(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689

Trong tuần này từ 07/03/2015 - 13/03/2015, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với
 
cskh@luatvietnam.vn
để nhận văn bản:

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (SMS: 1616a/VPCP-KTTH) - Ngày 09/03/2015, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1616a/VPCP-KTTH về việc điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu.

* (SMS: 1612/VPCP-KTTH) - Ngày 09/03/2015, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1612/VPCP-KTTH về việc cải cách hành chính thuế, hải quan.

* (SMS: 1800/TCHQ-TXNK) - Ngày 05/03/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1800/TCHQ-TXNK về thời điểm khai báo bổ sung thuế cho xăng dầu nhập khẩu.

* (SMS: 1777/TCHQ-TXNK) - Ngày 05/03/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1777/TCHQ-TXNK về việc xử lý thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng đối với 32 xe ô tô tạm nhập - tái xuất của dự án ADB1 và WB1.

* (SMS: 1774/TCHQ-TXNK) - Ngày 05/03/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1774/TCHQ-TXNK về việc thuế chống bán phá giá.

* (SMS: 1773/TCHQ-TXNK) - Ngày 05/03/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1773/TCHQ-TXNK về việc hoàn thuế hàng hóa nhập khẩu sau đó tái xuất quá 365 ngày.

* (SMS: 2649/BTC-CST) - Ngày 26/02/2015, Bộ Tài chính ban hành Công văn 2649/BTC-CST về việc điều chỉnh thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắn lát và ethanol.

* (SMS: 674/TCT-QLN) - Ngày 25/02/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 674/TCT-QLN về việc gia hạn tiền sử dụng đất.

* (SMS: 652/TCT-TNCN) - Ngày 13/02/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 652/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản.

* (SMS: 632/TCT-CS) - Ngày 13/02/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 632/TCT-CS về việc trả lời chính sách thuế.


LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (SMS: 742/LDTBXH-VP) - Ngày 05/03/2015, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 742/LĐTBXH-VP về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

* (SMS: 727/LDTBXH-ATLD) - Ngày 05/03/2015, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 727/LĐTBXH-ATLĐ về việc hướng dẫn triển khai Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động năm 2015.

* (SMS: 63/KH-UBND) - Ngày 27/02/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 63/KH-UBND về việc thu thập và xử lý thông tin biến động cung - cầu lao động năm 2015 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 740/QD-UBND) - Ngày 14/02/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 740/QĐ-UBND về việc giao thẩm quyền tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại Nghị định 75/2014/NĐ-CP ngày 28/07/2014 của Chính phủ.


ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở
 

* (SMS: 395/BXD-QLN) - Ngày 03/03/2015, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 395/BXD-QLN về việc hướng dẫn triển khai cho vay hỗ trợ nhà ở theo Thông tư 17/2014/TT-BXD.

* (SMS: 08/BXD-QLN) - Ngày 03/03/2015, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 08/BXD-QLN về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan đến triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.


ĐẦU TƯ


* (SMS: 1101/BKHDT-TH)
- Ngày 02/03/2015,
Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 1101/BKHĐT-TH về việc hướng dẫn phê duyệt chủ trương và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công.

* (SMS: 1100/BKHDT-TH) - Ngày 27/02/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 1100/BKHĐT-TH về việc hướng dẫn bổ sung lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020.


TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG
 

* (SMS: 1627/VPCP-TCCV) - Ngày 10/03/2015, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1627/VPCP-TCCV về việc quản lý các Quỹ.

* (SMS: 30/2015/TT-BTC) - Ngày 09/03/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 30/2015/TT-BTC về việc hướng dẫn việc lập dự toán, thanh toán và quyết toán các khoản hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

* (SMS: 73/TB-VPCP) - Ngày 06/03/2015, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 73/TB-VPCP về ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Ngân hàng Chính sách xã hội.

* (SMS: 1796/TCHQ-TXNK) - Ngày 05/03/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1796/TCHQ-TXNK về việc đẩy mạnh thu ngân sách Nhà nước qua các ngân hàng phối hợp thu.

* (SMS: 611/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL) - Ngày 03/03/2015, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 611/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL về việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác theo dõi thi hành pháp luật.

* (SMS: 2424/BGTVT-KHDT) - Ngày 02/03/2015, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công văn 2424/BGTVT-KHĐT về việc rà soát nợ đọng xây dựng cơ bản.

* (SMS: 905/BGDDT-KHTC) - Ngày 25/02/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 905/BGDĐT-KHTC về việc thực hiện báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2014.

* (SMS: 22/2015/TT-BTC) - Ngày 12/02/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 22/2015/TT-BTC quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư trên địa bàn các huyện nghèo và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao.  

* (SMS: 315/QD-BTC) - Ngày 13/02/2015, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 315/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính về thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm trong lĩnh vực tài chính ngân sách thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính.

* (SMS: 21/2015/TTLT-BTC-BGTVT) - Ngày 12/02/2015, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BTC-BGTVT về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách Nhà nước cho công tác bảo đảm an ninh hàng không dân dụng.

* (SMS: 03/2015/TB-LPQT) - Ngày 12/01/2015, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 03/2015/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định tài chính Dự án “Nâng cao năng lực và tính hiệu quả cho Cục An toàn bức xạ và hạt nhân và các tổ chức hỗ trợ kỹ thuật của Cục” giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu.  

* (SMS: 02/2015/TB-LPQT) - Ngày 12/01/2015, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 02/2015/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức về Hợp tác tài chính và về các hoạt động đặc biệt trong khuôn khổ ngân sách "Quỹ Năng lượng và Khí hậu 2013 - 2014".


XUẤT NHẬP KHẨU
 

* (SMS: 436/QD-TCHQ) - Ngày 05/03/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 436/QĐ-TCHQ về việc ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai hoạt động cải cách, hiện đại hóa trọng tâm ngành Hải quan năm 2015.

* (SMS: 1788/TB-TCHQ) - Ngày 05/03/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 1788/TB-TCHQ về việc phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Tấm hỗn hợp bao gồm sợi thủy tinh cắt ngắn, nhựa polyeste và cất độn.

* (SMS: 1786/TB-TCHQ) - Ngày 05/03/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 1786/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Cao su Styren butadien - SBR 1502 (Nguyên phụ liệu dùng để sản xuất giày dép).

* (SMS: 1785/TB-TCHQ) - Ngày 05/03/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 1785/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - SYNTHETIC RUBBER SBR 1502 (Cao su tổng hợp SBR 1502).

* (SMS: 1784/TB-TCHQ) - Ngày 05/03/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 1784/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Cao su nhân tạo HS60.

* (SMS: 1783/TB-TCHQ) - Ngày 05/03/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 1783/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Phôi thép dạng thanh không hợp kim.

* (SMS: 1750/TCHQ-TXNK) - Ngày 04/03/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1750/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng bột cát oxit silic nghiền.

* (SMS: 423/QD-TCHQ) - Ngày 03/03/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 423/QĐ-TCHQ về việc thành lập kho ngoại quan.

* (SMS: 419/QD-TCHQ) - Ngày 03/03/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 419/QĐ-TCHQ về việc công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới tại cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn.

* (SMS: 1569/TB-TCHQ) - Ngày 14/02/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 1569/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Nguyên liệu sản xuất bánh kẹo: Chất béo thực vật - Oleo 609 (VFM2589).

* (SMS: 1568/TB-TCHQ) - Ngày 14/02/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 1568/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Nguyên liệu sản xuất bánh kẹo: Bơ đậu phộng - Peanut Paste.

* (SMS: 1567/TB-TCHQ) - Ngày 14/02/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 1567/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Cloudifier SC294773 - Chất tạo đục dùng trong sản xuất nước uống (nguyên liệu sản xuất nước giải khát).


XÂY DỰNG
 

* (SMS: 72/TB-VPCP) - Ngày 06/03/2015, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 72/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Dự án Khu đô thị Xi măng Hải Phòng, thành phố Hải Phòng.

* (SMS: 385/BXD-KTXD) - Ngày 02/03/2015, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 385/BXD-KTXD về chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.


THƯƠNG MẠI
 

* (SMS: 2374/BCT-TTTN) - Ngày 11/03/2015, Bộ Công Thương ban hành Công văn 2374/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

* (SMS: 330/QD-TTg) - Ngày 10/03/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 330/QĐ-TTg về việc ký Hiệp định bổ sung cho Hiệp định khung về hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bô-li-va Vê-nê-xu-ê-la về hợp tác trong lĩnh vực thương mại.

* (SMS: 326/QD-TTg) - Ngày 10/03/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 326/QĐ-TTg về việc bổ sung danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích ban hành kèm theo Nghị định 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 65/KH-UBND) - Ngày 06/03/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 65/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020 Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 06/2015/TT-BTNMT) - Ngày 25/02/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 06/2015/TT-BTNMT về việc quy định kỹ thuật công tác điều tra, đánh giá địa chất môi trường khu vực có khoáng sản độc hại.

* (SMS: 04/2015/TT-BTNMT) - Ngày 13/02/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 04/2015/TT-BTNMT quy định về thăm dò và phân cấp trữ lượng, cấp tài nguyên khoáng sản chì - kẽm.

* (SMS: 03/2015/TT-BTNMT) - Ngày 13/02/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 03/2015/TT-BTNMT quy định về thăm dò và phân cấp trữ lượng, cấp tài nguyên khoáng sản vàng gốc.

Y TẾ-SỨC KHỎE
 

* (SMS: 75/TB-VPCP) - Ngày 09/03/2015, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 75/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp bàn về tổ chức, hoạt động của Bệnh viện Bưu điện sau khi chuyển giao nguyên trạng từ Bộ Thông tin và Truyền thông sang Bộ Y tế.

* (SMS: 708/QD-BYT) - Ngày 02/03/2015, Bộ Y tế ban hành Quyết định 708/QĐ-BYT về việc ban hành Tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn sử dụng kháng sinh".

* (SMS: 99/QD-QLD) - Ngày 14/02/2015, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 99/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

* (SMS: 60/KH-UBND) - Ngày 14/02/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 60/KH-UBND về việc phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2015.

* (SMS: 01/2015/TB-LPQT) - Ngày 12/01/2015, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 01/2015/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định tài chính "Chương trình hỗ trợ chính sách ngành Y tế giai đoạn II: Hướng tới Công bằng và Chất lượng của dịch vụ y tế" giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu".

GIAO THÔNG

* (SMS: 78/TB-VPCP) - Ngày 10/03/2015, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 78/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng ban Chỉ đạo tại phiên họp Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải.

* (SMS: 346/TTg-KTN) - Ngày 09/03/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 346/TTg-KTN về việc đầu tư xây dựng bổ sung 02 nút giao thông trên tuyến nối Tân Tạo - Chợ Đệm thuộc dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương.


GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ


* (SMS: 04/2015/TTLT-BGDDT-BTC)
- Ngày 10/03/2015,
Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch 04/2015/TTLT-BGDĐT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 143/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo.

* (SMS: 10/2015/TT-BLDTBXH) - Ngày 06/03/2015, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 10/2015/TT-BLĐTBXH về việc quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho 05 nghề: Lâm nghiệp đô thị; Khuyến nông lâm; Kỹ thuật rau, hoa công nghệ cao; Phòng và chữa bệnh thủy sản; Kỹ thuật pha chế đồ uống.
* (SMS: 108/KH-BGDDT) - Ngày 04/03/2015,
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch 108/KH-BGDĐT về việc thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2015.

* (SMS: 606/QD-BGDDT) - Ngày 02/03/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 606/QĐ-BGDĐT về việc ban hành "Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật ngoại khóa cho học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông giai đoạn 2015-2017". 

* (SMS: 09/2015/TT-BLDTBXH) - Ngày 27/02/2015, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 09/2015/TT-BLĐTBXH về việc quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho 06 nghề: Nề - Hoàn thiện; Sửa chữa, vận hành tàu cuốc; Kỹ thuật bảo dưỡng cơ khí tàu bay; Sửa chữa cơ khí động lực; Sửa chữa máy nâng chuyển; Xếp dỡ cơ giới tổng hợp.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC
 

* (SMS: 26/2015/ND-CP) - Ngày 09/03/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 26/2015/NĐ-CP về việc quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.

* (SMS: 951/QD-UBND) - Ngày 05/03/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 951/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.
 

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG


* (SMS: 04/2015/TT-BTTTT)
- Ngày 10/03/2015,
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 04/2015/TT-BTTTT về việc quy định triển khai hệ thống thông tin di động IMT trên các băng tần 824-835 MHz, 869-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz và 1805-1880 MHz.

* (SMS: 03/2015/TT-BTTTT) - Ngày 06/03/2015, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 03/2015/TT-BTTTT về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định 60/2014/NĐ-CP ngày 19/06/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.

* (SMS: 1030/QD-UBND) - Ngày 06/03/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1030/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp xử lý thông tin, khắc phục sự cố công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 02/2015/TT-BTTTT) - Ngày 27/02/2015, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 02/2015/TT-BTTTT về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với các thiết bị đầu cuối và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động GSM và DCS".


VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH


* (SMS: 542/QD-BVHTTDL)
- Ngày 26/02/2015,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 542/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện "Quy hoạch phát triển mỹ thuật đến năm 2020, tầm nhìn 2030".

AN NINH TRẬT TỰ

 

* (SMS: 1433/UBND-XDGT) - Ngày 02/03/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 1433/UBND-XDGT về việc tăng cường thực hiện "Năm trật tự văn minh đô thị 2015".


CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI
 

* (SMS: 14/2015/QD-UBND) - Ngày 10/03/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 14/2015/QĐ-UBND quy định về chính sách hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 107/QD-UBDT) - Ngày 09/03/2015, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 107/QĐ-UBDT về việc phê duyệt kế hoạch xây dựng Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào vùng biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn".

* (SMS: 405/QD-BTC) - Ngày 04/03/2015, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 405/QĐ-BTC về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn học kỳ II năm học 2014 - 2015.

* (SMS: 61/KH-UBND) - Ngày 24/02/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 61/KH-UBND về việc thực hiện Nghị quyết 49/NQ-CP ngày 10/07/2014 về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới.

HÀNH CHÍNH
 

* (SMS: 431/QD-BTP) - Ngày 06/03/2015, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 431/QĐ-BTP về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2015 của Vụ Tổ chức cán bộ.

CƠ CẤU TỔ CHỨC
 

* (SMS: 329/QD-TTg) - Ngày 10/03/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 329/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2011-2016.

* (SMS: 2108/QD-BCT) - Ngày 10/03/2015, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 2108/QĐ-BCT về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo An toàn công nghiệp và Tuần lễ quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ Bộ Công Thương.

* (SMS: 328/QD-TTg) - Ngày 10/03/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 328/QĐ-TTg phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2011-2016.

* (SMS: 297/QD-TTg) - Ngày 05/03/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 297/QĐ-TTg về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (SMS: 1634/VPCP-KTN) - Ngày 10/03/2015, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1634/VPCP-KTN về việc phòng, chống hạn, xâm nhập mặn, bảo đảm cấp nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất.

* (SMS: 10/2015/TTLT-BNNPTNT-BTC) - Ngày 03/03/2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BNNPTNT-BTC về việc hướng dẫn chi tiết các mặt hàng thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện bình ổn giá và kê khai giá.

* (SMS: 684/QD-BNN-PC) - Ngày 03/03/2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 684/QĐ-BNN-PC về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2014.

* (SMS: 09/2015/TT-BNNPTNT) - Ngày 03/03/2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 09/2015/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn thực hiện điểm a khoản 1 Điều 6 Quyết định 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/09/2014 về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020.

* (SMS: 08/2015/TT-BNNPTNT) - Ngày 02/03/2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 08/2015/TT-BNNPTNT quy định về việc kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh mật ong xuất khẩu.


TƯ PHÁP-HỘ TỊCH
 

* (SMS: 452/QD-BTP) - Ngày 11/03/2015, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 452/QĐ-BTP về việc phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 - 2020".

* (SMS: 656/BTP-VDCXDPL) - Ngày 09/03/2015, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 656/BTP-VĐCXDPL về việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh.

* (SMS: 614/BTP-TCTHADS) - Ngày 03/03/2015, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 614/BTP-TCTHADS hướng dẫn việc thanh toán tiền thi hành án liên quan đến lãi chậm thi hành án.

HÀNG HẢI
 

* (SMS: 02/2015/TT-BGTVT) - Ngày 25/02/2015, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 02/2015/TT-BGTVT về việc công bố vùng nước cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực quản lý của Càng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh.

TIẾT KIỆM-PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ
 

* (SMS: 21/QD-BTC) - Ngày 12/01/2015, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 21/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 84/2014/NĐ-CP ngày 08/09/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.


THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT
 

* (SMS: 1061/BGDDT-TDKT) - Ngày 09/03/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 1061/BGDĐT-TĐKT về việc hướng dẫn khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học các cơ sở giáo dục đại học.

* (SMS: 2007/QD-BCT) - Ngày 05/03/2015, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 2007/QĐ-BCT về việc ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân", "Nghệ nhân Ưu tú" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ.

* (SMS: 525/QD-BVHTTDL) - Ngày 14/02/2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 525/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Quy chế tổ chức Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2014.