(LuatVietnam) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản trên hệ thống tin nhắn 6689.
Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 
Trong tuần này từ 19/03/2011 - 25/03/2011, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản. 
 
Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:
 
CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 21/NQ-CP) - Ngày 21/03/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 21/NQ-CP về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đông nhân dân tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2011 - 2016.
 
* (SMS: 20/NQ-CP) - Ngày 21/03/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 20/NQ-CP về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2011 - 2016.
 
* (SMS: 19/2011/ND-CP) - Ngày 21/03/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 19/2011/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hàng một số điều của Luật Nuôi con nuôi.
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 19/2011/QD-TTg) - Ngày 23/03/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 19/2011/QĐ-TTg về việc thí điểm thực hiện tiếp nhận bản khai hàng hóa, các chứng từ có liên quan và thông quan điện tử đối với tàu biển nhập cảnh, xuất cảnh.
 
* (SMS: 427/QD-TTg) - Ngày 23/03/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 427/QĐ-TTg về việc hỗ trợ kinh phí cho các địa phương thực hiện tổng điều tra hộ nghèo, cận nghèo.
 
* (SMS: 439/TTg-DMDN) - Ngày 22/03/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 439/TTg-ĐMDN về việc triển khai thực hiện Quyết định số 14/2011/QĐ-TTg.
 
* (SMS: 418/QD-TTg) - Ngày 21/03/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 418/QĐ-TTg về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.
 
* (SMS:416/QD-TTg) - Ngày 21/03/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 416/QĐ-TTg về việc hỗ trợ vắc xin lở mồm long móng, hóa chất khử trùng cho các địa phương.
 
* (SMS: 413/QD-TTg) - Ngày 21/03/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 413/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 410/QD-TTg) - Ngày 18/03/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 410/QĐ-TTg về việc thành lập Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước.
 
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 62/TB-VPCP) - Ngày 23/03/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 62/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên và Chương trình xây dựng nhà ở cho sinh viên bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.
 
* (SMS: 58/TB-VPCP) - Ngày 21/03/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 58/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tạo Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chương trình Tín dụng đối với học sinh, sinh viên (HSSV) theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/09/2007 của Thủ tướng Chính phủ.
 
* (SMS: 1688/VPCP-NC) - Ngày 21/03/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1688/VPCP-NC về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý trường cơ sở giáo dưỡng.
 
* (SMS: 1686/VPCP-KTN) - Ngày 21/03/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1686/VPCP-KTN về Nghị định quy định chi tiết việc bảo đảm về nhà ở đối với sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.
 
BỘ NỘI VỤ
 
* (SMS: 804/QD-BNV) - Ngày 23/03/2011, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 804/QĐ-BNV về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã thuộc 62 huyện nghèo.
 
* (SMS: 784/QD-BNV) - Ngày 21/03/2011, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 784/QĐ-BNV về việc cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Hợp tác và phát triển.
 
* (SMS: 672/QD-BNV) - Ngày 14/03/2011, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 672/QĐ-BNV về việc chuyển giao và bổ sung một số nhiệm vụ từ Vụ Chính quyền địa phương sang Vụ Tổng hợp. 
 
* (SMS: 671/QD-BNV) - Ngày 14/03/2011, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 671/QĐ-BNV về việc thành lập các Phòng chuyên môn thuộc Vụ Chính quyền địa phương.
 
* (SMS: 670/QD-BNV) - Ngày 14/03/2011, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 670/QĐ-BNV về việc ban hành Kế hoạch công tác pháp chế năm 2011.
 
* (SMS: 630/QD-BNV) - Ngày 07/03/2011, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 630/QĐ-BNV về việc thành lập Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Bộ.
 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
* (SMS: 544/QD-BNN-TCCB) - Ngày 23/03/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 544/QĐ-BNN-TCCB về việc giao nhiệm vụ đào tạo trung cấp chuyên nghiệp.
 
* (SMS: 541/QD-BNN-TY) - Ngày 23/03/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 541/QĐ-BNN-TY về việc nhập khẩu 100 ngàn liều vắc xin Trung Quốc phòng bệnh Lở mồm long móng (LMLM).
 
* (SMS: 299/QD-BNN-TC) - Ngày 23/03/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 299/QĐ-BNN-TC về việc phê duyệt chi tiết các Hội thảo chuyên đề kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ năm 2011 chi qua Văn phòng Bộ.
 
* (SMS: 298/QD-BNN-TC) - Ngày 23/03/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 298/QĐ-BNN-TC về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản từ nguồn phí để lại năm 2011 của Cục Quản lý xây dựng công trình.
 
* (SMS: 297/QD-BNN-TC) - Ngày 22/03/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 297/QĐ-BNN-TC về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ tổ chức gia hàng triển lãm nông nghiệp quốc tế khu vực Đồng bằng sông Cửu Long - Bông lúa vàng Việt Nam - Sóc Trăng EXPO 2011 từ nguồn xúc tiến thương mại năm 2011 của Cục Chế biến, Thương mại Nông lâm thủy sản và Nghề muối.
 
* (SMS: 296/QD-BNN-TC) - Ngày 22/03/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 296/QĐ-BNN-TC về việc phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí hỗ trợ tổ chức gian hàng triển lãm nông nghiệp quốc tế khu vực Đồng bằng sông Cửu Long - Bông lúa vàng Việt Nam - Sóc Trăng EXPO 2011 từ nguồn xúc tiến thương mại năm 2011 của Cục Chế biến, Thương mại Nông lâm thủy sản và Nghề muối.
 
* (SMS: 295/QD-BNN-TC) - Ngày 22/03/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 295/QĐ-BNN-TC về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ tổ chức gian hàng giới thiệu, quảng bá những thành tựu của ngành lâm nghiệp Việt Nam tại Bình Định nguồn xúc tiến thương mại năm 2011 của Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và Nghề muối.
 
* (SMS: 536/QD-BNN-HTQT) - Ngày 22/03/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 536/QĐ-BNN-HTQT về việc bổ sung Quyết định số 2305/QĐ-BNN-HTQT ngày 17/08/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) do Ngân hàng Thế giới tài trợ.
 
* (SMS: 535/QD-BNN-HTQT) - Ngày 22/03/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 535/QĐ-BNN-HTQT về việc giao nhiệm vụ chủ dự án Dự án Khôi phục, nâng cấp Hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An.
 
* (SMS: 531/QD-BNN-TC) - Ngày 22/03/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 531/QĐ-BNN-TC về việc phê duyệt dự toán kinh phí hoạt động của Văn phòng Chương trình công nghệ sinh học năm 2011.
 
* (SMS: 518/QD-BNN-XD) - Ngày 21/03/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 518/QĐ-BNN-XD về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình Phân viện Nghiên cứu Hải sản phía Nam.
 
* (SMS: 529/QD-BNN-XD) - Ngày 22/03/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 529/QĐ-BNN-XD về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Dự án: Xây dựng, cải tạo Tiểu khu giáo dục thể chất Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc.
 
* (SMS: 528/QD-BNN-XD) - Ngày 22/03/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 528/QĐ-BNN-XD về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu Dự án Cải tiến, nâng cao chất lượng giống vịt, ngan giai đoạn 2006 - 2010.
 
* (SMS: 525/QD-BNN-TC) - Ngày 22/03/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 525/QĐ-BNN-TC về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu cung cấp thiết bị dạy học nghề vận hành máy xúc ủi bằng nguồn kinh phí không thường xuyên năm 2011 của Trường Cao đẳng nghề Cơ điện xây dựng Tam Điệp.
 
* (SMS: 524/QD-BNN-HTQT) - Ngày 22/03/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 524/QĐ-BNN-HTQT về việc giao thực hiện dự án "Hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp nhằm nâng cao sự chuẩn bị sẵn sàng trong trường hợp khẩn cấp để ứng phó với cúm gia cầm độc lực cao (HPAI) tại Việt Nam" (OSRO/RAS/604/USA) - giai đoạn IV, do FAO quản lý về phòng chống dịch cúm gia cầm.
 
* (SMS: 286/QD-BNN-TC) - Ngày 22/03/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 286/QĐ-BNN-TC về việc phê duyệt dự toán chi phí quản lý năm 2011 của Trung tâm Quản lý khai thác công trình thủy lợi Cửa Đạt thuộc Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 3.
 
* (SMS: 285/QD-BNN-TC) - Ngày 21/03/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 285/QĐ-BNN-TC về việc phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí hỗ trợ tổ chức gian hàng giới thiệu, quảng bá những thành tựu của ngành lâm nghiệp Việt Nam tại Bình Định nguồn xúc tiến thương mại năm 2011 của Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và Nghề muối.
 
* (SMS: 284/QD-BNN-TC) - Ngày 21/03/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 284/QĐ-BNN-TC về việc  phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Gói thầu "Cung cấp vật tư hóa chất phục vụ nghiên cứu đề tài công nghệ sinh học".
 
* (SMS: 516/QD-BNN-XD) - Ngày 21/03/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 516/QĐ-BNN-XD về phê duyệt bổ sung Kế hoạch đấu thầu Hạng mục: Kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi bể tiêu năng Tràn xả lũ Dự án: Hồ Tả Trạch, tỉnh Thừa Thiên Huế.
 
* (SMS: 280/QD-BNN-TC) - Ngày 21/03/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 280/QĐ-BNN-TC về việc phê duyệt dự toán chi ngân sách nhà nước vốn đối ứng năm 2011.
 
* (SMS: 748/BNN-DMDN) - Ngày 21/03/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 748/BNN-ĐMDN về việc ban hành quy định về xác định giá trị vườn cây khi cổ phần hóa.
 
* (SMS: 511/QD-BNN-KHCN) - Ngày 18/03/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 511/QĐ-BNN-KHCN về việc điều chỉnh giảm diện tích rừng khảo nghiệm xuất xứ thuộc Đề tài nghiên cứu cấp Bộ do Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam thực hiện.
 
* (SMS: 505/QD-BNN-TCCB) - Ngày 18/03/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 505/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hoa, Cây cảnh trực thuộc Viện Nghiên cứu Rau quả.
 
* (SMS: 503/QD-BNN-KHCN) - Ngày 18/03/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 503/QĐ-BNN-KHCN về việc cấp phép nhập khẩu giống cây trồng phục vụ khảo nghiệm diện rộng đánh giá rủi ro đối với đa dạng sinh học và môi trường của cây trồng biến đổi gen.
 
* (SMS: 494/QD-BNN-HTQT) - Ngày 17/03/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 494/QĐ-BNN-HTQT về việc tiếp nhận kinh phí thực hiện Hợp đồng Nghiên cứu "Kỹ thuật nhân nuôi ruồi hại quả Bactrocera Pyrifoliae Dew & Hancock tại Việt Nam" do Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tài trợ.
 
* (SMS: 717/BNN-TC) - Ngày 17/03/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 717/BNN-TC về việc thực hiện Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước.
 
* (SMS: 13/2011/TT-BNNPTNT) - Ngày 16/03/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 13/2011/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn việc kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu.
 
* (SMS: 12/2011/TT-BNNPTNT) - Ngày 15/03/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 12/2011/TT-BNNPTNT hướng dẫn về quy trình, thủ tục đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và mua sắm, xử lý tài sản nhà nước hàng năm tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ và các Ban quản lý dự án thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
* (SMS: 1594/BGDDT-KTKDCLGD) - Ngày 23/03/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 1594/BGDĐT-KTKĐCLGD về việc thông báo các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2011.
 
* (SMS: 1146/QD-BGDDT) - Ngày 23/03/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 1146/QĐ-BGDĐT về ban hành quy định quy trình xử lý hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng tại Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
* (SMS: 1084/QD-BGDDT) - Ngày 18/03/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 1084/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Thể lệ cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về giáo viên chủ nhiệm và công tác chủ nhiệm lớp”.
 
BỘ CÔNG THƯƠNG
 
* (SMS: 1305/QD-BCT) - Ngày 22/03/2011, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 1305/QĐ-BCT về việc điều chỉnh, bổ sung "Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc đường Hồ Chí Minh giai đoạn I đến năm 2015, định hướng đến năm 2025".
 
* (SMS: 06/2011/TT-BCT) - Ngày 21/03/2011, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 06/2011/TT-BCT về việc quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi.
 
BỘ XÂY DỰNG
 
* (SMS: 34/BXD-KTXD) - Ngày 22/03/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 34/BXD-KTXD về việc hướng dẫn áp dụng định mức.
 
* (SMS: 32/BXD-KTXD) - Ngày 17/03/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 32/BXD-KTXD về việc thời gian bảo hành và thanh toán tiền bảo hành công trình xây dựng.
 
* (SMS: 365/BXD-KTXD) - Ngày 17/03/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 365/BXD-KTXD về việc chi phí đầu tư xây dựng công trình.
 
BỘ TÀI CHÍNH
 
* (SMS: 624/QD-BTC) - Ngày 18/03/2011, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 624/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư số 09/2011/TT-BTC ngày 21/01/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.
 
* (SMS: 3502/BTC-QLCS) - Ngày 17/03/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 3502/BTC-QLCS về việc trang bị xe ô tô, điều hòa nhiệt độ, thiết bị văn phòng theo Nghị quyết số 11/2011/NQ-CP.
 
* (SMS: 3490/BTC-TCT) - Ngày 17/03/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 3490/BTC-TCT về việc tạm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa thực xuất khẩu.
 
* (SMS: 38/2011/TT-BTC) - Ngày 16/03/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 38/2011/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán.
 
* (SMS: 36/2011/TT-BTC) - Ngày 16/03/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 36/2011/TT-BTC về việc quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ.
 
* (SMS: 34/2011/TT-BTC) - Ngày 14/03/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 34/2011/TT-BTC về việc sửa đổi Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại doanh nghiệp.
 
* (SMS: 31/2011/TT-BTC) - Ngày 07/03/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 31/2011/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 100/2002/TT-BTC ngày 04/11/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp bổ sung vốn điều lệ cho các Ngân hàng thương mại Nhà nước.
 
* (SMS: 2834/BTC-TCHQ) - Ngày 03/03/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 2834/BTC-TCHQ về việc giải quyết miễn thuế.
 
* (SMS: 28/2011/TT-BTC) - Ngày 28/02/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 28/2011/TT-BTC về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.
 
* (SMS: 2678/BTC-TCHQ) - Ngày 28/02/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 2678/BTC-TCHQ về việc các hãng tàu thu một số khoản phụ phí vận chuyển hàng nhập khẩu.
 
* (SMS: 2624/BTC-CST) - Ngày 28/02/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 2624/BTC-CST về việc phân bổ thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ.
 
* (SMS: 2467/BTC-TCHQ) - Ngày 23/02/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 2467/BTC-TCHQ về việc hoàn thuế nhập khẩu.
 
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 
* (SMS: 760/LDTBXH-KHTC) - Ngày 18/03/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 760/LĐTBXH-KHTC về việc thông báo thực hiện văn bản mới ban hành.
 
* (SMS: 751/LDTBXH-VL) - Ngày 18/03/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 751/LĐTBXH-VL về việc giải quyết việc làm đối với lao động Việt Nam từ Libya về nước.
 
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 
* (SMS: 02/2011/TT-BKHCN) - Ngày 16/03/2011, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 02/2011/TT-BKHCN về việc  hướng dẫn thực hiện kiểm soát vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn.
 
* (SMS: 01/2011/TT-BKHCN) - Ngày 16/03/2011, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 01/2011/TT-BKHCN  hướng dẫn thành lập và đăng ký hoạt động của Tổ chức Khoa học và Công nghệ có vốn đầu tư nước ngoài, Văn phòng đại diện, Chi nhánh của Tổ chức Khoa học và Công nghệ nước ngoài tại Việt Nam.
 
* (SMS: 523/QD-BKHC) - Ngày 10/03/2011, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 523/QĐ-BKHCN về Chương trình hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.
 
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
* (SMS: 376/QD-BTTTT) - Ngày 18/03/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 376/QĐ-BTTTT về việc đính chính Thông tư số 06/2011/TT-BTTTT ngày 28/02/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.
 
* (SMS: 357/QD-BTTTT) - Ngày 15/03/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 357/QĐ-BTTTT về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020.
 
* (SMS: 689/BTTTT-VP) - Ngày 14/03/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn 689/BTTTT-VP về việc chỉ đạo triển khai Nghị quyết 71/NQ-CP ngày 27/12/2010 của Chính phủ.
 
BỘ Y TẾ
 
* (SMS: 12/2011/TT-BYT) - Ngày 15/03/2011, Bộ Y tế ban hành Thông tư 12/2011/TT-BYT về việc quy định Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh.
 
* (SMS: 661/QD-BYT) - Ngày 07/03/2011, Bộ Y tế ban hành Quyết định 661/QĐ-BYT về việc điều chỉnh bảng giá thu một phần viện phí áp dụng tại bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 3441/QĐ-BYT ngày 13/09/2006.
 
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
* (SMS: 09/2011/TT-BGTVT) - Ngày 11/03/2011, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 09/2011/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến thủ tục hành chính của Quy định về loại hình doanh nghiệp kinh doanh đường sắt phải có chứng chỉ an toàn và điều kiện, trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ an toàn ban hành kèm theo Quyết định số 61/2007/QĐ-BGTVT ngày 24/12/2007 của Bộ Giao thông Vận tải.
 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
 
* (SMS: 11/2011/TTLT-BNN-BQP-BTC) - Ngày 14/03/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch 11/2011/TTLT-BNN-BQP-BTC  hướng dẫn thực hiện Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa. 
 
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
 
* (SMS: 06/2011/TT-NHNN) - Ngày 22/03/2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 06/2011/TT-NHNN quy định về điều tra thống kê tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối.
 
* (SMS: 1962/NHNN-CSTT) - Ngày 10/03/2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Công văn 1962/NHNN-CSTT về việc tình hình huy động và cho vay vốn bằng vàng.
 
* (SMS: 378/QD-NHNN) - Ngày 08/03/2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 378/QĐ-NHNN về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố trong ngành Ngân hàng.
 
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
 
* (SMS: 318/QD-KTNN) - Ngày 14/03/2011, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 318/QĐ-KTNN  ban hành quy định về việc tổ chức Hội nghị công bố Quyết định kiểm toán và thông báo kết quả kiểm toán.
 
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 
* (SMS: 1169/TCHQ-GSQL) - Ngày 21/03/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1169/TCHQ-GSQL về việc quyền kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu.
 
* (SMS: 1168/TCHQ-GSQL) - Ngày 18/03/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1168/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc về hóa đơn bán hàng của doanh nghiệp chế xuất.
 
* (SMS: 1163/TCHQ-CCHDH) - Ngày 18/03/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1163/TCHQ-CCHĐH về việc giải quyết vướng mắc trong thủ tục hải quan điện tử.
 
* (SMS: 1147/TCHQ-CCHDH) - Ngày 18/03/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1147/TCHQ-CCHĐH về việc thống nhất thực hiện việc xác nhận thực xuất trong thủ tục hải quan điện tử.
 
* (SMS: 1119/TCHQ-TXNK) - Ngày 17/03/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1119/TCHQ-TXNK về việc miễn phạt chậm nộp.
 
* (SMS: 1108/TCHQ-TXNK) - Ngày 16/03/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1108/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng tinh dầu xá xị.
 
* (SMS: 1102/TCHQ-TXNK) - Ngày 16/03/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1102/TCHQ-TXNK về việc vướng mắc đăng ký danh mục hàng miễn thuế.
 
* (SMS: 1101/TCHQ-TXNK) - Ngày 16/03/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1101/TCHQ-TXNK về việc thanh lý máy móc thiết bị.
 
* (SMS: 1096/TCHQ-TXNK) - Ngày 16/03/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1096/TCHQ-TXNK về việc vướng mắc sử dụng tờ khai sao trong hồ sơ thanh
khoản, hoàn thuế.
 
* (SMS: 1050/TCHQ-TXNK) - Ngày 14/03/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1050/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng ray.
 
* (SMS: 1021/TCHQ-TXNK) - Ngày 11/03/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1021/TCHQ-TXNK về việc thuế máy biến điện cao thế sử dụng điện môi lỏng.
 
* (SMS: 1008/TCHQ-TXNK) - Ngày 10/03/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1008/TCHQ-TXNK về việc thu thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu bị hỏa hoạn.
 
* (SMS: 1000/TCHQ-TXNK) - Ngày 09/03/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1000/TCHQ-TXNK về việc phân loại, tính thuế nhập khẩu linh kiện xe ô tô.
 
* (SMS: 994/TCHQ-GSQL) - Ngày 09/03/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 994/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc đặt gia công ở nước ngoài.
 
* (SMS: 904/TCHQ-PC) - Ngày 03/03/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 904/TCHQ-PC về việc xử lý phế liệu sau khi tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính.
 
* (SMS: 881/TCHQ-TXNK) - Ngày 02/03/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 881/TCHQ-TXNK về việc bổ sung hồ sơ.
 
* (SMS: 849/TCHQ-PC) - Ngày 28/02/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 849/TCHQ-PC về việc vướng mắc xử lý vi phạm.
 
TỔNG CỤC THUẾ
 
* (SMS: 908/TCT-CS) - Ngày 18/03/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 908/TCT-CS về việc sử dụng hóa đơn tự in.
 
* (SMS: 873/TCT-KK) - Ngày 17/03/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 873/TCT-KK về việc kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng.
 
* (SMS: 757/TCT-CS) - Ngày 07/03/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 757/TCT-CS  về việc chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.
 
* (SMS: 681/TCT-TNCN) - Ngày 01/03/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 681/TCT-TNCN về việc chính sách thuế thu nhập cá nhân.
 
* (SMS: 668/TCT-DNL) - Ngày 01/03/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 668/TCT-DNL về việc giải đáp chính sách thuế trong trường hợp vay mượn nhiên liệu.
 
* (SMS: 665/TCT-DNL) - Ngày 01/03/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 665/TCT-DNL về việc chi hoa hồng môi giới.
 
* (SMS: 660/TCT-CS) - Ngày 01/03/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 660/TCT-CS về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng.
 
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
 
* (SMS: 3069/QLD-GT) - Ngày 10/03/2011, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 3069/QLD-GT về việc kiểm tra, giám sát thuốc kê khai.
 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
* (SMS: 1316/QD-UBND) - Ngày 18/03/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1316/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án "Bảo vệ, chăm sóc và phát triển trẻ em vùng dân tộc, vùng khó khăn trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015".
 
* (SMS: 1315/QD-UBND) - Ngày 18/03/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1315/QĐ-UBND về việc thành lập tổ công tác liên ngành xây dựng giá các loại dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
 
* (SMS: 1298/QD-UBND) - Ngày 16/03/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1298/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo của Thành phố Hà Nội về thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người.
 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

* (SMS: 13/2011/QD-UBND) - Ngày 09/03/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 13/2011/QĐ-UBND về phê duyệt Chương trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 - 2015.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.