Văn bản mới cập nhật tuần 07/2012
(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  [email protected], gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 

Trong tuần này từ 12/11/2011 - 18/11/2011, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với
[email protected] để nhận văn bản.

Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

CHÍNH PHỦ
 

* (SMS: 04/NQ-CP)
- Ngày 21/02/2012, Chính phủ ban hành Nghị quyết 04/NQ-CP về việc thành lập thành phố Cẩm Phả thuộc tỉnh Quảng Ninh. 
 
* (SMS: 10/2012/ND-CP) - Ngày 17/02/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 10/2012/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội. 
 
* (SMS: 09/2012/ND-CP) - Ngày 17/02/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 09/2012/NĐ-CP về việc quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người cư trú trong thời gian chờ xuất cảnh theo quy định của Luật Thi hành án hình sự. 
 
* (SMS: 08/2012/ND-CP) - Ngày 16/02/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 08/2012/NĐ-CP về việc ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ. 
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 
* (SMS: 231/QD-TTg) - Ngày 23/02/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 231/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh sách xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2010. 
 
* (SMS: 226/QD-TTg) - Ngày 22/02/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 226/QĐ-TTg về việc phê duyệt chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 
 
* (SMS: 209/QD-TTg) - Ngày 17/02/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 209/QĐ-TTg về việc bổ sung vốn nhập bù hạt giống cây trồng dự trữ quốc gia. 
 
* (SMS: 208/QD-TTg) - Ngày 17/02/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 208/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ. 
 
* (SMS: 207/QD-TTg) - Ngày 17/02/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 207/QĐ-TTg về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII. 
 
* (SMS: 206/QD-TTg) - Ngày 17/02/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 206/QĐ-TTg về việc xuất hóa chất ChLorine dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Sóc Trăng. 
 
* (SMS: 195/QD-TTg) - Ngày 16/02/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 195/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Vĩnh Long đến năm 2012. 
 
* (SMS: 209/TTg-KTN) - Ngày 16/02/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 209/TTg-KTN về việc chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án, công trình cấp bách. 
 
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
 
* (SMS: 56/TB-VPCP) - Ngày 22/02/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 56/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về tình hình triển khai Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020. 
 
* (SMS: 55/TB-VPCP) - Ngày 21/02/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 55/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Đề án mở rộng quốc lộ 1 giai đoạn 2012 - 2020. 
 
* (SMS: 966/VPCP-KGVX) - Ngày 21/02/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 966/VPCP-KGVX về việc sửa đổi, bổ sung Quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2011 - 2020. 
 
* (SMS: 993/VPCP-KTTH) - Ngày 21/02/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 993/VPCP-KTTH về chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên. 
 
* (SMS: 158/QD-VPCP) - Ngày 20/02/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Quyết định 158/QĐ-VPCP về việc phê duyệt Kế hoạch truyền thông công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2012 của Văn phòng Chính phủ. 
 
* (SMS: 53/TB-VPCP) - Ngày 20/02/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 53/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp lần thứ 45 của Hội đồng thi đua - Khen thưởng Trung ương. 
 
* (SMS: 959/VPCP-KTTH) - Ngày 20/02/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 959/VPCP-KTTH về đề án thu phí lưu hành phương tiện giao thông cá nhân. 
 
* (SMS: 52/TB-VPCP) - Ngày 17/02/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 52/TB-VPCP về luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về việc triển khai thực hiện Dự án mỏ sắt Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh. 
 
* (SMS: 50/TB-VPCP) - Ngày 16/02/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 50/TB-VPCP về luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với lãnh đạo Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.  
 
* (SMS: 49/TB-VPCP) - Ngày 16/02/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 49/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp lần thứ 6 Ban chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường. 
 
* (SMS: 48/TB-VPCP) - Ngày 16/02/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 48/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về tăng cường công tác quản lý chống việc chuyển giá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 
 
* (SMS: 47/TB-VPCP) - Ngày 15/02/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 47/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ. 
 
* (SMS: 875/VPCP-KGVX) - Ngày 15/02/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 875/VPCP-KGVX về việc bổ sung đối tượng hưởng phụ cấp thâm niên nghề thanh tra. 
 
* (SMS: 873/VPCP-KTN) - Ngày 15/02/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 873/VPCP-KTN về việc quyết định nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án, công trình cấp bách. 
 
* (SMS: 839/VPCP-QHQT) - Ngày 14/02/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 839/VPCP-QHQT về việc báo cáo việc thực hiện Quyết định 76/2010/QĐ-TTg. 
 
* (SMS: 150/QD-VPCP) - Ngày 13/02/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Quyết định 150/QĐ-VPCP về việc thành lập Hội đồng kiểm tra sát hạch công chức. 
 
* (SMS: 36/QD-VPCP) - Ngày 10/01/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Quyết định 36/QĐ-VPCP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ. 
 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 
* (SMS: 336/QD-BNN-XD) - Ngày 23/02/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 336/QĐ-BNN-XD về việc phê duyệt kế hoạch chặn dòng, thi công đắp đập vượt lũ dự án Hệ thống thủy lợi Đá Hàn, tỉnh Hà Tĩnh. 
 
* (SMS: 322/QD-BNN-CB) - Ngày 22/02/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 322/QĐ-BNN-CB về việc thành lập Ban Tổ chức Lễ phát động và hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 14 năm 2012. 
 
* (SMS: 395/CT-BNN-TY) - Ngày 22/02/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị 395/CT-BNN-TY về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm. 
 
* (SMS: 316/QD-BNN-HTQT) - Ngày 21/02/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 316/QĐ-BNN-HTQT về việc phê duyệt dự án "Tăng cường năng lực hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm nông, thủy sản" do Cơ quan Hợp tác Quốc tế của Nhật Bản (JICA) tài trợ. 
 
* (SMS: 828/TB-BNN-VP) - Ngày 20/02/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông báo 828/TB-BNN-VP về kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại hội nghị bàn các giải pháp giảm tổn thất sau thu hoạch trong khai thác thủy sản. 
 
* (SMS: 357/BNN-QLCL) - Ngày 17/02/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 357/BNN-QLCL về hướng dẫn trọng tâm công tác quản lý chất lượng năm 2012. 
 
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
 
* (SMS: 209/QD-LDTBXH) - Ngày 22/02/2012, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 209/QĐ-LĐTBXH về việc thành lập trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế. 
 
* (SMS: 208/QD-LDTBXH) - Ngày 22/02/2012, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 208/QĐ-LĐTBXH về việc cho phép thành lập trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Công nghệ VICET. 
 
* (SMS: 459/LDTBXH-BVCSTE) - Ngày 22/02/2012, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 459/LĐTBXH-BVCSTE về việc hướng dẫn công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2012. 
 
BỘ TÀI CHÍNH 
 
* (SMS: 25/2012/TT-BTC) - Ngày 21/02/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 25/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.  
 
* (SMS: 24/2012/TT-BTC) - Ngày 17/02/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 24/2012/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 77/2008/TT-BTC ngày 15/09/2008 hướng dẫn thi hành một số biện pháp xử lý nợ đọng thuế. 
 
* (SMS: 2067/BTC-NSNN) - Ngày 17/02/2012, Bộ Tài chính ban hành Công văn 2067/BTC-NSNN về việc hướng dẫn chi trả kinh phí hỗ trợ hộ nghèo tiền điện. 
 
* (SMS: 23/2012/TT-BTC) - Ngày 16/02/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 23/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép quy hoạch. 
 
* (SMS: 279/QD-BTC) - Ngày 14/02/2012, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 279/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính đối với Cơ quan Bộ Tài chính.  
 
* (SMS: 17/2012/TT-BTC) - Ngày 08/02/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 17/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước.  
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 
* (SMS: 717/QD-BGDDT) - Ngày 21/02/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 717/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Điều lệ Hội thi "Tiếng hát sinh viên" toàn quốc lần thứ XII - 2012. 
 
* (SMS: 770/BGDDT-CTHSSV) - Ngày 21/02/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 770/BGDĐT-CTHSSV về thực hiện việc đổi giờ làm việc, học tập theo Quyết định 315/QĐ-UBND.  
 
* (SMS: 685/QD-BGDDT) - Ngày 20/02/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 685/QĐ-BGDĐT về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2012. 
 
* (SMS: 07/2012/TT-BGDDT) - Ngày 17/02/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 07/2012/TT-BGDĐT về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú. 
 
* (SMS: 644/BGDDT-CTHSSV) - Ngày 16/02/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 644/BGDĐT-CTHSSV về việc thực hiện việc đổi giờ làm việc, học tập Theo Quyết định 315/QĐ-UBND. 
 
* (SMS: 05/2012/TT-BGDDT) - Ngày 15/02/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 05/2012/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
 
* (SMS: 04/2012/TT-BGDDT) - Ngày 15/02/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 04/2012/TT-BGDĐT về việc ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. 
 
BỘ XÂY DỰNG 
 
* (SMS: 29/BXD-KTXD) - Ngày 20/02/2012, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 29/BXD-KTXD về việc hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng với mức lương tối thiểu theo Nghị định 108/2010/NĐ-CP và Nghị định 70/2011/NĐ-CP. 
 
* (SMS: 213/BXD-KTXD) - Ngày 17/02/2012, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 213/BXD-KTXD về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT. 
 
* (SMS: 212/BXD-KTXD) - Ngày 17/02/2012, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 212/BXD-KTXD về việc hướng dẫn chi phí lập quy hoạch chung đô thị (quy mô đô thị loại II)
 
* (SMS: 10/BXD-HDXD) - Ngày 17/02/2012, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 10/BXD-HĐXD về việc hướng dẫn cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài. 
 
BỘ TƯ PHÁP 
 
* (SMS: 233/QD-BTP) - Ngày 15/02/2012, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 233/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012. 
 
* (SMS: 1068/BTP-PBGDPL) - Ngày 15/02/2012, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 1068/BTP-PBGDPL về việc hướng dẫn thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng.  
 
* (SMS: 185/QD-BTP) - Ngày 03/02/2012, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 185/QĐ-BTP về việc ban hành quy định tiêu chuẩn nhận biết, danh mục, chế độ quản lý và tính hao mòn đối với các tài sản đặc thù được quy định là tài sản cố định. 
 
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
 
* (SMS: 655/BKHDT-QLKKT) - Ngày 13/02/2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 655/BKHĐT-QLKKT về việc hàng hóa đưa vào nội địa và ngược lại của doanh nghiệp hoạt động trong Khu chế xuất. 
 
* (SMS: 140/QD-BKHDT) - Ngày 09/02/2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định 140/QĐ-BKHĐT về việc ban hành phương án Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012. 
 
BỘ Y TẾ 
 
* (SMS: 465/BYT-KHTC) - Ngày 07/02/2012, Bộ Y tế ban hành Công văn 465/BYT-KHTC về việc triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về xã giai đoạn 2011 - 2020. 
 
* (SMS: 199/BYT-YDCT) - Ngày 16/01/2012, Bộ Y tế ban hành Công văn 199/BYT-YDCT về việc đính chính Thông tư 49/2011/TT-BYT ngày 30/12/2011. 
 
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 
* (SMS: 297/QD-BVHTTDL) - Ngày 06/02/2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 297/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Chương trình phối hợp chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”. 
 
* (SMS: 434/QD-BVHTTDL) - Ngày 13/02/2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 434/QĐ-BVHTTDL về việc soạn thảo Đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân làm việc ở các khu công nghiệp” . 
 
* (SMS: 18/CT-BVHTTDL) - Ngày 06/02/2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Chỉ thị 18/CT-BVHTTDL về việc tổ chức triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.  
 
* (SMS: 01/2012/TT-BVHTTDL) - Ngày 18/01/2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 01/2012/TT-BVHTTDL về việc quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” . 
 
* (SMS: 22/2011/TT-BVHTTDL) - Ngày 30/12/2011, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 22/2011/TT-BVHTTDL về việc quy định về điều kiện thành lập và hoạt động của cơ sở giám định cổ vật. 
 
BỘ CÔNG THƯƠNG 
 
* (SMS: 443/QD-BCT) - Ngày 18/01/2012, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 443/QĐ-BCT về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết về những giải pháp chủ yếu, chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012. 
 
BỘ CÔNG AN 
 
* (SMS: 05/2012/TT-BCA) - Ngày 17/01/2012, Bộ Công an ban hành Thông tư 05/2012/TT-BCA quy định về quản lý, điều hành ngân sách Nhà nước trong Công an nhân dân. 
 
* (SMS: 03/2012/TT-BCA) - Ngày 16/01/2012, Bộ Công an ban hành Thông tư 03/2012/TT-BCA về việc quy định về việc phân cấp, ủy quyền quyết định dự án đầu tư và xây dựng trong Công an nhân dân. 
 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 
 
* (SMS: 02/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BGDDT) - Ngày 06/02/2012, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư liên tịch 02/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BGDĐT về việc hướng dẫn việc tổ chức dạy văn hóa, giáo dục pháp luật, giáo dục công dân, phổ biến thông tin thời sự, chính sách và thực hiện chế độ sinh hoạt, giải trí cho phạm nhân.
 
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 
 
* (SMS: 01/2012/TT-NHNN) - Ngày 16/02/2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 01/2012/TT-NHNN về việc quy định chiết khấu giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 
 
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 
 
* (SMS: 16/QD-TANDTC) - Ngày 08/02/2012, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quyết định 16/QĐ-TANDTC về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Thư ký Tòa án nhân dân tối cao. 
 
ỦY BAN DÂN TỘC 
 
* (SMS: 19/QD-UBDT) - Ngày 19/01/2012, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 19/QĐ-UBDT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành "Xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc". 
 
TỔNG CỤC HẢI QUAN 
 
* (SMS: 772/TCHQ-TXNK) - Ngày 22/02/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 772/TCHQ-TXNK về việc phân loại hàng hóa. 
 
* (SMS: 747/TCHQ-TVQT) - Ngày 21/02/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 747/TCHQ-TVQT về việc cấp phát tờ khai phi mậu dịch. 
 
* (SMS: 738/TCHQ-GSQL) - Ngày 20/02/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 738/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc mã HS trên C/O mẫu D. 
 
* (SMS: 736/TCHQ-GSQL) - Ngày 20/02/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 736/TCHQ-GSQL về việc doanh nghiệp chế xuất thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu. 
 
* (SMS: 686/TCHQ-TXNK) - Ngày 17/02/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 686/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng tã giấy. 
 
* (SMS: 606/TCHQ-TXNK) - Ngày 16/02/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 606/TCHQ-TXNK về việc chuẩn hóa hồ sơ đề nghị hướng dẫn phân loại. 
 
* (SMS: 605/TCHQ-TXNK) - Ngày 15/02/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 605/TCHQ-TXNK về việc phân loại tủ quầy lạnh bảo quản thực phẩm. 
 
TỔNG CỤC THUẾ 
 
* (SMS: 500/TCT-CS) - Ngày 16/02/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 500/TCT-CS về việc khai, nộp thuế trong hợp đồng hợp tác kinh doanh. 
 
* (SMS: 501/TCT-CS) - Ngày 16/02/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 501/TCT-CS về việc quản lý hóa đơn theo Thông tư 153/2010/TT-BTC. 
 
* (SMS: 485/TCT-CS) - Ngày 15/02/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 485/TCT-CS về việc xử lý vi phạm. 
 
* (SMS: 468/TCT-KK) - Ngày 14/02/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 468/TCT-KK về việc thực hiện chức năng tiếp nhận hồ sơ khai thuế, hồ sơ hoàn thuế. 
 
* (SMS: 400/TCT-CS) - Ngày 08/02/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 400/TCT-CS về việc thuế giá trị gia tăng đối với xăng, dầu còn tồn kho đến hết ngày 31/12/2011. 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 
* (SMS: 04/2012/CT-UBND) - Ngày 18/02/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 04/2012/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.  
 
* (SMS: 776/QD-UBND) - Ngày 16/02/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 776/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố năm 2012. 
 
* (SMS: 774/QD-UBND) - Ngày 16/02/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 774/QĐ-UBND về việc ban hành quy trình bán doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.  
 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 
* (SMS: 03/CT-UBND) - Ngày 15/02/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 03/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo phát triển chăn nuôi, nuôi thủy sản; phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản và bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất nông, lâm, thủy sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2012.
 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.