(LuatVietnam) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản trên hệ thống tin nhắn 6689.
Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 
Trong tuần này từ 19/02/2011 - 25/02/2011, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản. 
 
Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 

* (SMS: 1020/2011/UBTVQH12) - Ngày 14/02/2011, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 1020/2011/UBTVQH12 hướng dẫn một số điểm về việc tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016. 

CHÍNH PHỦ
 

* (SMS: 11/NQ-CP)
- Ngày 22/02/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh xã hội. 

* (SMS: 17/2011/ND-CP)
- Ngày 22/02/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 17/2011/NĐ-CP về việc bổ sung, sửa tên chất, tên khoa học đối với một số chất thuộc Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 01/10/2001 của Chính phủ và Nghị định số 163/2007/NĐ-CP ngày 12/11/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01/10/2001. 

* (SMS: 16/2011/ND-CP)
- Ngày 22/02/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 16/2011/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/03/2004 của Chính phủ về kiểm toán độc lập. 

* (SMS: 10/NQ-CP)
- Ngày 21/02/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 10/NQ-CP về việc giải thể xã, điều chỉnh địa giới hành chính xã và thành lập xã mới thuộc huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 

* (SMS: 12/2011/QD-TTg)
- Ngày 24/02/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 12/2011/QĐ-TTg về chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ. 

* (SMS: 287/QD-TTg)
- Ngày 24/02/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 287/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1451/QĐ-TTg ngày 12/08/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố. 

* (SMS: 285/QD-TTg)
- Ngày 24/02/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 285/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An. 

* (SMS: 282/QD-TTg)
- Ngày 24/02/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 282/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. 

* (SMS: 269/QD-TTg)
- Ngày 23/02/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 269/QĐ-TTg về giá bán điện năm 2011. 

* (SMS: 268/QD-TTg)
- Ngày 23/02/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 268/QĐ-TTg về Biểu giá bán lẻ điện. 

* (SMS: 267/QD-TTg)
- Ngày 22/02/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 267/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011 -2015. 

* (SMS: 260/DC-TTg)
- Ngày 22/02/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Đính chính 260/ĐC-TTg về việc Chỉ thị 192/CT-TTg ngày 30/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016. 

* (SMS: 258/QD-TTg)
- Ngày 22/02/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 258/QĐ-TTg về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi Luật Đất đai năm 2003. 

* (SMS: 11/2011/QD-TTg)
- Ngày 18/02/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 11/2011/QĐ-TTg về chính sách khuyến khích phát triển ngành mây tre. 

* (SMS: 240/QD-TTg)
- Ngày 17/02/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 240/QĐ-TTg về Tiêu chí quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng ở Việt Nam đến năm 2020. 

* (SMS: 170/TTg-KTN)
- Ngày 14/02/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 170/TTg-KTN về việc vướng mắc liên quan đến đất đai khi thực hiện Chỉ thị 299/TTg. 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 

* (SMS: 1077/VPCP-KSTT)
- Ngày 22/02/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1077/VPCP-KSTT về việc tổ chức và kiện toàn nhân sự của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính. 

* (SMS: 1037/VPCP-KGVX)
- Ngày 22/02/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1037/VPCP-KGVX về việc hỗ trợ thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP. 

* (SMS: 968/VPCP-KSTT)
- Ngày 19/02/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 968/VPCP-KSTT về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg. 

* (SMS: 928/VPCP-KTN)
- Ngày 17/02/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 928/VPCP-KTN về việc xin chủ trương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân vùng ngập lũ mua nền nhà. 

* (SMS: 843/VPCP-QHQT)
- Ngày 15/02/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 843/VPCP-QHQT về việc cơ chế tài chính dự án Kết nối khu vực Trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long. 

NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH
 

* (SMS: 02/2011/NQLT/UBTVQH-CP-DCTUBTWMTTQVN)
- Ngày 08/02/2011, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam ban hành Nghị quyết liên tịch 02/2011/NQLT/UBTVQH-CP-ĐCTUBTWMTTQVN về việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác và nơi cư trú về những người ứng cử đại biểu Quốc hội và những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân. 

* (SMS: 01/2011/NQLT/UBTVQH-CP-DCTUBTWMTTQVN)
- Ngày 08/02/2011, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam ban hành Nghị quyết liên tịch 01/2011/NQLT/UBTVQH-CP-ĐCTUBTWMTTQVN về việc ban hành Quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội và những người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân. 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIÊN NÔNG THÔN
 

* (SMS: 283/QD-BNN-KHCN)
- Ngày 23/02/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 283/QĐ-BNN-KHCN về việc giao quản lý xây dựng Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực Thủy lợi cho Tổng cục Thủy lợi và Cục Quản lý xây dựng công trình thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

* (SMS: 281/QD-BNN-KH)
- Ngày 22/02/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 281/QĐ-BNN-KH về việc phê duyệt Đề cương - tổng dự toán giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án "Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững". 

* (SMS: 278/QD-BNN-XD)
- Ngày 22/02/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 278/QĐ-BNN-XD về việc phê duyệt thời điểm chặn dòng Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Đá Mài, tỉnh Quảng Trị. 

* (SMS: 267/QD-BNN-CB)
- Ngày 21/02/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 267/QĐ-BNN-CB về việc phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ tổ chức Hội chợ triển lãm nông nghiệp quốc tế khu vực Đồng bằng sông Cửu Long - Bông lúa vàng Việt Nam. 

* (SMS: 263/QD-BNN-XD)
- Ngày 21/02/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 263/QĐ-BNN-XD phê duyệt chặn dòng, thi công vượt lũ công trình Hồ chứa nước Suối Mỡ, tỉnh Bắc Giang. 

* (SMS: 251/QD-BNN-KHCN)
- Ngày 18/02/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 251/QĐ-BNN-KHCN về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư: Xây dựng, nâng cấp hệ thống thư viện điện tử ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

* (SMS: 242/QD-BNN-KHCN)
- Ngày 17/02/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 242/QĐ-BNN-KHCN về việc thành lập Hội đồng Khoa học công nghệ đáng giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc "Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020". 

* (SMS: 234/QD-BNN-HTQT)
- Ngày 16/02/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 234/QĐ-BNN-HTQT phê duyệt điều chỉnh văn kiện Dự án "Tăng cường mạng lưới phản hồi ý kiến cho chính sách phát triển nông thôn tại Việt Nam" do Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) tài trợ. 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 

* (SMS: 818/BGDDT-GDDH)
- Ngày 23/02/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 818/BGDĐT-GDĐH về việc thực hiện chương trình hành động về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012. 

* (SMS: 08/2011/TT-BGDDT)
- Ngày 17/02/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 08/2011/TT-BGDĐT quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng. 

* (SMS: 07/2011/TT-BGDDT)
- Ngày 17/02/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 07/2011/TT-BGDĐT quy định về Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non. 

* (SMS: 696/BGDDT-KHTC)
- Ngày 16/02/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 696/BGDĐT-KHTC về việc đề nghị cung cấp số liệu học sinh mầm non thuộc đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập, tiền ăn trưa. 

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 

* (SMS: 464/TB-BLDTBXH)
- Ngày 22/02/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông báo 464/TB-BLĐTBXH về tình hình tai nạn lao động năm 2010. 

* (SMS: 440/LDTBXH-KHTC)
- Ngày 18/02/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 440/LĐTBXH-KHTC về việc hướng dẫn áp dụng loại giá hợp đồng theo quy định tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/05/2010 của Chính phủ. 

* (SMS: 03/2011/TT-BLDTBXH)
- Ngày 29/01/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 03/2011/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương và phụ cấp lương đối với công nhân, viên chức xây dựng công trình thủy điện Lai Châu và Đồng Nai 5. 

BỘ XÂY DỰNG
 

* (SMS: 22/BXD-KTXD)
- Ngày 22/02/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 22/BXD-KTXD về việc chi phí đầu tư xây dựng công trình. 

* (SMS: 21/BXD-KTXD)
- Ngày 22/02/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 21/BXD-KTXD về việc hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng. 

BỘ CÔNG THƯƠNG
 

* (SMS: 0765/QD-BCT)
- Ngày 21/02/2011, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 0765/QĐ-BCT về việc phê duyệt Điều lệ của Trường Cao đẳng nghề Thương mại và Công nghiệp. 

* (SMS: 04/2011/TT-BCT)
- Ngày 16/02/2011, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 04/2011/TT-BCT quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện. 

* (SMS: 03/2011/TT-BCT)
- Ngày 15/02/2011, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 03/2011/TT-BCT quy định Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác than hầm lò. 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
 

* (SMS: 203/QD-BKHDT)
- Ngày 21/02/2011, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định 203/QĐ-BKHĐT về việc ban hành danh sách thành viên Hội đồng khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

BỘ TÀI CHÍNH
 

* (SMS: 21/2011/TT-BTC)
- Ngày 18/02/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 21/2011/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi. 

* (SMS: 20/2011/TT-BTC)
- Ngày 17/02/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 20/2011/TT-BTC quy định mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng phốt pho vàng thuộc mã 2804.70.00.00 trong Biểu thuế xuất khẩu. 

* (SMS: 19/2011/TT-BTC)
- Ngày 14/02/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 19/2011/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước. 

* (SMS: 1933/BTC-TCT)
- Ngày 14/02/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 1933/BTC-TCT về việc quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2010. 

* (SMS: 18/2011/TT-BTC)
- Ngày 10/02/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 18/2011/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. 

* (SMS: 1728/BTC-CST)
- Ngày 09/02/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 1728/BTC-CST về việc thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xe đông lạnh loại đã qua sử dụng, có tổng trọng lượng có tải không quá 5 tấn. 

* (SMS: 1475/BTC-TCT)
- Ngày 28/01/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 1475/BTC-TCT về việc chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với trường hợp hộ cho thuê nhà, mặt bằng trong thời gian nhiều năm nhưng trả tiền luôn một lần. 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 

* (SMS: 04/2011/TT-BGTVT)
- Ngày 18/02/2011, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 04/2011/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến thủ tục hành chính của Quy chế quản lý, sát hạch, cấp, đổi, thu hồi giấy phép lái tàu ban hành kèm theo Quyết định số 44/2005/QĐ-BGTVT ngày 22/09/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. 

* (SMS: 270/QD-BGTVT)
- Ngày 18/02/2011, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 270/QĐ-BGTVT về việc công bố xếp loại doanh nghiệp năm 2009 đợt III cho các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải. 

BỘ TƯ PHÁP
 

* (SMS: 195/QD-BTP)
- Ngày 17/02/2011, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 195/QĐ-BTP về Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2011. 

BỘ NỘI VỤ
 

* (SMS: 126/QD-BNV)
- Ngày 09/02/2011, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 126/QĐ-BNV về việc thành lập Tổ Công tác phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016. 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
 

* (SMS: 01/2011/TTLT-BCA-BKHCN)
- Ngày 18/02/2011, Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư liên tịch 01/2011/TTLT-BCA-BKHCN quy định việc phối hợp thực hiện Quyết định số 20/2009/QĐ-TTg ngày 10/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về quy định việc trang bị, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của lực lượng Cảnh sát nhân dân. 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
 

* (SMS: 01/2011/TT-NHNN)
- Ngày 21/02/2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 01/2011/TT-NHNN quy định việc đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng. 

* (SMS: 271/QD-NHNN)
- Ngày 17/02/2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 271/QĐ-NHNN về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng. 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 

* (SMS: 160/QD-BHXH)
- Ngày 14/02/2011, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 160/QĐ-BHXH về Biểu mẫu sửa đổi một số biểu mẫu thống kê chi phí khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế. 

* (SMS: 555/BHXH-CSXH)
- Ngày 14/02/2011, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 555/BHXH-CSXH về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công, thu nhập đã đóng bảo hiểm xã hội theo Thông tư số 02/2011TT-BLĐTBXH. 

TỔNG CỤC HẢI QUAN 

* (SMS: 744/TCHQ-GSQL)
- Ngày 22/02/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 744/TCHQ-GSQL về việc thủ tục hải quan đối với hàng hóa có xuất xứ từ Campuchia nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2010, 2011. 

* (SMS: 743/TCHQ-GSQL)
- Ngày 22/02/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 743/TCHQ-GSQL về việc thủ tục hải quan đối với hàng hóa có xuất xứ từ Lào nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2011. 

* (SMS: 679/TCHQ-GSQL)
- Ngày 18/02/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 679/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 116/2010/TT-BTC. 

* (SMS: 678/TCHQ-GSQL)
- Ngày 18/02/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 678/TCHQ-GSQL về việc thủ tục tạm nhập, tạm xuất phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng. 

* (SMS: 667/TCHQ-CCHDH)
- Ngày 17/02/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 667/TCHQ-CCHĐH về việc thống nhất các khai báo và xác nhận đối với trường hợp hàng xuất khẩu được đưa vào kho CFS. 

* (SMS: 666/TCHQ-CCHDH)
- Ngày 17/02/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 666/TCHQ-CCHĐH về việc giải quyết vướng mắc trong thủ tục hải quan điện tử. 

* (SMS: 660/TCHQ-TXNK)
- Ngày 17/02/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 660/TCHQ-TXNK về việc áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi xăng dầu. 

* (SMS: 628/TCHQ-GSQL)
- Ngày 16/02/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 628/TCHQ-GSQL về việc thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải đường bộ xuất nhập cảnh. 

* (SMS: 627/TCHQ-GSQL)
- Ngày 16/02/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 627/TCHQ-GSQL về việc thủ tục hải quan đối với hàng hoá từ Khu kinh tế đưa vào nội địa. 

* (SMS: 625/TCHQ-TXNK)
- Ngày 16/02/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 625/TCHQ-TXNK về việc thuế tiêu thụ đặc biệt xe ôtô. 

* (SMS: 603/TCHQ-TXNK)
- Ngày 14/02/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 603/TCHQ-TXNK về việc thuế nhập khẩu linh kiện xe đầu kéo. 

* (SMS: 525/TCHQ-GSQL)
- Ngày 29/01/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 525/TCHQ-GSQL về việc lựa chọn hình thức xuất nhập khẩu. 

* (SMS: 524/TCHQ-GSQL)
- Ngày 29/01/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 524/TCHQ-GSQL về việc xử lý hàng tồn đọng quá thời hạn gửi kho ngoại quan. 

* (SMS: 488/TCHQ-TXNK)
- Ngày 29/01/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 488/TCHQ-TXNK về việc thông quan hàng hóa. 

TỔNG CỤC THUẾ
 

* (SMS: 518/TCT-CS)
- Ngày 14/02/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 518/TCT-CS về việc quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2010 và một số nội dung cần lưu ý về thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế đối với nhà thầu nước ngoài. 

* (SMS: 471/TCT-CS)
- Ngày 09/02/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 471/TCT-CS về việc mẫu hóa đơn giá trị gia tăng. 

* (SMS: 449/TCT-CS)
- Ngày 09/02/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 449/TCT-CS về việc vướng mắc khi triển khai thực hiện Thông tư 153. 

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
 

* (SMS: 1928/QLD-KD)
- Ngày 16/02/2011, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 1928/QLD-KD về việc lộ trình thực hiện GPP. 

* (SMS: 1479/QLD-TT)
- Ngày 30/01/2011, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 1479/QLD-TT về việc thông tin về 59 loại thuốc trong Danh mục cần quản lý đặc biệt của Cơ quan quản lý dược phẩm Pháp. 

* (SMS: 28/QD-QLD)
- Ngày 27/01/2011, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 28/QĐ-QLD về việc rút số đăng ký của thuốc. 

* (SMS: 27/QD-QLD)
- Ngày 27/01/2011, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 27/QĐ-QLD về việc rút số đăng ký của thuốc. 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 

* (SMS: 769/QD-UBND)
- Ngày 14/02/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 769/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch cung cấp điện 6 tháng đầu năm 2011 trên địa bàn Thành phố Hà Nội. 

* (SMS: 732/QD-UBND)
- Ngày 14/02/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 732/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách thành phố Hà Nội năm 2011. 

* (SMS: 08/2011/QD-UBND)
- Ngày 26/01/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 08/2011/QĐ-UBND về việc ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của Thành phố Hà Nội. 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 

* (SMS: 04/2011/CT-UBND)
- Ngày 10/02/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 04/2011/CT-UBND về tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng và cây phân tán năm 2011. 

* (SMS: 03/2011/CT-UBND)
- Ngày 10/02/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 03/2011/CT-UBND về việc triển khai thực hiện các văn bản pháp luật quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

ỦY BAN QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM 

* (SMS: 09/QD-PCAIDSMTMD)
- Ngày 18/02/2011, Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm ban hành Quyết định 09/QĐ-PCAIDSMTMD về việc thành lập Tổ chuyên gia giúp Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về công tác phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm. 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.