(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.

Trong tuần này từ 14/02/2015 - 27/02/2015, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản:

 

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (SMS: 1563/TCHQ-TXNK) - Ngày 14/02/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1563/TCHQ-TXK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp chế xuất thực hiện quyền nhập khẩu.

* (SMS: 1197/VPCP-KTTH) - Ngày 13/02/2015, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1197/VPCP-KTTH về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu.

* (SMS: 12/2015/ND-CP) - Ngày 12/02/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 12/2015/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

* (SMS: 592/TCT-CS) - Ngày 12/02/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 592/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP
 

* (SMS: 07/2015/TT-BLDTBXH) - Ngày 25/02/2015, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 07/2015/TT-BLĐTBXH về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 196/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm và Nghị định 52/2014/NĐ-CP ngày 23/05/2014 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.

* (SMS: 20/2015/ND-CP) - Ngày 14/02/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 20/2015/NĐ-CP về việc quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

* (SMS: 17/2015/ND-CP) - Ngày 14/02/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 17/2015/NĐ-CP về việc quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống.

* (SMS: 01/2015/TT-BNV) - Ngày 13/02/2015, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 01/2015/TT-BNV về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/01/2015 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP ngày 20/06/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

* (SMS: 1547/QD-BCT) - Ngày 13/02/2015, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 1547/QĐ-BCT về việc giao các đơn vị thực hiện nhiệm vụ năm 2015 thuộc Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015.

* (SMS: 330/BXD-KTXD) - Ngày 13/02/2015, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 330/BXD-KTXD về việc điều chỉnh chi phí tiền lương trong đầu tư xây dựng công trình lưới điện.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở
 

* (SMS: 207/2014/TT-BTC) - Ngày 26/12/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 207/2014/TT-BTC quy định về xác định tiền thuê đất đối với công ty nông, lâm nghiệp sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản.

ĐẦU TƯ

* (SMS: 1303/VPCP-QHQT) - Ngày 25/02/2015,
Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1303/VPCP-QHQT về việc gia hạn thời gian thực hiện Dự án do Chương trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ.

* (SMS: 15/2015/ND-CP) - Ngày 14/02/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư.

* (SMS: 01/2015/TT-BKHDT) - Ngày 14/02/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG
 

* (SMS: 02/CT-TTg) - Ngày 14/02/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 02/CT-TTg về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công.

* (SMS: 18/2015/TT-BTC) - Ngày 03/02/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 18/2015/TT-BTC về việc hướng dẫn công tác lập dự toán, quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung theo Quyết định 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/08/2014 về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung.

* (SMS: 1438/BTC-QLCS) - Ngày 29/01/2015, Bộ Tài chính ban hành Công văn 1438/BTC-QLCS về việc hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách Nhà nước năm 2015.


XUẤT NHẬP KHẨU
 

* (SMS: 1487/TCHQ-TXNK) - Ngày 13/02/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1487/TCHQ-TXNK về dây thép hàn hợp kim.

* (SMS: 1366/TCHQ-GSQL) - Ngày 11/02/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1366/TCHQ-GSQL về việc tăng cường công tác kiểm soát trong việc làm thủ tục nhập khẩu đối với mặt hàng xăng sinh học E5.

* (SMS: 1321/TCHQ-TXNK) - Ngày 10/02/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1321/TCHQ-TXNK về việc hoàn thuế nhập khẩu hàng tái nhập quá 365 ngày.

* (SMS: 340/QD-TCHQ) - Ngày 10/02/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 340/QĐ-TCHQ về việc thành lập kho ngoại quan.

* (SMS: 2164/BTC-TCHQ) - Ngày 10/02/2015, Bộ Tài chính ban hành Công văn 2164/BTC-TCHQ về tiêu chuẩn kỹ thuật đối với mặt hàng thép bán thành phẩm.

* (SMS: 1251/TCHQ-TXNK) - Ngày 09/02/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1251/TCHQ-TXNK về việckiểm tra trị giá tính thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro về trị giá.

* (SMS: 1244/TCHQ-GSQL) - Ngày 09/02/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1244/TCHQ-GSQL về việc tái nhập lô hàng xuất khẩu phi mậu dịch bị trả lại.

* (SMS: 1236/TCHQ-GSQL) - Ngày 09/02/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1236/TCHQ-GSQL về vướng mắc khi làm thủ tục tạm nhập tái xuất của doanh nghiệp đầu tư.

 

* (SMS: 1151/TB-TCHQ) - Ngày 06/02/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 1151/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Hợp chất hữu cơ, (SONGSTAB TL-100), nguyên liệu sản xuất sơn.

* (SMS: 1123/TB-TCHQ) - Ngày 06/02/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 1123/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Bột mì/Omen Kagami (Nguyên liệu sản xuất bột mì trộn).


XÂY DỰNG
 

* (SMS: 328/BXD-KTXD) - Ngày 13/02/2015, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 328/BXD-KTXD về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo giá nhân công thị trường.


THƯƠNG MẠI

 

* (SMS: 1860/BCT-TTTN) - Ngày 13/02/2015, Bộ Công Thương ban hành Công văn 1860/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.


TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG
 

* (SMS: 18/2015/ND-CP) - Ngày 14/02/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

* (SMS: 56/TB-VPCP) - Ngày 14/02/2015, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 56/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Nông và kiểm tra tiến độ triển khai các dự án bauxite nhôm tại Nhân Cơ và Tân Rai.

* (SMS: 224/QD-TTg) - Ngày 12/02/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 224/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020.

* (SMS: 223/QD-TTg) - Ngày 12/02/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 223/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy đến năm 2030.  


Y TẾ-SỨC KHỎE

* (SMS: 04/CT-BYT) - Ngày 13/02/2015, Bộ Y tế ban hành Chỉ thị 04/CT-BYT về việc đẩy mạnh thực hiện chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn đến năm 2020 trong ngành y tế.

* (SMS: 130/TB-BYT) - Ngày 12/02/2015, Bộ Y tế ban hành Thông báo 130/TB-BYT về kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm lây sang người.

* (SMS: 128/CĐ-BYT) - Ngày 12/02/2015, Bộ Y tế ban hành Công điện 128/CĐ-BYT về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh sởi.

* (SMS: 319/QD-BYT) - Ngày 29/01/2015, Bộ Y tế ban hành Quyết định 319/QĐ-BYT về việc ban hành Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2015.

* (SMS: 1420/KCB-PHCN&GD) - Ngày 17/12/2014, Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành Công văn 1420/KCB-PHCN&GĐ về việc phúc đáp Công văn 2090/SLĐTBXH-LĐVL.


GIAO THÔNG

* (SMS: 14/2015/ND-CP) - Ngày 13/02/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 14/2015/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt.  


GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (SMS: 06/2015/TT-BLDTBXH) - Ngày 25/02/2015, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính; Quản trị mạng máy tính; Kỹ thuật xây dựng; Cắt gọt kim loại; Hàn; Công nghệ ô tô; Điện dân dụng; Điện công nghiệp; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; Điện tử dân dụng; Điện tử công nghiệp; May thời trang; Nghiệp vụ nhà hàng - Quản trị nhà hàng; Kỹ thuật chế biến món ăn.

* (SMS: 231/QD-TTg) - Ngày 13/02/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 231/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020".

* (SMS: 80/TB-BGDDT) - Ngày 13/02/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông báo 80/TB-BGDĐT về việc tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2015.


DÂN SỰ

* (SMS: 448/QD-BGDDT) - Ngày 10/02/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 448/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức lấy ý kiến đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi).  


CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC
 

* (SMS: 215/QD-LDTBXH) - Ngày 09/02/2015, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 215/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của ngành Nội vụ triển khai thực hiện Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 19/03/2014 về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng.  


THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (SMS: 1326/VPCP-KGVX) - Ngày 25/02/2015, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1326/VPCP-KGVX về việc tăng cường thông tin, truyền thông về việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

* (SMS: 01/2015/TT-BTTTT) - Ngày 13/02/2015, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 01/2015/TT-BTTTT về việc quy định chỉ định phòng thử nghiệm phục vụ quản lý chất lượng chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông.

* (SMS: 450/BTTTT-CATTT) - Ngày 11/02/2015, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn 450/BTTTT-CATTT về việc đôn đốc tăng cường bảo đảm an toàn thông tin trong các cơ quan, tổ chức Nhà nước.

* (SMS: 431/BTTTT-THH) - Ngày 09/02/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn 431/BTTTT-THH về việc xin ý kiến góp ý Dự thảo Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2016-2020.

* (SMS: 29/2014/TT-BTTTT) - Ngày 31/12/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 29/2014/TT-BTTTT về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật bảo trì thiết bị tần số vô tuyến điện.
 

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (SMS: 486/QD-BVHTTDL) - Ngày 12/02/2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 486/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành tiêu chí, thang điểm đánh giá thực hiện công tác quản lý và tổ chức lễ hội dân gian.


CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI
 

* (SMS: 269/CD-TTg) - Ngày 24/02/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 269/CĐ-TTg về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

* (SMS: 183/QD-BKHĐT) - Ngày 14/02/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định 183/QĐ-BKHĐT về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2015-2016 Dự án Tăng cường năng lực xây dựng, theo dõi và đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thân thiện với trẻ em.

* (SMS: 59/TB-VPCP) - Ngày 14/02/2015, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 59/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về kết quả thực hiện công tác giảm nghèo năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

* (SMS: 58/TB-VPCP) - Ngày 14/02/2015, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 58/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237 tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2014; phương hướng, nhiệm vụ năm 2015.


HÀNH CHÍNH
 

* (SMS: 341/QD-BTP) - Ngày 25/02/2015, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 341/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 26/05/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

* (SMS: 195/QD-BTTTT) - Ngày 13/02/2015, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 195/QĐ-BTTTT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Thông tin và Truyền thông.

* (SMS: 1170/VPCP-QHQT) - Ngày 13/02/2015, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1170/VPCP-QHQT về tình hình đoàn ra, đoàn vào năm 2014 và việc tăng cường quản lý đoàn ra, đoàn vào.

 

* (SMS: 654/QD-UBND) - Ngày 11/02/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 654/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 1104/VPCP-V.III) - Ngày 11/02/2015, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1104/VPCP-V.III về việc tổng kết, đánh giá công tác tiếp nhận, giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri của các bộ, ngành, địa phương.

* (SMS: 02/2015/QD-UBND) - Ngày 10/02/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 02/2015/QĐ-UBND quy định về việc tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 567/QD-UBND) - Ngày 06/02/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 567/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra, khảo sát công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.


CƠ CẤU TỔ CHỨC
 

* (SMS: 240/QD-TTg) - Ngày 24/02/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 240/QĐ-TTg phê chuẩn việc bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An nhiệm kỳ 2011 - 2016.

* (SMS: 238/QD-TTg) - Ngày 15/02/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 238/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam.

* (SMS: 234/QD-TTg) - Ngày 14/02/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 234/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hà giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

* (SMS: 233/QD-TTg) - Ngày 14/02/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 233/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Huỳnh Văn Tí giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

* (SMS: 232/QD-TTg) - Ngày 14/02/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 232/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

* (SMS: 225/QD-TTg) - Ngày 13/02/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 225/QĐ-TTg phê chuẩn việc bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2011-2016.

* (SMS: 285/QD-BTP) - Ngày 13/02/2015, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 285/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư liên tịch 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

* (SMS: 06/2015/QD-TTg) - Ngày 12/02/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 06/2015/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ.

* (SMS: 05/2015/QD-TTg) - Ngày 12/02/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 05/2015/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trực thuộc Bộ Nội vụ.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP
 

* (SMS: 241/QD-TTg) - Ngày 24/02/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 241/QĐ-TTg về mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân 2014-2015.

* (SMS: 61/TB-VPCP) - Ngày 15/02/2015, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 61/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp bàn dự thảo Nghị định về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách xóa đói, giảm nghèo và hỗ trợ đồng bào dân tộc giai đoạn 2015-2020.

* (SMS: 06/2015/TT-BNNPTNT) - Ngày 14/02/2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 06/2015/TT-BNNPTNT về việc sửa đổi khoản 2 Điều 18 Thông tư 02/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/01/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi.

* (SMS: 05/2015/TT-BNNPTNT) - Ngày 12/02/2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 05/2015/TT-BNNPTNT quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật.

* (SMS: 250/TTg-KTN) - Ngày 13/02/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 250/TTg-KTN về việc xử lý vắc xin cúm gia cầm và tai xanh dự phòng năm 2014.

 

* (SMS: 497/QD-BNN-TCTS) - Ngày 06/02/2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 497/QĐ-BNN-TCTS về việc công bố 73 cơ sở đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá đủ điều kiện.

* (SMS: 485/QD-BNN-BVTV) - Ngày 06/02/2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 485/QĐ-BNN-BVTV về việc tạm ngừng nhập khẩu lạc nhân từ Ấn Độ.


* (SMS: 45/2014/TT-BNNPTNT) - Ngày 03/12/2014,
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm.  


TƯ PHÁP-HỘ TỊCH
 

* (SMS: 593/QD-UBND) - Ngày 09/02/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 593/QĐ-UBND về việc công bố danh sách giám định viên tư pháp, tổ chức giám định tư pháp công lập, tổ chức giám định tư pháp ngoài công lập, người giám định tư pháp theo vụ việc và tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 08/2015/QD-UBND) - Ngày 06/02/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 08/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

AN NINH QUỐC GIA

* (SMS: 13/2015/ND-CP) - Ngày 12/02/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 13/2015/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung Điều 9 Nghị định 86/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.


THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT

* (SMS: 99/2014/QD-UBND) - Ngày 31/12/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 99/2014/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 54/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.