(LuatVietnam) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản trên hệ thống tin nhắn 6689.
Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 
Trong tuần này từ 08/01/2011 - 14/01/2011, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản. 
 
Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 03/NQ-CP) - Ngày 10/01/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 03/NQ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. 
 
* (SMS: 02/NQ-CP) - Ngày 09/01/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 02/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011. 
 
* (SMS: 03/2011/ND-CP) - Ngày 07/01/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 03/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hoạt động chữ thập đỏ. 
 
* (SMS: 02/2011/ND-CP) - Ngày 06/01/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 02/2011/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.  
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 
* (SMS: 03/2011/QD-TTg) - Ngày 10/01/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 03/2011/QĐ-TTg về Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại ngân hàng thương mại. 
 
* (SMS: 58/QD-TTg) - Ngày 10/01/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 58/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
 
* (SMS: 57/QD-TTg) - Ngày 10/01/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 57/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
 
* (SMS: 56/QD-TTg) - Ngày 10/01/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 56/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
 
* (SMS: 55/QD-TTg) - Ngày 10/01/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 55/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
 
* (SMS: 02/2011/QD-TTg) - Ngày 08/01/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 02/2011/QĐ-TTg về việc sửa đổi khoản 1 Điều 4 Quyết định số 87/2010/QĐ-TTg ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho doanh nghiệp, người lao động thuộc Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam vay để chi trả nợ tiền lương, nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, tạo việc làm, học nghề. 
 
* (SMS: 45/QD-TTg) - Ngày 07/01/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 45/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng Tây Nguyên đến năm 2030. 
 
* (SMS: 43/QD-TTg) - Ngày 07/01/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 43/QĐ-TTg về việc thay đổi một số thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Nhà Quốc hội. 
 
* (SMS: 28/QD-TTg) - Ngày 06/01/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 28/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
 
* (SMS: 27/QD-TTg) - Ngày 06/01/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 27/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
 
* (SMS: 26/QD-TTg) - Ngày 06/01/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 26/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Thống nhất Tan-da-ni-a về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ. 
 
* (SMS: 2457/QD-TTg) - Ngày 31/12/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2457/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020. 
 
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
 
* (SMS: 43/VPCP-KTN) - Ngày 05/01/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 43/VPCP-KTN về việc ban hành thông tư hướng dẫn Nghị định số 61/2010/NĐ-CP. 
 
* (SMS: 26/VPCP-QHQT) - Ngày 04/01/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 26/VPCP-QHQT về việc đề án áp dụng giải pháp công nghệ SICPA cho thị trường bia Việt Nam 
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 
* (SMS: 248/QD-BGDDT) - Ngày 12/01/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 248/QĐ-BGDĐT về Kế hoạch triển khai Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015. 
 
* (SMS: 229/QD-BGDDT) - Ngày 11/01/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 229/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt các nội dung về cung cấp sách giáo khoa, sách tham khảo cho các trường THCS bị ảnh hưởng lũ lụt của 6 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên. 
 
* (SMS: 44/2010/TT-BGDDT) - Ngày 30/12/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 44/2010/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 
* (SMS: 74/QD-BNN-KTHT) - Ngày 12/01/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 74/QĐ-BNN-KTHT về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết liên tịch số 1409/NQLT-BNN-CCB giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội cựu chiến binh Việt Nam. 
 
* (SMS: 62/QD-BNN-KHCN) - Ngày 11/01/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 62/QĐ-BNN-KHCN về việc thành lập Tổ thẩm định nội dung, tài chính Dự án Khuyến nông Trung ương thực hiện từ năm 2011. 
 
* (SMS: 50/QD-BNN-KHCN) - Ngày 10/01/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 50/QĐ-BNN-KHCN về việc thành lập Hội đồng Khoa học công nghệ đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc "Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020". 
 
* (SMS: 48/QD-BNN-HTQT) - Ngày 10/01/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 48/QĐ-BNN-HTQT về việc giao thực hiện Hợp phần B và một phần Hợp phần C của Dự án "Phát triển cao su tiểu điền " do Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam là Chủ dự án vay vốn của Cơ quan phát triển Pháp (AFD). 
 
* (SMS: 39/QD-BNN-TCCB) - Ngày 07/01/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 39/QĐ-BNN-TCCB về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện sáng kiến "Giảm phát thải khí nhà kính thông qua các nỗ lực hạn chế mát rừng và suy thoái rừng, quản lý rừng bền vững, bảo tồn và nâng cao trữ lượng các bon của rừng (REDD+)" tại Việt Nam. 
 
* (SMS: 29/QD-BNN-XD) - Ngày 07/01/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 29/QĐ-BNN-XD phê duyệt chặn dòng Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Tả Trạch, tỉnh Thừa Thiên Huế. 
 
* (SMS: 01/2011/TT-BNNPTNT) - Ngày 05/01/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 01/2011/TT-BNNPTNT quy định về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục các loài thuỷ sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng cần được bảo vệ, phục hồi và phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 82/2008/QĐ-BNN ngày 17/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
 
* (SMS: 16/QD-BNN-KHCN) - Ngày 05/01/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 16/QĐ-BNN-KHCN về việc thành lập Hội đồng và Tổ chuyên gia nghiệm thu nhiệm vụ Khoa học công nghệ thuộc "Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực thủy sản đến năm 2020". 
 
* (SMS: 14/QD-BNN-TCCB) - Ngày 05/01/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 14/QĐ-BNN-TCCB thành lập Ban thực hiện Dự án trường, Ban tư vấn trường thực hiện dự án “Tăng cường kỹ năng nghề” trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội. 
 
* (SMS: 11/QD-BNN-KH) - Ngày 05/01/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 11/QĐ-BNN-KH về việc giao chỉ tiêu giải ngân vốn ngoài nước năm 2011 cho các dự án đầu tư từ nguồn vốn ODA. 
 
BỘ TƯ PHÁP 
 
* (SMS: 17/QD- BTP) - Ngày 10/01/2011, Bộ Tư pháp ban Quyết định 17/QĐ- BTP về việc tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức năm 2010. 
 
* (SMS: 06/QD- BTP) - Ngày 06/01/2011, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 06/QĐ- BTP về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 10/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. 
 
BỘ Y TẾ 
 
* (SMS: 02/CT-BYT) - Ngày 10/01/2011, Bộ Y tế ban hành Chỉ thị 02/CT-BYT về thực hiện công tác quốc phòng trong ngành Y tế năm 2011. 
 
BỘ TÀI CHÍNH 
 
* (SMS: 01/2011/TT-BTC) - Ngày 06/01/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 01/2011/TT-BTC quy định việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho hội có hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giao; việc quản lý; sử dụng tài sản, tài chính của hội; quản lý việc tiếp nhận, sử dụng các nguồn tài trợ của cá nhân, tổ chức nước ngoài cho hội. 
 
* (SMS: 225/2010/TT-BTC) - Ngày 31/12/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 225/2010/TT-BTC quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước. 
 
* (SMS: 223/2010/TT-BTC) - Ngày 31/12/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 223/2010/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê. 
 
* (SMS: 218/2010/TT-BTC) - Ngày 29/12/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 218/2010/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. 
 
* (SMS: 217/2010/TT-BTC) - Ngày 29/12/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 217/2010/TT-BTC về việc sửa đổi Quyết định số 72/2008/QĐ-BTC ngày 03/09/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ quốc gia đối với nhà bạt cứu sinh loại nhẹ (QCVN 3: 2008/BTC). 
 
* (SMS: 216/2010/TT-BTC) - Ngày 29/12/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 216/2010/TT-BTC về việc ban hành Danh mục các mặt hàng nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi, phân bón và thuốc trừ sâu được tạm thời điều chỉnh thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu. 
 
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
 
* (SMS: 24/TB-BLDTBXH) - Ngày 06/01/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông báo 24/TB-BLĐTBXH về việc hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần vào dịp Tết Âm lịch và Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2011. 
 
* (SMS: 38/2010/TT-BLDTBXH) - Ngày 24/12/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 38/2010/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 91/2010NĐ-CP ngày 20/08/2010 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. 
 
BỘ XÂY DỰNG 
 
* (SMS: 25/BXD-KTXD) - Ngày 06/01/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 25/BXD-KTXD về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 03/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản. 
 
* (SMS: 01/BXD-KTXD) - Ngày 06/01/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 01/BXD-KTXD về việc điều chỉnh giá hợp đồng. 
 
* (SMS: 01/BXD-HDXD) - Ngày 05/01/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 01/BXD-HĐXD về việc hướng dẫn giấy phép xây dựng. 
 
* (SMS: 202/BXD-KTXD) - Ngày 31/12/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 202/BXD-KTXD về việc phân loại vật liệu để lập dự toán công trình. 
 
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 
* (SMS: 03/2011/TT-BTTTT) - Ngày 04/01/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 03/2011/TT-BTTTT quy định hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. 
 
* (SMS: 02/2011/TT-BTTTT) - Ngày 04/01/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 02/2011/TT-BTTTT quy định nội dụng giải quyết sự cố trong quá trình thực hiện đầu tư, bảo hành, vận hành các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. 
 
* (SMS: 01/2011/TT-BTTTT) - Ngày 04/01/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 01/2011/TT-BTTTT công bố Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước. 
 
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 
* (SMS: 3006/QD-BKHCN) - Ngày 31/12/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 3006/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục các dự án do Trung ương ủy quyền cho địa phương quản lý thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ để tuyển chọn thực hiện trong năm 2011. 
 
* (SMS: 25/2010/TT-BKHCN) - Ngày 29/12/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 25/2010/TT-BKHCN hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất oxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. 
 
* (SMS: 24/2010/TT-BKHCN) - Ngày 29/12/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 24/2010/TT-BKHCN về việc ban hành và thực hiện "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn bức xạ - Phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ". 
 
* (SMS: 23/2010/TT-BKHCN) - Ngày 29/12/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 23/2010/TT-BKHCN hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ. 
 
* (SMS: 22/2010/TT-BKHCN) - Ngày 29/12/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 22/2010/TT-BKHCN quy định về việc cấp và kiểm tra Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. 
 
* (SMS: 21/2010/TT-BKHCN) - Ngày 29/12/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 21/2010/TT-BKHCN quy định về việc quản lý hoạt động công nhận tại Việt Nam. 
 
* (SMS: 20/2010/TT-BKHCN) - Ngày 29/12/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 20/2010/TT-BKHCN quy định về tổ chức, quản lý và điều hành Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”. 
 
* (SMS: 19/2010/TT-BKHCN) - Ngày 28/12/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 19/2010/TT-BKHCN hướng dẫn thanh tra chuyên ngành về an toàn bức xạ và hạt nhân. 
 
* (SMS: 18/2010/TT-BKHCN) - Ngày 24/12/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 18/2010/TT-BKHCN quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen. 
 
BỘ CÔNG THƯƠNG 
 
* (SMS: 46/2010/TT-BCT) - Ngày 31/12/2010, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 46/2010/TT-BCT quy định về quản lý hoạt động của các website thương mại điện tử bán hàng hoặc cung ứng dịch vụ. 
 
* (SMS: 45/2010/TT-BCT) - Ngày 31/12/2010, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 45/2010/TT-BCT quy định việc nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục quản lý nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2011.
 
* (SMS: 0106/QD-BCT) - Ngày 31/12/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 0106/QĐ-BCT về việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa. 
 
BỘ VĂN HÓA THỂ, THAO VÀ DU LỊCH 
 
* (SMS: 14/2010/TT-BVHTTDL) - Ngày 30/12/2010, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 14/2010/TT-BVHTTDL quy định về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi, đánh giá việc thi hành pháp luật; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch. 
 
* (SMS: 13/2010/TT-BVHTTDL) - Ngày 30/12/2010, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 13/2010/TT-BVHTTDL quy định trình tự, thủ tục đề nghị công nhận bảo vật quốc gia. 
 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 
 
* (SMS: 39/2010/TTLT-BLDTBXH-BTC) - Ngày 28/12/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch 39/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn chi trả chế độ hưu trí và tử tuất từ quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc và quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với người vừa có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. 
 
* (SMS: 206/2010/TTLT-BTC-BGDDT-BNG) - Ngày 15/12/2010, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao ban hành Thông tư liên tịch 206/2010/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 144/2007/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG của Liên tịch Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao hướng dẫn chế độ, cấp phát và quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước. 
 
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM 
 
* (SMS: 04/QD-BHXH) - Ngày 07/01/2011, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 04/QĐ-BHXH quy định về Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm, chế độ nhuận bút trên website Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 
 
* (SMS: 5905/BHXH-CSXH) - Ngày 31/12/2010, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 5905/BHXH-CSXH về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo Quyết định số 1749/QĐ-TTg và Nghị định số 67/2010/NĐ-CP. 
 
THANH TRA CHÍNH PHỦ 
 
* (SMS: 05/2011/TT-TTCP) - Ngày 06/01/2011, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư 05/2011/TT-TTCP quy định về phòng, chống tham nhũng trong ngành Thanh tra. 
 
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC 
 
* (SMS: 1935/QD-KTNN) - Ngày 30/12/2010, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 1935/QĐ-KTNN về kế hoạch kiểm toán năm 2011. 
 
TỔNG CỤC HẢI QUAN 
 
* (SMS: 114/TCHQ-TXNK) - Ngày 10/01/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 114/TCHQ-TXNK về việc thuế xuất khẩu gỗ. 
 
* (SMS: 103/TCHQ-TXNK) - Ngày 07/01/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 103/TCHQ-TXNK về việc trả lời vướng mắc về thuế giá trị gia tăng. 
 
* (SMS: 90/TCHQ-TXNK) - Ngày 07/01/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 90/TCHQ-TXNK về việc thuế giá trị gia tăng. 
 
* (SMS: 7940/TCHQ-TXNK) - Ngày 31/12/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7940/TCHQ-TXNK về việc đăng ký danh mục miễn thuế. 
 
* (SMS: 7898/TCHQ-TXNK) - Ngày 30/12/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7898/TCHQ-TXNK về việc hoàn thuế nhập khẩu. 
 
TỔNG CỤC THUẾ 
 
* (SMS: 5206/TCT-CS) - Ngày 06/01/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5206/TCT-CS về việc chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài. 
 
* (SMS: 5339/TCT-CS) - Ngày 31/12/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5339/TCT-CS về việc thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Thông tư 153/2010/TT-BTC. 
 
* (SMS: 5239/TCT-TNCN) - Ngày 24/12/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5239/TCT-TNCN về việc thuế thu nhập cá nhân đối với người lao động thời vụ dưới 03 tháng, không ký hợp đồng lao động. 
 
* (SMS: 5221/TCT-TNCN) - Ngày 23/12/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5221/TCT-TNCN về việc xử lý việc chậm nộp tiền thuế. 
 
* (SMS: 5217/TCT-KK) - Ngày 23/12/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5217/TCT-KK về việc nghĩa vụ thuế đối với tài sản góp vốn, quyết toán và hoàn thuế giá trị gia tăng. 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 
* (SMS: 04/CT-UBND) - Ngày 11/01/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 04/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2011. 
 
* (SMS: 01/2010/QD-UBND) - Ngày 11/01/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 01/2010/QĐ-UBND về việc quy định mức thu thuỷ lợi phí, tiền nước và mức trần dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn Thành phố Hà Nội. 
 
* (SMS: 02/2010/QD-UBND) - Ngày 10/01/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 02/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định một số nội dung Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn Nhà nước do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội quản lý. 
 
* (SMS: 84/QD-UBND) - Ngày 07/01/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 84/QĐ-UBND về kinh phí tặng quà tới các đối tượng hưởng chính sách thương binh xã hội, người cao tuổi, cán bộ công nhân viên đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức và hỗ trợ hộ gia đình thuộc diện nghèo trên địa bàn Thành phố nhân dịp tết Tân Mão 2011. 
 
* (SMS: 83/QD-UBND) - Ngày 07/01/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 83/QĐ-UBND về mức tặng quà tới các đối tượng hưởng chính sách thương binh xã hội, người cao tuổi, cán bộ công nhân viên đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức và hỗ trợ hộ gia đình thuộc diện nghèo trên địa bàn Thành phố nhân dịp tết Tân Mão 2011. 
 
* (SMS: 03/CT-UBND) - Ngày 06/01/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 03/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp an ninh và bảo đảm an toàn hoạt động hệ thống ngân hàng trên địa bàn Thành phố Hà Nội. 
 
* (SMS: 02/CT-UBND) - Ngày 05/01/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 02/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
 
* (SMS: 01/CT-UBND) - Ngày 05/01/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 01/CT-UBND về công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội XI của Đảng diễn ra tại Hà Nội. 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 
* (SMS: 93/2010/QD-UBND) - Ngày 29/12/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 93/2010/QĐ-UBND về việc  ban hành Quy chế (mẫu) công tác văn thư, lưu trữ cơ quan. 
 
* (SMS: 92/2010/QD-UBND) - Ngày 29/12/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 92/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp tổ chức kiểm tra xe vận tải hàng hóa chở quá tải trọng cho phép trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 5913/QD-UBND) - Ngày 28/12/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 5913/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Phối hợp hoạt động của Tổ Kiểm tra liên ngành xử lý những vi phạm trong lĩnh vực quản lý công trình hạ tầng đô thị.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.