS: 1167/TCHQ-GSQL) - Ngày 18/03/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1167/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu gỗ từ Campuchia tại Cảng Năm Căn (Cà Mau).
 
* (SMS: 1166/TCHQ-GSQL) - Ngày 18/03/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1166/TCHQ-GSQL về việc mua, bán hàng hóa với doanh nghiệp chế xuất.
 
* (SMS: 1048/TCHQ-TXNK) - Ngày 14/03/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1048/TCHQ-TXNK về việc xác định số tiền thuế ấn định.
 
TỔNG CỤC THUẾ
 
* (SMS: 1133/TCT-TNCN) - Ngày 05/04/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1133/TCT-TNCN về việc vướng mắc về thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản.
 
* (SMS: 1052/TCT-CS) - Ngày 30/03/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1052/TCT-CS về việc vướng mắc về hóa đơn.

* (SMS: 1047/TCT-CS)
- Ngày 30/03/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1047/TCT-CS về việc hóa đơn ghi sai thuế suất.
* (SMS: 1005/TCT-CS) - Ngày 28/03/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1005/TCT-CS về việc thực hiện Thông tư số 153/2010/TT-BTC.
 
* (SMS: 1002/TCT-CS) - Ngày 28/03/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1002/TCT-CS về việc thực hiện Thông tư 153/2010/TT-BTC.
 
* (SMS: 998/TCT-CS) - Ngày 28/03/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 998/TCT-CS về việc thanh toán qua ngân hàng đối với hoạt động xuất khẩu.
 
* (SMS: 997/TCT-CS) - Ngày 28/03/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 997/TCT-CS về việc chứng từ thu phí ngân hàng.
 
* (SMS: 855/TCT-KK) - Ngày 15/03/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 855/TCT-KK về việc chứng từ thanh toán qua ngân hàng.
 
* (SMS: 835/TCT-CS) - Ngày 11/03/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 835/TCT-CS về việc giải đáp chính sách thuế.
 
* (SMS: 834/TCT-CS) - Ngày 11/03/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 834/TCT-CS về việc chuyển lỗ.
 
* (SMS: 833/TCT-CS) - Ngày 11/03/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 833/TCT-CS về việc chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.
 
* (SMS: 829A/TCT-CS) - Ngày 11/03/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 829A/TCT-CS về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng.
 
* (SMS: 828A/TCT-CS) - Ngày 11/03/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 828A/TCT-CS về việc chính sách thuế giá trị gia tăng đối với khoản tiền nhận được từ công ty nước ngoài.
 
* (SMS: 818/TCT-CS) - Ngày 11/03/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 818/TCT-CS về việc thuế nhà thầu nước ngoài
 
* (SMS: 816/TCT-CS) - Ngày 11/03/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 816/TCT-CS về việc mất hóa đơn
 
* (SMS: 815/TCT-CS) - Ngày 11/03/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 815/TCT-CS về việc xác định ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp
 
* (SMS: 813/TCT-CS) - Ngày 11/03/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 813/TCT-CS về việc chính sách thu tiền sử dụng đất
 
* (SMS: 812/TCT-CS) - Ngày 11/03/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 812/TCT-CS về việc thuế giá trị gia tăng.
 
* (SMS: 806/TCT-CS) - Ngày 10/03/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 806/TCT-CS về việc chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.
 
* (SMS: 795/TCT-CS) - Ngày 10/03/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 795/TCT-CS về việc chính sách thuế.
 
* (SMS: 794/TCT-CS) - Ngày 10/03/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 794/TCT-CS về việc phí xăng dầu đối với dầu phanh và dung dịch làm mát.
 
* (SMS: 793/TCT-CS) - Ngày 10/03/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 793/TCT-CS về việc tiền sử dụng đất.
 
* (SMS: 792/TCT-CS) - Ngày 10/03/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 792/TCT-CS về việc miễn giảm tiền thuê đất.
 
* (SMS: 781/TCT-CS) - Ngày 09/03/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 781/TCT-CS về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với vàng dore' xuất khẩu.
 
* (SMS: 805/TCT-KK) - Ngày 10/03/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 805/TCT-KK về việc khấu trừ, nộp thay thuế cho nhà thầu nước ngoài.
 
* (SMS: 801/TCT-TNCN) - Ngày 10/03/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 801/TCT-TNCN về việc xác định thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công.
 
* (SMS: 800/TCT-TNCN) - Ngày 10/03/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 800/TCT-TNCN về việc chính sách thuế thu nhập cá nhân.
 
* (SMS: 779/TCT-KK) - Ngày 09/03/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 779/TCT-KK về việc đăng ký mã số thuế, kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng đối với các đơn vị trực thuộc.
 
* (SMS: 777/TCT-CS) - Ngày 09/03/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 777/TCT-CS về việc chính sách thu tiền sử dụng đất.
 
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
 
* (SMS: 66/QD-QLD) - Ngày 11/03/2011, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 66/QĐ-QLD về việc công bố 02 thuốc sản xuất trong nước được phép lưu hành tại Việt Nam.
 
* (SMS: 3129/QLD-DK) - Ngày 10/03/2011, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 3129/QLD-ĐK về việc đính chính quyết định cấp số đăng ký thuốc nước ngoài.
 
* (SMS: 57/QD-QLD) - Ngày 04/03/2011, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 57/QĐ-QLD về việc công bố 24 tên thuốc sản xuất trong nước được phép lưu hành tại Việt Nam - Đợt 125 (bổ sung).
 
* (SMS: 56/QD-QLD) - Ngày 04/03/2011, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 56/QĐ-QLD về việc rút số đăng ký của thuốc.
 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
* (SMS: 1369/QD-UBND) - Ngày 21/03/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1369/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả thi tuyển công chức năm 2010.
 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
* (SMS: 17/2011/QD-UBND) - Ngày 18/03/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 17/2011/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Quản lý bảo vệ, phát triển các loại rừng và cây xanh Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025.
 
* (SMS: 16/2011/QD-UBND) - Ngày 18/03/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 16/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo của các tổ chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố đặt tại địa bàn cấp huyện với Ủy ban Nhân dân các cấp huyện; các nhân viên kỹ thuật, công tác viên công tác trên địa bàn cấp xã với Ủy ban Nhân dân cấp xã.
 

* (SMS: 15/2011/QD-UBND) - Ngày 18/03/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 15/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình mục tiêu về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010- 2020.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.