(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:
www.luatvietnam.vn 
 
Trong tuần này từ 12/11/2011 - 18/11/2011, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản.

Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:
 
CHÍNH PHỦ 
 
* (SMS: 07/2012/ND-CP) - Ngày 09/02/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 07/2012/NĐ-CP về việc quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành. 
 
* (SMS: 03/NQ-CP) - Ngày 08/02/2012, Chính phủ ban hành Nghị quyết 03/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2012. 
 
* (SMS: 06/2012/ND-CP) - Ngày 02/02/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 06/2012/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực. 
 
* (SMS: 05/2012/ND-CP) - Ngày 02/02/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 05/2012/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch đảm bảo, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật. 
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 
* (SMS: 08/2012/QD-TTg) - Ngày 08/02/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 08/2012/QĐ-TTg về việc quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, nhà ở của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài. 
 
* (SMS: 07/2012/QD-TTg) - Ngày 08/02/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 07/2012/QĐ-TTg về việc ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng. 
 
* (SMS: 170/QD-TTg) - Ngày 08/02/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 170/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống xử lý chất thải rắn y tế nguy hại đến năm 2025. 
 
* (SMS: 169/QD-TTg) - Ngày 08/02/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 169/QĐ-TTg về việc giao dự toán thu, chi năm 2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 
 
* (SMS: 164/QD-TTg) - Ngày 08/02/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 164/QĐ-TTg về việc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. 
 
* (SMS: 175/TTg-DMDN) - Ngày 08/02/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 175/TTg-ĐMDN về việc phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp. 
 
* (SMS: 174/TTg-DMDN) - Ngày 08/02/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 174/TTg-ĐMDN về việc phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Tổng công ty Lương thực miền Nam giai đoạn 2011 - 2015. 
 
* (SMS: 173/TTg-DMDN) - Ngày 08/02/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 173/TTg-ĐMDN về việc phê duyệt Phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. 
 
* (SMS: 172/TTg-DMDN) - Ngày 08/02/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 172/TTg-ĐMDN về việc phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình giai đoạn 2011 - 2015. 
 
* (SMS: 171/TTg-DMDN) - Ngày 08/02/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 171/TTg-ĐMDN về việc phê duyệt Phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011 - 2015. 
 
* (SMS: 170/TTg-DMDN) - Ngày 08/02/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 170/TTg-ĐMDN về việc phê duyệt Phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2011 - 2015. 
 
* (SMS: 168/TTg-DMDN) - Ngày 08/02/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 168/TTg-ĐMDN về việc phê duyệt Phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. 
 
* (SMS: 166/TTg-DMDN) - Ngày 07/02/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 166/TTg-ĐMDN về việc phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước. 
 
* (SMS: 146/TTg-KTN) - Ngày 06/02/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 146/TTg-KTN về việc bổ sung danh mục công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải. 
 
* (SMS: 140/QD-TTg) - Ngày 03/02/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 140/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ Nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" lần thứ 7. 
 
* (SMS: 139/QD-TTg) - Ngày 03/02/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 139/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật lần thứ 4, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật lần thứ 3. 
 
* (SMS: 138/QD-TTg) - Ngày 03/02/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 138/QĐ-TTg về việc hỗ trợ gạo cứu đói cho các địa phương. 
 
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
 
* (SMS: 32/TB-VPCP) - Ngày 04/02/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 32/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc tại trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội. 
 
* (SMS: 621/VPCP-KTN) - Ngày 04/02/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 621/VPCP-KTN về việc giao đất không thu tiền sử dụng đất. 
 
* (SMS: 608/VPCP-KTTH) - Ngày 04/02/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 608/VPCP-KTTH về thuế giá trị gia tăng đối với khoản lãi cho vay của doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng. 
 
* (SMS: 30/TB-VPCP) - Ngày 01/02/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 30/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị sắp xếp, đổi mới phát triển nông, lâm trường quốc doanh. 
 
* (SMS: 528/VPCP-KTTH) - Ngày 01/02/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 528/VPCP-KTTH về việc thuế đối với gỗ rừng trồng. 
 
* (SMS: 526/VPCP-KTN) - Ngày 01/02/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 526/VPCP-KTN về việc căn cứ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. 
 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 
* (SMS: 222/QD-BNN-KHCN) - Ngày 08/02/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 222/QĐ-BNN-KHCN về việc thành lập Hội đồng Khoa học và công nghệ nghiệm thu đề tài cấp Bộ "Thiết kế, chế tạo và chuyển giao hệ thống chưng cất tinh dầu Hồi quy mô nhỏ". 
 
* (SMS: 220/QD-BNN-KHCN) - Ngày 08/02/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 220/QĐ-BNN-KHCN về việc phê duyệt điều chỉnh nội dung đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ giai đoạn 2012-2016.  
 
* (SMS: 212/QD-BNN-CN) - Ngày 08/02/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 212/QĐ-BNN-CN về việc phân bổ chỉ tiêu xây dựng công trình Khí sinh học năm 2012 cho các tỉnh, thành phố thực hiện Dự án Chương trình khí sinh học cho ngành chăn nuôi Việt Nam 2007-2012. 
 
* (SMS: 205/QD-BNN-TCCB) - Ngày 07/02/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 205/QĐ-BNN-TCCB về việc thành lập Văn phòng Ban chỉ đạo nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020. 
 
* (SMS: 197/QD-BNN-TCTS) - Ngày 06/02/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 197/QĐ-BNN-TCTS về việc đính chính Thông tư 04/2012/TT-BNNPTNT ngày 16/01/2012 về việc đưa các sản phẩm có chứa Cypermethrin, Deltamethrin ra khỏi Danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản; thuốc thú y thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam. 
 
* (SMS: 185/QD-BNN-TCCB) - Ngày 04/02/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 185/QĐ-BNN-TCCB về việc thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015. 
 
* (SMS: 181/QD-BNN-HTQT) - Ngày 03/02/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 181/QĐ-BNN-HTQT về việc phê duyệt Dự án Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị Dự án vốn vay "Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên" vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). 
 
* (SMS: 179/QD-BNN-DMDN) - Ngày 03/02/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 179/QĐ-BNN-ĐMDN về việc thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hoá doanh nghiệp. 
 
* (SMS: 163/QD-BNN-KH) - Ngày 02/02/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 163/QĐ-BNN-KH về việc thành lập hội đồng thẩm định đề cương - dự toán dự án: Bổ sung, hoàn thiện "Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030". 
 
* (SMS: 06/2012/TT-BNNPTNT) - Ngày 01/02/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 06/2012/TT-BNNPTNT về việc ban hành “Danh mục bổ sung nguồn gen vật nuôi quý hiếm cần được bảo tồn”. 
 
* (SMS: 05/2012/TT-BNNPTNT) - Ngày 18/01/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 05/2012/TT-BNNPTNT về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với các nghề thuộc nhóm nghề nông nghiệp. 
 
BỘ TÀI CHÍNH 
 
* (SMS: 14/2012/TT-BTC) - Ngày 07/02/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 14/2012/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương.  
 
* (SMS: 12/2012/TT-BTC) - Ngày 06/02/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 12/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn tiêu chí xác định đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp.  
 
* (SMS: 204/QD-BTC) - Ngày 06/02/2012, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 204/QĐ-BTC về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cứu đói cho các địa phương. 
 
* (SMS: 1432/BTC-TCNH) - Ngày 06/02/2012, Bộ Tài chính ban hành Công văn 1432/BTC-TCNH về việc trích khấu hao tài sản cố định vô hình là quyền sử dụng đất. 
 
* (SMS: 1244/BTC-CST) - Ngày 01/02/2012, Bộ Tài chính ban hành Công văn 1244/BTC-CST về việc giải đáp vướng mắc về chính sách thuế. 
 
* (SMS: 1216/BTC-TCT) - Ngày 31/01/2012, Bộ Tài chính ban hành Công văn 1216/BTC-TCT về nghĩa vụ thuế đối với nhà thầu nước ngoài mua, bán hàng hoá theo phương thức xuất nhập khẩu tại chỗ. 
 
* (SMS: 1199/BTC-TCT) - Ngày 30/01/2012, Bộ Tài chính ban hành Công văn 1199/BTC-TCT về thuế bảo vệ môi trường. 
 
* (SMS: 09/2012/TT-BTC) - Ngày 19/01/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 09/2012/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định 52/2009/NĐ-CP ngày 03/06/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. 
 
* (SMS: 1061/BTC-TCT) - Ngày 19/01/2012, Bộ Tài chính ban hành Công văn 1061/BTC-TCT về việc giải đáp chính sách thuế. 
 
* (SMS: 981/BTC-TCT) - Ngày 19/01/2012, Bộ Tài chính ban hành Công văn 981/BTC-TCT về vướng mắc khi thực hiện Thông tư 153/2010/TT-BTC. 
 
* (SMS: 05/2012/TT-BTC) - Ngày 05/01/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 05/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 26/2009/NĐ-CP ngày 16/03/2009 và Nghị định 113/2011/NĐ-CP ngày 08/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 26/2009/NĐ-CP ngày 16/03/2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. 
 
* (SMS: 04/QD-BTC) - Ngày 04/01/2012, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 04/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế cấp, quản lý và sử dụng tài khoản đăng nhập Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS). 
 
* (SMS: 196/2011/TT-BTC) - Ngày 26/12/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 196/2011/TT-BTC về việc hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần.
 
* (SMS: 3035/QD-BTC) - Ngày 16/12/2011, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 3035/QĐ-BTC về việc ban hành quy tắc, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm nông nghiệp. 
 
BỘ TƯ PHÁP 
 
* (SMS: 213/QD-BTP) - Ngày 07/02/2012, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 213/QĐ-BTP về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2012 của Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật. 
 
BỘ NGOẠI GIAO 
 
* (SMS: 136/BNG-LS) - Ngày 07/02/2012, Bộ Ngoại giao ban hành Công văn 136/BNG-LS về việc thông báo mới về thủ tục nhập cảnh của Hàn Quốc. 
 
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 
* (SMS: 275/BTTTT-VP) - Ngày 07/02/2012, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn 275/BTTTT-VP về phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư lưu trữ năm 2012. 
 
* (SMS: 216/QD-BTTTT) - Ngày 04/02/2012, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 216/QĐ-BTTTT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về thông tin và truyền thông hết hiệu lực thi hành. 
 
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
 
* (SMS: 247/LDTBXH-LDTL) - Ngày 04/02/2012, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 247/LĐTBXH-LĐTL về việc xây dựng thang lương, bảng lương. 
 
* (SMS: 236/LDTBXH-TCDN) - Ngày 03/02/2012, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 236/LĐTBXH-TCDN về việc chuẩn bị thi tay nghề quốc gia năm 2012. 
 
BỘ XÂY DỰNG 
 
* (SMS: 17/BXD-KTXD) - Ngày 04/02/2012, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 17/BXD-KTXD về việc hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng với mức lương tối thiểu theo Nghị định 108/2010/NĐ-CP và Nghị định 70/2011/NĐ-CP. 
 
* (SMS: 136/BXD-KTXD) - Ngày 04/02/2012, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 136/BXD-KTXD về việc hướng dẫn chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. 
 
BỘ Y TẾ 
 
* (SMS: 03/2012/TT-BYT) - Ngày 02/02/2012, Bộ Y tế ban hành Thông tư 03/2012/TT-BYT về việc hướng dẫn về thử thuốc trên lâm sàng. 
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 
* (SMS: 377/BGDDT-KHTC) - Ngày 02/02/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 377/BGDĐT-KHTC về việc xử lý số dư dự toán và số dư tạm ứng ngân sách năm 2011. 
 
* (SMS: 411/QD-BGDDT) - Ngày 01/02/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 411/QĐ-BGDĐT về việc tổ chức lại đơn vị trực thuộc Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.  
 
* (SMS: 02/2012/TT-BGDDT) - Ngày 13/01/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 02/2012/TT-BGDĐT về việc ban hành Chương trình khung giáo dục đại học ngành Sư phạm Giáo dục quốc phòng - an ninh, trình độ đại học. 
 
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 
* (SMS: 249/QD-BVHTTDL) - Ngày 20/01/2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 249/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2012 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 
 
* (SMS: 231/QD-BVHTTDL) - Ngày 19/01/2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 231/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Hội thảo “Hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thực trạng và định hướng phát triển đến năm 2020”. 
 
* (SMS: 212/QD-BVHTTDL) - Ngày 19/01/2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 212/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam; Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới và kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2012).  
 
* (SMS: 211/QD-BVHTTDL) - Ngày 19/01/2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 211/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Hội nghị “Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền cổ động trực quan tại cơ sở” và lớp Tập huấn sáng tác tranh cổ động tuyên truyền năm 2012.  
 
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 
* (SMS: 57/QD-BKHCN) - Ngày 19/01/2012, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 57/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ để tuyển chọn bổ sung cho thực hiện trong 2 năm 2012-2013. 
 
* (SMS: 4009/QD-KHCN) - Ngày 29/12/2011, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 4009/QĐ-KHCN về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2011-20120. 
 
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI  
 
* (SMS: 160/QD-BGTVT) - Ngày 18/01/2012, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 160/QĐ-BGTVT về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải năm 2012. 
 
* (SMS: 148/QD-BGTVT) - Ngày 18/01/2012, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 148/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính của Bộ Giao thông Vận tải năm 2012. 
 
* (SMS: 137/QD-BGTVT) - Ngày 17/01/2012, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 137/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu bến cảng biển Vũng Áng, Sơn Dương thuộc cảng biển Sơn Dương - Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh) giai đoạn đến năm 2020. 
 
* (SMS: 70/2011/TT-BGTVT) - Ngày 30/12/2011, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 70/2011/TT-BGTVT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia "Quy phạm về ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa". 
 
* (SMS: 67/2011/TT-BGTVT) - Ngày 29/12/2011, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 67/2011/TT-BGTVT về việc ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện giao thông đường sắt. 
 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 
 
* (SMS: 43/2011/TTLT-BLDTBXH-BYT) - Ngày 31/12/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành Thông tư liên tịch Thông tư liên tịch 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT về việc hướng dẫn cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện. 
 
* (SMS: 12/2011/TTLT-TTCP-VKSNDTC-TANDTC-KTNN-BQP-BCA) - Ngày 15/12/2011, Thanh tra Chính phủ, Viện Kiểm soát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiếm toán Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an ban hành Thông tư liên tịch Thông tư liên tịch 12/2011/TTLT-TTCP-VKSNDTC-TANDTC-KTNN-BQP-BCA về việc quy định việc trao đổi, quản lý và sử dụng thông tin, dữ liệu về phòng, chống tham nhũng. 
 
KHO BẠC NHÀ NƯỚC 
 
* (SMS: 41/QD-KBNN) - Ngày 03/02/2012, Kho bạc Nhà nước ban hành Quyết định 41/QĐ-KBNN về việc ban hành quy chế tạm thời về xử lý công việc của Xử lý trung tâm trên Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS). 
 
* (SMS: 126/TB-KBNN) - Ngày 01/02/2012, Kho bạc Nhà nước ban hành Thông báo 126/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 02 năm 2012. 
 
TỔNG CỤC HẢI QUAN 
 
* (SMS: 473/TCHQ-PC) - Ngày 08/02/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 473/TCHQ-PC về vướng mắc xử phạt nộp hồ sơ thanh khoản. 
 
* (SMS: 397/TCHQ-TXNK) - Ngày 04/02/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 397/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng lưỡi cưa thẳng. 
 
* (SMS: 396/TCHQ-TXNK) - Ngày 04/02/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 396/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng hệ thống chuyền treo dùng treo và tải sản phẩm may mặc. 
 
* (SMS: 390/TCHQ-GSQL) - Ngày 03/02/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 390/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn khai báo hàng hóa nhập khẩu theo chế độ hạn ngạch thuế quan.
 
* (SMS: 389/TCHQ-GSQL) - Ngày 03/02/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 389/TCHQ-GSQL về việc xử lý xăng dầu nhập khẩu không đạt chất lượng. 
 
* (SMS: 387/TCHQ-TXNK) - Ngày 03/02/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 387/TCHQ-TXNK về thuế giá trị gia tăng. 
 
TỔNG CỤC THUẾ 
 
* (SMS: 347/TCT-CS)- Ngày 04/02/2012, Tổng cục Thuế quan ban hành Công văn 347/TCT-CS về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2011. 
 
* (SMS: 340/TCT-TTr)- Ngày 04/02/2012, Tổng cục Thuế quan ban hành Công văn 340/TCT-TTr về việc triển khai thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật thuế, kết hợp với kiểm tra hóa đơn tại trụ sở người nộp thuế theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP. 
 
* (SMS: 331/TCT-DNL)- Ngày 03/02/2012, Tổng cục Thuế quan ban hành Công văn 331/TCT-DNL về các kiến nghị liên quan đến dự án thủy điện vừa và nhỏ. 
 
* (SMS: 330/TCT-KK)- Ngày 02/02/2012, Tổng cục Thuế quan ban hành Công văn 330/TCT-KK về việc thực hiện hoàn thuế. 
 
* (SMS: 296/TCT-CS)- Ngày 20/01/2012, Tổng cục Thuế quan ban hành Công văn 296/TCT-CS về việc áp dụng tỷ lệ giá trị gia tăng, tỷ lệ thu nhập chịu thuế năm 2012.
 
* (SMS: 278/TCT-CS)-Ngày 19/01/2012, Tổng cục Thuế quan ban hành Công văn 278/TCT-CS về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xác mắm. 
 
* (SMS: 240/TCT-DNL)- Ngày 18/01/2012, Tổng cục Thuế quan ban hành Công văn 240/TCT-DNL về việc giải đáp chính sách thuế. 
 
* (SMS: 182/TCT-CS)- Ngày 16/01/2012, Tổng cục Thuế quan ban hành Công văn 182/TCT-CS về việc ủy nhiệm lập hóa đơn. 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 
* (SMS: 02/2012/CT-UBND) - Ngày 07/02/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 02/2012/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện Thông tri 12-TT/TU ngày 09/12/2011 của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố lần thứ IX (nhiệm kỳ 2012 - 2017). 
 
* (SMS: 05/2012/QD-UBND) - Ngày 03/02/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 05/2012/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án trồng rừng và cây xanh thành phố giai đoạn 2011 - 2015 định hướng đến năm 2020. 
 
* (SMS: 01/2012/QD-UBND) - Ngày 04/01/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 01/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Thành phố; Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân Thành phố năm 2012. 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 
* (SMS: 03/2012/QD-UBND) - Ngày 04/02/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 03/2012/QĐ-UBND về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế của Báo Kinh tế và Đô thị. 
 
* (SMS: 02/2012/QD-UBND) - Ngày 03/02/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 02/2012/QĐ-UBND về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.