(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản (Vietlaw-SMS) trên hệ thống tin nhắn 6589.

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: 
VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6589.

Ví dụ: Muốn nhận Quyết định 88/2001/QĐ-TTg có mã SMS là 12345 tới email
abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 12345 abc@yahoo.com, gửi đến 6589

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 

 

Trong tuần này từ 14/02/2009 – 20/02/2009, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản. 

 

Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

 

CHÍNH SÁCH  

* (SMS: 531862) - Ngày 20/02/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 55/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với tỉnh Thanh Hoá. 

* (SMS: 531860) - Ngày 19/02/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 224/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại thành phố Hồ Chí Minh". 

* (SMS: 531875) - Ngày 18/02/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 220/QĐ-TTg về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành. 

* (SMS: 531848) - Ngày 18/02/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 52/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp thường trực Chính phủ về tình hình triển khai các giải pháp về tiền tệ nhằm thực hiện chủ trương kích cầu của Chính phủ.

GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO - DẠY NGHỀ

* (SMS: 531861) - Ngày 20/02/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 56/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp bàn về đào tạo nghề cho lao động nông thôn. 

* (SMS: 531843) - Ngày 16/02/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 213/QĐ-TTg về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh.

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG - TÍN DỤNG

* (SMS: 531874) - Ngày 19/02/2009, Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định 342/QĐ-NHNN về việc ban hành Kế hoạch hành động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để triển khai thực hiện các giải pháp tiền tệ, tín dụng và ngân hàng tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 09/01/2009, Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008, Nghị quyết số 30A/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 và Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008. 

* (SMS: 531834) - Ngày 17/02/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 50/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về Chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

* (SMS: 531833) - Ngày 13/02/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 211/QĐ-TTg về việc phát hành trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ trên thị trường vốn trong nước.

* (SMS: 531803) - Ngày 12/02/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 291/QĐ-BTC về việc công bố lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư.

AN NINH QUỐC GIA

* (SMS: 531849) - Ngày 18/02/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 51/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại phiên họp Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương.

DOANH NGHIỆP

* (SMS: 531829) - Ngày 17/02/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 49/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp bàn về triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

ĐẤU THẦU

* (SMS: 531847) - Ngày 17/02/2009, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 02/2009/TT-BKH về hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu.

* (SMS: 531846) - Ngày 16/02/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 229/TTg-KTN về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các dự án cấp bách.

VĂN HOÁ - THÔNG TIN

* (SMS: 531844) - Ngày 16/02/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 22/2009/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020. 

* (SMS: 531835) - Ngày 22/01/2009, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 01/2009/TT-BVHTTDL hướng dẫn hoạt động triển lãm văn hoá, nghệ thuật tại Việt Nam và đưa triển lãm văn hoá, nghệ thuật của Việt Nam ra nước ngoài quy định tại Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng và Nghị định số 72/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài.

THUẾ - PHÍ - LỆ PHÍ - KINH PHÍ

* (SMS: 531851) - Ngày 18/02/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn 1823/BTC-TCT về việc triển khai thực hiện giãn nộp thuế thu nhập cá nhân.

* (SMS: 531845) - Ngày 17/02/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 24/2009/QĐ-TTg ban hành Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế.

* (SMS: 531853) - Ngày 16/02/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 31/2009/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Rạch Miễu, quốc lộ 60. 

* (SMS: 531805) - Ngày 13/02/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định 13/2009/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

* (SMS: 531839) - Ngày 22/01/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 17/2009/TT-BTC hướng dẫn việc trích nộp và sử dụng kinh phí công đoàn đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh. 

THỂ DỤC - THỂ THAO 

* (SMS: 531854) - Ngày 16/02/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 48/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp lần thứ 3 Ban Chỉ đạo Quốc gia chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao Châu Á trong nhà lần thứ 3 (AI Games III) ngày 12 tháng 02 năm 2009 do Văn phòng Chính phủ ban hành.

THUỶ HẢI SẢN

* (SMS: 531830) - Ngày 13/02/2009, Chính phủ ban hành Nghị định 14/2009/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 05 năm 2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản.

THƯƠNG MẠI

* (SMS: 531802) - Ngày 12/02/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 21/2009/QĐ-TTg về giá bán điện năm 2009 và các năm 2010 - 2012 theo cơ chế thị trường.

HÀNH CHÍNH

* (SMS: 531832) - Ngày 13/02/2009, Chính phủ ban hành Nghị định 15/2009/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2006/NĐ-CP ngày 15 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ quy định việc áp dụng hình thức xử phạt trục xuất theo thủ tục hành chính. 

* (SMS: 531800) - Ngày 10/02/2009, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 03/2009/TT-BCT hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép thành lập và quy định chế độ báo cáo của Sở Giao dịch hàng hoá theo quy định tại Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch hàng hoá. 

* (SMS: 531837) - Ngày 14/01/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 02/2009/TT-BNN hướng dẫn thủ tục thu hồi và xử lý thuốc thú y. 

* (SMS: 531838) - Ngày 14/01/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 03/2009/TT-BNN quy định ghi nhãn thuốc thú y.

ĐẦU TƯ

* (SMS: 531842) - Ngày 16/02/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định 17/2009/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 121/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 07 năm 2007 quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí.

* (SMS: 531801) - Ngày 12/02/2009, Chính phủ ban hành Nghị định 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (SMS: 531831) - Ngày 17/02/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 05/2009/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo Quyết định số 17/2007/QĐ-TTg ngày 29/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tiếp nhận và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về.

* (SMS: 531828) - Ngày 31/12/2008, Chính phủ ban hành Nghị định 16/2009/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

AN NINH TRẬT TỰ

* (SMS: 531836) - Ngày 06/01/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 01/2009/TT-BNN hướng dẫn tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ. 

LĨNH VỰC KHÁC 

* (SMS: 531856) - Ngày 16/02/2009, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 132/QĐ-BXD ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các Đề án năm 2009 của Bộ Xây dựng. 

* (SMS: 531858) - Ngày 13/02/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 45/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tại phiên họp ngày 22 tháng 01 năm 2009.

 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.