(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, kể từ bản tin số 17/2004, chúng tôi tiến hành thử nghiệm cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản (Vietlaw-SMS) trên hệ thống tin nhắn 998. 

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email hoặc fax, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) hoặc VB (Mã văn bản) (Mã vùng+Số Fax) gửi đến 998.

Ví dụ: Muốn nhận Quyết định 88/2001/QĐ-TTg có mã SMS là 12345 tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 12345 abc@yahoo.com, gửi đến 998.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.vietlaw.gov.vn hoặc www.luatvietnam.com.vn

Trong tuần này (từ 20/3 - 26/3), chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với lawdata@vasc.com.vn để nhận văn bản.

Dưới đây là danh sách một số văn bản đã có:

CHÍNH PHỦ

* Ngày 17/03/2004, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 38/2004/QĐ-TTg về chính sách trợ giúp kinh phí cho gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi và trẻ em bị bỏ rơi.

* Ngày 09/03/2004, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 33/2004/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Phát triển Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2004-2005.

* Ngày 08/03/2004, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 31/2004/QĐ-TTg về việc thành lập Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

* Ngày 08/03/2004, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 08/2004/CT-TTg về việc triển khai thi hành Luật Xây dựng.

* Ngày 05/03/2004, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 29/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Bán công Marketing.

* Ngày 04/03/2004, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 28/2004/QĐ-TTg về tổ chức lại sản xuất và thực hiện một số giải pháp xử lý khó khăn đối với các nhà máy và công ty đường.

* Ngày 02/03/2004, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn số 961/VPCP-KTTH về giải pháp điều hành đối với việc tăng giá một số mặt hàng chủ yếu.

BỘ TÀI CHÍNH

* Ngày 24/03/2004, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 22/2004/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hợp tác xã giai đoạn 2004-2005.

* Ngày 24/03/2004, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 21/2004/TT-BTC hướng dẫn việc đấu thầu trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương qua thị trường giao dịch chứng khoán địa phương.

* Ngày 23/03/2004, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 28/2004/QĐ-BTC về việc phát hành trái phiếu Chính phủ đợt II năm 2004 để đầu tư một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước.

* Ngày 19/03/2004, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 20/2004/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc xử lý, sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang.

* Ngày 19/03/2004, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số 1195TCHQ/KTTT về thẩm quyền ra quyết định hoãn thuế.

* Ngày 18/03/2004, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 19/2004/TT-BTC hướng dẫn việc đấu thầu tín phiếu Kho bạc và trái phiếu ngoại tệ qua Ngân hàng Nhà nước ViệtNam.

* Ngày 18/03/2004,  Bộ Tài chính và Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư Liên tịch  số 05/2004/TTLT-BGTVT-BTC hướng dẫn thực hiện chuyển giao quyền thu phí sử dụng đường bộ có thời hạn.

* Ngày 18/03/2004, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 26/2004/QĐ-BTC về việc bổ sung, sửa đổi hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước.

* Ngày 15/03/2004, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 25/2004/QĐ-BTC về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu của một số mặt hàng vàng thuộc nhóm 7108 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi.

* Ngày 15/03/2004, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 18/2004/TT-BTC về việc hướng dẫn Quyết định số 245/2003/QĐ-TTg ngày 18/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ghi nợ lệ phí trước bạ nhà ở, đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân ở các xã thuộc Chương trình 135 và hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên.

* Ngày 12/03/2004, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 17/2004/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 97/2000/TT-BTC ngày 12/10/2000 hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với các Quỹ Tín dụng Nhân dân Cơ sở.

BỘ NỘI VỤ

* Ngày 15/03/2004, Bộ Nội vụ đã ban hành Công văn số 537/BNV-CCVC về việc hướng dẫn một số vấn đề trong tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức.

BỘ QUỐC PHÒNG

* Ngày 04/03/2004, Bộ Quốc phòng, Toà án Nhân dân Tối cao đã ban hành Thông tư liên tịch sô 28/2004/TTLT-BQP-TANDTC hướng dẫn về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức và điều động đối với các chức vụ quản lý, chức danh chuyên môn nghiệp vụ trong ngành tòa án quân sự.