(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email
abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 

 Trong tuần này từ 05/01/2013 - 11/01/2013, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản. 

Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

 DOANH NGHIỆP

* (SMS: 05/2013/ND-CP) - Ngày 09/01/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 05/2013/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về thủ tục hành chính của Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

  * (SMS: 50/TTg-DMDN) - Ngày 07/01/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 50/TTg-ĐMDN về việc phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2012 - 2015.

* (SMS: 46/QD-TTg) - Ngày 05/01/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 46/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015.

  * (SMS: 38/QD-TTg) - Ngày 05/01/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 38/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015.

  * (SMS: 20/QD-BTC) - Ngày 04/01/2013, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 20/QĐ-BTC về  việc ban hành tiêu chí và quy trình lựa chọn các doanh nghiệp nhà nước tham gia dự án thuộc Chương trình "Cải cách doanh nghiệp Nhà nước và hỗ trợ quản trị công ty".

  * (SMS: 212/2012/TT-BTC) - Ngày 05/12/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 212/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ.

  * (SMS: 50/2012/TB-LPQT) - Ngày 27/11/2012, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 50/2012/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Đan Mạch về hợp tác phát triển liên quan đến hỗ trợ nghiên cứu khối doanh nghiệp giai đoạn cuối (2013 - 2014).

 THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (SMS: 04/2013/TT-BTC) - Ngày 09/01/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 04/2013/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí qua phà.

  * (SMS: 60/TCT-DNL) - Ngày 05/01/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 60/TCT-DNL về thuế giá trị gia tăng của hoạt động chuyển nhượng dự án.

  * (SMS: 59/TCHQ-TXNK) - Ngày 04/01/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 59/TCHQ-TXNK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng.

  * (SMS: 32/QD-UBND) - Ngày 03/01/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 32/QĐ-UBND về việc đính chính Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 15/06/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

  * (SMS: 12/TCHQ-TXNK) - Ngày 02/01/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 12/TCHQ-TXNK về việc quản lý trị giá tính thuế khi thực hiện Nghị định 87/2012/NĐ-CP.

  * (SMS: 10/TCHQ-TXNK) - Ngày 02/01/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 10/TCHQ-TXNK về việc khoanh nợ thuế.

  * (SMS: 02/TCT-CS) - Ngày 02/01/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 02/TCT-CS về việc khai, nộp thuế của nhà thầu nước ngoài.

  * (SMS: 233/2012/TT-BTC) - Ngày 28/12/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 233/2012/TT-BTC về  việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí BOT và trạm chuyển giao miễn phí.

  * (SMS: 4728/TCT-CS) - Ngày 28/12/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4728/TCT-CS về việc chuyển đổi ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

  * (SMS: 4705/TCT-CS) - Ngày 28/12/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4705/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa khuyến mại.

  * (SMS: 4699/TCT-KK) - Ngày 28/12/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4699/TCT-KK về việc kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án ODA, viện trợ nhân đạo.

  * (SMS: 7389/TCHQ-TXNK) - Ngày 28/12/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7389/TCHQ-TXNK về thuế đối với hoạt động khai thác dầu khí.

  * (SMS: 18020/BTC-CST) - Ngày 26/12/2012, Bộ Tài chính ban hành Công văn 18020/BTC-CST về  việc vướng mắc thuế giá trị gia tăng mặt hàng cao su tự nhiên.

  * (SMS: 63/2012/QD-UBND) - Ngày 25/12/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 63/2012/QĐ-UBND về việc phân cấp quản lý thu và tỷ lệ phân chia các khoản thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và thuế bảo vệ môi trường.

  * (SMS: 4637/TCT-KK) - Ngày 24/12/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4637/TCT-KK về việc kê khai thuế trong thời gian bị thu hồi mã số thuế.

 LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (SMS: 03/QD-UBDT) - Ngày 04/01/2013, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 03/QĐ-UBDT về việc thực hiện chế độ phụ cấp đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan Ủy ban Dân tộc.

  * (SMS: 4960/LDTBXH-LDTL) - Ngày 28/12/2012, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4960/LĐTBXH-LĐTL về việc đôn đốc thực hiện chính sách đối với người lao động.

  * (SMS: 6509/QD-UBND) - Ngày 22/12/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 6509/QĐ-UBND về việc thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 3792/QĐ-UBND ngày 24/07/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

  * (SMS: 58/2012/QD-UBND) - Ngày 18/12/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 58/2012/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên ngành thể dục thể thao Thành phố trong thời gian tập trung tập huấn và thi đấu.

  * (SMS: 13/2012/TT-BTP) - Ngày 26/11/2012, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 13/2012/TT-BTP về việc quy định chi tiết khoản 2 Điều 2 Nghị định 14/2012/NĐ-CP ngày 07/03/2012 về sửa đổi Điều 7 Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Mục I Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (SMS: 07/NQ-CP)
- Ngày 09/01/2013,
Chính phủ ban hành Nghị quyết 07/NQ-CP về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Bắc Ninh.

  * (SMS: 06/NQ-CP) - Ngày 09/01/2013, Chính phủ ban hành Nghị quyết 06/NQ-CP về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của Thành phố Hà Nội.

  * (SMS: 01/2013/QD-UBND) - Ngày 04/01/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 01/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

  * (SMS: 51/2012/QD-UBND) - Ngày 28/12/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 51/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2013.

  * (SMS: 61/2012/QD-UBND) - Ngày 22/12/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 61/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

 ĐẦU TƯ

* (SMS: 03/2013/ND-CP) - Ngày 04/01/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 03/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết 49/2010/QH12 ngày 19/06/2010 của Quốc hội về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (SMS: 01/2013/TT-NHNN)
- Ngày 07/01/2013,
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 01/2013/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 21/2012/TT-NHNN ngày 18/06/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về hoạt động cho vay, đi vay, mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

  * (SMS: 01/2013/QD-TTg) - Ngày 07/01/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 01/2013/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế lập, sử dụng và quản lý Quỹ tích lũy trả nợ.

  * (SMS: 152/BTC-HCNS) - Ngày 05/01/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 152/BTC-HCNS về việc xây dựng dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

  * (SMS: 89/BGTVT-KHDT) - Ngày 04/01/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công văn 89/BGTVT-KHĐT về việc hướng dẫn thanh toán kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2012.

  * (SMS: 3871/TB-KBNN) - Ngày 30/12/2012, Kho bạc Nhà nước ban hành Thông báo 3871/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 01 năm 2013.

  * (SMS: 231/2012/TT-BTC) - Ngày 28/12/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 231/2012/TT-BTC quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015.

  * (SMS: 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT) - Ngày 27/12/2012, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư liên tịch 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán quỹ bảo trì đường bộ.

  * (SMS: 3299/QD-BTC) - Ngày 27/12/2012, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 3299/QĐ-BTC về việc công bố, công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

  * (SMS: 49/2012/QD-UBND) - Ngày 26/12/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 49/2012/QĐ-UBND về việc ban hành định mức kinh phí lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

  * (SMS: 209/2012/TTLT-BTC-BTP) - Ngày 30/11/2012, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư liên tịch 209/2012/TTLT-BTC-BTP về việc hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan, tổ chức trợ giúp pháp lý nhà nước.

  * (SMS: 32/2012/QH13) - Ngày 10/11/2012, Quốc hội ban hành Nghị quyết 32/2012/QH13 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013.

 KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

* (SMS: 58/TCT-CS) - Ngày 05/01/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 58/TCT-CS về việc lập hóa đơn cho hàng hóa tiêu dùng nội bộ.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (SMS: 79/BNN-HTQT)
- Ngày 08/01/2013,
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 79/BNN-HTQT về việc cho phép nhập khẩu trở lại nội tạng trắng đông lạnh.

  * (SMS: 108/TCHQ-GSQL) - Ngày 07/01/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 108/TCHQ-GSQL về việc sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan.

  * (SMS: 22/QD-TCHQ) - Ngày 05/01/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 22/QĐ-TCHQ về việc sửa đổi một số quy định ban hành kèm theo Quyết định 1183/QĐ-TCHQ ngày 17/06/2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

  * (SMS: 76/TCHQ-CCHDH) - Ngày 05/01/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 76/TCHQ-CCHĐH về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 196/2012/TT-BTC.

  * (SMS: 62/TCHQ-CCHDH) - Ngày 04/01/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 62/TCHQ-CCHĐH về việc áp dụng mẫu tờ khai hải quan.

  * (SMS: 58/TCHQ-TXNK) - Ngày 04/01/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 58/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng chất để hoàn tất dùng cho ngành dệt.

  * (SMS: 43/TCHQ-VP) - Ngày 04/01/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 43/TCHQ-VP về việc đính chính phụ lục V Quyết định 02/QĐ-TCHQ ngày 02/01/2013.

  * (SMS: 01/2013/TT-BCT) - Ngày 03/01/2013, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 01/2013/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 06/2011/TT-BCT ngày 21/03/2011 của Bộ Công Thương quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi.

  * (SMS: 26/TCHQ-GSQL) - Ngày 03/01/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 26/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc thủ tục nhập khẩu gỗ từ Lào.

  * (SMS: 02/QD-TCHQ) - Ngày 02/01/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 02/QĐ-TCHQ về việc ban hành Bộ mã loại hình quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

  * (SMS: 10796/VPCP-KTTH) - Ngày 30/12/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10796/VPCP-KTTH về việc xây dựng Đề án kiểm soát an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.

  * (SMS: 1193/QD-BXD) - Ngày 28/12/2012, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 1193/QĐ-BXD ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Chiến lược xuất khẩu hàng hoá thời kỳ 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030.

  * (SMS: 301/TB-BCT) - Ngày 28/12/2012, Bộ Công Thương ban hành Thông báo 301/TB-BCT về việc bãi bỏ Thông báo 197/TB-BCT ngày 06/05/21011 về việc nhập khẩu rượu, mỹ phẩm, điện thoại di động.

  * (SMS: 433/TB-VPCP) - Ngày 28/12/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 433/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp sơ kết 01 tháng triển khai phươn án ngăn chặn việc vận chuyển, kinh doanh gà nhập lậu, không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

  * (SMS: 7393/TCHQ-GSQL) - Ngày 28/12/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7393/TCHQ-GSQL về việc xử lý vướng mắc làm thủ tục cho phương tiện vận tải tạm nhập tái xuất.

  * (SMS: 7390/TCHQ-GSQL) - Ngày 28/12/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7390/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc hoàn thuế do đăng ký sai loại hình.

  * (SMS: 7368/TCHQ-GSQL) - Ngày 28/12/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7368/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu xe ô tô theo chế độ tài sản di chuyển.

  * (SMS: 7363/TCHQ-GSQL) - Ngày 28/12/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7363/TCHQ-GSQL về việc xăng dầu chuyển tiêu thụ nội địa.

  * (SMS: 4656/TCT-TNCN) - Ngày 26/12/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4656/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân đối với khoản chi tiền vé máy bay, lưu trú khách sạn.

 XÂY DỰNG

* (SMS: 25/QD-BXD)
- Ngày 09/01/2013,
Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 25/QĐ-BXD về việc ban hành Quy chế Quản lý quy hoạch, kiến trúc trên toàn bộ khuôn viên Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

  * (SMS: 01/2013/CT-UBND) - Ngày 03/01/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 01/2013/CT-UBND về việc tăng cường quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp và an toàn điện trong nhân dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

  * (SMS: 12/2012/TT-BXD) - Ngày 28/12/2012, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 12/2012/TT-BXD về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị.

  * (SMS: 66/2012/QD-UBND) - Ngày 28/12/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 66/2012/QĐ-UBND về việc ban hành biểu giá chuẩn về lãi suất đầu tư phần xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

  * (SMS: 65/2012/QD-UBND) - Ngày 28/12/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 65/2012/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 48/2011/QĐ-UBND ngày 12/07/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về cấp giấy phép quy hoạch tại Thành phố Hồ Chí Minh.

  * (SMS: 6168/QD-UBND) - Ngày 28/12/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 6168/QĐ-UBND về việc công bố một số đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố Hà Nội - phần xây dựng, lắp đặt.

  * (SMS: 11/2012/TT-BXD) - Ngày 25/12/2012, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 11/2012/TT-BXD về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí bảo trì công trình xây dựng.

  * (SMS: 62/2012/QD-UBND) - Ngày 25/12/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 62/2012/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 50/2011/QĐ-UBND ngày 12/07/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

THƯƠNG MẠI

* (SMS: 45/2012/TT-BCT)
- Ngày 28/12/2012,
Bộ Công Thương ban hành Thông tư 45/2012/TT-BCT quy định về hoạt động kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

  * (SMS: 18277/BTC-QLD) - Ngày 28/12/2012, Bộ Tài chính ban hành Công văn 18277/BTC-QLD về  công tác điều hành giá xăng, dầu trong thời điểm hiện nay.

  * (SMS: 40/2012/TT-BCT) - Ngày 21/12/2012, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 40/2012/TT-BCT quy định cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

  * (SMS: 39/2012/TT-BCT) - Ngày 20/12/2012, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 39/2012/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Nghị định 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 về sản xuất, kinh doanh rượu.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 01/TB-VPCP)
- Ngày 02/01/2013,
Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 01/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về thực trạng, các giải pháp xử lý chất thải rắn và tình hình triển khai thực hiện Chương trình xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011 - 2020.

  * (SMS: 22/2012/TT-BTNMT) - Ngày 26/12/2012, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 22/2012/TT-BTNMT quy định việc lập và thực hiện Kế hoạch quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng ven biển.

  * (SMS: 21/2012/TT-BTNMT) - Ngày 19/12/2012, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 21/2012/TT-BTNMT quy định việc đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường.

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (SMS: 357/QD-QLD)
- Ngày 26/12/2012,
Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 357/QĐ-QLD về việc cấp số đăng ký sản xuất trong nước cho 05 thuốc được phép lưu hành tại Việt Nam.

  * (SMS: 356/QD-QLD) - Ngày 26/12/2012, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 356/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 02 sinh phẩm y tế được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 19 (Số đăng ký có hiệu lực 01 năm).

  * (SMS: 32/2012/TT-BYT) - Ngày 24/12/2012, Bộ Y tế ban hành Thông tư 32/2012/TT-BYT quy định về khai báo y tế đối với người nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh tại các cửa khẩu Việt Nam.

  * (SMS: 329/QD-QLD) - Ngày 20/12/2012, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 329/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 02 thuốc sản xuất trong nước (Thuốc chứa hoạt chất kháng vi rút, đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 01 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 137.

  * (SMS: 328/QD-QLD) - Ngày 20/12/2012, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 328/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 01 thuốc sản xuất trong nước (Thuốc nghiên cứu - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 137.

  * (SMS: 327/QD-QLD) - Ngày 20/12/2012, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 327/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 04 thuốc sản xuất trong nước (thuốc điều trị ung thư, đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 01 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 137.

  * (SMS: 326/QD-QLD) - Ngày 20/12/2012, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 326/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 06 thuốc sản xuất trong nước (thuốc tránh thai, đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 01 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 137.

 *(SMS: 325/QD-QLD) - Ngày 20/12/2012, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 325/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 01 thuốc sản xuất trong nước (thuốc có hoạt chất, phối hợp hoạt chất hoặc dạng bào chế lần đầu đăng ký tại Việt Nam - số đăng ký có hiệu lực 01 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 137.

  * (SMS: 324/QD-QLD) - Ngày 20/12/2012, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 324/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 02 thuốc sản xuất trong nước (thuốc hỗ trợ cắt cơn nghiện ma túy - số đăng ký có hiệu lực 01 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 137.

  * (SMS: 323/QD-QLD) - Ngày 20/12/2012, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 323/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 32 thuốc từ dược liệu sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 137.

 ĐẤU THẦU-CẠNH TRANH

* (SMS: 128/BKHDT-QLDT) - Ngày 07/01/2013, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 128/BKHĐT-QLĐT về việc đôn đốc thực hiện thí điểm đấu thầu qua mạng trong năm 2013.

 CHỨNG KHOÁN

* (SMS: 02/2013/TT-BTC) - Ngày 08/01/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 02/2013/TT-BTC về việc đổi, bổ sung Thông tư 27/2010/TT-BTC ngày 26/02/2010 quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

  * (SMS: 213/2012/TT-BTC) - Ngày 06/12/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 213/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

 GIAO THÔNG

* (SMS: 10/TB-VPCP) - Ngày 07/01/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 10/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010; dự thảo Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và sửa đổi, bổ sung Quyết định 1856/QĐ-TTg ngày 27/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

 * (SMS: 32/QD-BGTVT) - Ngày 05/01/2013, Bộ Giao thông Vận ban hành Quyết định 32/QĐ-BGTVT về việc ban hành Chương trình xây dựng các đề án chiến lược, quy hoạch, đề án khác của Bộ Giao thông Vận tải năm 2013.

  * (SMS: 44/VPCP-KTN) - Ngày 03/01/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 44/VPCP-KTN về việc giám sát và đánh giá đầu tư Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

  * (SMS: 47/2012/TT-BGTVT) - Ngày 12/11/2012, Bộ Giao thông Vận ban hành Thông tư 47/2012/TT-BGTVT quy định về tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

 GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (SMS: 07/2013/ND-CP) - Ngày 09/01/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 07/2013/NĐ-CP về việc sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định 31/2011/NĐ-CP ngày 11/05/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02/08/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.

  * (SMS: 55/QD-BTC) - Ngày 09/01/2013, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 55/QĐ-BTC về  việc phê duyệt Đề án "Chiến lược phát triển Học viện Tài chính giai đoạn 2013 - 2020 và định hướng đến năm 2030”.

  * (SMS: 58/2012/TTLT-BGDDT-BLDTBXH) - Ngày 28/12/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch 58/2012/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH quy định điều kiện và thủ tục thành lập, hoạt động, đình chỉ hoạt động, tổ chức giải thể Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập.

  * (SMS: 5850/QD-BGDDT) - Ngày 28/12/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 5850/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt nội dung và yêu cầu kỹ thuật cơ bản một số thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật dùng cho giáo dục mầm non.

  * (SMS: 9013/BGDDT-NGCBQLGD) - Ngày 28/12/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 9013/BGDĐT-NGCBQLGD về việc đính chính hiệu lực thi hành Thông tư 52/2012/TT-BGDĐT ngày 19/12/2012 ban hành Điều lệ hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội giỏi.

  * (SMS: 52/2012/TT-BGDDT) - Ngày 19/12/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 52/2012/TT-BGDĐT về việc ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi.

  * (SMS: 30/2012/TTLT-BLDTBXH-BNV-BNN&PTNT-BCT-BTTTT) - Ngày 12/12/2012, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư liên tịch 30/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BNN&PTNT-BCT-BTTTT về việc hướng dẫn trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020".

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

* (SMS: 30/2012/TT-BKHCN)
- Ngày 28/12/2012,
Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 30/2012/TT-BKHCN quy định yêu cầu về an toàn hạt nhân đối với thiết kế nhà máy điện hạt nhân.

  * (SMS: 29/2012/TT-BKHCN) - Ngày 19/12/2012, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 29/2012/TT-BKHCN về việc quy định nội dung Báo cáo phân tích an toàn sơ bộ trong hồ sơ đề nghị phê duyệt địa điểm nhà máy điện hạt nhân.

  * (SMS: 25/2012/TT-BKHCN) - Ngày 12/12/2012, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 25/2012/TT-BKHCN quy định danh mục và yêu cầu kiểm soát vật liệu và thiết bị trong chu trình nhiên liệu hạt nhân.

  * (SMS: 24/2012/TT-BKHCN) - Ngày 04/12/2012, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 24/2012/TT-BKHCN về việc hướng dẫn lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân cấp cơ sở và cấp tỉnh.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (SMS: 73/BNV-CCVC)
- Ngày 08/01/2013,
Bộ Nội vụ ban hành Công văn 73/BNV-CCVC về việc tổ chức thi nâng ngạch từ lưu trữ viên lên lưu trữ viên chính năm 2011.

  * (SMS: 12/2012/TT-BNV) - Ngày 18/12/2012, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 12/2012/TT-BNV quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.

  * (SMS: 1333/QD-BNV) - Ngày 14/12/2012, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 1333/QĐ-BNV về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường năng lực đội ngũ công chức chuyên trách cải cách hành chính giai đoạn 2013 - 2015".

 VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (SMS: 17/2012/TT-BVHTTDL) - Ngày 27/12/2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 17/2012/TT-BVHTTDL về về việc quy định về triển lãm, thi, liên hoan và sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh.

AN NINH TRẬT TỰ

* (SMS: 28/2012/CT-UBND)
- Ngày 25/12/2012,
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 28/2012/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý, phòng chống mất cắp tài sản công thuộc các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn Thành phố.

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI

* (SMS: 02/NQ-CP)
- Ngày 07/01/2013,
Chính phủ ban hành Nghị quyết 02/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

  * (SMS: 50/QD-TTg) - Ngày 07/01/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 50/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Long An, tỉnh Long An đến năm 2030.

  * (SMS: 10/CD-TTg) - Ngày 03/01/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 10/CĐ-TTg về việc triển khai công tác phục vụ dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013.

  * (SMS: 29/2012/CT-UBND) - Ngày 28/12/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 29/2012/CT-UBND về việc tập trung thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Thành phố năm 2013.

 HÀNH CHÍNH

* (SMS: 127/BKHDT-TCTK)
- Ngày 07/01/2013,
Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 127/BKHĐT-TCTK về việc báo cáo tiến độ thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam.

  * (SMS: 27/QD-BGTVT) - Ngày 05/01/2013, Bộ Giao thông Vận ban hành Quyết định 27/QĐ-BGTVT về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải năm 2013.

  * (SMS: 41/QD-BVHTTDL) - Ngày 05/01/2013, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 41/QĐ-BVHTTDL về về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2013.

  * (SMS: 157/VPCP-KTN) - Ngày 05/01/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 157/VPCP-KTN về việc tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2012 và triển khai kế hoạch năm 2013 của Bộ Giao thông Vận tải.

  * (SMS: 114/VPCP-TCCV) - Ngày 05/01/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 114/VPCP-TCCV về việc hoàn chỉnh dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

  * (SMS: 113/VPCP-TCCV) - Ngày 05/01/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 113/VPCP-TCCV về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ.

  * (SMS: 21/QD-BGTVT) - Ngày 04/01/2013, Bộ Giao thông Vận ban hành Quyết định 21/QĐ-BGTVT về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 của Bộ Giao thông Vận tải.

  * (SMS: 07/TB-VPCP) - Ngày 04/01/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 07/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng.

  * (SMS: 04/TB-VPCP) - Ngày 04/01/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 04/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sơn La.

  * (SMS: 01/2013/ND-CP) - Ngày 03/01/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 01/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ.

  * (SMS: 13/VPCP-TCCV) - Ngày 02/01/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 13/VPCP-TCCV về nhiệm vụ và bộ máy tổ chức làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Bộ, địa phương.

  * (SMS: 6410/QD-UBND) - Ngày 17/12/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 6410/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản.

  * (SMS: 1332/QD-BNV) - Ngày 14/12/2012, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 1332/QĐ-BNV về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2013 - 2015".

HÔN NHÂN-GIA ĐÌNH

* (SMS: 02/2013/ND-CP)
- Ngày 03/01/2013,
Chính phủ ban hành Nghị định 02/2013/NĐ-CP quy định về công tác gia đình.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (SMS: 27/QD-BNN-TCCB)
- Ngày 07/01/2013,
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 27/QĐ-BNN-TCCB về việc bổ sung nhiệm vụ quản lý nhà nước về doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định tại Nghị định 99/2012/NĐ-CP.

 * (SMS: 15/QD-TTg) - Ngày 04/01/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 15/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy hoạch di dời các cảng trên sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son.

  * (SMS: 14/QD-TTg) - Ngày 04/01/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 14/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 1720/QĐ-TTg ngày 17/09/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Vũ trụ Việt Nam.

 * (SMS: 63/QD-UBND) - Ngày 04/01/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 63/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Thành phố Hà Nội.

  * (SMS: 148/2012/TT-BQP) - Ngày 28/12/2012, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 148/2012/TT-BQP về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng Quỹ vì Trường Sa thân yêu.

  * (SMS: 1348/QD-BNV) - Ngày 19/12/2012, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 1348/QĐ-BNV về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

  * (SMS: 6411/QD-UBND) - Ngày 17/12/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 6411/QĐ-UBND về kiện toàn Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 CÔNG NGHIỆP

* (SMS: 2256/TTg-KTN)
- Ngày 31/12/2012,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 2256/TTg-KTN về việc bổ sung danh mục sản phẩm cơ khí trọng điểm.

  * (SMS: 43/2012/TT-BCT) - Ngày 27/12/2012, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 43/2012/TT-BCT quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện.

  * (SMS: 7641/QD-BCT) - Ngày 12/12/2012, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 7641/QĐ-BCT về việc phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp tuyến hành lang kinh tế Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (SMS: 09/TB-VPCP)
- Ngày 07/01/2013,
Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 09/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp trực tuyến về triển khai kế hoạch năm 2013.

  * (SMS: 47/QD-TTg) - Ngày 05/01/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 47/QĐ-TTg về việc hỗ trợ giống cây trồng dự trữ quốc gia cho các địa phương.

  * (SMS: 119/VPCP-KTN) - Ngày 05/01/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 119/VPCP-KTN về việc chủ động phòng chống hạn, hạn chế thiệt hại đối với sản xuất vụ Đông Xuân và Hè Thu 2013.

  * (SMS: 64/2012/TT-BNNPTNT) - Ngày 24/12/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 64/2012/TT-BNNPTNT về việc ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (SMS: 04/2013/ND-CP)
- Ngày 07/01/2013,
Chính phủ ban hành Nghị định 04/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng.

   * (SMS: 04/NQ-CP) - Ngày 07/01/2013, Chính phủ ban hành Nghị quyết 04/NQ-CP về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà nước đa dân tộc Bô-li-vi-a về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ.

  * (SMS: 63/QD-TTg) - Ngày 07/01/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 63/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch về hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trước ngày Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực.

  * (SMS: 02/2013/TT-BTP) - Ngày 05/01/2013, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 02/2013/TT-BTP về việc ban hành Bộ Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý.

  * (SMS: 2149/QD-CTN) - Ngày 06/12/2012, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2149/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

  * (SMS: 2148/QD-CTN) - Ngày 06/12/2012, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2148/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

  * (SMS: 2147/QD-CTN) - Ngày 06/12/2012, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2147/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

TIẾT KIỆM-PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

* (SMS: 02/BC-BCT)
- Ngày 04/01/2013,
Bộ Công Thương ban hành Báo cáo 02/BC-BCT về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013.

  * (SMS: 21-CT/TW) - Ngày 21/12/2012, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Chỉ thị 21-CT/TW về việc đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí.

 THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT

* (SMS: 04/QD-BTP) - Ngày 02/01/2013, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 04/QĐ-BTP về việc “Xếp hạng Sở Tư pháp năm 2012”.

 LĨNH VỰC KHÁC

* (SMS: 149/VPCP-QHQT) - Ngày 05/01/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 149/VPCP-QHQT về việc phê duyệt cơ chế tài chính cho Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ.

  * (SMS: 50/VPCP-DMDN) - Ngày 03/01/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 50/VPCP-ĐMDN về việc thực hiện Nghị định 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.