Văn bản mới cập nhật tuần 11/2010
(LuatVietnam) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản trên hệ thống tin nhắn 6689.
Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  [email protected], gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 
Trong tuần này từ 13/03/2010 - 19/03/2010, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với [email protected] để nhận văn bản. 
 
Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

 CHÍNH PHỦ

 * (SMS: 24/2010/ND-CP) - Ngày 15/03/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 24/2010/NĐ-CP về việc quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
 
* (SMS: 23/2010/ND-CP) - Ngày 12/03/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 23/2010/NĐ-CP về quy định việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.
 
* (SMS: 13/NQ-CP) - Ngày 12/03/2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết 13/NQ-CP về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 30/2010/QD-TTg) - Ngày 15/03/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 30/2010/QĐ-TTg về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại phục vụ công tác cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.
 
* (SMS: 439/TTg-QHQT) - Ngày 15/03/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 439/TTg-QHQT về việc sửa đổi Hiệp định tài trợ Dự án Quỹ đầu tư phát triển địa phương vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB).
 
* (SMS: 434/TTg-QHQT) - Ngày 15/03/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 434/TTg-QHQT về việc phê duyệt danh mục Dự án do Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) tài trợ cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 
* (SMS: 433/TTg-QHQT) - Ngày 15/03/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 433/TTg-QHQT về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án yêu cầu Chương trình phát triển của Liên hợp quốc(UNDP)tài trợ.
 
* (SMS: 346/QD-TTg) - Ngày 15/03/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 346/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống cảng cá, bến cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
 
* (SMS: 430/TTg-KTN) - Ngày 12/03/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 430/TTg-KTN về việc tiêu thụ lúa hàng hóa cho nông dân.
 
* (SMS: 429/TTg-KTN) - Ngày 12/03/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 429/TTg-KTN về việc tạm dừng nghĩa vụ hoàn trả diện tích đối với các phát hiện dầu khí, PSC lô 102&106.
 
* (SMS: 343/QD-TTg) - Ngày 12/03/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 343/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (giai đoạn 2010 - 2015).
 
* (SMS: 339/QD-TTg) - Ngày 11/03/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 339/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh đến năm 2030.
 
* (SMS: 423/TTg-QHQT) - Ngày 11/03/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 423/TTg-QHQT về việc sửa đổi Hiệp định tín dụng Dự án cấp nước đô thị Việt Nam với Ngân hàng Thế giới (WB).
 
* (SMS: 409/TTg-KTN) - Ngày 10/03/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 409/TTg-KTN về việc áp dụng cơ chế chỉ định thầu các dự án chỉnh trang, nâng cấp và tăng cường trật tự đô thị thành phố Hà Nội.
 
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 09/VPCP-DMDN) - Ngày 17/03/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1709/VPCP-ĐMDN về chính sách đối với lao động dôi dư.
 
* (SMS: 1581/VPCP-KTN) - Ngày 12/03/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1581/VPCP-KTN về việc bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản titan.
 
* (SMS: 1596/VPCP-KTTH) - Ngày 12/03/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1596/VPCP-KTTH về việc hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.
 
* (SMS: 1587/VPCP-KNTN) - Ngày 12/03/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1587/VPCP-KNTN về việc thí điểm xử lý đối với gia súc, gia cầm nhập lậu bị bắt giữ.
 
* (SMS: 1547/VPCP-DP) - Ngày 11/03/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1547/VPCP-ĐP về việc Dự thảo Nghị định Chính phủ về công tác dân tộc.
 
* (SMS: 1444/VPCP-KTN) - Ngày 08/03/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1444/VPCP-KTN về việc thu lệ phí xuất khẩu điều nhân.
 
BỘ TƯ PHÁP
 
* (SMS: 888/QD-BTP) - Ngày 18/03/2010, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 888/QĐ-BTP về việc phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động của Cơ quan đại diện của Bộ Tư pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh (giai đoạn 2009-2012) .
 
* (SMS: 79/BTP-KHTC) - Ngày 12/03/2010, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 79/BTP-KHTC về việc hướng dẫn quyết toán ngân sách năm 2009.
 
BỘ VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
* (SMS: 02/2010/TT-BVHTTDL) - Ngày 16/03/2010, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 02/2010/TT-BVHTTDL về quy định chi tiết thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.
 
* (SMS: 790/QD-BVHTTDL) - Ngày 08/03/2010, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 790/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Chương trình kích cầu du lịch năm 2010 "Việt Nam - Điểm đến của Bạn".
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
* (SMS: 109/TB-BGDDT) - Ngày 16/03/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông báo 109/TB-BGDĐT về kết luận của Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị triển khai Chỉ thị số 296/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012.
 
* (SMS: 1242/BGDDT-VP) - Ngày 12/03/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 1242/BGDĐT-VP về hướng dẫn tổ chức thảo luận, quán triệt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết 05 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012.
 
* (SMS: 1241/BGDDT-CTHSSV) - Ngày 12/03/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 1241/BGDĐT-CTHSSV về việc ngăn chặn tình trạng vi phạm pháp luật, bạo lực trong học sinh.
 
* (SMS: 984/QD-BGDDT) - Ngày 11/03/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 984/QĐ-BGDĐT về việc thành lập 07 đoàn kiểm tra công tác triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” tại các vùng thi đua.
 
* (SMS: 795/QD-BGDDT) - Ngày 27/02/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 795/QĐ-BGDĐT quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh, quy trình đăng ký, thông báo chỉ tiêu tuyển sinh, kiểm tra và xử lý việc thực hiện các quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.
 
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 
* (SMS: 24/BC-LDTBXH) - Ngày 16/03/2010, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Báo cáo 24/BC-LĐTBXH về tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 1408/CT-TTg ngày 01/09/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.
 
* (SMS: 23/BC-LDTBXH) - Ngày 16/03/2010, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Báo cáo 23/BC-LĐTBXH về công tác cải cách hành chính tháng 03 năm 2010.
 
* (SMS: 738/LDTBXH-BHXH) - Ngày 15/03/2010, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 738/LĐTBXH-BHXH về việc giải quyết chế độ tử tuất đối với người lao động chết trước năm 1995.
 
BỘ XÂY DỰNG
 
* (SMS: 57/TB-BXD) - Ngày 16/03/2010, Bộ Xây dựng ban hành Thông báo 57/TB-BXD về kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn về việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu theo Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg ngày 02/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ của ngành Xây dựng theo kế hoạch năm 2010.
 
* (SMS: 31/BXD-KTXD) - Ngày 15/03/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 31/BXD-KTXD về việc hướng dẫn bù giá vật liệu xây dựng.
 
* (SMS: 391/BXD-KTXD) - Ngày 15/03/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 391/BXD-KTXD về việc áp dụng văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng về quản lý trong hoạt động xây dựng.
 
* (SMS: 22/BXD-KTQH) - Ngày 15/03/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 22/BXD-KTQH về việc triển khai Quyết định số 193/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình rà soát quy hoạch xây dựng nông thôn mới.
 
BỘ CÔNG THƯƠNG
 
* (SMS: 11/CT-BCT) - Ngày 15/03/2010, Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị 11/CT-BCT về kiểm tra, giám sát việc thực hiện giá bán lẻ điện năm 2010 tại các địa điểm cho thuê nhà để ở.
 
* (SMS: 10/CT-BCT) - Ngày 12/03/2010, Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị 10/CT-BCT về việc tăng cường tiết kiệm điện năm 2010.
 
* (SMS: 1208/QD-BCT) - Ngày 11/03/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 1208/QĐ-BCT về việc phê duyệt phòng thí nghiệm thực hiện việc giám định hàm lượng formaldehyt, các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may.
 
* (SMS: 1172/QD-BCT) - Ngày 09/03/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 1172/QĐ-BCT về việc Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2010.
 
* (SMS: 1147/QD-BCT) - Ngày 08/03/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 1147/QĐ-BCT về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2010 của Bộ Công Thương.
 
* (SMS: 1145/QD-BCT) - Ngày 08/03/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 1145/QĐ-BCT về việc thành lập Ban Tổ chức Hội nghị để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN 16 tháng 4 năm 2010.
 
* (SMS: 1103/QD-BCT) - Ngày 25/02/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 1103/QĐ-BCT về việc kiểm tra nhập khẩu và sử dụng muối hạn ngạch thuế quan cho sản xuất công nghiệp và chế biến thực phẩm.

BỘ TÀI CHÍNH
 
* (SMS: 3214/BTC-TCT) - Ngày 15/03/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 3214/BTC-TCT về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2009.
 
* (SMS: 35/2010/TT-BTC) - Ngày 12/03/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 35/2010/TT-BTC về việc hướng dẫn thuế xuất khẩu đối với gỗ và than cốc được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu.
 
* (SMS: 33/2010/TT-BTC) - Ngày 11/03/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 33/2010/TT-BTC về ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp.
 
* (SMS: 2970/BTC-DT) - Ngày 11/03/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 2970/BTC-ĐT về việc quản lý thanh toán vốn tạm ứng.
 
* (SMS: 502/QD-BTC) - Ngày 10/03/2010, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 502/QĐ-BTC về việc xuất gạo dự trữ Nhà nước thực hiện Dự án Đầu tư Bảo vệ và phát triển rừng tại 4 huyện vùng cao núi đá tỉnh Hà Giang.
 
* (SMS: 2826/BTC-TCHQ) - Ngày 09/03/2010, Bộ Tàichính ban hành Công văn 2826/BTC-TCHQ về việc xử lý nợ thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng xe ôtô chuyên dùng nhập khẩu.
 
* (SMS: 32/2010/TT-BTC) - Ngày 09/03/2010, Bộ Tàichính ban hành Thông tư 32/2010/TT-BTC về việc hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện “Chương trình đào tạo nguồn nhân lực Dệt May Việt Nam”.
 
* (SMS: 31/2010/TT-BTC) - Ngày 09/03/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 31/2010/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng tại Thông tư 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009.
 
* (SMS: 2786/BTC-CST) - Ngày 08/03/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 2786/BTC-CST về việc thuế nhập khẩu ưu đãi hàng thép cốt bê tông.
 
BỘ NỘI VỤ
 
* (SMS: 657/BNV-TL) - Ngày 11/03/2010, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 657/BNV-TL về việc phụ cấp khu vực.
 
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
* (SMS: 1215/BGTVT-QLXD) - Ngày 04/03/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công văn 1215/BGTVT-QLXD về việc thực hiện quy định mới được ban hành.
 
* (SMS: 494/QD-BGTVT) - Ngày 02/03/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hànhQuyết định 494/QĐ-BGTVT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành.

BỘ CÔNG ANTHÔNG TƯ LIÊN TỊCH
 
* (SMS: 08/2010/TT-BCA) - Ngày 05/02/2010, Bộ Công an ban hành Thông tư 08/2010/TT-BCA về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/04/2009 về quản lý, sử dụng pháo hoa.
 
* (SMS: 07/2010/TT-BCA) - Ngày 05/02/2010, Bộ Công an ban hành Thông tư 07/2010/TT-BCA về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/08/2001 về quản lý và sử dụng con dấu đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 31/2009/NĐ-CP ngày 01/04/2009.

 

 * (SMS: 05/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC) - Ngày 15/03/2010, Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch 05/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và cơ chế tài chính của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.
 
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
 
* (SMS: 360/QD-NHNN) - Ngày 25/02/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 360/QĐ-NHNN về việc công bố Danh mục văn bản, quy định do Ngân hành Nhà nước Việt Nam ban hành đã hết hiệu lực pháp luật giai đoạn 01/07/2009 - 31/12/2009.

* (SMS: 353/QD-NHNN) - Ngày 25/02/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 353/QĐ-NHNN về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam.
 
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 
* (SMS: 1309/TCHQ-KTTT) - Ngày 15/03/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1309/TCHQ-KTTT về các khoản phải cộng.
 
* (SMS: 437/QD-TCHQ) - Ngày 09/03/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 437/QĐ-TCHQ về việc sửa đổi, bổ sung Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thương mại ban hành kèm theo Quyết định số 1171/QĐ-TCHQ ngày 15/06/2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.
 
* (SMS: 1219/TCHQ-GSQL) - Ngày 08/03/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1219/TCHQ-GSQL về việc biện pháp giám sát kho ngoại quan xăng dầu.
 
* (SMS: 1200/TCHQ-GSQL) - Ngày 05/03/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1200/TCHQ-GSQL về việc phân loại mặt hàng muối.
 
* (SMS: 1197/TCHQ-GSQL) - Ngày 05/03/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1197/TCHQ-GSQL về việc thủ tục hải quan đối với hàng xuất khẩu chuyển cửa khẩu đưa vào, đưa ra CFS do Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu quản lý.
 
* (SMS: 1157/TCHQ-GSQL) - Ngày 03/03/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1157/TCHQ-GSQL về việc thủ tục nhập khẩu xe ôtô chở người dưới 16 chỗ ngồi, đã qua sử dụng.
 
* (SMS: 1155/TCHQ-KTTT) - Ngày 03/03/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1155/TCHQ-KTTT về việc miễn thuế giàn khoan TAD.
 
* (SMS: 1152/TCHQ-GSQL) - Ngày 03/03/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1152/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc Thông tư số 32/2009/TT-BCT ngày 05/11/2009 của Bộ Công Thương quy định tạm thời về giới hạn cho phép đối với hàm lượng formaldehyt, các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may.
 
* (SMS: 1146/TCHQ-GSQL) - Ngày 03/03/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1146/TCHQ-GSQL về việc chuyển tiếp nguyên phụ liệu trong quá trình thực hiện hợp đồng gia công.
 
* (SMS: 977/TCHQ-KTTT) - Ngày 23/02/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 977/TCHQ-KTTT về việc xử lý nợ phạt.
 
* (SMS: 971/TCHQ-KTTT) - Ngày 23/02/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 971/TCHQ-KTTT về việc xử lý nợ phạt chậm nộp.
 
TỔNG CỤC THUẾ
 
* (SMS: 583/TCT-CS) - Ngày 25/02/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 583/TCT-CS về việc thuế giá trị gia tăng.
 
* (SMS: 581/TCT-CS) - Ngày 25/02/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 581/TCT-CS về việc mất hoá đơn liên 2.
 
CỤC THÚ Y
 
* (SMS: 369/TY-KD) - Ngày 11/03/2010, Cục Thú y ban hành Công văn 369/TY-KD về thủ tục đăng kiểm dịch nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam thủy sản, sản phẩm thủy sản.
 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
* (SMS: 04/CT-UBND) - Ngày 11/03/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 04/CT-UBND về việc tăng cường công tác kiểm tra thực hiện Quy định điều kiện đảm bảo kinh doanh đối với các mặt hàng vật liệu xây dựng kinh doanh có điều kiện trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong năm 2010 và những năm tiếp thep.
 
* (SMS: 1126/QD-UBND) - Ngày 10/03/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1126/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc Dự án chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với hạ ngầm cách tuyến cáp và đường dây thông tin, viễn thông, chiếu sáng hiện đại đang đi nổi trên tuyến phố Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy.
 
* (SMS: 1101/QD-UBND) - Ngày 10/03/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1101/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em Thành phố Hà Nội.
 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
* (SMS: 1094/QD-UBND) - Ngày 11/03/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn 1094/QĐ-UBND về việc duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) chỉnh trang khu dân cư khu phố 1, 2 và 3, phường Phước Long A, quận 9.
 
* (SMS: 1093/QD-UBND) - Ngày 11/03/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 1093/QĐ-UBND về việc duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) chỉnh trang khu dân cư hiện hữu khu phố 2, 3, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9.
 
* (SMS: 09/CT-UBND) - Ngày 11/03/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 09/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với sông, suối, kênh, rạch, hồ công cộng và trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
 
* (SMS: 08/2010/CT-UBND) - Ngày 05/03/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 08/2010/CT-UBND về tăng cường các biện pháp phòng trừ rầy nâu và bệnh vàng lùn - lùn xoắn hại lúa năm 2010 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.