(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản trên hệ thống tin nhắn 6689.

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  [email protected], gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 
Trong tuần này từ 16/01/2010 - 22/01/2010, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với [email protected] để nhận văn bản. 
 
Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

 CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 05/2010/ND-CP) - Ngày 18/01/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 05/2010/NĐ-CP về việc quy định áp dụng Luật Phá sản đối với các tổ chức tín dụng.
 
* (SMS: 04/2010/ND-CP) - Ngày 15/01/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 04/2010/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống lụt, bão.
 
* (SMS: 03/2010/ND-CP) - Ngày 13/01/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 03/2010/NĐ-CP về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 134/CT-TTg) - Ngày 20/01/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 134/CT-TTg về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.
 
* (SMS: 129/QD-TTg) - Ngày 18/01/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 129/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết đường bộ ven biển Việt Nam.
 
* (SMS: 128/QD-TTg) - Ngày 18/01/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 128/QĐ-TTg về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch.
 
* (SMS: 124/QD-TTg) - Ngày 18/01/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 124/QĐ-TTg về việc giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2010.
 
* (SMS: 123/QD-TTg) - Ngày 18/01/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 123/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Phát triển đội ngũ Luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020".
 
* (SMS: 117/QD-TTg) - Ngày 15/01/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 117/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2004-2011.
 
* (SMS: 114/QD-TTg) - Ngày 15/01/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 114/QĐ-TTg về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam.
 
* (SMS: 113/QD-TTg) - Ngày 15/01/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 113/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2004-2011.
 
* (SMS: 112/QD-TTg) - Ngày 15/01/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 112/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2004-2011.
 
* (SMS: 111/QD-TTg) - Ngày 15/01/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 111/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 110/QD-TTg) - Ngày 15/01/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 110/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 109/QD-TTg) - Ngày 15/01/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 109/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2004-2011.
 
* (SMS: 108/QD-TTg) - Ngày 15/01/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 108/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 107/QD-TTg) - Ngày 15/01/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 107/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 106/QD-TTg) - Ngày 15/01/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 106/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 105/QD-TTg) - Ngày 15/01/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 105/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 02/2010/QD-TTg) - Ngày 15/01/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 02/2010/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính.
 
* (SMS: 68/QD-TTg) - Ngày 13/01/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 68/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2004 - 20111.
 
* (SMS: 67/QD-TTg) - Ngày 13/01/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 67/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 65/QD-TTg) - Ngày 13/01/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 65/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 64/QD-TTg) - Ngày 13/01/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 64/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long.
 
* (SMS: 63/QD-TTg) - Ngày 13/01/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 63/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển an toàn thông tin số quốc gia đến năm 2020.
 
* (SMS: 62/QD-TTg) - Ngày 13/01/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 62/QĐ-TTg về việc tặng giải thưởng quốc gia năm 2009.
 
* (SMS: 61/QD-TTg) - Ngày 13/01/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 61/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đến năm 2025.
 
* (SMS: 60/QD-TTg) - Ngày 13/01/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 60/QĐ-TTg về việc thay Phó Chủ tịch thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2008-2015.
 
* (SMS: 59/QD-TTg) - Ngày 13/01/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 59/QĐ-TTg về việc sửa đổi một số Điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Việt - Đức ban hành kèm theo Quyết định số 380/QĐ-TTg ngày 24/03/2009 của Thủ tướng Chính phủ.
 
* (SMS: 56/QD-TTg) - Ngày 12/01/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 56/QĐ-TTg về việc bổ sung vốn nhập bù hạt giống cây trồng, hóa chất sát trùng Chlorine dự trữ quốc gia.
 
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 373/VPCP-KTN) - Ngày 18/01/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 373/VPCP-KTN về việc thiết lập và điều chỉnh đường hàng không.
 
* (SMS: 351/VPCP-PL) - Ngày 15/01/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 351/VPCP-PL về việc phối hợp triển khai thực hiện Quyết định số 32/QĐ-TTg, ngày 09/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
 
* (SMS: 338/VPCP-PL) - Ngày 14/01/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 338/VPCP-PL về việc triển khai thực hiện Quyết định số 32/QĐ-TTg, ngày 09/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
 
* (SMS: 204/VPCP-KGVX) - Ngày 12/01/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 204/VPCP-KGVX  về việc xin thay đổi cơ quan chủ trì Đề án "Quy hoạch tổng thể hệ thống xử lý chất thải rắn y tế nguy hại".
 
BỘ XÂY DỰNG
 
* (SMS: 28/BXD-KHCN) - Ngày 20/01/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 28/BXD-KHCN về việc hướng thực hiện Thông tư số 11/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá kính xây dựng liên quan đến kính hộp.
 
* (SMS: 10/BXD-KTXD) - Ngày 20/01/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 10/BXD-KTXD về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 05/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình xây dựng.
 
* (SMS: 05/BXD-QLN) - Ngày 20/01/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 05/BXD-QLN về hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
 
* (SMS: 05/BXD-HĐXD) - Ngày 19/01/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 05/BXD-HĐXD về việc phí xây dựng công trình.
 
* (SMS: 04/BXD-QLN) - Ngày 19/01/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 04/BXD-QLN về việc bổ sung đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở.
 
* (SMS: 94/BXD-QLN) - Ngày 18/01/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 94/BXD-QLN về việc hướng dẫn giải quyết vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở.
 
* (SMS: 93/BXD-VLXD) - Ngày 18/01/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 93/BXD-VLXD về việc nghiên cứu tổng hợp tình hình và xử lý việc thực hiện các dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch tận thu cát nhiễm mặn xuất khẩu.
 
* (SMS: 85/BXD-KTXD) - Ngày 15/01/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 85/BXD-KTXD về việc định mức công tác khảo sát công trình điện.
 
* (SMS: 21/BXD-KHCN) - Ngày 14/01/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 21/BXD-KHCN về việc áp dụng Quy chuẩn quy hoạch QCXDVN 01: 2008/BXD.
 
* (SMS: 07/BXD-KTXD) - Ngày 13/01/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 07/BXD-KTXD về việc hướng dẫn thanh toán theo hình thức tỷ lệ phần trăm.
 
* (SMS: 06/BXD-KTXD) - Ngày 13/01/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 06/BXD-KTXD về việc hướng dẫn bù giá vật liệu xây dựng và điều chỉnh chi phí nhân công.
 
* (SMS: 05/BXD-KTXD) - Ngày 13/01/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 05/BXD-KTXD về chi phí thiết kế xây dựng công trình.
 
BỘ TÀI CHÍNH
 
* (SMS: 837/BTC-CST) - Ngày 19/01/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 837/BTC-CST về việc các mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng xăng, dầu tương ứng với giá mặt hàng xăng, dầu trên thị trường thế giới.
 
* (SMS: 11/2010/TT-BTC) - Ngày 19/01/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 11/2010/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài.
 
* (SMS: 10/2010/TT-BTC) - Ngày 18/01/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 10/2010/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ Trạm thu phí Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.
 
* (SMS: 09/2010/TT-BTC) - Ngày 15/01/2010, Bộ Tài chính ban hànhThông tư 09/2010/TT-BTC về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
 
* (SMS: 08/2010/TT-BTC) - Ngày 14/01/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 08/2010/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 93/2009/QĐ-TTg ngày 10/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 21 Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg ngày 02/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu.
 
* (SMS: 07/2010/TT-BTC) - Ngày 14/01/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 07/2010/TT-BTC về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 45/2008/TT-BTC ngày 05/6/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng đối với khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tỉnh Hà Tĩnh.
 
* (SMS: 06/2010/TT-BTC) - Ngày 13/01/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 06/2010/TT-BTC về việc  hướng dẫn xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bán vé, bán thẻ hội viên sân gôn.
 
* (SMS: 05/2010/TT-BTC) - Ngày 13/01/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 05/2010/TT-BTC về việc quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng phục vụ cho việc đóng mới, sửa chữa, bảo dưỡng đầu máy, toa xe.
 
* (SMS: 90/QD-BTC) - Ngày 13/01/2010, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 90/QĐ-BTC về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành đã hết hiệu lực pháp luật.
 
* (SMS: 572/BTC-HCSN) - Ngày 13/01/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 572/BTC-HCSN về việc thực hiện mua hàng sản xuất trong nước.
 
* (SMS: 302/BTC-TCHQ) - Ngày 07/01/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 302/BTC-TCHQ về việc thuế tiêu thụ đặc biệt.
 
* (SMS: 281/BTC-TCNH) - Ngày 07/01/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 281/BTC-TCNH về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 548/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ thay thế xe công nông; xe lôi máy; xe cơ giới ba bánh; xe thô sơ ba, bốn bánh thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông.
 
* (SMS: 271/BTC-TCT) - Ngày 07/01/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 271/BTC-TCT về việc chính sách thuế.
 
* (SMS: 268/BTC-TCNH) - Ngày 07/01/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 268/BTC-TCNH về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 548/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ thay thế xe công nông; xe lôi máy; xe cơ giới ba bánh; xe thô sơ ba, bốn bánh thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông.
 
* (SMS: 244/2009/TT-BTC) - Ngày 31/12/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 244/2009/TT-BTC về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp.
 
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 
* (SMS: 03/2010/TT-BLDTBXH) - Ngày 19/01/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 03/2010/TT-BLĐTBXH về việc ban hành Danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2 và hướng dẫn trình tự, thủ tục và nội dung kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất.
 
* (SMS: 183/LDTBXH-LDTL) - Ngày 19/01/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 183/LĐTBXH-LĐTL về việc trả trợ cấp thôi việc.
 
* (SMS: 167/LDTBXH-KHTC) - Ngày 15/01/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 167/LĐTBXH-KHTC về chế độ báo cáo, giám sát, kiểm tra trong đấu thầu đối với các gói thầu thuộc các dự án đầu tư và xây dựng do Bộ quản lý.
 
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
 
* (SMS: 02/2010/TT-BKH) - Ngày 19/01/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 02/2010/TT-BKH về việc quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ.
 
BỘ TƯ PHÁP
 
* (SMS: 420/QD-BTP) - Ngày 19/01/2010, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 420/QĐ-BTP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Luật Hà Nội.
 
* (SMS: 418/QD-BTP) - Ngày 18/01/2010, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 418/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 1408/CT-TTg ngày 01/09/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.
 
* (SMS: 395/QD-BTP) - Ngày 18/01/2010, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 395/QĐ-BTP về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực.
 
* (SMS: 134/QD-BTP) - Ngày 08/01/2010, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 134/QĐ-BTP về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
* (SMS: 01/2010/TT-BGDDT) - Ngày 18/01/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 01/2010/TT-BGDĐT về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông.
 
* (SMS: 179/QD-BGDDT) - Ngày 11/01/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 179/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ ngày 06/01/2010 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012.
 
BỘ CÔNG THƯƠNG
 
* (SMS: 0256/QD-BCT) - Ngày 15/01/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 0256/QĐ-BCT về việc cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Thép Việt Nam.
 
* (SMS: 03/CT-BCT) - Ngày 15/01/2010, Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị 03/CT-BCT về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát đảm bảo bình ổn giá cả, thị trường trước, trong, và sau Tết Nguyên đán Canh Dần 2010.
 
* (SMS: 02/CT-BCT) - Ngày 15/01/2010, Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị 02/CT-BCT về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện giai đoạn 2 Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính tại Bộ Công Thương.
 
* (SMS: 02/2010/TT-BCT) - Ngày 14/01/2010, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 02/2010/TT-BCT về việc quy định nhập khẩu thuốc lá phục vụ kinh doanh bán hàng miễn thuế.
 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
* (SMS: 04/2010/TT-BNNPTNT) - Ngày 15/01/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 04/2010/TT-BNNPTNT  về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.
 
* (SMS: 03/2010/TT-BNNPTNT) - Ngày 15/01/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 03/2010/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4193:2005 đối với cà phê nhân.
 
* (SMS: 02/2010/TT-BNNPTNT) - Ngày 08/01/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 02/2010/TT-BNNPTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 09/2009/TT-BNN ngày 03/3/2009 về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam và Thông tư số 64/2009/TT-BNNPTNT ngày 07/10/2009 Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 09/2009/TT-BNN ngày 03 tháng 3 năm 2009 về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam và Thông tư số 20/2009/TT-BNN ngày 17/4/2009, Thông tư số 32/2009/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 09/2009/TT-BNN ngày 03/3/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 
* (SMS: 01/2010/TT-BNNPTNT) - Ngày 07/01/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 01/2010/TT-BNNPTNT về việc ban hành “Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh”.
 
BỘ VĂN HOÁ, THÊ THAO VÀ DU LỊCH
 
* (SMS: 06/CT-BVHTTDL) - Ngày 15/01/2010, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Chỉ thị 06/CT-BVHTTDL về việc tổ chức đón Tết Nguyên Đán Canh Dần và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước năm 2010.
 
* (SMS: 40/QD-BVHTTDL) - Ngày 05/01/2010, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 40/QĐ-BVHTTDL về việc thực hiện các công việc chuẩn bị cho Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (2000-2010).
 
* (SMS: 34/QD-BVHTTDL) - Ngày 05/01/2010, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 34/QĐ-BVHTTDL  về việc phê duyệt đề cương chi tiết Việt Nam tham gia triển lãm thế giới Expo 2010 Thượng Hải, Trung Quốc.
 
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
* (SMS: 86/BTTTT-CBC) – Ngày 12/01/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn 86/BTTTT-CBC về việc tuyên truyền thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá.
 
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 
* (SMS: 23/2009/TT-BKHCN) – Ngày 31/12/2009, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 23/2009/TT-BKHCN quy định việc sử dụng thống nhất dấu chất lượng đối với mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy.
 
BỘ Y TẾ - BỘ CÔNG AN
 
* (SMS: 03/2010/TTLT-BYT-BCA) - Ngày 20/01/2010, Bộ Y tế và Bộ Công an ban hành Thông tư liên tịch 03/2010/TTLT-BYT-BCA về quy định việc cấp, phát, quản lý và sử dụng Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV.
 
BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ TÀI CHÍNH
 
* (SMS: 04/2010/TTLT-BQP-BTC) - Ngày 14/01/2010, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch 04/2010/TTLT-BQP-BTC về việc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ bộ đội xuất ngũ học nghề.
 
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - BỘ TÀI CHÍNH
 
* (SMS: 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC) – Ngày 08/01/2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC  về việc hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
UỶ BAN DÂN TỘC - BỘ TÀI CHÍNH
 
* (SMS: 01/2010/TTLT-UBDT-BTC) – Ngày 08/01/2010, Ủy ban dân tộc, Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch 01/2010/TTLT-UBDT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/08/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn.
 
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 
* (SMS: 116/BHXH-CSXH) – Ngày 15/01/2010, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 116/BHXH-CSXH về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm tại công văn số 1615/BHXH-CSXH ngày 02/6/2009 về hướng dẫn thực hiện thu – chi bảo hiểm thất nghiệp.
 
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 
* (SMS: 275/TCHQ-GSQL) - Ngày 15/01/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 275/TCHQ-GSQL về việc thời hạn hiệu lực của giấy phép nhập khẩu hàng hóa theo hạn ngạch thuế quan năm 2010.
 
* (SMS: 249/TCHQ-GSQL) - Ngày 14/01/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 249/TCHQ-GSQL về việc đóng dấu đã làm thủ tục hải quan trên tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ .
 
* (SMS: 219/TCHQ-KTTT) - Ngày 13/01/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 219/TCHQ-KTTT về việc lưu hóa đơn giá trị gia tăng liên 3.
 
* (SMS: 195/TCHQ-GSQL) - Ngày 13/01/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 195/TCHQ-GSQL về việc giải quyết vướng mắc thủ tục hàng hoá tạm nhập tái xuất.
 
* (SMS: 165/TCHQ-GSQL) - Ngày 12/01/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 165/TCHQ-GSQL về việc đăng ký tờ khai sản xuất xuất khẩu.
 
* (SMS: 164/TCHQ-GSQL) - Ngày 12/01/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 164/TCHQ-GSQL về việc uỷ quyền làm thủ tục hải quan.
 
* (SMS: 163/TCHQ-GSQL) - Ngày 12/01/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 163/TCHQ-GSQL về việc hoạt động bảo hành, sửa chữa sản phẩm của Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
 
* (SMS: 159/TCHQ-GSQL) - Ngày 12/01/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 159/TCHQ-GSQL về việc kiểm tra chất lượng sản phẩm dệt may nhập khẩu.
 
* (SMS: 148/TCHQ-KTTT) - Ngày 11/01/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 148/TCHQ-KTTT về việc miễn thuế hàng quà tặng.
 
* (SMS: 122/TCHQ-KTTT) - Ngày 11/01/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 122/TCHQ-KTTT về việc xác định khoản phải cộng trong trị giá tính thuế.
 
* (SMS: 119/TCHQ-KTTT) - Ngày 11/01/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 119/TCHQ-KTTT về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng gạch.
 
* (SMS: 100/TCHQ-KTTT) - Ngày 08/01/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 100/TCHQ-KTTT về việc xác định trị giá tính thuế hàng vi phạm, cấm nhập khẩu.
 
* (SMS: 93/TCHQ-GSQL) - Ngày 08/01/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 93/TCHQ-GSQL về việc huỷ tờ khai nhập khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan.
 
* (SMS: 92/TCHQ-GSQL) - Ngày 08/01/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 92/TCHQ-GSQL về vệc hướng dẫn thủ tục chuyển cửa khẩu đối với bưu phẩm, bưu kiện nhập khẩu.
 
* (SMS: 90/TCHQ-GSQL) - Ngày 08/01/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 90/TCHQ-GSQL về việc chuyển nguyên phụ liệu sang hợp đồng gia công tiếp theo.
 
* (SMS: 88/TCHQ-GSQL) - Ngày 08/01/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 88/TCHQ-GSQL về việc xác định trị giá tính thuế hàng vi phạm, cấm nhập khẩu.
 
* (SMS: 87/TCHQ-GSQL) - Ngày 08/01/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 87/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu nguyên liệu chạy thử.
 
* (SMS: 70/TCHQ-KTT) - Ngày 07/01/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 70/TCHQ-KTTT về việc điều chỉnh thuế suất.
 
* (SMS: 66/TCHQ-GSQL) - Ngày 07/01/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 66/TCHQ-GSQL về việc kiểm tra chất lượng xe máy chuyên dùng nhập khẩu.
 
* (SMS: 65/TCHQ-KTTT) - Ngày 07/01/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 65/TCHQ-KTTT về việc xem lại quyết định hành chính.
 
* (SMS: 26/TCHQ-KTTT) - Ngày 05/01/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 26/TCHQ-KTTT về việc xử lý nợ thuế.
 
TỔNG CỤC THUẾ
 
* (SMS: 134/TCT-VP) - Ngày 13/01/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 134/TCT-VP về việc đính chính Công văn số 90/TCT-TNCN ngày 08/1/2010 của Tổng cục Thuế về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2009 và đăng ký người phụ thuộc năm 2010.
 
* (SMS: 91/TCT-CS) - Ngày 08/01/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 91/TCT-CS về việc thông báo hết thời gian giảm thuế.
 
* (SMS: 83/TCT-PC) - Ngày 08/01/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 83/TCT-PC về việc ưu đãi thuế đối với thu nhập khác.
 
* (SMS: 56/TCT-TNCN) - Ngày 07/01/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 56/TCT-TNCN về việc xác định các quỹ từ thiện, nhân đạo, khuyến học khi thực hiện chính sách thuế thu nhập cá nhân.
 
UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
 
* (SMS: 151/UBCK-QLKD) - Ngày 13/01/2010, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Công văn 151/UBCK-QLKD về việc tuân thủ quy định giao dịch chứng khoán.
 
* (SMS: 119/UBCK-PTTT) - Ngày 11/01/2010, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Công văn 119/UBCK-PTTT về việc tổ chức giao dịch sản phẩm đầu tư chỉ số VN-Index.
 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
* (SMS: 341/QD-UBND) - Ngày 20/01/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 341/QĐ-UBND về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố Hà Nội.
 
* (SMS: 03/2010/QD-UBND) - Ngày 19/01/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 03/2010/QĐ-UBND về việc thực hiện ủy nhiệm thu cho Ủy ban Nhân dân các phường, xã, thị trấn và tổ chức, Ban quản lý chợ trên địa bàn Thành phố.
 
* (SMS: 02/2010/QD-UBND) - Ngày 18/01/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 02/2010/QĐ-UBND về Quy định về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư và làm nhà ở nông thôn tại điểm dân cư nông thôn trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
 
* (SMS: 01/CT-UBND) - Ngày 15/01/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 01/CT-UBND về viêc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương 2010.
 
* (SMS: 01/2010/QD-UBND) - Ngày 11/01/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 01/2010/QĐ-UBND về việc quy định mức thu thuỷ lợi phí, tiền nước và mức trần dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
 
* (SMS: 106/QD-UBND) - Ngày 11/01/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 106/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng dân sự Thành phố Hà Nội.