(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 

Trong tuần này từ 27/02/2016 - 04/03/2016, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản.

 

Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

DOANH NGHIỆP

* (SMS: 1270/BKHDT-PTDN) - Ngày 29/02/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 1270/BKHĐT-PTDN về việc thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước.

* (SMS: 01/2016/TTLT-BKHDT-BTC) - Ngày 23/02/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC về hướng dẫn việc trao đổi thông tin về doanh nghiệp giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (SMS: 801/TCT- TNCN) - Ngày 02/03/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 801/TCT- TNCN về việc hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015 và cấp mã số thuế cho người phụ thuộc.

* (SMS: 1316/VPCP-KTTH) - Ngày 02/03/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1316/VPCP-KTTH về việc ưu đãi thuế, phí và đất đai đối với dự án năng lượng tái tạo.

* (SMS: 1246/VPCP-KTTH) - Ngày 29/02/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1246/VPCP-KTTH về hiệu lực thi hành của Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

* (SMS: 36/2016/TT-BTC) - Ngày 26/02/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 36/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật Dầu khí.

* (SMS: 2614/BTC-TCT) - Ngày 26/02/2016, Bộ Tài chính ban hành Công văn 2614/BTC-TCT về việc chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

* (SMS: 743/TCT-CS) - Ngày 26/02/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 743/TCT-CS về việc chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản thu được trừ.

* (SMS: 32/2016/TT-BTC) - Ngày 25/02/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 32/2016/TT-BTC về việc tiếp tục áp dụng định mức phí nhập, xuất và bảo quản hạt giống rau và thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý tại Thông tư 21/2013/TT-BTC, Thông tư 22/2013/TT-BTC đến năm 2016.

* (SMS: 739/TCT-TNCN) - Ngày 25/02/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 739/TCT-TNCN về việc chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại văn phòng công ty nằm ngoài khu kinh tế.

* (SMS: 1379/TCHQ-TXNK) - Ngày 26/02/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1379/TCHQ-TXNK về thuế giá trị gia tăng mặt hàng xơ bông.

* (SMS: 1371/TCHQ-TXNK) - Ngày 26/02/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1371/TCHQ-TXNK về giá tính thuế lốp ô tô nhập khẩu.

* (SMS: 728/TCT-TNCN) - Ngày 25/02/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 728/TCT-TNCN về việc chính sách thuế thu nhập cá nhân.

* (SMS: 1189/VPCP-KTTH) - Ngày 25/02/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1189/VPCP-KTTH về việc áp mã HS và tính thuế nhập khẩu đối với phôi thép.

* (SMS: 30/2016/TT-BTC) - Ngày 23/02/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 30/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1999+300 quốc lộ 1, tỉnh Tiền Giang.

* (SMS: 241/BTC-CST) - Ngày 23/02/2016, Bộ Tài chính ban hành Công văn 2412/BTC-CST về thuế xuất khẩu mặt hàng dăm gỗ.

* (SMS: 2402/BTC-TCT) - Ngày 23/02/2016, Bộ Tài chính ban hành Công văn 2402/BTC-TCT về việc hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử.

* (SMS: 667/TCT-HTQT) - Ngày 23/02/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 667/TCT-HTQT về việc áp dụng Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Hàn Quốc đối với phí bảo lãnh.

* (SMS: 28/2016/TT-BTC) - Ngày 22/02/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 28/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km152+080 quốc lộ 1, tỉnh Bắc Ninh.

* (SMS: 638/TCT-CS) - Ngày 22/02/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 638/TCT-CS về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài.

* (SMS: 21/2016/TT-BTC) - Ngày 05/02/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 21/2016/TT-BTC hướng dẫn về khai thuế giá trị gia tăng và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ.

* (SMS: 279/TXNK-CST) - Ngày 05/02/2016, Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành Công văn 279/TXNK-CST về việc thuế giá trị gia tăng mặt hàng ghế nha khoa.

BẢO HIỂM

* (SMS: 501/BHXH-ST) - Ngày 18/02/2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 501/BHXH-ST về việc tính thời gian công tác tại xã, phường, để hưởng bảo hiểm xã hội.

* (SMS: 177/QD-BHXH) - Ngày 17/02/2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 177/QĐ-BHXH về việc ban hành phần mềm Quản lý thu SMS.

* (SMS: 488/KH-BHXH) - Ngày 17/02/2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Kế hoạch 488/KH-BHXH về việc kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

* (SMS: 66/QD-BHXH) - Ngày 19/01/2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 66/QĐ-BHXH về việc ban hành Chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (SMS: 02/2016/TT-BXD) - Ngày 15/02/2016, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 02/2016/TT-BXD về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.

ĐẦU TƯ

* (SMS: 1078/BKHDT-GSTDDT) - Ngày 23/02/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 1078/BKHĐT-GSTĐĐT về việc triển khai cập nhật số liệu giám sát và đánh giá đầu tư năm 2015 trên Hệ thống công nghệ thông tin.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (SMS: 694/TB-KBNN) - Ngày 29/02/2016, Kho bạc Nhà nước ban hành Thông báo 694/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 3 năm 2016.

* (SMS: 1168/VPCP-KTTH) - Ngày 24/02/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1168/VPCP-KTTH về việc phân bổ chênh lệch tỷ giá.

* (SMS: 42/2015/TT-NHNN) - Ngày 31/12/2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 42/2015/TT-NHNN quy định về nghiệp vụ thị trường mở.

KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

* (SMS: 161/QD-KTNN) - Ngày 17/02/2016, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 161/QĐ-KTNN về việc ban hành Quy trình tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Kiểm toán Nhà nước.

* (SMS: 158/QD-KTNN) - Ngày 16/02/2016, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 158/QĐ-KTNN về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh tra Kiểm toán Nhà nước.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (SMS: 18/NQ-CP) - Ngày 26/02/2016, Chính phủ ban hành Nghị quyết 18/NQ-CP về việc ký Nghị định thư 2 về Chỉ định các cửa khẩu biên giới thuộc Hiệp định khung ASEAN về Tạo thuận lợi cho hàng hóa quá cảnh.

* (SMS: 1330/TCHQ-GSQL) - Ngày 24/02/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1330/TCHQ-GSQL về việc kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải.

* (SMS: 1329/TCHQ-GSQL) - Ngày 24/02/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1329/TCHQ-GSQL về việc thay đổi cửa khẩu xuất đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất và gửi kho ngoại quan.

* (SMS: 1317/TCHQ-TXNK) - Ngày 24/02/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1317/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng đá cẩm thạch.

* (SMS: 207/TB-TCHQ) - Ngày 11/01/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 207/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chất hoạt hóa vô cơ cho quá trình lưu hóa cao su đã điều chế.

* (SMS: 205/TB-TCHQ) - Ngày 11/01/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 205/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Xúc tác lưu hóa cho cao su đã điều chế

* (SMS: 204/TB-TCHQ) - Ngày 11/01/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 204/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối ới hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chất tăng hoạt cho quá trình lưu hóa nhanh đã điều chế.

* (SMS: 203/TB-TCHQ) - Ngày 11/01/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 203/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chế phẩm chống oxi hóa và làm ổn định cao su

* (SMS: 202/TB-TCHQ) - Ngày 11/01/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 202/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Sợi 80% Polyester 20% Nylon 250D/96F.

* (SMS: 201/TB-TCHQ) - Ngày 11/01/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 201/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Cảm biến lùi xe phía sau SENSOR ASSY, PARKING 39680-TVO-E111-M1 (NH-578) - Phụ tùng dùng cho xe ô tô Honda city.

* (SMS: 200/TB-TCHQ) - Ngày 11/01/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 200/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Mada Foam Plus - Nước rửa tay diệt khuẩn.

* (SMS: 199/TB-TCHQ) - Ngày 11/01/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 199/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chất Buthyacetate.

* (SMS: 198/TB-TCHQ) - Ngày 11/01/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 198/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Mada Gel - Nước rửa tay diệt khuẩn.

* (SMS: 197/TB-TCHQ) - Ngày 11/01/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 197/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Thảm trải sàn nhà

* (SMS: 122/TB-TCHQ) - Ngày 06/01/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 122/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Thép tấm cán phẳng, hợp kim ti tan, cán nóng, chưa tráng phủ mạ.

* (SMS: 121/TB-TCHQ) - Ngày 06/01/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 121/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Hóa chất trợ giúp nhuộm: Sera Wet C-AS.

* (SMS: 120/TB-TCHQ) - Ngày 06/01/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 120/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Hóa chất xử lý cuối: Hinol CT-100.

* (SMS: 119/TB-TCHQ) - Ngày 06/01/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 119/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Hóa chất xử lý cuối: Urea 90%.

* (SMS: 118/TB-TCHQ) - Ngày 06/01/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 118/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Thép tấm cán phẳng, hợp kim ti tan, cán nóng, chưa tráng phủ mạ.

* (SMS: 117/TB-TCHQ) - Ngày 06/01/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 117/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Bột Mangan hàm lượng lớn hơn hoặc bằng 99%.

* (SMS: 116/TB-TCHQ) - Ngày 06/01/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 116/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - MYCOSORB A+ (Nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc).

* (SMS: 103/TB-TCHQ) - Ngày 06/01/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 103/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Máy biến dòng dùng cho thiết bị đo lường, dùng cho đường dây có điện áp 123KV, 1 pha, loại CVE-145.

* (SMS: 102/TB-TCHQ) - Ngày 06/01/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 102/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Máy biến dòng dùng cho thiết bị đo lường, dùng cho đường dây có điện áp 123KV, 1 pha, loại IOSK-123.

* (SMS: 101/TB-TCHQ) - Ngày 06/01/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 101/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Con lăn hàn dưới, bằng thép, của máy hàn lon CM 16-S &CMX1, loại 001692.

* (SMS: 100/TB-TCHQ) - Ngày 06/01/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 100/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Con lăn dẫn hướng dây đồng, bằng thép, của máy hàn lon CM 16-S &CMX1, loại 006069.

* (SMS: 99/TB-TCHQ) - Ngày 06/01/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 99/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Con lăn dẫn hướng lệch tâm, bằng thép, của máy hàn lon CANMA, loại 006558.

* (SMS: 98/TB-TCHQ) - Ngày 06/01/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 98/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Con lăn hàn trên, bằng thép, của máy hàn lon CM 16-S &CMX1, loại 001207.

* (SMS: 97/TB-TCHQ) - Ngày 06/01/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 97/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Thép thanh hợp kim dạng cuộn, cuốn không đều cán nóng không mạ.

* (SMS: 96/TB-TCHQ) - Ngày 06/01/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 96/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Kem tươi tiệt trùng Meggle 1000ml/hộp.

* (SMS: 55/TB-TCHQ) - Ngày 05/01/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 55/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Giấy tự dính HPL-BL-2000.

* (SMS: 54/TB-TCHQ) - Ngày 05/01/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 54/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Giấy tự dính HAL-WL-3002.

* (SMS: 53/TB-TCHQ) - Ngày 05/01/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 53/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Giấy tự dính AL-2002.

* (SMS: 52/TB-TCHQ) - Ngày 05/01/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 52/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Giấy tự dính HMCL-AG-W-2002.

* (SMS: 51/TB-TCHQ) - Ngày 05/01/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 51/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Giấy tự dính AL-W-3002.

* (SMS: 50/TB-TCHQ) - Ngày 05/01/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 50/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Giấy tự tính HAL.

* (SMS: 49/TB-TCHQ) - Ngày 05/01/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 49/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Phụ tùng dùng cho đầu máy phát điện: Mạch điện tử điều chỉnh điện áp tự động.

* (SMS: 48/TB-TCHQ) - Ngày 05/01/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 48/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Vải không dệt bằng sợi polyester màu trắng, khổ rộng 1.6m x 1000m/cuộn, định lượng 20g/m2.

* (SMS: 47/TB-TCHQ) - Ngày 05/01/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 47/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Vải không dệt bằng sợi polyester màu trắng, khổ rộng 1.66m x 800m/cuộn, định lượng 17g/m2.

* (SMS: 46/TB-TCHQ) - Ngày 05/01/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 46/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Vải không dệt bằng sợi polyester màu trắng, khổ rộng 1.6m x 1000m/cuộn, định lượng 17g/m2.

* (SMS: 45/TB-TCHQ) - Ngày 05/01/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 45/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Vải không dệt bằng sợi polyester màu trắng, khổ rộng 1.6m x 1000m/cuộn, định lượng 15g/m2.

* (SMS: 44/TB-TCHQ) - Ngày 05/01/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 44/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Nhựa Polyamide dạng nguyên sinh - Stanyl - PA46.

XÂY DỰNG

* (SMS: 01/2016/TT-BXD) - Ngày 01/02/2016, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 01/2016/TT-BXD về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về " Các công trình hạ tầng kỹ thuật ".

THƯƠNG MẠI

* (SMS: 1315/VPCP-KTTH) - Ngày 02/03/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1315/VPCP-KTTH về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 23/2007/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (SMS: 1044/BYT-KH-TC) - Ngày 29/02/2016, Bộ Y tế ban hành Công văn 1044/BYT-KH-TC về việc hướng dẫn bổ sung việc thực hiện Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc.

* (SMS: 524/BHXH-GD1) - Ngày 26/02/2016, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn 524/BHXH-GĐ1 về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 37/2015/TTLT-BYT-BTC.

* (SMS: 125/TB-BYT) - Ngày 25/02/2016, Bộ Y tế ban hành Thông báo 125/TB-BYT về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến tại Hội nghị Tổng kết công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.

* (SMS: 978/BYT-BH) - Ngày 25/02/2016, Bộ Y tế ban hành Công văn 978/BYT-BH về việc hướng dẫn triển khai việc thực hiện Thông tư 40/2015/TT-BYT quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

* (SMS: 908/BYT-BH) - Ngày 22/02/2016, Bộ Y tế ban hành Công văn 908/BYT-BH về việc hướng dẫn bổ sung thông tin thuốc và vật tư y tế để thực hiện tin học hóa bảo hiểm y tế.

* (SMS: 53/QD-QLD) - Ngày 05/02/2016, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 53/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 01 sinh phẩm y tế được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 30 (Số đăng ký có hiệu lực 02 năm).

* (SMS: 52/QD-QLD) - Ngày 05/02/2016, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 52/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 39 vắc xin, sinh phẩm y tế được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 30.

* (SMS: 57/2015/TT-BCT) - Ngày 31/12/2015, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 57/2015/TT-BCT về việc quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương.

GIAO THÔNG

* (SMS: 326/QD-TTg) - Ngày 01/03/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 326/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

* (SMS: 16/NQ-CP) - Ngày 25/02/2016, Chính phủ ban hành Nghị quyết 16/NQ-CP về việc phê duyệt Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Niu-Di-lân sửa đổi Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Niu-Di-lân về vận chuyển hàng không.

* (SMS: 29/2016/TT-BTC) - Ngày 23/02/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 29/2016/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 32/2013/TT-BTC ngày 19/03/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch và lệ phí cấp giấy phép lái xe trong Công an nhân dân.

* (SMS: 22/2016/TT-BTC) - Ngày 16/02/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 22/2016/TT-BTC về việc quy định quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

* (SMS: 353/QD-BGTVT) - Ngày 01/02/2016, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 353/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Phù Cát giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (SMS: 09/2016/QD-TTg) - Ngày 01/03/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 09/2016/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên Y khoa sau khi đã tốt nghiệp, trong thời gian thực hành tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để được cấp chứng chỉ hành nghề.

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

* (SMS: 70/QD-UBDT) - Ngày 29/02/2016, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 70/QĐ-UBDT về việc thành lập Tổ soạn thảo xây dựng Thông tư thay thế Thông tư 01/2013/TT-UBDT ngày 01/03/2013 của Ủy ban Dân tộc ban hành quy định về quản lý, thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Ủy ban Dân tộc.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (SMS: 39/TB-VPCP) - Ngày 29/02/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 39/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định về trọng dụng và đãi ngộ công chức có tài năng trong hoạt động công vụ và dự thảo Nghị định về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (SMS: 333/QD-TTg) - Ngày 03/03/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 333/QĐ-TTg về việc thí điểm thành lập Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung.

* (SMS: 04/2016/TT-BTTTT) - Ngày 05/02/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 04/2016/TT-BTTTT về việc quy định mức giá cước tối đa của dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (SMS: 554/QD-BVHTTDL) - Ngày 24/02/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 554/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị chuyên đề góp ý xây dựng TCVN "Thông tin và Tư liệu - Bộ chỉ số đánh giá hoạt động thư viện".

* (SMS: 553/QD-BVHTTDL) - Ngày 24/02/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 553/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng Đề án "Hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực văn hóa, gia đình".

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI

* (SMS: 20/NQ-CP) - Ngày 03/03/2016, Chính phủ ban hành Nghị quyết 20/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2016.

* (SMS: 645/QD-BVHTTDL) - Ngày 01/03/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 645/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá tác động của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đối với hệ thống pháp luật ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

* (SMS: 1032/BYT-VPB1) - Ngày 29/02/2016, Bộ Y tế ban hành Công văn 1032/BYT-VPB1 về việc triển khai Công điện của Thủ tướng Chính phủ.

* (SMS: 307/QD-TTg) - Ngày 26/02/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 307/QĐ-TTg về việc điều chỉnh mức cho vay đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn.

* (SMS: 306/QD-TTg) - Ngày 26/02/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 306/QĐ-TTg về việc điều chỉnh mức cho vay đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn.

* (SMS: 1214/VPCP-TCCV) - Ngày 26/02/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1214/VPCP-TCCV về việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn các tổ chức phối hợp liên ngành.

* (SMS: 68/QD-UBDT) - Ngày 26/02/2016, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 68/QĐ-UBDT về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ đợt II năm 2016 của Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 "Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030" đặt hàng để giao trực tiếp.

* (SMS: 26/2016/TT-BTC) - Ngày 18/02/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 26/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện một số cơ chế, chính sách ưu đãi đối với địa bàn Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

* (SMS: 69/QD-BTC) - Ngày 08/01/2016, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 69/QĐ-BTC về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016 và Chương trình công tác năm 2016 của Bộ Tài chính.

HÀNH CHÍNH

* (SMS: 325/QD-TTg) - Ngày 01/03/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 325/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính.

* (SMS: 08/2016/QD-TTg) - Ngày 26/02/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 08/2016/QĐ-TTg về quy định việc mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung.

* (SMS: 276/QD-BTC) - Ngày 19/02/2016, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 276/QĐ-BTC về việc thành lập Tổ công tác chuẩn bị Dự án Luật Quản lý nợ công sửa đổi.

* (SMS: 23/2016/TT-BTC) - Ngày 16/02/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 23/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập.

* (SMS: 41/NQ-HDBCQG) - Ngày 29/01/2016, Hội đồng bầu cử Quốc gia ban hành Nghị quyết 41/NQ-HĐBCQG về việc quy định các mẫu văn bản trong công tác bầu cử; hướng dẫn về hồ sơ ứng cử và thời hạn nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, các trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

* (SMS: 2010/QD-BKHDT) - Ngày 30/12/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định 2010/QĐ-BKHĐT về việc công bố kết quả hệ thống văn hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đến hết ngày 31/12/2015.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (SMS: 329/QD-TTg) - Ngày 02/03/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 329/QĐ-TTg phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2011-2016.

* (SMS: 328/QD-TTg) - Ngày 02/03/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 328/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2011-2016.

* (SMS: 327/QD-TTg) - Ngày 02/03/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 327/QĐ-TTg phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2011-2016.

* (SMS: 286/QD-LDTBXH) - Ngày 01/03/2016, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 286/QĐ-LĐTBXH về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

* (SMS: 324/QD-TTg) - Ngày 01/03/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 324/QĐ-TTg phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2011-2016.

* (SMS: 323/QD-TTg) - Ngày 01/03/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 323/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2011-2016.

* (SMS: 322/QD-TTg) - Ngày 01/03/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 322/QĐ-TTg phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2011-2016.

* (SMS: 321/QD-TTg) - Ngày 01/03/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 321/QĐ-TTg phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2011-2016.

* (SMS: 71/QD-UBDT) - Ngày 29/02/2016, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 71/QĐ-UBDT về việc thành lập Hội đồng Tư vấn xác định nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Viện Dân tộc năm 2016.

* (SMS: 315/QD-TTg) - Ngày 26/02/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 315/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Trần Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tài chính kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội.

* (SMS: 314/QD-TTg) - Ngày 26/02/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 314/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm lại ông Lê Hoài Trung giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

* (SMS: 313/QD-TTg) - Ngày 26/02/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 313/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Thành Hưng giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

* (SMS: 312/QD-TTg) - Ngày 26/02/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 312/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Minh Hồng giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

* (SMS: 570/QD-BVHTTDL) - Ngày 26/02/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 570/QĐ-BVHTTDL về việc thành lập Tổ soạn thảo Thông tư quy định Quy chế hoạt động của thư viện xã, phường, thị trấn.

* (SMS: 569/QD-BVHTTDL) - Ngày 26/02/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 569/QĐ-BVHTTDL về việc thành lập Tổ soạn thảo Thông tư quy định Quy chế hoạt động của thư viện huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (SMS: 329/TTg-DMDN) - Ngày 02/03/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 329/TTg-ĐMDN về phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty lâm nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu.

* (SMS: 328/TTg-DMDN) - Ngày 02/03/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 328/TTg-ĐMDN về phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty lâm nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

* (SMS: 327/TTg-DMDN) - Ngày 01/03/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 327/TTg-ĐMDN về phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty lâm nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

* (SMS: 326/TTg-DMDN) - Ngày 29/02/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 326/TTg-ĐMDN về phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty lâm nghiệp thuộc tỉnh Bắc Giang.

* (SMS: 310/QD-TTg) - Ngày 26/02/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 310/QĐ-TTg về việc xuất cấp giống cây trồng từ nguồ dự trữ quốc gia cho tỉnh Hòa Bình.

* (SMS: 36/TB-VPCP) - Ngày 25/02/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 36/TB-VPCP về ý kiến kết luận chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong đợt kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống hạn hán tại khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và tỉnh Bình Phước.

* (SMS: 476/QD-BNN-TY) - Ngày 17/02/2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 476/QĐ-BNN-TY về việc phê duyệt "Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh lở mồm long móng giai đoạn 2016-2020".

XUẤT NHẬP CẢNH

* (SMS: 10/2016/QD-TTg) - Ngày 03/03/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 10/2016/QĐ-TTg về việc thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển.

THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT

* (SMS: 311/QD-TTg) - Ngày 26/02/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 311/QĐ-TTg về việc tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2015.

NGOẠI GIAO

* (SMS: 08/2016/TB-LPQT) - Ngày 18/02/2016, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 08/2016/TB-LPQT về hiệu lực của Kế hoạch hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa I-ta-li-a giai đoạn 2015-2016.

VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN 

UBND TP. HÀ NỘI

* (SMS: 06/2016/QD-UBND) - Ngày 25/02/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 06/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định một số nội dung chi và mức chi hỗ trợ từ ngân sách Thành phố thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại Thành phố Hà Nội năm 2016.

* (SMS: 931/QD-UBND) - Ngày 25/02/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 931/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu điều trị bệnh Phong và bệnh viện Nhiệt đới Hà Nội, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: Xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 925/QD-UBND) - Ngày 25/02/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 925/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ xác định chỉ giới đường đỏ và thiết kế cắm mốc giới tuyến đường Quốc lộ 3 cũ (đoạn trên địa bàn huyện Sóc Sơn), tỷ lệ 1/500: Địa điểm: Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 924/QD-UBND) - Ngày 25/02/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 924/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ xác định chỉ giới đường đỏ và thiết kế cắm mốc giới tuyến tỉnh lộ 72 (đoạn từ ngã 3 Biển Sắt đến đường vành đai 4), tỷ lệ 1/500. Địa điểm: quận Nam Từ Liêm, quận Hà Đông và huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 923/QD-UBND) - Ngày 25/02/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 923/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ xác định Chỉ giới đường đỏ và thiết kế cắm mốc giới tuyến đường nối đường 70 - Đại học Vân Canh - Bắc An Khánh, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: Huyện Hoài Đức và quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 922/QD-UBND) - Ngày 25/02/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 922/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế cắm mốc giới tuyến đường Vành đai 3,5 đoạn từ cầu Thượng Cát đến Đại lộ Thăng Long, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: Huyện Đan Phượng, Hoài Đức và quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 921/QD-UBND) - Ngày 25/02/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 921/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ xác định Chỉ giới đường đỏ và thiết kế cắm mốc giới tuyến đường Vành đai 4, đoạn từ cầu Hồng Hà đến Quốc lộ 8, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: Huyện Mê Linh và huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 920/QD-UBND) - Ngày 25/02/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 920/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ xác định Chỉ giới đường đỏ và cắm mốc giới tuyến đường khu vực nối 3 phân khu đô thị S1, S2, S3 - tuyến số 3, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: Huyện Hoài Đức và huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 919/QD-UBND) - Ngày 25/02/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 919/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ xác định Chỉ giới đường đỏ và cắm mốc giới tuyến đường liên khu vực nối 02 phân khu đô thị S1, S2 - tuyến số 1, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: Huyện Hoài Đức và huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 918/QD-UBND) - Ngày 25/02/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 918/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ xác định Chỉ giới đường đỏ và cắm mốc giới tuyến đường liên khu vực nối 3 phân khu đô thị S1, S2, S3 - tuyến số 2, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: Huyện Hoài Đức và huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 917/QD-UBND) - Ngày 25/02/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 917/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch ô đất ký hiệu CX2 và đường giao thông quanh ô đất trong Quy hoạch Chi tiết Khu đô thị mới Sài Đồng, tỷ lệ 1/500, để thực hiện dự án Phục hồi cải tạo, nâng cấp trạm cấp nước Sài Đồng. Địa điểm: Các phường Sài Đồng và Phúc Đồng - Quận Long Biên, Hà Nội.

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

* (SMS: 752/QD-UBND) - Ngày 25/02/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 752/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố Hồ Chí Minh.

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

* (SMS: 12/2016/QD-UBND) - Ngày 26/02/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định 12/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư vào hoạt động Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

* (SMS: 11/2016/QD-UBND) - Ngày 22/02/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định 11/2016/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quy định kèm theo Quyết định 33/2014/QĐ-UBND ngày 11/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

UBND TỈNH AN GIANG

* (SMS: 11/2016/QD-UBND) - Ngày 25/02/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 11/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh An Giang.

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

* (SMS: 10/2016/QD-UBND) - Ngày 25/02/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 10/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định giá cước và phương pháp tính cước vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

UBND TỈNH LONG AN

* (SMS: 09/2016/QD-UBND) - Ngày 25/02/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định 09/2016/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 43/2015/QĐ-UBND ngày 08/09/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

* (SMS: 08/2016/QD-UBND) - Ngày 18/02/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định 08/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An.

UBND TỈNH KHÁNH HOÀ

* (SMS: 02/2016/QD-UBND) - Ngày 22/02/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định 02/2016/QĐ-UBND về việc phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ

* (SMS: 05/2016/QD-UBND) - Ngày 25/02/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định 05/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị.

* (SMS: 04/2016/QD-UBND) - Ngày 26/02/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định 04/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý việc sử dụng tạm thời một phần hè phố không vào mục đích giao thông trên địa bàn Thành phố Đông Hà.

* (SMS: 02/2016/QD-UBND) - Ngày 22/02/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định 02/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị.

UBND TỈNH ĐẮK LẮK

* (SMS: 05/2016/QD-UBND) - Ngày 18/02/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định 05/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định định mức tiêu hao nhiên liệu xăng sinh học E5 và dầu di-e-zen đối với các loại xe ô tô, mô tô sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

UBND TỈNH SƠN LA

* (SMS: 04/2016/QD-UBND) - Ngày 18/02/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Quyết định 04/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng và khai thác tài sản hạ tầng đường bộ địa phương tỉnh Sơn La.

UBND TỈNH LẠNG SƠN

* (SMS: 10/2016/QD-UBND) - Ngày 17/02/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định 10/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn.

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 

* (SMS: 11/2016/QD-UBND) - Ngày 01/02/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 11/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục xét tặng Giải thưởng về khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế.