(LuatVietnam) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản trên hệ thống tin nhắn 6689.
Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 
Trong tuần này từ  01/01/2011 - 08/01/2011, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản. 
 
Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 01/2011/ND-CP) - Ngày 05/01/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 01/2011/NĐ-CP về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.
 
* (SMS: 01/NQ-CP) - Ngày 04/01/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2010.
 
* (SMS: 122/2010/ND-CP) - Ngày 31/12/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 122/2010/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp.
 
* (SMS: 118/2010/ND-CP) - Ngày 29/12/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 118/2010/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 19/QD-TTg) - Ngày 05/01/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 19/QĐ-TTg về việc xuất vắc xin, hóa chất dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch bệnh.
 
* (SMS: 15/QD-TTg) - Ngày 05/01/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 15/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự.
 
* (SMS: 13/QD-TTg) - Ngày 04/01/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 13/QĐ-TTg về Ngày Sân khấu Việt Nam.
 
* (SMS: 09/QD-TTg) - Ngày 04/01/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 09/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 08/QD-TTg) - Ngày 04/01/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 08/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2004 -2011. 
 
* (SMS: 07/QD-TTg) - Ngày 04/01/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 07/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 06/QD-TTg) - Ngày 04/01/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 06/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 05/QD-TTg) - Ngày 04/01/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 05/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 04/QD-TTg) - Ngày 04/01/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 04/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 03/QD-TTg) - Ngày 04/01/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 03/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 02/QD-TTg) - Ngày 04/01/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 02/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 01/2011/QD-TTg) - Ngày 04/01/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 01/2011/QĐ-TTg về việc Quy chế xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển.
 
* (SMS: 2444/QD-TTg) - Ngày 31/12/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2444/QĐ-TTg về việc xuất hàng dự trữ quốc gia phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn cho tỉnh Bình Định.
 
* (SMS: 2440/QD-TTg) - Ngày 30/12/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2440/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 2439/QD-TTg) - Ngày 30/12/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2439/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 2438/QD-TTg) - Ngày 30/12/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2438/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 2437/QD-TTg) - Ngày 30/12/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2437/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 2415/QD-TTg) - Ngày 30/12/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2415/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 2414/QD-TTg) - Ngày 30/12/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2414/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 2408/QD-TTg) - Ngày 30/12/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2408/QĐ-TTg về việc bổ sung, sửa đổi Điều 4 Quyết định số 01/2008/QĐ-TTg ngày 07/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.
 
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 9529/VPCP-KGVX) - Ngày 31/12/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9529/VPCP-KGVX về việc hoán đổi ngày nghỉ vào dịp Tết âm lịch và Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2011 đối với cán bộ, công chức, viên chức.
 
* (SMS: 9393/VPCP-QHQT) - Ngày 27/12/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9393/VPCP-QHQT về việc cơ chế tài chính áp dụng cho Dự án Vệ sinh môi trường các thành phố duyên hải.
 
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
 
* (SMS: 01/2011/TT-BKHDT) - Ngày 04/01/2011, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 01/2011/TT-BKHĐT quy định chi tiết kiểm tra về công tác đấu thầu.
 
BỘ Y TẾ
 
* (SMS: 48/2010/TT-BYT) - Ngày 31/12/2010, Bộ Y tế ban hành Thông tư 48/2010/TT-BYT về việc hướng dẫn chế độ khai báo, thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm.
 
* (SMS: 47/2010/TT-BYT) - Ngày 29/12/2010, Bộ Y tế ban hành Thông tư 47/2010/TT-BYT về việc hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc.
 
* (SMS: 46/2010/TT-BYT) - Ngày 29/12/2010, Bộ Y tế ban hành Thông tư 46/2010/TT-BYT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
 
BỘ CÔNG THƯƠNG
 
* (SMS: 44/2010/TT-BCT) - Ngày 31/12/2010, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 44/2010/TT-BCT về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 04/11/2010 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo.
 
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 
* (SMS: 42/2010/TT-BLDTBXH) - Ngày 31/12/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 42/2010/TT-BLĐTBXH về việc quy định bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề.
 
* (SMS: 4697/LDTBXH-TCCB) - Ngày 28/12/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4697/LĐTBXH-TCCB về việc đề nghị các đơn vị thưc hiện Công văn số 199/LĐTBXH hướng dẫn việc thực hiện công tác quản lý hồ sơ cán bộ.
 
* (SMS: 4602/LDTBXH-PC) - Ngày 24/12/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4602/LĐTBXH-PC về việc hướng dẫn bổ sung Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
 
BỘ NỘI VỤ
 
* (SMS: 1453/QD-BNV) - Ngày 31/12/2010, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 1453/QĐ-BNV về việc phê duyệt Điều lệ Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam.
 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
* (SMS: 3551/QD-BNN-HTQT) - Ngày 31/12/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3551/QĐ-BNN-HTQT về việc phê duyệt Sổ tay hướng dẫn thực hiện Hợp phần Phát triển cộng đồng của dự án KfW7.
 
* (SMS: 3545/QD-BNN-TC) - Ngày 31/12/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3545/QĐ-BNN-TC về việc Quy định một số định mức chi tiêu Dự án Phát triển Lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên sử dụng nguồn vốn ODA vay nợ và nguồn vốn đối ứng của Việt Nam.
 
* (SMS: 3544/QD-BNN-ĐMDN) - Ngày 30/12/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3544/QĐ-BNN-ĐMDN về việc giao kế hoạch thực hiện nhiệm vụ dịch vụ công ích năm 2011 của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ khai thác Hải sản Biển Đông thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Hải sản Biển Đông.
 
* (SMS: 3516/QD-BNN-KHCN) - Ngày 30/12/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3516/QĐ-BNN-KHCN về việc thành lập Tổ thẩm định nội dung và kinh phí các nhiệm vụ môi trường năm 2011.
 
* (SMS: 3513/QD-BNN-ĐMDN) - Ngày 30/12/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3513/QĐ-BNN-ĐMDN về việc điều chỉnh kế hoạch năm 2010 của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà.
 
* (SMS: 2066/QD-BNN-KHCN) - Ngày 30/12/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2066/QĐ-BNN-KHCN về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài Khoa học công nghệ năm 2010.
 
BỘ XÂY DỰNG
 
* (SMS: 2677/BXD-KTXD) - Ngày 31/12/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 2677/BXD-KTXD về việc cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng đối với cá nhân có bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp.
 
* (SMS: 2676/BXD-KTXD) - Ngày 31/12/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 2676/BXD-KTXD về việc cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng đối với cá nhân có bằng tốt nghiệp trung học kinh tế.
 
* (SMS: 2666/BXD-HDXD) - Ngày 30/12/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 2666/BXD-HĐXD về việc hướng dẫn về Giấy phép thầu xây dựng.
 
* (SMS: 24/2010/TT-BXD) - Ngày 24/12/2010, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 24/2010/TT-BXD về việc hướng dẫn việc tổ chức triển khai đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải rắn vùng liên tỉnh.
 
* (SMS: 1129/QD-BXD) - Ngày 22/12/2010, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 1129/QĐ-BXD về việc hướng dẫn quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình về mặt giá tại thời điểm bàn giao đưa vào khai thác sử dụng.
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
* (SMS: 8794/BGDDT-GDDH) - Ngày 31/12/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 8794/BGDĐT-GDĐH về việc thực hiện Nghị quyết số 50/2010/NQ-QH12 của Quốc hội.
 
* (SMS: 43/2010/TT-BGDDT) - Ngày 30/12/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 43/2010/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình trung cấp chuyên nghiệp.
 
* (SMS: 42/2010/TT-BGDDT) - Ngày 30/12/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 42/2010/TT-BGDĐT về việc Quy định Chuẩn giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên.
 
* (SMS: 41/2010/TT-BGDDT) - Ngày 30/12/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT về Điều lệ Trường Tiểu học.
 
* (SMS: 40/2010/TT-BGDDT) - Ngày 30/12/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 40/2010/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/03/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo .
 
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
* (SMS: 4430/BTTTT-CNTT) - Ngày 31/12/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn 4430/BTTTT-CNTT về việc sử dụng phần mềm tự do nguồn mở trong giáo trình tin học văn phòng và thi công chức, viên chức.
 
BỘ TÀI CHÍNH
 
* (SMS: 215/2010/TT-BTC) - Ngày 29/12/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 215/2010/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại điểm 1, mục II Thông tư số 16/2008/TT-BTC ngày 13/02/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe gắn máy hai bánh không nhằm mục đích thương mại.
 
* (SMS: 214/2010/TT-BTC) - Ngày 28/12/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 214/2010/TT-BTC về việc hướng dẫn chính sách thuế nhập khẩu ưu đãi đối với vật tư, thiết bị nhập khẩu để sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm và để đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm.
 
* (SMS: 17716/BTC-TCT) - Ngày 10/12/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 17716/BTC-TCT về việc hướng dẫn một số vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 153.
 
BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
 
* (SMS: 43/2010/TT-BTNMT) - Ngày 29/12/2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 43/2010/TT-BTNMT về việc quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.
 
* (SMS: 42/2010/TT-BTNMT) - Ngày 29/12/2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 42/2010/TT-BTNMT về việc quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.
 
* (SMS: 41/2010/TT-BTNMT) - Ngày 28/12/2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 41/2010/TT-BTNMT về việc quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.
 
* (SMS: 40/2010/TT-BTNMT) - Ngày 24/12/2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 40/2010/TT-BTNMT về việc quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, khảo sát hải văn, hóa học và môi trường vùng ven bờ và hải đảo.
 
BỘ QUỐC PHÒNG
 
* (SMS: 249/2010/TT-BQP) - Ngày 29/12/2010, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 249/2010/TT-BQP về việc hướng dẫn quy trình lập, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ bộ đội xuất ngũ học nghề theo Quyết định số 121/2009/QĐ-TTg ngày 09/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
 
BỘ VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
* (SMS: 12/2010/TT-BVHTTDL) - Ngày 22/12/2010, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 12/2010/TT-BVHTTDL về việc  quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã.
 
* (SMS: 11/2010/TT-BVHTTDL) - Ngày 22/12/2010, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 11/2010/TT-BVHTTDL về việc quy định tiêu chí của Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.
 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
 
* (SMS: 41/2010/TTLT/BLDTBXH-BYT) - Ngày 31/12/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành Thông tư liên tịch 41/2010/TTLT/BLĐTBXH-BYT về việc hướng dẫn quy trình cai nghiện cho người nghiện ma túy tại các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.
 
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 
* (SMS: 1845/QD-BHXH) - Ngày 31/12/2010, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 1845/QĐ-BHXH về việc phân công nhiệm vụ của Tổng Giám đốc và các phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
 
* (SMS: 1743/QD-BHXH) - Ngày 21/12/2010, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 1743/QĐ-BHXH về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn Ông Hoàng Anh Việt, Trưởng phòng Quản lý đầu tư xây dưng cơ bản, Ban Kế hoạch - Tài chính giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng.
 
* (SMS: 5467/TB-BHXH) - Ngày 13/12/2010, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Thông báo 5467/TB-BHXH về Danh mục các Văn bản quy phạm pháp luật cần đọc từ ngày 20/10/2010 đến ngày 26/11/2010.
 
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
 
* (SMS: 461/TB-NHNN) - Ngày 08/12/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông báo 461/TB-NHNN về việc áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng có tỷ trọng cho vay nông nghiệp nông thôn lớn theo Thông tư 20/2010/TT-NHNN ngày 29/09/2010 của Ngân hàng Nhà nước.
 
* (SMS: 460/TB-NHNN) - Ngày 08/12/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông báo 460/TB-NHNN về việc áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng có tỷ trọng cho vay nông nghiệp nông thôn lớn theo Thông tư 20/2010/TT-NHNN ngày 29/09/2010 của Ngân hàng Nhà nước.
 
* (SMS: 459/TB-NHNN) - Ngày 08/12/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông báo 459/TB-NHNN về việc áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng có tỷ trọng cho vay nông nghiệp nông thôn lớn theo Thông tư 20/2010/TT-NHNN ngày 29/09/2010 của Ngân hàng Nhà nước.
 
* (SMS: 458/TB-NHNN) - Ngày 08/12/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông báo 458/TB-NHNN về việc áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng có tỷ trọng cho vay nông nghiệp nông thôn lớn theo Thông tư 20/2010/TT-NHNN ngày 29/09/2010 của Ngân hàng Nhà nước.
 
* (SMS: 457/TB-NHNN) - Ngày 08/12/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông báo 457/TB-NHNN về việc áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng có tỷ trọng cho vay nông nghiệp nông thôn lớn theo Thông tư 20/2010/TT-NHNN ngày 29/09/2010 của Ngân hàng Nhà nước.
 
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 
* (SMS: 10/TCHQ-TXNK) - Ngày 04/01/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 10/TCHQ-TXNK về việc vướng mắc về chính sách thuế.
 
* (SMS: 7919/TCHQ-GSQL) - Ngày 31/12/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7919/TCHQ-GSQL về việc thủ tục hải quan đối với đồng hồ nhập khẩu đóng gói cùng hàng hóa xuất khẩu làm khuyến mại.
 
* (SMS: 7875/TCHQ-TXNK) - Ngày 29/12/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7875/TCHQ-TXNK về việc phân loại hàng hóa.
 
* (SMS: 7873/TCHQ-TXNK) - Ngày 29/12/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7873/TCHQ-TXNK về việc vướng mắc sử dụng tờ khai sao trong hồ sơ thanh khoản, hoàn thuế.
 
* (SMS: 7859/TCHQ-TXNK) - Ngày 29/12/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7859/TCHQ-TXNK về việc thuế nhập khẩu đối với hàng hóa xuất sứ từ nguyên liệu nhập khẩu.
 
* (SMS: 7853/TCHQ-TXNK) - Ngày 29/12/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7853/TCHQ-TXNK về việc thuế nhập khẩu đối với dự án ưu đãi đầu tư.
 
* (SMS: 7797/TCHQ-TXNK) - Ngày 28/12/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7797/TCHQ-TXNK về việc vướng mắc thực hiện Nghị định 87/2010/NĐ-CP.
 
* (SMS: 7794/TCHQ-TXNK) - Ngày 28/12/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7794/TCHQ-TXNK về việc miễn thuế nhập khẩu ôtô chuyên dụng phục vụ chữa cháy rừng.
 
* (SMS: 7778/TCHQ-TXNK) - Ngày 27/12/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7778/TCHQ-TXNK về việc máy tính làm quà tặng.
 
BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
* (SMS: 4219/BHXH-THU) - Ngày 24/12/2010, Bảo hiểm Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn 4219/BHXH-THU về việc hướng dẫn mức tiền lương đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tự nguyện.
 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
* (SMS: 5881/QD-UBND) - Ngày 27/12/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 5881/QĐ-UBND về việc duyệt Nhiệm vụ quy hoạch đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu II và một phần khu III thuộc Khu đô thị Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 90/2010/QD-UBND) - Ngày 24/12/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 90/2010/QĐ-UBND về việc điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.